23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/11790

             14 Eylül 2005 tarihinde Tiflis’te imzalanan ekli “Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu IV. Dönem Toplantısı Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 6/2/2007 tarihli ve HUMŞ-1372 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                               M. A. ŞAHİN                            N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

          R. AKDAĞ                                   F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.               Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                      B. ATALAY                             M. H. GÜLER

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı           Kültür ve Turizm Bakanı V.        Çevre ve Orman Bakanı V.

 

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN KARMA EKONOMİK KOMİSYONU

IV. DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLU

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında 30 Haziran 1992 tarihinde imzalanan Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması uyarınca kurulan Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu’nun (bundan böyle "Komisyon" olarak anılacaktır) IV. Dönem Toplantısı, 13-14 Eylül 2005 tarihlerinde Tiflis’te yapılmıştır.

             Türk Heyetine Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen, Gürcistan Heyetine ise Ekonomik Kalkınma Bakanı Sayın İrakli Chogovadze başkanlık etmişlerdir.

             Toplantılar sırasında Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen, Gürcistan Başbakanı Sayın Zurab Noghaideli tarafından kabul edilmiş ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Sayın İrakli Chogovadze ile Maliye Bakanı Sayın Aleksi Aleksishvili ile görüşmelerde bulunmuştur.

             Her iki ülke heyet listeleri EK-I ve EK-II’de yer almaktadır.

             Taraflar, ilişkilerini daha da güçlendirme kararlılıklarını yeniden teyit ederek ve ilişkilerine uzun vadeli bir perspektif kazandırılmasını amaçlayarak, ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumunu gözden geçirmişler ve ticari ilişkilerin artırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için geleceğe yönelik beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

             Komisyon çalışmalarının sonuçları aşağıda özetlenmiştir:

             I. TİCARİ İLİŞKİLER

             Taraflar, son yıllarda ticaret hacminin büyük ölçüde arttığını kaydederek, karşılıklı ticari ilişkilerin mümkün olan en üst seviyelere çıkarılmasını ve çeşitlendirilmesini teşvik etmeyi taahhüt etmişlerdir.

             Taraflar, AB ile ilişkilerindeki gelişmeler konusunda düzenli bilgi teatisinde bulunulmasını kararlaştırmışlardır. Türk tarafı, en geç 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren, Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği kapsamındaki mallarla sınırlı olmak kaydıyla, Gürcistan ve Avrupa Birliği arasındaki GSP + ticaret rejiminin aynısını Gürcistan’a tanıyacağını teyit etmiştir.

             Taraflar, gelecekte ülkeleri arasında sonuçlandırılacak bir serbest ticaret anlaşması ilke ve imkanlarının araştırılmasına karar vermişlerdir.

             Taraflar, bir sınır ticaret merkezi kurulmasına ilişkin müzakerelerin başlatılması hususunda mutabakata varmışlardır.

             Taraflar, bir Ticari İlişkiler Çalışma Grubu kurulmasını kararlaştırmışlardır. Sözkonusu Çalışma Grubunun ilk toplantısı Eylül ayının son haftası içerisinde Ankara’da yapılacaktır.

             Türk tarafı, Türkiye’deki serbest bölgeler konusundaki bilgi ve tecrübesini Gürcü tarafı ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtmiştir. Bu amaçla, Taraflar, 2005 yılı Kasım ayı içerisinde bir Gürcü heyetinin Türkiye’ye çalışma ziyareti düzenlemesi hususunda mutabakata varmışlardır.

                Taraflar, ticaretin önündeki engellerin kaldırılarak pazara girişin kolaylaştırılmasının yollarını araştıracaklardır. Bu çerçevede, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü bünyesinde, üye ülkeler arasında tarife dışı engellerin kaldırılması için sürdürülen işbirliğini desteklemeye devam etmeye karar vermişlerdir.

              Bu bağlamda, Taraflar, ülkelerindeki mevzuat, politika ve hedefleri çerçevesinde;

             - çok-taraflı ticaret sisteminin geliştirilmesini teminen işbirliği yapacaklar ve bu amaca yönelik adımları destekleyecekler;

             - ticari sorunların çözümünde uluslararası düzeyde ve iki taraflı olarak işbirliği yapacaklar;

             - son mevzuat değişikliklerine ilişkin bilgi teatisinde bulunacaklar;

             - her iki ülke özel sektörleri arasında ağı geliştirecek girişimleri destekleyeceklerdir.

             Taraflar, iki ülke iş çevreleri arasındaki doğrudan temasların kolaylaştırılması ve üye tabanının genişletilmesi için Türk ve Gürcü İş Konseyini desteklemeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, Türk-Gürcü İş Konseyi’nin gelecek toplantısının 2006 yılında yapılması hususunda da mutabakata varmışlardır.

             II. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

             Taraflar, imkanları ve uzun vadeli ekonomik hedefleri ışığında, her iki tarafça uygun görülen tüm alanlardaki ekonomik işbirliğini teşvik edeceklerdir.

             1. Doğrudan Yatırımlar

             Taraflar, karşılıklı yatırımları teşvik etmek ve kolaylaştırmak amacıyla, Gürcistan’daki yatırım imkanlarını gözden geçirmişlerdir. Gürcü tarafı, yabancı sermayeyi destekleme ve kolaylaştırma konusundaki politikalarına ilişkin bilgi vermiş ve aşağıdaki alanları Türk yatırımcıları için potansiyel alanlar olarak belirtmiştir.

             - Enerji;

             - Gıda işleme sanayi;

             - Turizm altyapısının kurulması.

             Taraflar, yukarıda belirtilen alanların incelenmesinin ardından Türk tarafınca uygun alanlardaki işbirliği imkanlarını araştırmak üzere, işadamları heyetlerinin düzenlenmesine karar vermişlerdir.

             2. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

             Taraflar, yatırım ortamının iyileştirilmesini arzulayarak, ilgili kurumlarını Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’nı en kısa zamanda sonuçlandırmaları hususunda teşvik edeceklerdir. Bu çerçevede, Taraflar, müzakerelerin 2005 yılı Ekim ayından önce tamamlanması için mümkün olan her çabanın gösterilmesine karar vermişlerdir.

             3. Borçların Yeniden Yapılandırılması

             Taraflar, Gürcistan’ın borçlarının konsolidasyonuna ilişkin 21 Temmuz 2004 tarihli Paris Kulübü’nün çok taraflı Anlaşması çerçevesinde, Türkiye İhracat Kredi Bankası ile Gürcistan Maliye Bakanlığı arasında, Gürcistan’ın Türkiye Cumhuriyetine olan borçlarının yeniden yapılandırılması için ikili anlaşmanın 30 Eylül 2005’e kadar imzalanması hususunda mutabık kalmışlardır.

             4. Gümrük Konuları

             Taraflar, Sarp gümrüğünün daha hızlı ve etkin hizmet verebilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından modernize edilecek olmasını memnuniyetle not etmişlerdir. Bu kapsamda, Gürcü tarafı Sarp gümrük kapısının Gürcü tarafında benzer tedbirler almaya hazır olduğunu belirtmiştir.

             Taraflar, 1994 tarihli Gümrük Alanında İşbirliği Anlaşması kapsamında üstlenilen taahhütlerin yerine getirilmesi ve işbirliğinin daha da genişletilmesi için tavsiye ve önerilerinin hazırlanması amacıyla, 15 Kasım 2005 tarihinden önce uzmanlar toplantısı yapılmasına ve uzmanlarca belirlenecek formata göre, ülkeleri arasında gümrük bilgilerinin değişiminin sağlanmasına karar vermişlerdir.

             5. Teknik İşbirliği

             Taraflar, Brüksel’de 16-17 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilen Gürcistan Dönorlar Konferansında ifade edildiği gibi, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından ikili yardım projeleri çerçevesinde sağlanmakta olan teknik yardımları memnuniyetle not etmişlerdir.

