2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26510

KANUN

KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI

İŞLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

              Kanun No. 5635                                                                                            Kabul Tarihi : 26/4/2007

             MADDE 1 – 2/11/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Uzman tabipler, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanlar, tabipler, diş tabipleri ve eczacılar kendi nam ve hesabına yaptıkları mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla tip sözleşmeler yapabilirler.”

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1/5/2007