5 Nisan 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26484

YÖNETMELİK

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ULUSAL PAMUK KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5488 sayılı Tarım Kanununda belirlenen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere pamuk üreticileri ile pamuk bitkisinden elde edilen asıl ve yan ürünlerin ticaretini yapan tüccarlar, sanayiciler ve/veya bunların oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ve birlikler ile pamukla ilgili araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz bir Ulusal Pamuk Konseyi kurmalarını sağlamak ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik Ulusal Pamuk Konseyinin görev, yetki, gelir ve sair hususlarına ilişkin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Araştırma ve Danışma Kurulu: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığından konularında uzman birer üye ile Araştırma ve Meslek Kuruluşları üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilecek beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşan kurulu,

             b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             c) Denetleme Kurulu: Denetleme konusunda belirli bir mesleki bilgiye sahip Araştırma ve Meslek Kuruluşları grubu üyeleri arasından seçilecek bir asıl ve bir yedek üye, tarım, ticaret ve sanayi gruplarının kendi aralarından seçeceği bir asıl ve bir yedek üye ile Bakanlığın atayacağı bir asıl ve bir yedek üye olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan kurulu,

             ç) Genel Kurul: Konsey üyesi kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan kurulu,

             d) Kanun: 5488 sayılı Tarım Kanununu,

             e) Konsey: Bu Yönetmelikle kuruluşu öngörülen "Ulusal Pamuk Konseyi"ni (UPK)

             f) Kurucular Kurulu: Konsey kurulması için müracaat eden ve konseyi kuranları,

             g) Kuruluş Dilekçesi: Konseyin kurulması için istenen talebi içeren dilekçeyi,

             ğ) Sanayici: Pamuk bitkisinden elde edilen her türlü asıl ve yan ürünleri, işleyerek yarı mamul ve mamul ürünlere veya enerjiye dönüştüren ve bunları pazarlayan, Sanayi Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunların üye olduğu birlik, dernek, kuruluş temsilcilerini,

             h) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 16 ncı maddesi ile kurulan kurulu,

             ı) Tüccar: Pamuk bitkisinden elde edilen her türlü asıl ve yan ürünlerin alım-satımı, ihracat-ithalatını yapan ve Ticaret Odası veya Ticaret Borsalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunların üye olduğu birlik, dernek kuruluş temsilcilerini,

             i) Üretici: Pamuk ürününü yetiştiren, Ziraat Odalarına ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçiler ile bunların üye olduğu dernek, birlik temsilcilerini, pamuk tohum üretimi yapan özel kuruluşları,

             j) Ürün: Pamuk, pamuk asıl ve yan ürünlerini,

             k) Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup üyeleri arasından seçilen ikişer asıl ikişer yedek üye ile (d) bendinde belirtilen grup üyeleri arasından seçilen bir asıl ve bir yedek üye olmak üzere dokuz asıl dokuz yedek üyeden oluşan kurulu,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Konseyin Kuruluşu, Görevleri ve Üyelik

             Konseyin kuruluşu ve kurucular kurulu

             MADDE 4 – (1) Konsey, Yönetmelikte belirtilen tarım alt grubu, ticaret alt grubu, sanayici alt grubu ve üretici, tüccar ve sanayici alt gruplarından en az iki üye olmak üzere, toplam sekiz üye tarafından düzenlenen kuruluş dilekçesinin Bakanlıkça onaylanmasıyla tüzel kişilik kazanır. Konseyin adı Ulusal Pamuk Konseyi olup, merkezi Ankara’dadır.

             (2) Kuruluş müracaatının eksiksiz ve tam olarak Bakanlık kayıtlarına girmesi ilk müracaat olarak kabul edilir. Kuruluş dilekçesi ile müracaat edenlere ait nüfus cüzdanı sureti, iyi hal belgesi ve kurumundan alınmış tasdikli yetki belgesinin de bulunması gerekmektedir. Kuruluş dilekçesinde adı geçen üyeler, kurucular kurulunu oluşturur. Kurucu üyeler aidat ödemezler. Kuruluşla ilgili sekreterya hizmetleri Kurucular Kurulu tarafından yerine getirilir.

             Kurucular kurulunun görevleri, yetkileri ve görev süresi

             MADDE 5 – (1) Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri:

             a) Konseye üye kaydeder,

             b) Kuruluşu takip eden altı ay içerisinde olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirir,

             c) Yönetmelikte belirtilen her türlü iş ve işlemleri yapar,

             ç) Genel Kurul toplantısına kadar konseyi temsil eder.

             (2) Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulunun yetkilerine haiz olup, kurulun görev süresi ilk olağan genel kurul toplantısına kadar devam eder.

             Konseyin alt grupları

             MADDE 6 – (1) Konsey üyesi kuruluşlar, çalışma alanları itibariyle aşağıdaki gruplardan oluşur:

             a) Tarım grubu üyeleri: Pamuk üretilen bölgelerdeki Ziraat Odaları ile Çiftçi Dernekleri, Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, faaliyet konusu pamuk olan Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Birlikleri, faaliyet konusu pamuk olan tarım kredi kooperatifleri, pamuk tohumu üretimi yapan özel kuruluşlar, pamukla ilgili diğer üretici kuruluşlar ve Tarımsal Üretici Birlikleri.

             b) Ticaret grubu üyeleri: Pamuk asıl ve yan ürünlerinin ticaretinin olduğu bölgelerdeki Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, faaliyet konusu pamuk olan Lisanslı Depo İşletmeleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri.

             c) Sanayi grubu üyeleri: Pamuk asıl ve yan ürünleri sanayisinin olduğu bölgelerdeki Sanayi Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri ile pamuk, pamukyağı, pamuklu mamuller, pamuk yan ürünleri sanayi, pamuk çırçırlama ve iplik üretimi alanlarında faaliyet gösteren, Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve dernekleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.

             ç) Araştırma ve Meslek Kuruluşları grubu üyeleri: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), pamuk asıl ve yan ürünleri ile pamuklu mamuller konularında araştırma ve öğretim yapan kuruluşlar, üniversite, enstitü ve araştırma merkezleri ile benzeri özel sektör kuruluşları, doğrudan pamukla ilgili diğer dernek, gibi sivil toplum örgütleri ve ilgili Mühendis Odaları.

             d) Üretici, tüccar ve sanayici grubu üyeleri.

             Konseyin faaliyetleri

             MADDE 7 – (1) Konsey, 1 inci maddedeki amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir;

             a) Ürünle ilgili almış olduğu kararları, yılda en az bir kez ve istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna, rapor halinde sunar.

             b) Piyasa koşulları ve uluslararası gelişmeler ışığında planlar oluşturur, uygular veya uygulanmasına yardımcı olur.

             c) Sektörle ilgili verileri toplar, pamuk konusunda ortaya çıkan gelişmeler çerçevesinde ortak bir strateji belirler.

             ç) Pamuk ve ilgili sektörlere ilişkin olarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme yapar ve bunları Konsey üyeleri ile ilgili kişi ve kurumlara aktarır.

             d) Hazırlanacak düzenli raporlarla pamuk ve ilgili sektörlere yönelik kararlar alan ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ve kamuoyu oluşturulmasını sağlar.

             e) Pamuk üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.

             f) Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapar.

             g) Konseyin faaliyetleri ve uygulamalarına uygun olarak gerektiğinde iç ve dış temsilcilikler açar.

             ğ) Pamuk ile ilgili sektörlere ilişkin konjonktüre göre acil fonksiyonel tedbirleri alır ve sonuçlarını izler.

             h) Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak; toplantı, sempozyum, panel, seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar düzenler, pamuk asıl ve yan ürünlerinin tanıtımını yapar ve tüm bu faaliyetlere katılımı sağlamak için çalışma grupları oluşturur.

