24 Mart 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26472

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/11743

             8 Ağustos 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Suudi Arabistan Krallığı Bakanlar Kurulu Divanı Başkanlığı Milli Arşiv ve Belge Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 29/1/2007 tarihli ve HUMŞ/1364 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                            M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

        M.A. ŞAHİN                                   M.AYDIN                           N. ÇUBUKÇU               M. BAŞESGİOĞLU

      Devlet Bakanı V.                              Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                   Devlet  Bakanı V.

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                        M. V.GÖNÜL                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                 İçişleri Bakanı V.                   Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                        A.KOÇ                                R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskan Bakanı V.             Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLE

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI BAKANLAR KURULU DİVANI BAŞKANLIĞI

MİLLİ ARŞİV VE BELGE MERKEZİ ARASINDA

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

             Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Suudi Arabistan Krallığı Bakanlar Kurulu Divanı Başkanlığı Milli Arşiv ve Belge Merkezi, bundan böyle "Taraflar" olarak anılacaktır. Taraflar, iki ülkeyi birbirine bağlayan dostluk ve işbirliğini göz önünde tutarak, iki ülke arasındaki kültürel ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesine ve kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, belge ve arşiv alanında karşılıklı işbirliği arzusundan yola çıkarak, tarihi ve kültürel mirastan faydalanmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında 1 Mayıs 1974 tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür Anlaşması kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmeyi öngörürler:

             MADDE 1

             Taraflar, yürürlükteki millî mevzuatlarına uygun olarak ve karşılıklılık esası temelinde, devlet arşivleri arasında işbirliğini geliştireceklerdir.

             MADDE 2

             Taraflar, belgelerin dosyalanması, restorasyonu, kopyalanması, indekslenmesi ve bu alanlarla ilgili enformasyon teknolojisinin mübadelesi hususunda uzman eğitimine yönelik tam işbirliğini teşvik edeceklerdir.

             MADDE 3

             Taraflar, her iki Tarafın elinde bulunan ve diğer Tarafın ilgi alanına giren veya tarihini ilgilendiren belgelerle ilgili bilgi teatisinde bulunmayı ve kopyaların her iki ülkenin prensipleri ve kuralları uyarınca mübadelesi hususunda mutabık kalmayı öngörürler.

             MADDE 4

             Taraflar, belge ve indeksleme ile ilgili yayınların, basılı malzemenin, araştırma tebliğlerinin ve akademik çalışmaların mübadelesini öngörürler.

             MADDE 5

             Taraflar, belge ve arşiv ile ilgili sempozyum, eğitim kursları, belge sergileri düzenleme ve akademik çalışma alanlarında işbirliğini benimserler.

             MADDE 6

             Taraflar, belge ve arşivlerin gelişimine katkı sağlayacak uzman teatisini öngörürler.

             MADDE 7

             Taraflar, 6. maddenin amacına uygun olarak, iaşe ve ibate masrafları ev sahibi ülkece karşılanmak, yol masrafları ise gönderen ülkeye ait olmak üzere ve her yıl karşılıklı olarak tespit edilecek sayıda arşivisti, on beş günü geçmemek kaydıyla göndermeyi benimserler.

             MADDE 8

             Bu Protokol, her iki tarafın da ilgili dahili yasal işlemlerinin tamamlanmasını birbirine bildirdiği tarihten itibaren üç yıl için geçerli olacaktır. Taraflardan biri, Protokolün sona erme tarihinden altı ay önce diğer Tarafa Protokolü sona erdirme veya yenilememe isteğini yazılı olarak bildirmediği müddetçe sonraki 3 yıllık dönem veya dönemler için kendiliğinden yenilenecektir.

             Bu Protokol, Hicri 14.7.1427 tarihine mukabil 8.8.2006 tarihinde Ankara'da, iki orijinal kopya olarak ve tüm metinler eşdeğerde olmak üzere, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde imzalanmıştır. Yorumlanmasında farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 

        Türk Tarafı Adına                                                                                         Suudi Arabistan Tarafı Adına

 

 

            Abdullah Gül                                                                                 Abdulaziz bin Fahad bin Abdulaziz Al-Saud

          Dışişleri Bakanı                                                                                  Devlet Bakanı, Bakanlar Kurulu Üyesi ve

                     ve                                                                                                    Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı

      Başbakan Yardımcısı                                                                                       Milli Arşiv ve Belge Merkezi

                                                                                                                                      Komisyonu Başkanı

 

Bu Andlaşmanın Arapça ve İngilizce dillerindeki metinleri 24/3/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.