30 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26478

YÖNETMELİK

Telekomünikasyon Kurumundan:

ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE  2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.