23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/11767

             8 Kasım 2006 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli “Türk-Hırvat Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 29/1/2007 tarihli ve HUMŞ/541172 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                       A.AKSU                                     A.AKSU                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRK-HIRVAT

KARA ULAŞTIRMASI KARMA KOMİSYON TOPLANTISI

PROTOKOLÜ

 

             Türkiye ile Hırvatistan arasında karayolu ulaştırması alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla, iki ülke heyetleri arasında 7-8 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’da Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı yapılmıştır.

             Heyetler aşağıdaki gündeme göre iki ülke arasındaki yolcu ve eşya taşımacılığı konularını müzakere etmişlerdir.

             1 - İstatistiki bilgi teatisi,

             2 - Eşya taşımacılığı,

             3 - Yolcu taşımacılığı,

             4 - Diğer konular

             Her iki Heyet üyelerinin listeleri bu Protokolün ekindedir.

             1 - İstatistiki Bilgi Teatisi

             Heyetler, Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti arasındaki ticaret ve karayolu taşımacılığının bugünkü durumu hakkında görüş ve istatistiki bilgi teatisinde bulunmuşlar, iki ülke arasındaki ticaretin ve karayolu taşımacılığının gelişiminin tatmin edici düzeyde olduğu konusunda fikir birliğine varmışlardır. Heyetler ülkeleri arasındaki ticaretin daha da gelişeceği hususundaki samimi inançlarını ifade etmişlerdir.

             2 - Eşya Taşımacılığı

             Heyetler, işbirliğinin ana amacının Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve eşya taşımacılığının kolaylaştırılması olduğu hususunda anlaşmışlardır.

             Türk Heyeti son yıllarda gerçekleştirilen taşımacılık faaliyetlerinin sayısını gerekçe göstererek 2007 yılı için en az 70.000 adet izin belgesi ihtiyacı olduğu gerçeğini ifade etmiştir.

             Hırvat Heyeti Türk Heyetine Spacva-Ljbljana hattında yeni bir Ro-La treninin seferlerine başladığını bildirmiştir.

             Dolayısıyla, Hırvat Heyeti adı geçen hat Türk araçları tarafından kullanıldığı takdirde her bir Ro-La seferi için bir ödül izin belgesi verileceğini ifade etmiştir. Böylelikle Hırvat Heyet 2007 yılı geçici kotası için 2005 yılı izin belgesi kotası değerlerinin temel olarak aynı kalmasını önermişlerdir.

             Uzun ve yoğun görüşmeler sonunda, heyetler eşya taşımacılığı konusunda 2007 yılı geçici izin belgesi kotalarının aşağıdaki gibi belirlenmesini kararlaştırmışlardır:

             - Geleneksel araçlar için 5.000 (ikili ve transit)

             - EURO araçları için 35.000 (ikili-transit) izin belgesi

             - 3. ülkelere/ülkelerden taşımacılık için 1.000 izin belgesi

             Hırvat Heyeti, Türk Heyeti tarafından gelecek her tür ek izin belgesi talebinin Türk araçları tarafından Ro-La hattının kullanımı temelinde değerlendirileceği ve bu taleplerin yıl içerisinde derhal karşılanacağı hususunda söz vermiştir.

             Türk Heyeti söz konusu Ro-La hattının etkin kullanımı için çaba sarf edeceğini ve bu hattın Salzburg ve/veya Wells hattına uzatılması beklentisinde olduklarını belirtmiştir.

             Türk Heyetinin talebi üzerine, Hırvat Heyeti 2006 yılında Türk araçları tarafından kullanılmak üzere 3000 adet ek izin belgesini derhal vereceklerini kabul etmiştir. Ayrıca, 1 Aralık 2006 tarihine kadar Türk taşıtları tarafından Ro-La treni kullanımına bağlı olarak Hırvat heyeti 2000 adet ek izin belgesini de vereceğini taahhüt etmiştir.

             Heyetler, geçiş izin belgelerinin sürelerinin, müteakip yılın 31 Ocak tarihine kadar geçerli olmasını kararlaştırmışlardır.

             3 - Yolcu Taşımacılığı

             Heyetler, iki ülke arasındaki karayoluyla yolcu taşımacılığının normal düzeyde gerçekleştirildiğinde hemfikirdirler.

             Daha aktif olarak uluslararası yolcu taşımacılığı yapılabilmesi ve teşviki için gerekli koşulların sağlanması konusunda her iki tarafın daha fazla çaba sarf etmesi gerekir.

             4 - Diğer Konular

             Türk heyeti, Türk taşıtlarının Bajakovo sınır kapısından geçiş esnasında karşılaşılan ve Hırvat Gümrüklerince yapılan eskort uygulaması gibi sorunların çözümü için Hırvat heyetinin yardımını rica etmiştir.

             Hırvat Heyeti bahsi geçen sorunun çözümü için Gümrük Otoriteleri nezdinde gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirtmiştir.

             Hırvat Heyeti Türk Heyetine tespit edilen taşımacılık taleplerindeki artışı karşılayacak ek çözümleri sağlayan Hırvatistan limanlarındaki ve Rjeka (Bakar) limanındaki Ro-Ro taşımacılık faaliyetleri konusunda Türk Heyetine kapsamlı bilgi sunmuştur.

             Hırvat Heyeti sınır geçişlerinde el konulan yanlış basılmış izin belgesi formlarından kaynaklanan Hırvat taşımacıların karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgi vermiştir. Türk Heyeti Hırvat Heyetinden sorunu çözebilmek için ifade edilen sorunlarla ilgili Hırvat Heyetinden detaylı bilgi sağlamalarını rica etmiştir.

             Hırvatistan Heyeti, Türk Heyetini bir sonraki Karma Komisyon Toplantısı için Zagreb’e davet etmiştir. Kesin tarih ve yerin karşılıklı yazışma yoluyla tespit edilmesi kararlaştırılmıştır.

             Toplantı, dostane ve sıcak bir atmosferde gerçekleşmiş, Heyetler ulaşılan sonuçtan memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

             Bu Protokol 8 Kasım 2006 tarihinde İstanbul’da her iki metin de eşit derecede geçerli olmak üzere İngilizce iki orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir.

 

 

          Türk Heyeti Adına                                                                 Hırvatistan Heyeti Adına

 

              Yaşar ASİLER                                                                       Ante NEVEŠČANIN

 

 

 

 

EK

 

TÜRK HEYETİ

 

 

Yaşar ASİLER                                                   :   Heyet Başkanı

                                                                              Ulaştırma Bakanlığı

                                                                              Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                                              Daire Başkanı

 

Ceyhan YALÇIN                                              :   Gümrük Müsteşarlığı

                                                                              Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

                                                                              Daire Başkanı

 

 

 

HIRVAT HEYETİ

 

 

Ante NEVEŠČANIN                                        :   Heyet Başkanı

                                                                              Deniz, Turizm, Ulaştırma ve Kalkınma Bakanlığı

                                                                              Kara Ulaştırması Dairesi Başkanı

 

Damir PERINČIĆ                                             :   İstanbul Hırvastistan Başkonsolosluğu

                                                                              Başkonsolos

 

Luksa ČIČOVAČKI                                         :   Deniz, Turizm, Ulaştırma ve Kalkınma Bakanlığı

                                                                              Kıdemli Danışman, Uzman

 

Nino FUČIĆ                                                     :   Rijeka Limanı Kurumu Ticari İşler Dairesi Başkanı

 

Ljiljana NEVISTIĆ                                            :   Deniz, Turizm, Ulaştırma ve Kalkınma Bakanlığı, Kıdemli

                                                                              Danışman

 

Dario SOLDO                                                   :   Hırvatistan Ticaret Odası

 

Branko KOVAČIĆ                                           :   CROCOMBI, Müdür

 

Dragutin KRANJČEC                                      :   Karayolu Taşımacılığı Derneği

 

Dinka FRANULIĆ                                           :   Ankara Hırvatistan Büyükelçiliği, Başkatip

 

Bu Andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 23/3/2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.