23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/11758

             25 Kasım 2005 tarihinde Bükreş’te imzalanan ekli “Türk-Romen Karma Ekonomik Komisyonu Yirmi İkinci Dönem Toplantısı Protokolu”nun onaylanması: Dışişleri Bakanlığı’nın 29/1/2007 tarihli ve HUMŞ/802 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                       A. AKSU                                     A.AKSU                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRK-ROMEN KARMA EKONOMİK KOMİSYONU

YİRMİ İKİNCİ DÖNEM TOPLANTISI

PROTOKOLU

             14 Haziran 1970 tarihinde iki Tarafın Hükümetleri arasında varılan mutabakata uygun olarak kurulan, Türk-Romen Karma Ekonomik Komisyonu (bundan böyle Karma Komisyon olarak anılacaktır), Yirmi İkinci Dönem Toplantısını, 24-25 Kasım 2005 tarihleri arasında Bükreş’te gerçekleştirmiştir.

             Türk Heyetine, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN ve Romanya Heyetine, Romanya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın Ioan Codrut SERES başkanlık etmişlerdir.

             İki heyetin üyeleri sırasıyla EK I ve EK II’de yer almaktadır.

             Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN Romanya’da bulunduğu süre içinde, Romanya Başbakanı Sayın Calin Popescu Tariceanu, Romanya Başbakan Yardımcısı Sayın Gheorghe Copos tarafından kabul edilmiş ve Romanya Ulaştırma Bakanı Sayın Gheorghe Dobre ile Romanya Maliye Bakanı Sayın Sebastian Vladescu ile görüşmelerde bulunmuştur.

             Karma Komisyonun Yirmi İkinci Dönem Toplantısı, iki ülke arasındaki samimi ve kardeşçe ilişkileri ve ticari ve ekonomik ilişkilerin karşılıklı yarar esasına göre güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesi yönündeki istek ve kararlılıklarını yansıtan samimi bir ortamda gerçekleştirilmiştir.

             Açılış Oturumunda, iki Heyetin Başkanları, ülkelerindeki ekonomik gelişmeler ve yürütülen politikalar ile 20-21 Nisan 2004 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Karma Komisyonun son toplantısından bu yana, tüm ikili ekonomik ve ticari ilişkilerde kaydedilen gelişmelere dair kapsamlı değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Ayrıca, iki ülkedeki özelleştirme sürecinin gelişimi ve yabancı yatırımlara ilişkin mevcut yasal çerçeve ile ilgili sunumlar da yapmışlardır.

             İki Heyetin Başkanları, Romanya’nın 1 Ocak 2007 tarihinde AB’ne katılacak olması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin AB ile katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde resmi olarak başlamış olması gerçeklerini memnuniyetle kabul ederek, iç mevzuatın topluluk müktesebatı ile uyumlaştırılması ve ikili yasal çerçevenin, AB’nin taleplerine uygun olarak tadil edilmesi sürecindeki başarının, ikili işbirliğini her alanda derinleştireceğinin altını çizmişlerdir.

             Taraflar, Karma Komisyon çerçevesinde kurulan Ortak Sanayi Çalışma Grubu ve Ortak Enerji Çalışma Grubu’nun düzenli toplantılarını memnuniyetle kaydetmiş ve bu itibarla, işbirliğini daha da geliştirmeyi kararlaştırmışlardır.

             Karma Komisyon görüşmelerinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir:

             I. TİCARİ İLİŞKİLER

             1. Ticari İlişkilerin Genel Değerlendirmesi ve Geleceğe Yönelik Beklentiler

             Taraflar, 20-21 Nisan 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilen Karma Komisyonun son toplantısından bu yana, ikili ticaretlerinin kapsamlı bir değerlendirmesini yapmışlar ve 2005 yılı için 4 milyar doları hedefleyerek, 2004 yılında 3 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde kaydadeğer bir artış olduğunu memnuniyetle not etmişlerdir.