             ı) Sektörde yüksek kalitede üretimin gerçekleştirilmesi, standardizasyon ve sertifikasyonun sağlanması, piyasanın izlenmesi ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasına katkıda bulunur.

             i) Sektörün yapısal sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması için üretim planlaması ve üretimin çeşitlendirilmesi dahil gerekli önlemlerin alınması ve bunların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapar.

             j) Sektördeki üretim ve sanayi faaliyetleri çerçevesinde çevrenin, kamu sağlığının, üretici ve tüketici haklarının korunması, kırsal kalkınmanın temin edilmesi için gerekli önlemlerin tespit edilmesi ve bunların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapar.

             k) Ürünün tanıtılması ve tüketiminin teşvik edilmesi için kampanyalar düzenler ve fuarlara katılım dâhil gerekli çalışmaları yapar.

             l) Sektörde sınaî mülkiyet haklarının korunmasına yardımcı olur ve markalaşmayı teşvik eder.

             m) Avrupa Birliğine Uyum ve Topluluk müktesebatının uygulanması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

             n) Pamuk, pamuk mamul ve yan ürünler ticaretinin ulusal ve uluslararası kurallarının belirlenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunur.

             o) Konsey üyeleri arasında sektör ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermek üzere hakemlik ve bilirkişilik yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirler, sektörel uzlaşma ve dayanışmayı sağlar.

             ö) Sektörle ilgili eğitim, yayım, danışmanlık hizmetlerini yürütür.

             p) Sektörle ilgili kamuya yararlı diğer faaliyetleri yapar.

             r) Pamuk üreticilerinin ve tüketicilerinin organik yetiştiricilik ve iyi tarım uygulamaları konularında bilgilendirilmesi, üretiminin ve tüketiminin teşvik edilmesi çalışmalarını yapar.

             s) Pamuk üretiminin arz talep dengesini sağlayıcı çalışmalar yapılmasını, yurt içinde ve yurt dışında rekabet etmesini sağlamak için ürün kalitesinin iyileştirilmesini, pazara standartlara uygun ürün sevk edilmesini, pamuk ve mamul maddelerinin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünün arttırılmasını, pamuk sanayinin sürekliliğini, kârlılığını, ticaretini, tüketimini ve standardizasyonunun geliştirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve ulusal politikaların belirlenmesinde sektörün bütün kesimlerinin uzlaşmasını sağlayacak çalışmalarda bulunur.

             ş) Sektörle ilgili diğer faaliyetlerde bulunur.

             Konseye üyelik şartları, üyeliğe kabul, üyeliğin askıya alınması ve üyeliğin sona ermesi

             MADDE 8 – (1) Kuruluşu takiben Konsey üyesi olmak isteyen, üyelik şartlarına haiz, pamuk alanında bir üretim veya yetiştirme devresi faaliyet gösteren üreticiler, tüccarlar sanayiciler, ve/veya bunların oluşturduğu birlikler ile kamu ve araştırma kurumları meslek odaları ve dernekler Konseye üye olabilirler.

             (2) Konseyin amaçlarına uygun davranmayan üyeler ile yönetim kurulunca, arka arkaya yapılan iki yazılı ihtara rağmen üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin üyelikleri Araştırma ve Danışma Kurulunun bu yöndeki raporu üzerine Yönetim Kurulunca en az bir, en çok üç ay arasında askıya alınır. Tebliğden itibaren yedi gün içerisinde karara karşı Yönetim Kuruluna itirazda bulunulabilinir. Yönetim Kurulu, itirazı takip eden yedi gün içerisinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Askı süresince, hakkında askı kararı alınan Konsey üyeleri Konseyin hiçbir faaliyetinden faydalanamaz ve askı süresince oy kullanamazlar.

             (3) Konsey üyesi kuruluşların;

             a) Kendi istekleri ile ayrılma,

             b) Ürünle ilgili alandaki faaliyetin terk edilmesi veya sona ermesi,

             c) Kendi mevzuatları çerçevesinde kurumsal etkinliklerinin kalmaması,

             ç) Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,

             d) Konseyin belirlediği kurallara aykırı davranılması,

             e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunma,

             hallerinde üyelikleri sona erer.

             (4) Konseye üye alt gruplarda belirtilen üyelikleri temsilen görev alan gerçek kişiler hakkında da Yönetim Kurulu üyeliğinin düşürülmesi ile ilgili hükümler uygulanır.

             (5) Konsey üyeliğinin sona ermesi kararı, Araştırma ve Danışma Kurulu’nun bu yöndeki raporu üzerine Yönetim Kurulu tarafından verilir. Üye tebliğden itibaren yedi gün içerisinde karara karşı Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında konu görüşülerek kesin olarak karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konseyin Organları

             Konseyin organları

             MADDE 9 – (1) Konsey aşağıda yazılı organlardan oluşur;

             a) Genel Kurul,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Denetleme Kurulu,

             ç) Araştırma ve Danışma Kurulu.

             Genel Kurulun oluşumu ve toplantıları

             MADDE 10 – (1) Konsey Genel Kurulu, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilmiş olan Konseyin alt gruplarındaki, grup üyelerinin kendi aralarında belirleyeceği üçer temsilcinin katılımı ile teşekkül eder.

             (2) Konsey Genel Kurulu, olağan toplantılarını Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yılda bir defa yapmak zorundadır. Konsey Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun ya da üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine de olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bakanlık, kamu yararı ve düzenini gözetme sorumluluğundan hareketle gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Denetleme ve Araştırma ve Danışma Kurullarının asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. Toplantıda alınacak kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

             (3) İlgili Bakanlıklar ve Üniversiteler giriş ve yıllık üyelik aidatı ödemezler.

             (4) Kurucular Kurulu üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları dışında, giriş ve yıllık üyelik aidatlarını ödemeyenler Genel Kurulda oy kullanamazlar.

             Genel Kurulun görev ve yetkileri

             MADDE 11 – (1) Konsey Genel Kurulunun görev ve yetkileri:

             a) Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verir,

             b) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçer,

             c) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunu görüşür,

             ç) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun hesaplarının ibrası ile ilgili karar verir,

             d) Bütçeyi görüşüp karara bağlar,

             e) Konseyin gelirleri ve giderleri hakkında karar alır,

             f) Giriş ve yıllık aidatları belirler,

             g) Yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler açılmasına karar verir,              

             ğ) Üyelere ödenecek gündelik harcırah miktar ve esaslarını karara bağlar,

             h) Araştırma ve Danışma Kurulunun beş üyesini atar,

             ı) Menkul ve gayrimenkul mal alımı için Yönetim Kuruluna yetki verir,

             i) Kanunla yetki verilen diğer konular hakkında karar verir,

             j) Personel işlemleri ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verir,

             k) Talepler doğrultusunda Konseyin alt grupları ile ilgili kararlar verir.

             Genel Kurul toplantısına çağrı

             MADDE 12 – (1) Genel kurul toplantılarına çağrı; Konsey üyelerine toplantıdan en az otuz gün önce, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, ulusal ölçekte yayın yapan bir gazetede ilan edilmek ve üyelere yazılı olarak bildirilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Sürenin hesabında duyuru ve toplantı günleri dikkate alınmaz.

             Yönetim Kurulunun oluşumu ve görev süresi

             MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup üyeleri arasından seçilen ikişer asıl ikişer yedek üye ile (d) bendinde belirtilen grup üyeleri arasından seçilen bir asıl ve bir yedek üye olmak üzere dokuz asıl dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde kendi grubundan seçilen yedek üye, seçildiği üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine getirilir. Üyelikleri düşenler izleyen dönemde görev alamazlar.

             (2) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasında görev bölümü yaparak bir başkan, başkanın temsil ettiği grubun dışından bir başkan vekili ve bir muhasebe yetkilisi seçer. Başkan ve başkan vekilinin görev süresi art arda en fazla iki dönemle sınırlıdır. Aradan bir dönem geçmedikçe tekrar başkan ve başkan vekili olarak seçilemezler.

             Yönetim Kurulu toplantıları

             MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu toplantıları; başkanın, başkanın bulunmadığı hallerde başkan vekilinin çağrısı ile yapılır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa asgari yedi üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

             (2) Yönetim Kurulu, bir sektörün ekonomik mağduriyetine neden olacak kararlar alamaz. Yönetim Kurulunun, sektörle ilgili kararlarına karşı itiraz, yazılı olarak yedi gün içinde bu kurula yapılır. İtiraz edilen karar, Araştırma ve Danışma Kurulu tarafından otuz günlük süre içerisinde incelenir ve rapora bağlanır. Rapor, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülerek kesin olarak karara bağlanır. Verilen kararlara katılmayanlar, kararın altına katılmama şerhi düşmek ve katılmama gerekçelerini yazılı olarak belirtmek zorundadır.

             (3) Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantılar hariç olmak üzere, yapılacak olağan toplantılara ait gündemi toplantıdan en az üç gün önceden belirleyerek, toplantıya katılacaklara bildirir.

             Yönetim Kurulunun görevleri

             MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri:

             a) Ayda en az bir kez toplanarak Konsey amaçları doğrultusunda pamuk ve ilgili sektörlerde ortaya çıkan gelişmeleri değerlendirir ve uygulanacak stratejiler konusunda kararlar alır, bunları uygular, sonuçlarını izler, Konseyin faaliyetlerini yürütür ve temsilini sağlar,

             b) Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlar ve Genel Kurula sunar,

             c) Personel alımı ve görevlendirilmesini yapar, çalışanların mali haklarını belirler,

             ç) Bütçeyi hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunar,

             d) Giriş aidatı ve yıllık aidatın düzenli tahsilini ve takibini yapar,

             e) Genel Kurulca verilen yetki dahilinde menkul ve gayrimenkul alımına karar verir,

             f) Yılda en az bir kez, ayrıca istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor sunar,

             g) Genel Kurulun aldığı kararları uygulamaya koyar ve sonuçlarını izler,

             ğ) Konseyin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yönetir,

             h) Üyeliğe ilişkin tüm kararları alır,

             ı) Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır,

             i) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini, kendi içinden veya Konsey üyelerinden gelen teklifler doğrultusunda belirler,

             j) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine verilecek gündelik harcırahlar ve yolluk miktarı ve ödeme esasları konusunda Genel Kurula öneride bulunur,

             k) Konsey faaliyetlerinin koordinasyonu ve gerçekleştirilmesinde Genel Kurula yardımcı olmak üzere, sekretaryayı ve teknik işleri yürütecek kadroları tesis eder, Araştırma ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırır, Araştırma ve Danışma Kurulunun düzenlediği raporları karara bağlar ve gerektiğinde bilgi ve görüşlerine başvurur,

             l) İstenildiğinde; Konseye ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa, bunlarla ilgili defter ve belgeleri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak, Denetleme Kurulu üyeleri ile bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesince görevlendirilen denetleme elemanlarına gösterir ve gerekli yardımda bulunur,

             m) Üyeliğe yapılan itirazlar ve üyeliğin askıya alınması ile ilgili konularda Araştırma ve Danışma Kuruluna görev verir.

             Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

             MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen gündelik harcırah ödenir. Ödemenin miktarı Konsey bütçesinde yer alır. Yönetim Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

             Denetleme Kurulunun oluşumu ve görev süresi

             MADDE 17 – (1) Denetleme Kurulu; Genel Kurulca seçilecek denetleme konusunda belirli bir mesleki bilgiye sahip Araştırma ve Meslek Kuruluşları grubu üyeleri arasından bir asıl ve bir yedek, tarım, ticaret, sanayi gruplarının aralarından bir asıl ve bir yedek üye ile Bakanlığın atayacağı bir asıl ve bir yedek üye olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yılla sınırlıdır. Boşalan üyelikler aynı usulle doldurulur. Bu üyeler kalan süreyi tamamlarlar.

             Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 18 – (1) Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır.

             a) Yönetim Kurulunun faaliyet ve harcamalarını denetlemek,

             b) Genel Kurula denetleme raporu sunmak,

             c) Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

             Denetleme Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

             MADDE 19 – (1) Denetleme Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen gündelik harcırah ödenir. Ödemenin miktarı Konsey bütçesinde yer alır. Denetleme Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

             Araştırma ve Danışma Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri

             MADDE 20 – (1) Araştırma ve Danışma Kurulu; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığının doğrudan ürün ile ilgili birimlerinden atayacağı pamuk ürününün üretimi, ticareti, sanayi ve dış ticareti konularında uzman birer üye ile Araştırma ve Meslek Kuruluşları üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilecek beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Boşalan üyeliklere aynı usulle yenileri getirilir. Yeni atanan üyeler kalan süreyi tamamlarlar. Araştırma ve Danışma Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin görev süresi art arda en fazla iki dönemle sınırlıdır. Aradan bir dönem geçmedikçe tekrar seçilemezler.

             (2) Araştırma ve Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır ve Konseyin ilgili alanlarında görüş belirterek Yönetim Kuruluna bilgi verir.

             (3) Araştırma ve Danışma Kurulu, Konsey üyeliğine yapılan itirazlar ve üyeliğin askıya alınması hususlarında rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

             Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

             MADDE 21 – (1) Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen gündelik harcırah ödenir. Ödemenin miktarı Konsey bütçesinde yer alır. Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

             Kurullarda üyeliği düşüren haller

             MADDE 22 – (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Araştırma ve Danışma Kurullarında Üyeliği düşüren haller;

             a) Ölüm,

             b) İstifa,

             c) Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmama veya mazeretin sürekli olarak üç aydan fazla sürmesi,

             ç) Temsil ettiği kuruluşta görevlerinin sona ermesi,

             d) Temsilcileri oldukları kuruluşların Konsey üyeliğinden çıkması veya çıkarılması,

             e) Üyesi seçildiği kuruluşun faaliyetinin sona ermesi,

             f) Üyelik esnasında taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunması,

             g) Konseyin amacına aykırı davranışlarda bulunduğunun tespit edilmiş olması,

             ğ) Medeni hakları kullanma ehliyetinin kaybedilmesi.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

             Konseyin gelirleri

             MADDE 23 – (1) Konseyin gelirleri şunlardır;

             a) Giriş aidatı ve yıllık aidat,

             b) Verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler,

             c) Yurt içi ve yurt dışından sağlanan, bağış ve diğer gelirler, fon ve yardımlar,

             ç) Danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler,

             d) Reklâm, tanıtım ve yayın gelirleri.

             Konseyin giderleri

             MADDE 24 – (1) Konseyin giderleri şunlardır;

             a) Eğitim, reklâm, tanıtım ve yayın giderleri,

             b) Harcırah ve yolluk ödemeleri,

             c) Büro masrafları,

             ç) Diğer masraflar.

             (2) Konsey gelirlerinden üyelere pay dağıtılmaz.

             Konseyin tutmak zorunda olduğu defterler

             MADDE 25 – (1) Konsey aşağıdaki defterleri tutmak zorundadır;

             a) Gelir-gider defteri,

             b) Demirbaş kayıt defteri,

             c) Üye kayıt defteri,

             ç) Denetim defteri,

             d) Karar defteri,

             e) Gelen-giden evrak kayıt defteri.

             (2) Defterler, kuruluşu takip eden yedi gün içerisinde Noter tarafından tasdik edilir ve bu tasdik işlemi her mali yılın ilk haftasında yenilenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Denetleme

             MADDE 26 – (1) Bakanlık, Konseyin hesaplarını, defter tasdiklerinin süresinde yapılıp yapılmadığını, Konseyin diğer iş ve/veya işlemlerini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

             (2) Bakanlık idari ve mali yönden her zaman denetleme yetkisine haizdir.

             (3) Konseyin denetimi Bakanlığın görevlendireceği denetleme elemanları aracılığı ile yapılır. Denetleme sonucu düzenlenen raporlarda yer alan tenkit ve tavsiyelere uyulması sağlanır.

             Yürürlük

             MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.