23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/11820

             30 Ekim 2006 tarihinde Bükreş’te imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Romanya Yönetim ve İçişleri Bakanlığı Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 29/1/2007 tarihli ve HUMŞ/31175 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ROMANYA YÖNETİM VE

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MİLLİ ARŞİVİ

ARASINDA İŞBİRLİĞİ

PROTOKOLÜ

 

             Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Romanya Yönetim ve İçişleri Bakanlığı Milli Arşivi, bundan böyle "Taraflar" olarak anılacaktır,

             Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya arasında 30 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul'da imzalanan "İlim ve Sanat Münasebetleri Anlaşlması"nda yer alan hükümleri ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluk ve işbirliğini göz önünde tutarak ve arşiv alanında karşılıklı fayda sağlayacak işbirliğini geliştirme arzusundan yola çıkarak aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmeyi öngörürler:

MADDE 1

             Taraflar, devletlerinin yürürlükteki mevzuatlarına uygun olarak ve karşılıklılık esası temelinde, arşiv alanında işbirliğini geliştireceklerdir.

MADDE 2

             Taraflar, diğer Tarafın devletinin tarihi veya devletleri arasındaki ilişkiler ile ilgili belgeleri belirlemek için arşivlerde belge araştırmaları yapmak ve uyguladıkları elektronik teknoloji ve restorasyon uygulamalarını paylaşmak maksadıyla uzman eleman teatisini benimserler.

MADDE 3

             Taraflar, madde 2'de belirtilen hükümlere dayanarak, iaşe ve ibate masrafları ev sahibi ülkece karşılanmak, yol masrafları ise gönderen ülkeye ait olmak üzere ve her yıl karşılıklı olarak tespit edilecek sayıda uzmanı, yılda on beş günü geçmemek kaydıyla göndermeyi benimserler.

MADDE 4

             Taraflar, kendi arşiv fonlarını zenginleştirmek maksadıyla, gerekli belge araştırmalarını yaparak, devletlerinin yürürlükteki mevzuatlarına uygun olarak, arşiv belgelerinin kopyaları ile kılavuz, envanter ve katalog gibi yayınlanmış araştırma vasıtalarının mübadelesini öngörürler.

MADDE 5

             Taraflar, arşivle ilgili yayınların değişimini yapmayı, ilmî faaliyetler tertibini ve arşivlerinde bulunan belgelerin çoğaltılmış örneklerinin yer aldığı arşiv sergileri düzenlemeyi benimserler.

MADDE 6

             Bu Protokolün gerçekleştirilmesi amacıyla, Taraflar, öncelikler dikkate alınmak suretiyle, faaliyetler hakkında müşahhas tekliflerini birbirlerine ileteceklerdir.

MADDE 7

             Bu Protokol üç yıllık dönem için düzenlenmiştir. Taraflardan biri, Protokolün sona erme tarihinden altı ay önce diğer Tarafa yazılı olarak bildirmediği müddetçe sonraki 3 yıllık dönem için kendiliğinden yenilenecektir.

             Tarafların, Protokolün yürürlüğe girmesi için gerekli bütün işlemlerin tamamlandığını birbirlerine yazılı olarak bildirdiği tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

             Bu Protokol, 30/10/2006 tarihinde Bükreş'de, iki orijinal kopya olarak ve tüm metinler eşdeğerde olmak üzere, Türkçe, Romence ve İngilizce dillerinde imzalanmıştır.

             Bu Protokolün yorumlanmasında farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 

       TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                                      ROMANYA

                BAŞBAKANLIK                                                                         YÖNETİM VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

            DEVLET ARŞİVLERİ                                                                                         MİLLİ ARŞİVİ

           GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                              ADINA

                        ADINA

 

                   Genel Müdür                                                                                                Genel Müdür

          Doç. Dr. Yusuf Sarınay                                                                    Prof.univ.dr. Corneliu Mihail Lungu

 

Bu Andlaşmanın Romence ve İngilizce dillerdeki metinleri 23/3/2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.