12 Nisan 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26491

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun

                            7 Mart 2007 Tarihli Kararları.

GENELGE

2007/8

             "Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması" amacıyla, 4 Ekim 1983 tarihli ve 18181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş bulunan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 7 Mart 2007 tarihinde yapılan 15. toplantısında, daha önce alınmış kararlarla ilgili gelişmeler gözden geçirilmiş ve bu çerçevede üç ek karar ile iki yeni karar alınmıştır.

             BTYK’nın 2005/5 no’lu kararı gereği, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Kültür ve Turizm Kamu Araştırma Programı ile İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan Ulusal Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Kamu Araştırma Programı’nın onaylanarak hayata geçirilmesine karar verilmiştir.

             BTYK’nın 2006/201 no’lu kararıyla TÜBİTAK koordinasyonunda hazırlanan Ulusal Yenilik Stratejisi (2008-2010) onaylanmış, TÜBİTAK'a söz konusu Strateji Planı'nın uygulanmasını izleme ve koordinasyon görevi verilmiştir.

             BTYK’nın 2006/202 no’lu kararı gereği TÜBİTAK koordinasyonunda Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarının katılımıyla hazırlanan Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) Stratejisi Uygulama Planı’nın (2007-2010) onaylanmasına ve bu Planın uygulanmasını izleme ve koordinasyon görevinin TÜBİTAK'a verilmesine, Uygulama Planın’da öngörülen eylem alanlarında görevli tüm kuruluşların konu ile ilgili çalışmaları TÜBİTAK ile işbirliği içinde planlayarak yürütmelerine karar verilmiştir.

             Ayrıca, BTYK toplantısında küresel ısınma ve iklim değişikliği ile nükleer teknoloji geliştirme konusunda;

             1 – Küresel ısınma, iklim değişikliği, alınacak tedbirler ve uyum için gerekli bilimsel ve teknolojik araştırma programlarının, sorumlu kuruluşlar olan Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanarak bir sonraki BTYK toplantısına sunulması,

             2 – Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı’nın uzun vadeli bir devlet politikası olarak gerçekleştirilmesi için gereken tüm tedbirlerin alınması, program bütçesinin gerek görüldüğünde revize edilmek kaydıyla, 2007-2015 dönemi için tahsis edilmesi ve Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı’nın ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte eşgüdüm içinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından gerçekleştirilmesi,

             olmak üzere iki de yeni karar alınmıştır.

             Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kurulmasına ilişkin 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, Kurulca alınan kararların uygulanmasında görevlidir. Bu doğrultuda, ekteki kararlarda belirtilmiş olan sorumlu ya da ilgili bütün kuruluşlar, BTYK kararlarını gerçekleştirmek üzere en üst düzeyde çaba göstereceklerdir.

             Türkiye’nin bilim ve teknoloji yeteneğini yükselterek, insanımızın refahını, üretim ve rekabet gücümüzü artırma yolunda alınan bu kararların uygulanması hususunda gereğinin yerine getirilmesini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan

Eki İçin Tıklayınız