             Taraflar, TİKA ile ilgili Gürcü kuruluşu arasındaki işbirliği protokolunun sonuçlandırılması hususunu görüşmeyi kararlaştırmışlardır.

             6. Ulaştırma

             Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında Sivil Havacılık Anlaşmasına ilişkin müzakerelerin 2005 yılı Ekim ayından önce tamamlanmasının sağlanmasını kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, Gürcü tarafınca Batum Havaalanının ortak kullanımına ilişkin yapılan öneriyi dikkate alarak, 2005 yılı Kasım ayı içinde Batum’da ilgili makamlarının ve özel sektörün katılımıyla bir toplantı düzenlenmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

             Taraflar, Türk ve Gürcü limanları arasında yolcu ve kargo taşımacılığı amacıyla feri seferleri düzenlenmesine olan ilgilerini vurgulayarak, mevcut deniz seferlerinin yoğunlaştırılması ve yeni limanlar eklenmesi de dahil olmak üzere, tüm denizcilik konularının görüşülmesi amacıyla ilgili makamlarının ve özel sektörün katılımıyla 2005 yılı Kasım ayına kadar Gürcistan’da bir toplantı düzenlenmesine karar vermişlerdir.

             Taraflar, denizcilik alanında ikili işbirliği protokolunun sonuçlandırılmasına olan ilgilerini vurgulamışlardır. Bu çerçevede, Türk tarafı, Türk ve Gürcü limanları arasında yolcu taşımacılığında işbirliğine ilişkin bir taslak protokolu 2005 yılı Ekim ayına kadar iletmeyi taahhüt etmiştir.

             Gürcü tarafı, Türk tarafınca sunulan ve her iki tarafa doğrudan demiryolu-denizyolu ulaşımı kurulması imkanı sağlayacak olan, Samsun’da bir buji değişim istasyonu kurulması projesini memnuniyetle karşılamıştır.

             Taraflar, 13 Nisan 2005 tarihinde imzalanan Türk-Gürcü Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Protokoluna atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki transit trafik koşullarının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere, ikili kara ulaştırması ilişkilerinin liberalizasyonunun hızlandırılmasını kararlaştırmışlardır.

             Kars-Ahılkelek-Tiflis-Bakü projesinin fizibilitesine ilişkin ihale sürecinin tamamlandığı kaydedilmiştir. Taraflar, gerekli teknik verilerin sağlanması da dahil olmak üzere, fizibilitenin daha erken sonuçlandırılması için her türlü çabanın gösterilmesi hususunda anlaşmışlardır. Taraflar, çalışma sonuçları hakkında bilgi değişiminde bulunacaklardır.

             Taraflar, sözkonusu projenin finansmanına ve geliştirilmesine bölgesel ve uluslararası kurumlar ile özel sektörün katılımı imkanlarının araştırılması amacıyla en kısa zamanda bir Bakanlar Toplantısı düzenlenmesine ilişkin hazırlık çalışmalarını yapmak hususunda anlaşmışlardır.

             Taraflar, Çıldır-Aktaş gümrük kapısının açılmasına ilişkin kaydedilen gelişmeleri gözden geçirerek, Aktaş-Kartsakhi-Tiflis yolunun rehabilitasyonu ve inşasının 2010 yılında bitirileceğini belirtmişlerdir.

             7. Sosyal Güvenlik

             Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın yürürlükte olduğunu işaret eden Taraflar, formulasyonlarla ilgili müzakerelerin en kısa zamanda sonuçlandırılmasını teminen ilgili kurumlarını teşvik etmeye karar vermişlerdir. Bu amaçla, Türk tarafı bir Gürcü heyetini Türkiye’ye davet etmiştir.

             8. Ticari İhtilafların Çözümlenmesi

             Taraflar, firmaları arasında ortaya çıkan ticari ihtilafların çözümüne yardımcı olmak üzere mevcut her aracın kullanılması hususunda görüş birliğine varmışlardır.

             Taraflar, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve firmaları arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların çözülmesi amacıyla özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla düzenli olarak toplanacak bir çalışma grubunun kurulması hususunda mutabık kalmışlardır. Çalışma grubunun ilk toplantısı Eylül ayının üçüncü haftasında Tiflis’te gerçekleştirilecektir.

             III. TARIM

             Taraflar, Türkiye’den un ithalatında karşılaşılan güçlükleri aşmayı arzulayarak, Türkiye’den yapılan un ithalatı konusunda çalışmak üzere özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla ortak bir çalışma grubu kurmaya ve Türkiye’den yüksek kaliteli un ithalatının desteklenmesi amacıyla, hazırlanacak bir eylem planını 2005 yılı bitmeden kendi hükümetlerine sunmaya karar vermişlerdir.

             Taraflar, 15 Ekim 2000 tarihinde imzalanan "Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" uyarınca, Tarım Yürütme Komitesi’nin ikinci toplantısının 2006 yılı bahar aylarında Tiflis’te yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             Türk tarafı, balıkçılık alanında ikili işbirliği anlaşmasının sonuçlandırılmasına yönelik ilgisini belirtmiştir. Bu amaçla, Türk tarafı bir taslak metni 2005 yılı bitmeden iletecektir.

             IV. ENERJİ KONULARI

             Taraflar, Bakü-Tiflis-Ceyhan’ın zamanında tamamlanacağını memnuniyetle kaydetmişlerdir. Taraflar, projenin etkin, sorunsuz ve güvenli işlemesi için uygun tedbirleri almaya hazır olduklarını belirtmişlerdir.

             Taraflar, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı’nın gerçekleştirilmesi için işbirliği yapmaya karar vermişlerdir.

             Türk tarafı, Gürcistan Başbakanı’nın doğal gaz arzına ilişkin 17 Haziran 2005 tarihli mektubuna atıfla, bu konudaki gerekli cevabın en kısa zamanda iletileceğini belirtmiştir.

             Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan’da bulunan güç sistemleri arasındaki elektrik değişimine ilişkin protokolun cari yıl boyunca uygulanmasını memnuniyetle not etmişlerdir.

             Gürcü tarafı, Türk enerji sistemi ile bağlantının sistem senkronizasyona ihtiyaç duymayan doğrudan alım sistemi ile yapılacağını dikkate alarak, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye’yi birbirine bağlayacak 500 kV’lık güç iletim şebekesi inşasına ilgi duyduğunu belirtmiştir.

             V. ÇEVRE KONULARI

             Taraflar, su kaynakları alanındaki işbirliğine atıfta bulunarak 2005 yılı bitmeden Ankara’da biraraya gelmeye karar vermişlerdir. Sözkonusu toplantıya ilişkin tüm yazışmalar diplomatik kanallar vasıtasıyla yapılacaktır. Taraflar, Çoruh nehirine ilişkin olarak bir acil durum bildirim ağı kurulması imkanının araştırılmasına karar vermişlerdir.

             VI. VİZELER

             Türk tarafı, Türkiye’ye deniz yoluyla seyahat eden Gürcü vatandaşlarına 3 günlük vize muafiyeti sağlandığını bildirmiş ve benzeri bir ayrıcalığın Türk vatandaşlarına da sağlanmasını talep etmiştir.

             Karşılıklılık ilkesine dayalı olarak, Gürcistan tarafı, deniz yoluyla Gürcistan’a seyahat eden Türk vatandaşlarına aynı muafiyetlerin tanınması ile Türk tarafınca Gürcü vatandaşlarına tanındığı gibi, Türk vatandaşları için giriş vizelerinde aynı ayrıcalıkların tanınması için çalışmayı en kısa zamanda tamamlayacağını not etmiştir.

             Gürcü tarafı, bu anlayışla ve 1996 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Vize Kolaylığı Anlaşması"nın 9. Maddesine dayanarak önerilerini diplomatik yollarla en yakın zamanda sunacaktır.

            

                                                                           *    

                                                                    *           *

 

             Taraflar, Komisyonu’nun Beşinci Dönem Toplantısının diplomatik kanallardan belirlenecek bir tarihte Ankara’da yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             İşbu Protokol 14 Eylül 2005 tarihinde Tiflis’te, eşit derecede geçerli olmak üzere İngilizce iki asıl nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ                               GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ

             HÜKÜMETİ ADINA                                                           ADINA

 

 

EK-I

 

TÜRK HEYETİ

 

             Kürşad TÜZMEN                       :   Devlet Bakanı, Heyet Başkanı

 

             Mikail ARSLAN                         :   Milletvekili, AKP Kırşehir

 

             Cevdet ERDÖL                           :   Milletvekili, AKP Trabzon

 

             Ali BOĞA                                   :   İhracat Genel Müdürü,

                                                                     Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

             Yavuz MOLLASALİHOĞLU    :   Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü,

                                                                     Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

             Yüksel AKÇA                             :   Özel Kalem Müdürü

 

             Şevket ILGAÇ                             :   Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                     Dış Ticaret Müsteşarlığı,

                                                                     Teknik Heyet Başkanı

 

             N. Ahmet KUŞHANOĞLU        :   Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı

                                                                     Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                     Ulaştırma Bakanlığı

 

             Arif KÜMBÜL                           :   Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                     Gümrük Müsteşarlığı

 

             Alev ARKAN                              :   Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                     Türk Eximbank

 

             Derviş ÖZTÜRK                        :   Daire Başkanı, İhracat Genel Müdürlüğü

                                                                     Dış Ticaret Müsteşarlığı,

 

             Bülent TUNCER                         :   Daire Başkanı, İhracat Genel Müdürlüğü

                                                                      Dış Ticaret Müsteşarlığı,

 

             Fatih TURHAN                          :   Daire Başkanı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

                                                                     Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

             Ayşe SİNİRLİOĞLU                  :   Daire Başkanı, Dışişleri Bakanlığı

 

             Nilgün AÇIKALIN                      :   Daire Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

 

EK-II

 

GÜRCİSTAN HEYETİ

 

             İrakli Chogovadze           :   Ekonomik Kalkınma Bakanı, Heyet Başkanı

 

             Nika Gilauri                     :   Enerji Bakanı, Heyet Başkan Yardımcısı

 

             Aleksi Aleksishvili          :   Maliye Bakanı

 

             Giorgi Papuashvili           :   Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı

 

             Mikheil Svimonishvili     :   Gıda ve Tarım Bakanı

 

             Davit Amaglobeli            :   Gürcistan Milli Bankası Başkan Yardımcısı

 

             Giorgi Gugunishvili         :   Dışişleri Bakan Yardımcısı

 

             Tamar Kovziridze           :   Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı

 

             Davit Tsiklauri                :   Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı

 

             Dimitri Gvindadze          :   Maliye Bakan Yardımcısı

 

             Zurab Antelidze              :   Gümrük Dairesi Başkanı, Maliye Bakanlığı

 

             Nikoloz Vashakidze        :   Gürcistan Uluslar arası Petrol Şirketi Başkanı

 

             İrakli Taktakishvili          :   Ulaştırma Dairesi Başkanı, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı

 

             Jemal İnaishvili                :   Ticaret Odası Başkanı

 

             Saba Kiknadze                 :   Turizm ve Tatil Yerleri Daire Başkanı

 

             Soso Skhirtladze              :   Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı,

                                                         Maliye Bakanlığı

 

             Kakha Shavadze              :   Ekonomi ve Maliye Bakanı, Acara Özerk Cumhuriyeti

 

             Alexandre Kipiani           :   Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi, İkili Ekonomik

                                                         İşbirliği Şubesi Başkanı, Dışişleri Bakanlığı,

                                                         Komisyon Özel Sekreteri

 

Bu Andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 23/3/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.