6 Nisan 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26485

KANUN

TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5610                                                                                                   Kabul Tarihi : 22/3/2007

             MADDE 1 – 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             “EKMADDE 11 – Toplu Konut Fonu tasfiye edilmeden önce Fondan gelir payı alan kurumlar, 9/4/1990 tarihli ve 412 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesine ve 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine istinaden Toplu Konut İdaresi gelirlerinden pay talep edemezler.”

             MADDE2 –2985 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİMADDE 7 – 20/6/2001 tarihli ve 4684  sayılı Kanunla tasfiye edilen Toplu Konut Fonundan gelir payı talebi ile 3/7/2001 tarihinden sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığına karşı yargı mercilerine açılmış ve devam eden davalar ile icra takipleri hakkında ek 11 inci madde hükmü uygulanır.”

             MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/4/2007