6 Nisan 2007 Tarihli ve 26485 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5610  Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2007/11840  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında İmzalanan “Terörizm ve Örgütlü Suçla Mücadelede İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına,Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çevre ve Orman Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2007/11837  Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş ve Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye İş Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk-Yabancı,Yabancı-Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Oda Derneklerinin Kuruluş,İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 370)

— Avrupa Yapısal Tasarım Standardları (Eurocodes) Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: YİG/2007-03)

— Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

— Uluslararası Gözetim Şirketi Statasüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/33)

— Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 90)

— Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 91)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/75, K: 2006/99 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan, 8/2/2006 Tarihli ve 5454 Sayılı Kanun ile İlgili)