20 Nisan 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26499

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığından:

EVRENSEL HİZMET GELİRLERİNİN TAHSİLİ VE GİDERLERİN

YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 29/6/2006 tarihli ve 26213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "e) Kurum, her üç ayda bir giderlerinin karşılanmasından sonra kalan miktarın % 20’si.",

             "(3) Birinci fıkranın  (b) bendinde yer alan gelir kalemi, izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar, (c) bendinde yer alan gelir kalemi, ödendiği ay içerisinde, (d) bendinde yer alan gelir kalemi, tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar, (e) bendinde yer alan gelir kalemi, 5018 sayılı Kamu Mâli Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği genel bütçeye yapılacak ödemeden önce takip eden ayın on beşine kadar Bakanlığa bildirilir. Bildirilen bu meblağlar aynı süreler içerisinde Bakanlığın Merkez Muhasebe Birimi hesabına aktarılır ve bütçeye "Evrensel Hizmet Gelirleri" adı altında gelir kaydedilir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "ç) Ancak,

             1) Bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına ve kullanımına yönelik uygun fiziki ortamın oluşturulması amacıyla yapılacak her  türlü araç, gereç, bilgisayar,  yazılım ve donanımlar ile ilgili alımlarda,

             2) Farklı yayın ortamları ve teknolojisi kullanılarak yapılan sayısal yayıncılığın (DVB-T, DVB-S, DVB-C) karasal sayısal vericiler üzerinden ülkemizdeki yerleşim alanlarının tamamını kapsayacak şekilde sunulmasını teminen  iletim, verici, test cihazları, ölçü aletleri gibi ihtiyaç duyulan diğer teknik teçhizat alımı ve kurulumunda

             (b) ve (c) bentleri  uygulanmaz."   

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "(2) Ancak,

             a) Bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve kullanımına yönelik uygun fiziki ortamın oluşturulması amacıyla yapılacak her  türlü araç, gereç, bilgisayar,  yazılım ve donanımların gelişen teknoloji uygulanmak suretiyle irtibatlarının sağlanması için gerekli mal ve hizmet satın alma bedellerinin,

             b) Farklı yayın ortamları ve teknolojisi kullanılarak yapılan sayısal yayıncılığın (DVB-T, DVB-S, DVB-C) karasal sayısal vericiler üzerinden ülkemizdeki yerleşim alanlarının tamamını kapsayacak şekilde sunulmasını teminen  iletim, verici, test cihazları, ölçü aletleri gibi ihtiyaç duyulan diğer teknik teçhizat alımı ve kurulumu bedellerinin

             toplamı ödemeye esas alınır. Ayrıca net maliyet hesabına girilmez."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

             "(7) Ayrıca, düşük gelirliler, özürlüler ve sosyal desteğe ihtiyacı olan  gruplara sunulan hizmet tarifelerinde yapılacak indirimlere ilişkin faturalar yükümlü işletmeci tarafından 3’er aylık dönemler halinde Bakanlığa sunulur. Bu faturalar Bakanlıkça incelenerek onaylandıktan sonra fatura bedeli Merkez Muhasebe Birimi tarafından def’aten ödenir."

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ve Ulaştırma Bakanı birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                             Tarihi                                                                 Sayısı

29/6/2006

26213