23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/11768

             19 Ocak 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 6/2/2007 tarihli ve HUMŞ/42274 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                       A.AKSU                                     A.AKSU                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TACİKİSTAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ

MUTABAKAT ZAPTI

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti, (bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır)

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankara'da 6 Mayıs 1996 tarihinde imzalanan Turizm İşbirliği Anlaşması’nı dikkate alarak;

             İki ülke arasında, eşitlik temeline ve karşılıklı yarar esasına dayalı olarak turizm alanındaki işbirliğini daha da geliştirmeyi arzulayarak;

             Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

             MADDE 1

             Taraflar, birbirlerinin tarihi, kültürel ve turizm değerleri hakkında, halklarını daha fazla bilinçlendirmek suretiyle, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini genişletmeye ve geliştirmeye özel önem vereceklerdir. Bu amaçla Taraflar, her iki ülkenin basın mensuplarının ve kanaat önderlerinin karşılıklı ziyaretlerini kolaylaştıracaklardır.

             MADDE 2

             Taraflar, iki ülke arasındaki turizm gelişimini ilerletmek için çaba gösterecekler ve resmi turizm idareleri, diğer ilgili kuruluşları, dernekleri, organizasyonları, tur operatörleri, seyahat acenteleri, otel zincirleri ve turizm alanında faaliyet gösteren diğer kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edeceklerdir.

             MADDE 3

             Taraflar,   yürürlükte   bulunan   kanun   ve  yönetmeliklerine   uygun   olarak   turizm alanında yatırım girişimlerini her iki ülkede teşvik edeceklerdir.

             MADDE 4

             Taraflar, kendi kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak, iki ülke arasındaki turist ziyaretlerini daha da geliştirmek maksadıyla, yetkili makamlarına seyahat prosedürlerinde mümkün olabilecek kolaylıkları sağlama hususunda tavsiyede bulunacaklardır.

             MADDE 5

             Taraflar, turizm alanında şu konuları içeren hususlarda bilgi değişiminde bulunacaklardır:

             -Turizm kaynakları hakkındaki deneyimlerinin yanı sıra turizmin bütün çeşitlerinin geliştirilmesi, yönetimi ve tanıtılması üzerine teknik bilgi,

             -Otel ya da diğer konaklama işletmeleri yönetimi,

             -Turizm gelişim projeleri,

             -Kendi ülkelerinin turizm ve doğal ve kültürel kaynakların korunma ve muhafazası ile ilgili kanun ve yönetmelikleri,

             -Kendi ülkelerinin turizm kaynakları.

             Taraflar ayrıca, her iki ülkede turizm alanında mesleki eğitim programlan gerçekleştirmek üzere teknik yardım sağlanması ile uzman ve eğitimci değişimi imkanlarını değerlendireceklerdir.

             MADDE 6

             İşbu Mutabakat Zaptı, her iki ülkede gerekli olan yasal prosedürün tamamlandığını iki Tarafın birbirine tebliğ ettiği tarihte yürürlülüğe girecek; 5 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve bir Tarafın bitim tarihinden 6 ay önce diğer Tarafa diplomatik kanallar aracılığıyla Mutabakat Zaptına son verme niyetini yazılı olarak bildirmemesi halinde kendiliğinden aynı süre için yenilenmiş olacaktır.

             İşbu Mutabakat Zaptı Ankara'da 19 Ocak 2006 tarihinde, Türkçe, Tacikçe ve İngilizce dillerinde, tümü eşit derecede geçerli olacak biçimde ikişer orijinal kopya halinde düzenlenmiştir. Yorum farklılığı durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

          Türkiye Cumhuriyeti                                                                                               Tacikistan Cumhuriyeti

              Hükümeti Adına                                                                                                        Hükümeti Adına

 

Bu Andlaşmanın Tacikçe ve İngilizce  dillerdeki metinleri 23/3/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.