3 Nisan 2007 Tarihli ve 26482 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5612 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5613 Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

TBMM KARARI

889 (10/337, 343, 356, 357) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’ya, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik

— Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik

— Maltepe Üniversitesi Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGELER

— Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları ile İlgili 2007/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

— e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kurumsal Yapılanması ile İlgili 2007/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

— Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)

— Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 369)