             Bununla birlikte Taraflar, ekonomilerinin tamamlayıcı yapısı ve potansiyellerini dikkate alarak, iki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı yarar ve dengeli bir temelde arttırılması ve çeşitlendirilmesi için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulamışlardır.

              Taraflar Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya arasında 29 Nisan 1997 tarihinde Ankara’da imzalanan, 1 Şubat 1998 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşmasının, iki ülke arasındaki ikili ticaretin artırılmasındaki önem ve katkısının altını çizmişlerdir.

             Taraflar, iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin artmasının, ekonomik ilişkileri üzerinde de olumlu bir etkisi olacağını teyit etmişlerdir.

             Taraflar, bu itibarla;

             - mümkün olan en üst düzeyde sürekli diyalog,

             - iş çevreleri arasındaki bağlantılar,

             - ticaret ve ekonomik heyetlerinin düzenlenmesi,

             - ülkelerinde düzenlenen uluslararası fuarlar, sergiler, sempozyumlar, seminerler ve konferanslara katılım sağlanması.

             yoluyla ticaretin arttırılması ve çeşitlendirilmesi için gerekli adımların atılması konusunda anlaşmışlardır.

             Türk Tarafı, 2005 yılı Eylül ayında Romanya Cumhurbaşkanı refakatindeki Romen ticaret heyetinin ziyaretinden duyduğu büyük memnuniyeti belirtmiştir.

             Taraflar, daha fazla işbirliği yapılabilmesinde ticaret heyetleri değişiminin öneminin altını çizerek, iki ülke arasındaki ticari bağların güçlendirilmesi yolunu açma amacıyla, Karma Komisyon ile eşzamanlı olarak Romanya’ya Türk Ticaret Heyeti gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir.

             Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Romanya’da düzenlenmekte olan fuar ve sergilere milli düzeyde aktif katılımından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

             Türk Tarafı, Romanya’nın İzmir Uluslararası Fuarına düzenli katılımından duyduğu memnuniyeti de dile getirmiş ve Romen Tarafını önümüzdeki yıllarda düzenlenecek bahsekonu Fuara katılması için davet etmiştir.

             Taraflar, bu gibi etkinliklerin, büyük önemi olduğunun ve her iki ülkenin iş çevrelerinin, ülkelerinin ekonomik potansiyellerini tanımalarına yardımcı olacağının altını çizmişlerdir.

             Taraflar, Balkan Ülkeleri Ticareti Geliştirme Merkezi çerçevesinde, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) ile Romanya Ticareti Geliştirme Merkezi (CRPC) arasında devam eden işbirliğinden duydukları memnuniyeti bildirmişler ve bu hususta işbirliğini daha da geliştirmeye karar vermişlerdir.

             Taraflar, Türk-Romen İş Konseyi’nin düzenli toplantıları ile önemli faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Konsey’in müteakip toplantısının 2006 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olmasını memnuniyetle karşılamışlardır.

             2. Serbest Bölgeler

             Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya’nın stratejik konumlarını göz önünde bulundurarak, firmaları için komşu pazarlara ulaşmak açısından güçlü bir potansiyel bulunduğunu kaydetmişlerdir. Taraflar, ülkelerindeki serbest bölgelere ilişkin özet bilgi sunmuş ve,

             - Bu serbest bölgelerde ortak işbirliği faaliyetlerini geliştirme amacıyla, serbest bölgeler hakkında tecrübe teatisi yapılması;

             - Özel sektörün daha aktif katılımını temin etme amacıyla, her bir serbest bölge tarafından sağlanan teşviklerin tanıtılması;

             - İşadamlarını, serbest bölgelerdeki mevzuat ve gümrük düzenlemeleri hakkında bilgilendirmek için toplantılar düzenlenmesi;

             - Serbest bölgeler içinde sunulan imkanlar hakkında çalıştayların düzenlenmesi;

             - Konferanslar ve iş forumlarına ve daha aktif olarak katılım sağlanması

             hususlarında anlaşmışlardır.

