2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26510

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması

GENELGE

2007/10

             Bilindiği üzere, ihracatın arttırılması ülkemizin reel sektör politikasının en önemli hedeflerinden birini teşkil etmektedir. Bu doğrultuda hazırlanmış bulunan İhracat Stratejik Planı çerçevesinde ihracat artışının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla bürokratik engellerin kaldırılarak işlemlerin hızlandırılması ve rekabetçi bir yapının oluşturulması için aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

             1 – İhracat sistemi içerisinde görev üstlenen kamu kurum ve kuruluşlarıyla, ilgili meslek kuruluşları ihracat işlemlerinin süratle sonuçlandırılması için gereken tedbirleri alacak, personelini bu doğrultuda talimatlandıracak ve uygulamayı takip edecektir.

             2 – Kamu kurum ve kuruluşları, ihracatı ilgilendiren yönetmelik, tebliğ ve diğer alt düzenleyici işlemlere ilişkin görüş taleplerine dair cevaplarını, kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, on iş günü içerisinde bildireceklerdir. Bu süre içerisinde görüş verilmediği takdirde, görüş olumlu değerlendirilerek söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe konulabilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır.

             3 – Yüksek Planlama Kurulu ile Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun karar alma süreçlerinin hızlandırılması amacıyla bu Kurullarca görüşleri istenilen kurum ve kuruluşlar on iş günü içerisinde görüşlerini bildirecektir.

             4 – İhracı kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tâbi eşyaların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarının belirlenmesi ile uygulama usul ve esasları Gümrük Müsteşarlığı ile müştereken belirlenecektir. İhraç eşyası için Gümrük Müsteşarlığı bilgisayar sistemi BİLGE'ye kayıtlı olanlar dışında başka bir belge aranmayacaktır.

             Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan