23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/11784

             30 Kasım 2005 tarihinde Tiran’da imzalanan ekli "Türkiye-Arnavutluk III. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 6/2/2007 tarihli ve HUMŞ/954 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                               M. A. ŞAHİN                            N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

          R. AKDAĞ                                   F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.               Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                      B. ATALAY                             M. H. GÜLER

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı           Kültür ve Turizm Bakanı V.        Çevre ve Orman Bakanı V.

 

TURKİYE-ARNAVUTLUK III. DÖNEM TURİZM KARMA KOMİSYON

TOPLANTISI PROTOKOLÜ

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Hükümeti (bundan böyle "Taraflar" olarak anılacaktır) arasında 11 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması ve 29 Mayıs 1995 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Arnavutluk II. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı uyarınca; Türkiye-Arnavutluk III. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı 29-30 Kasım 2005 tarihlerinde Tiran'da gerçekleştirilmiştir.

             Toplantıda Türk Heyetine Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet KARA, Arnavutluk Heyetine ise Arnavutluk Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın Suzana TURKU başkanlık etmiştir.

             İki Başkan III. Dönem Karma Komisyon Toplantısını açarken sırasıyla, Türkiye ve Arnavutluk'ta turizmin gelişimi hakkında bilgi vermişler ve iki ülke arasında turizm İşbirliğinin desteklenmesi ve somut sonuçlara ulaşılması gereğini vurgulamışlardır.

             Her iki heyet listesi işbu Protokolün ekinde yer almaktadır.

             İki ülke arasında mevcut olan dostluk ve ortak anlayış bağlarını göz önüne alan Taraflar, aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır.

             MADDE 1

             Taraflar, ülkeleri arasında karşılıklı olarak turist akışının kolaylaştırılması ve arttırılması için gerekli özendirici tedbirleri alacak ve her iki ülkede faaliyet gösteren turizm özel sektör birlik ve kuruluşları arasında işbirliğini teşvik edeceklerdir.

             MADDE 2

             Taraflar, turizm tanıtımı, planlanması, turizm pazarlama faaliyetleri alanında mevcut bilgi ve deneyim değişiminin yanı sıra her iki ülkede karşılıklı olarak tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesini ve diğer ülke tarafından düzenlenen uluslararası turizm fuarları, sergiler ve festivallere kamu ve özel sektör kuruluşlarının katılımını teşvik edeceklerdir.

             MADDE 3

             Taraflar, turizm eğitimi alanında ülkelerinde uygulanan deneyimler ve programlar hakkında bilgi ve uzman değişiminde bulunacaklardır.

             MADDE 4

             Taraflar, turizm yatırımları alanında işbirliği imkanlarını araştıracak ve bu amaçla karşılıklı olarak birbirlerini mevcut turizm olanakları ve ülkelerinde turizm alanında uygulanan yatırım teşvikleri konusunda bilgilendirecek ve bu konuda iki ülkenin ilgili özel sektör kuruluşları arasında işbirliğini ve karşılıklı ziyaretlerini teşvik edeceklerdir.

             MADDE 5

             Taraflar, her iki ülkenin turizm mekanizmalarını geliştirmek amacıyla turizm alanında araştırma, istatistik ve turizm alanındaki diğer temel bilgiler ile ülkelerinde yürürlükte bulunan turizm yasa ve yönetmeliklerine ilişkin bilgi değişiminde bulunacaklardır.

             III. Dönem Toplantısı çalışmaları sırasında hâkim olan dostluk ve samimiyet havasından memnuniyet duyan taraflar, Turizm Karma Komisyonu IV. Dönem Toplantısı'nın, her iki tarafın diplomatik kanallardan mutabık kalacağı bir tarihte Türkiye'de yapılamasını kararlaştırmışlardır.

             Türk Tarafı, kendilerine gösterilen konukseverlik ve III. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısının sonucundan duyulan memnuniyetini dile getirmiştir.

             İşbu Protokol 30 Kasım 2005 tarihinde Tiran'da Türkçe, Arnavutça ve İngilizce dillerinde iki asıl nüsha halinde düzenlenmiştir. Anlaşmazlık durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                       ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ

             KÜLTÜR VE TURİZM                                                               TURİZM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE

             BAKANLIĞI ADINA                                                                  SPOR BAKANLIĞI ADINA

 

             Ahmet KARA                                                                              Suzana TURKU

 

 

EK

Türk Heyeti

Ahmet KARA

Heyet Başkanı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

Müsteşar Yardımcısı

 

 

Arnavutluk Heyeti

 

 

Suzana TURKU

Heyet Başkanı

 

Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor

 

Bakanlığı Bakan Yardımcısı

 

 

Armando BORA

Heyet Üyesi

 

Turizm ve Kültür Genel Müdürü

 

 

Eda BARDULLA

Heyet Üyesi

 

Ulusal Turizm Organizasyonu

 

Genel Müdürü

 

 

Genc METOHU

Heyet Üyesi

 

Ulusal Turizm Organizasyonu

 

Müdürü

 

 

Arben GOLEMI

Heyet Üyesi

 

Ulusal Turizm Organizasyonu

 

Müdürü

 

 

Vaso TOLE

Heyet Üyesi

 

Kültürel Miras Müdürü

 

 

Alma GJERAZI

Heyet Üyesı

 

Sektör Başkanı

 

Turizm Müdürlüğü

 

 

Bu Andlaşmanın Arnavutça ve İngilizce dillerdeki metinleri 23/3/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.