28 Nisan 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26506

YÖNETMELİK

   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTDIŞINDAKİ KAPSAMA DAHİL

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM

PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 8 – (1) Ortak programlarda eğitim ücrete tabidir. Bu ücretin kapsadığı hizmetler ve giriş yılından sonraki yıllarda yapılması öngörülen yıllık artış oranları belirlenip ilgili taraflarca kılavuz, broşür ve internet yolu ile ilan edilir. Devlet üniversitelerinde öğrencilerden alınacak yurtiçi öğrenim ücretleri, ortak eğitim kapsamındaki programların eşdeğeri ya da benzeri ikinci öğretim programları için Bakanlar Kurulunca belirlenen ikinci öğretim ücretlerinin sekiz katını geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşun önerisiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Vakıf üniversiteleri öğrencilerinden alınacak yurtiçi eğitim ücretlerini kendi usulleri ile belirlerler. İşbirliği yapılan yurtdışı kurumun öğrenim ücretleri ise ilgili kurum tarafından belirlenir. Belirlenen ücretler; Yükseköğretim Kurumunun ilgili hesabında toplanır. Toplanan ücretlerden yurtdışına gönderilecek öğrenim ücreti tutarı hiçbir kesintiye tabi tutulmaksızın ilgili kurumun hesabına aktarılır. Öğrencinin, yurtdışındaki kurumda geçireceği sürelerde yapacağı eğitim ücreti dışındaki harcamalarının tahmini tutarı da önceden ilan edilir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 11 – (1) Ortak lisans ve önlisans programlarına; her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenerek Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından kabul edilen "ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" ile öğrencilere duyurulan kriter ve toplam sayının %30 unu geçmemek kaydıyla belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, öğrenci seçme sınavlarındaki başarıları esas alınarak öğrenim ücretlerinden kısmî ya da tam muaf tutulma şeklinde öğrencilere karşılıksız başarı bursu verilebilir. Burslu kontenjana yerleştirilen öğrencilere verilen bu burs, öğrencilik statüsünün devam etmesi koşuluyla önlisans ve lisans programının ve hazırlık okulunun normal süresini kapsar.

             (2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen öğrencilerin dışında, toplam sayının %30 unu geçmemek kaydıyla, devam ettikleri ortak programda emsal öğrencilerden daha başarılı olan öğrencilere yönelik öğrenim ücretlerinden kısmî ya da tam muaf tutma şeklinde burs programı uygulanabilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 22 – (1) Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu bir uluslararası ortak programdan aynı üniversite bünyesindeki diğer uluslararası ortak programlara geçiş, öğrencinin kayıtlı olduğu ortak üniversitesinin onay vermesi ve 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan  diğer koşulların sağlandığı durumlarda yapılabilir.

             (2) Türkiyedeki bir üniversitenin uluslararası ortak programından Türkiyedeki başka bir üniversitenin uluslararası ortak programına yatay geçiş yapılamaz. Bir uluslararası ortak programdan yurt içindeki diğer eğitim programlarına yatay geçiş ise öğrencinin programa kayıt olduğu yıldaki ÖSS puanının yatay geçiş için başvuruda bulunduğu programın o yılki taban puanından az olmaması ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan şartları taşıması halinde  mümkündür."                

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                      Tarihi                                                      Sayısı

28/12/2006

26390