31 Mart 2007 Tarihli ve 26479 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2007/11855 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Kastamonu İlinde “Tıp Fakültesi” Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Adalet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet ÖZGENǒin Seçilmesine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

— Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği (Sayı: 2007/1)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2007/4)

— 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/75, K: 2006/114 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı, 2/9/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Kanunlar  ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/139, K: 2007/13 (Yürürlüğü Durdurma)  Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YARGITAY KARARI

— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar