3 Nisan 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26482

KANUN

YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERÎ MEMURLAR KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5613                                                                                                   Kabul Tarihi : 27/3/2007

             MADDE 1 – 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "h) Yedek subaylardan hastalananlar, muvazzaf subay emsalleri gibi sıhhî izin süresine tabi tutulurlar. Sıhhî izin süresi içindeyken muvazzaf askerlik hizmet süresini tamamlayanlar terhis edilirler. Ancak sıhhî izin süresi içinde veya sonunda "Faal Hizmet Yapabilir" raporu alanlar, emsalleri terhis edilse dahi altı ay hizmet süresini tamamlamadıkça terhis edilmezler."

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/4/2007