3 Nisan 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26482

GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu:     e-Dönüşüm Türkiye Projesi

                            Kurumsal Yapılanması

GENELGE

2007/7

 

Bilindiği üzere, Acil Eylem Planında yer verilen “e-Dönüşüm Türkiye Projesi”nin koordinasyonu görevi 27/2/2003 tarihli 2003/12 sayılı Genelge ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilmiştir. Mezkur Genelge ile Projenin uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerin değerlendirilmesi amacıyla kamu ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan bir “Danışma Kurulu” kurulmuştur.

 

Diğer taraftan, 3/12/2003 tarihli 2003/48 sayılı Genelge ile Projenin üst seviyede yönlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı başkanlığında “e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu” oluşturulmuştur.

 

Proje kapsamında 2003/48 sayılı Genelge ile 24/3/2005 tarihli ve 2005/5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki eylem planları çerçevesinde Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlanmış ve 11/7/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile hayata geçirilmiştir.

 

2003/12 ve 2003/48 sayılı Genelgelerle oluşturulan kurumsal yapılar, söz konusu strateji belgesinde yer alan gerekçeler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden değerlendirilmiştir. Buna göre; ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde görev alması öngörülen başlıca kurumsal yapılar olarak e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu, Dönüşüm Liderleri Kurulu ve e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulunun kurulması uygun görülmüştür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları, söz konusu yapıların oluşturulmasından sonra ilgili kurullar tarafından belirlenecektir.

 

1- e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu; e-Dönüşüm Türkiye Projesinin yürütülmesi ve Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulanması sürecinde en üst düzeyde politika belirleme ve karar alma, değerlendirme ve yönlendirmeden sorumlu olacaktır. Kurul; Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve konuyla ilgili olarak görevlendirilecek bir Başbakanlık Başmüşavirinden oluşur. Kurul toplantılarına; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Türksat A.Ş Genel Müdürü, Dönüşüm Liderleri Kurulu Başkanı ve e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu Başkanı ile Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği, Yazılım Sanayicileri Derneği ve Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği başkanları da katılır.

Bu Genelge ile kurulan Dönüşüm Liderleri Kurulu ve e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulunun oluşumuna ilişkin diğer hususlar ile bu kurulların e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu ile ilişkilerini düzenleyen usul ve esaslar e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu tarafından düzenlenecektir.

 

2- Dönüşüm Liderleri Kurulu; Kurumlar arası işbirliğinin temini ile ortak ilke ve standartların uygulanması ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde stratejinin etkin şekilde hayata geçirilmesi için ortak bir platform teşkil edecektir. Kurul, bakanlıkların yanı sıra, Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planında yer alan eylemlerden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının strateji geliştirme birimi başkanları ile İcra Kurulu tarafından belirlenecek üniversite ve belediyelerin temsilcilerinden oluşur. Strateji geliştirme birimi temsilcileri çalışmalarında kurumlarının bilgi işlem yöneticilerinden teknik destek alırlar. Kurul, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında toplanır. e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu, bilgi toplumuna dönüşüm sürecindeki gelişmeler ve stratejinin uygulama sonuçlarını göz önünde bulundurarak Kurulun yapısında değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

Kurulda yer almayan kamu kurum ve kuruluşlarının e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile ilgili çalışmaları da doğrudan strateji geliştirme birimleri eliyle koordine edilecektir. Kurum ve kuruluşların strateji geliştirme birimi başkanları, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde kurumsal e-dönüşüm çalışmalarını yönlendirmek ve stratejinin kurum düzeyinde etkin şekilde uygulanmasını sağlamaktan sorumludur.

 

Dönüşüm Liderleri Kurulu, bu süreçte çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulacak sürekli ya da geçici çalışma grupları kurulması hususunda yetkilidir.

 

3- e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu; Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm çalışmalarında  ve Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulanması sürecinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerinin ortak bir zeminde paylaşılması ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulacaktır.

 

Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü ve Bilgi Toplumu Stratejisinin etkin bir şekilde uygulanması için söz konusu kurullar derhal hayata geçirilerek çalışmalarına başlayacak, ilgili kurum ve kuruluşlarca bu kurullar tarafından ihtiyaç duyulacak yardım ve destek sağlanacaktır.

 

2003/48 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan