28 Nisan 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26506

YÖNETMELİK

             Adalet Bakanlığından:

HÂKİM VE SAVCILARA BİLGİSAYAR VERİLMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatında, bölge adliye ve ilk derece adliye mahkemelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde çalışan hâkim ve savcılara bilgisayar verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Kanunun 112 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

             a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

             b) Hâkim: Bölge adliye ve ilk derece adliye mahkemelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde çalışan hâkimler ile Adalet Bakanlığı Merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hâkimleri,

             c) Savcı: Bölge adliye ve ilk derece adliye mahkemelerinde çalışan Cumhuriyet başsavcılarını, Cumhuriyet başsavcı vekillerini, Cumhuriyet savcılarını

             ifade eder.

            

İKİNCİ BÖLÜM

Hâkim ve Savcılara Bilgisayar Verilmesi, Geri Alınması ve Kullanıcının Sorumluluğu

 

             Bilgisayarların verilmesi

             MADDE 5 – (1) 4 üncü maddede tanımlanan hâkim ve savcılara görevlerinde kullanmak üzere Bakanlık tarafından zatî demirbaş olarak bir adet bilgisayar verilebilir.

             (2) Bilgisayarın kullanıcıya tesliminden itibaren 5 yıl geçtikten sonra, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, kullanıcılara aynı şartlarla yeniden bilgisayar verilebilir. Bu durumda önceki bilgisayarların demirbaş kayıtlarından terkin işlemleri yapılır.

             Bilgisayarların iadesi

             MADDE 6 – (1) Bilgisayarın kullanıcıya teslim tarihinden itibaren 5 yıllık süre dolmadan istifa eden, görevine son verilen veya meslekten ayrılanlara verilen bilgisayarlar bütün donanım ve aparatları ile birlikte sağlam olarak geri alınır. Eksik donanım ya da aparat olduğunda, bunların rayiç bedeli ilgiliden tahsil edilir.

             (2) Bilgisayarın kullanıcıya teslim tarihinden itibaren 5 yıllık süre dolmadan Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilenler bilgisayar ile aparat ve donanımları geri alınmaz.

             (3) Bilgisayar ile aparat ve donanımları, kullanıcıya teslim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde emekliye ayrılanlardan geri alınır.

             Kullanıcının sorumluluğu

             MADDE 7 – (1) Bilgisayarın kullanıcıya teslim tarihinden itibaren beş yıl içinde meydana gelen arıza ve hasarlar Bakanlık tarafından giderilir ya da arıza ve hasarın niteliği dikkate alınarak beş yılın dolması beklenmeksizin kullanıcıya yeni bir bilgisayar verilebilir. Bu durumda eski bilgisayar geri alınır.

             (2) Bilgisayarın kullanıcının kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizliği dışında elinden çıkması ya da kullanılamaz hale gelmesi durumunda beş yıllık sürenin dolması beklenmeksizin kullanıcıya yeni bir bilgisayar verilebilir. Aksi halde bilgisayarın rayiç bedeli ilgiliden tahsil edilerek kendisine yeni bir bilgisayar verilebilir.

             (3) Bilgisayarın, kullanıcıya teslimi tarihinden itibaren beş yıllık süre boyunca bakım ve idamesi ve bunun için gerekli olan sarf malzemeleri Bakanlık tarafından karşılanır.

             (4) Kullanıcının kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizliğinden kaynaklanan durumlarda meydana gelen arıza ve hasar bedelleri Bakanlıkça karşılanmaz.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 8 – (1) Hâkim ve savcılara bilgisayar verilmesi ve bilgisayar, donanım ve aparatlarında meydana gelen arıza ve hasar bedellerinin ilgililerden tahsil edilmesi konularında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği ve 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kullanıcılara verilmiş olan bilgisayarlarla ilgili 3 yıl ile 5 yıllık sürenin hesaplanmasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Sayıştay ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.