13 Nisan 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26492

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2007/11882

             Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/3/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                      A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                M.AYDIN                            N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                 M. V.GÖNÜL                              A.AKSU                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK                             R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı                Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde, (g) bendinde yer alan "internet kafeler" ibaresi ise "internet salonları" olarak değiştirilmiştir.

             "c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,

             d) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

             e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması  gereken işyerlerini,"

             "k) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci  maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "Turizm işletme belgeli tesisler,  işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm alan ve merkezlerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilen ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yer alan yatırımlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yetkili idareler tarafından başka bir işleme gerek kalmaksızın onbeş gün içinde verilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Gayrisıhhî müesseseler için" ibaresinden sonra gelmek üzere "sınıf tayini, tesise ait kapasite raporu, tesisten kaynaklanacak atıklar ve müessesenin diğer özellikleri dikkate alınarak" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasında yer alan "valilik veya kaymakamlıktan" ibaresi "valilikten" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 19- Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki "veya yatırım sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, bir yıl içerisinde üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname" ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan "veya analiz raporu" ibareleri madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkranın (b) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "7) Açılma izni raporu."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler

             MADDE 23- İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder.

             Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır.

             Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir.

             Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.

             İkinci ve üçüncü sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından bir ay içinde kontrol edilir. Bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yetkili idareler tarafından yasal hükümler uygulanır.

             Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, ikinci fıkrada belirtilen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerine bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde verilmiş olan ruhsat, yetkili idare tarafından iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından ayrıca yasal işlem yapılır.

             İkinci sınıf gayrisıhhî müesseselerden yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri,  akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğalgaz istasyonları ve benzeri yerlere müsaade verilmezden evvel civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşturulması için yetkili idarelerce inceleme yapılması zorunludur. Bu müesseselerin etrafında yetkili idareler tarafından belirlenecek mesafede sağlık koruma bandı bırakılması mecburidir. Söz konusu yerlerin üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese olarak açılması durumunda sıhhî nezarete tabi tutulması yeterlidir."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki "internet kafelerde" ibaresi "internet salonlarında" olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan "sağlayacak" ibaresinden sonra gelmek üzere "güncel" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 18 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları, 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "veya analizi" ibaresi ile aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Örnek 1 Formunun 20 nci sırasında yer alan "Özürlü ve" ibaresi; Örnek 2 Formunun 16 ve 17 nci sıralarında yer alan "veya analiz raporu" ibareleri ile 19 ve 20 nci sıraları; Örnek 3 Formunun 6 ncı sırasında yer alan karelerdeki "Kira" karesinden sonra gelen "(Kira sözleşmesi)" ve "Malik" karesinden sonra gelen "(Tapu sureti)" ibareleri ile 11 inci sırası; Örnek 4 Formunun 12 ve 13 üncü sıralarında yer alan "veya analiz raporu" ibareleri ile 15, 16 ve 18 inci sıraları metinden çıkarılmış ve Örnek 3 Formunun 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci sıraları 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci sıra olarak, Örnek 4 Formunun  17 nci sırası 15 inci sıra olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-1)’de yer alan Sıhhî Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler kısmının (C) bölümünün 7 nci maddesi, (E) bölümünün (f) alt başlığı ile bu alt başlığın 8 inci ve 9 uncu maddeleri  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "7 - Hipermarket, grosmarket ve megamarketlerde giriş ve çıkış olmak üzere iki kapı, çocuk emzirme yeri ile satış alanının en az yarısı kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alanı bulunacaktır."

             "f) İnternet salonu"

             "8 - İşyerinde mekanik ve elektronik oyun alet ve makineleri bulunamaz.

             9 - İşyerlerinde sürekli güncellenen filtre programı kullanılması zorunludur."

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (A) bölümünün (2) numaralı alt başlığında yer alan (2.3) numaralı maddesi, (3) numaralı alt başlığında yer alan maddeler, (4) numaralı alt başlığında yer alan (4.1.1) ve (4.1.7) numaralı maddeler, (5) numaralı alt başlığında yer alan (5.1) ve (5.6) numaralı maddeler ile (9) numaralı alt başlığında yer alan (9.3) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölümün (5) numaralı alt başlığı ile (6) numaralı alt başlığına aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

              "2.3- 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi elektromekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve benzeri maddelerle kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri,"

             "3.1- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri ile 5 ton/saat ve üzeri kapasitede olan çimento öğütme, paketleme ve karıştırma tesisleri,

             3.2- Seramik ve porselen fabrikaları,

             3.3- Alçı, kireç ve benzeri fabrikaları,

             3.4- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan ve yıllık 100.000 m2 üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,

             3.5- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan kömür yıkama ve eleme tesisleri, 100.000 m3/yıl üzeri kapasitedeki taş ocağı ham maddelerini her türlü işlemden geçiren tesisler,              

             3.6- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,

             3.7- Asbest ve asbest katkılı ürünleri işleme ve biçimlendirme tesisleri,

             3.8- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan çeşitli metotlarla cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri,

             3.9- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri."

              "4.1.1- Alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler, esterler, asetatlar, eterler, peroksitler, yapay reçineler gibi oksijen içeren hidrokarbonlar, ayçiçeğini kabuğundan ayırıp iç üretim yapacak biyoyakıt üreten işyerleri,"

             "4.1.7- Diğer organik kimyasalların ve karışımlarının üretim yerleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler (polimerizasyon işlemi gerçekleştirilen tesisler)."

             "5.1- Madeni yağ üretim tesisleri, petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri, döküm çamuru ve madeni yağ konusunda faaliyet gösteren işletmeler,"

             "5.6- Akaryakıt dolum ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 m3 ve üzeri kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 300 m3 ve üzeri kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri, ticari amaçlı çalışacak yer üstü motorin tankerinin sabit olmak kaydıyla 300 m3 ve üzeri kapasitede olan tesisler,"

              "9.3- Her çeşit karton ve mukavva üretim fabrikaları, selülozik yumurta ve meyve viyolleri üretim tesisleri,"

             "5.7-  Biyodizel üretim yerleri."

              "6.12- Üzüm çekirdeği, keten tohumu işleme ve paketleme tesisi."

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (B) bölümünün (2) numaralı alt başlığında yer alan (2.3) numaralı madde, (3) numaralı alt başlığında yer alan maddeler,  (4) numaralı alt başlığında yer alan (4.1) ve (4.12) numaralı maddeler, (5) numaralı alt başlığında yer alan (5.3) numaralı madde, (6) numaralı alt  başlığında yer alan (6.12) ve (6.15) numaralı maddeler, (7) numaralı alt başlığında yer alan (7.3) numaralı madde ile (9) numaralı alt başlığında yer alan (9.8) ve (9.16) numaralı maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölümün (9) numaralı alt başlığına aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

              "2.3- 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi elektro mekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve diğer maddelerle çeşitli metotlarla kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri,"

             "3.1- Her türlü tuz fabrikaları,

             3.2- Alçı, kireç, tebeşir, kuvars taşı ve benzeri değirmenleri,

             3.3- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan ve yıllık 100.000 m2 ve altı kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,

             3.4- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan ve 100.000 m3/yıl ve altı kapasitedeki taş ocağı ham maddelerini her türlü işlemden geçiren tesisler,

             3.5- Kapasitesi 75 ton/günün altında olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit vb. kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,

             3.6- Değirmen taşı ve bileği atölyeleri,

             3.7- Volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme üretim tesisleri ile kapasitesi 75 ton/günden küçük olan prefabrike konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri,

             3.8- Çimento, çakıl kum, cüruf ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı yalıtım döşeme vs. malzemelerin imal tesisleri,

             3.9- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan mozaik imal yerleri,

             3.10- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan maden cevheri depolama yerleri,

             3.11- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan kum ocakları, kum yıkama ve eleme tesisleri,

             3.12- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan hazır beton tesisleri,

             3.13- 5 ton/saatten düşük kapasitedeki çimento öğütme ve paketleme tesisleri,

             3.14- Kükürt eleme, öğütme ve paketleme tesisi."

             "4.1- Tutkal, zamk ve yapıştırıcı madde üretim tesisleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler,"

             "4.12- Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları depoları ile paketleme ve toptan satış yerleri, haşerelere karşı insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya litre üzeri ise),"

             "5.3- Akaryakıt satış istasyonları ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 m3’ten az kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 8 m3-300 m3 arasındaki kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri, ticari amaçlı çalışacak yer üstü motorin tankerinin sabit olmak kaydıyla 8 m3 ve 300 m3 arası kapasitede olan tesisler,"

             "6.12- Meyve, sebze işleme yerleri ile konserve ve çeltik fabrikaları, ayçiçeğini kabuğundan ayıran iç üretim tesisleri,"

          "6.15- Günlük üretimi 1.000 kg/gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten, asgari yüksekliği 3,5 metre ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 400 m2; büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 300 m2; köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 250 m2 ve üzeri genişlikteki yerler,"

         "7.3- Katı atık ara transfer istasyonları, katı atık aktarma istasyonları,"

         "9.8- Her nevi hurda depoları, katı atık depolama tesisleri ile evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretimi konusunda faaliyet gösteren işletmeler (metal, kağıt, karton, pet, plastik, cam hurda ve atıkları kaynağından karışık toplayarak biriktiren, depolandığı yerden alınarak cinslerine göre ayrıştıran ve nakliye edilebilmesi için preslenen, preslenmiş hurdaların ayrı ayrı depolanarak sonra geri kazanım firmalarına gönderen tesis),"

         "9.16- Oto bakım ve servis istasyonları; kaporta, boya, motor bakımı, elektrik, oto egzozcuları,"

             "9.23- Organik gübre üreten işyerleri,

             9.24- Hurda kağıt balyalama tesisleri,

             9.25- Motorlu araç boyalarının kumlama yoluyla temizlendiği işyerleri,

             9.26- Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu üretimi yapan tesisler."

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (C) bölümünün (2) numaralı alt başlığında yer alan (2.1) numaralı madde, (4) numaralı alt başlığında yer alan (4.4) numaralı madde, (5) numaralı alt başlığında yer alan (5.1) numaralı madde ile (6) numaralı alt başlığında yer alan (6.19) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "2.1- 50 HP'den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışan her nevi elektromekanik, elektromanyetik yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj ve tamir atölyeleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri,"

             "4.4- Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin perakende satış yerleri, haşerelere karşı insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya litreden az ise),"

             "5.1- 8 m3’ten az kapasitede sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı motorin satış istasyonları, ticari amaçlı çalışacak yer üstü motorin tankerinin sabit olmak kaydıyla 8 m3’ten az kapasitede olan tesisler,"

             "6.19- Günlük üretimi 1000 kg/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 250 m2, büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 200 m2, köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 100 m2 olması zorunlu yerler,"

             MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.