             3. Standardizasyon

             Taraflar, AB normlarıyla uyumlu standardizasyon ve akreditasyonun önemini vurgulamışlar ve bu itibarla, ilgili kuruluşları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin isteklerini yinelemişlerdir (TSE Türk Standartları Enstitüsü ve ASRO Romen Standardizasyon Kurumu; TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu ve RENAR Romen Akreditasyon Kurumu).

             Türk Tarafı, Ulusal Metroloji Enstitüsünün, metroloji, kalibrasyon, metroloji sistemleri ve kalite kontrolü alanlarında Romanya Ulusal Metroloji Enstitüsü (INM) ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir.

             4. Bankacılık

             Taraflar, bankacılık sektöründeki işlemlerin sorunsuz akışının ve bunun ticari mübadelelerin kolaylaştırılması ile ilgili bankalar ve finansal kuruluşlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolünün öneminin altını çizmişlerdir.

             Taraflar, bu itibarla, Türk Eximbank ile Eximbank Romanya arasında 20 Mayıs 2004 tarihinde "Çerçeve İşbirliği Anlaşması"nın sonuçlandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirmişler ve hükümlerinin uygulanması için, yakın gelecekteki imkanların belirlenmesinin gerekliliğini vurgulamışlardır.

             Türk Tarafı, Türk Eximbank’ın; Türk firmaları tarafından Romanya’da gerçekleştirilecek olan Türk Eximbank kriter ve prosedürlerine uygun projeleri değerlendirmeye hazır olduğunu belirtmiştir.

             Eximbank Romanya, Türk Eximbank’la ve gerektiği hallerde diğer Türk bankalarıyla, kendi usullerine göre, Türkiye’de, Romanya’da veya üçüncü ülkelerde, ortak çıkara dayalı gerçekleştirilecek projeler için işbirliği yapmaya istekli ve hazır olduğunu teyit etmiştir.

             5. Ticarete İlişkin Konular

             Taraflar, ikili ticari ilişkilerinde kaydedilen gelişmelere bağlı olarak, toplam ticaret hacmini daha da artırmak için, iş çevreleri tarafından karşılaşılan engellerin giderilmesinin önemini vurgulamışlardır.

             Türk Tarafı, yakın dönemde Romen gümrük otoriteleri tarafından, Türk tekstil-konfeksiyon ile meyve ve sebze ürünlerine uygulanan asgari ithal fiyatı uygulaması ile ilgili endişesini belirtmiştir.

             Türk Tarafı, bu uygulamanın DTÖ hükümlerine uygun olmadığını ve Türk Tarafına, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde bildirimde bulunulmadığını ifade etmiştir. Türk Tarafı, bu itibarla, Türk ihracatçıların bu uygulamadan olumsuz etkilendiğinin altını çizerek, Romen Tarafından anılan uygulamaya son vermesini talep etmiştir.

             Romen Tarafı, Türkiye ile Romanya arasında 29 Nisan 1997 tarihinde Ankara’da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın D Protokolu’nun 31. Maddesi uyarınca, bilgi değişimi usullerinin geliştirilmesi ve hızlandırılması için mevcut hukuki enstrümanları kullanarak, değerinden düşük değerlendirme soruşturmalarına ilişkin gümrük işlemlerinin bir yıl içinde sonradan kontrolü konusundaki mevcut işbirliğinin güçlendirilmesinin gereğini yinelemiştir.

             Romen Tarafı, 287/2005 sayılı Hükümet Kararının uygulanmasının, DTÖ kuralları ile uyumlu olduğunu ve gümrük değerlendirmesi için bir ihtiyacın ortaya çıkması durumlarında uygulandığını vurgulayarak, bunun bir asgari fiyat prosedürü olmadığını belirtmiştir.

             Taraflar, Türk ve Romen tüccarların teşvik edilmesi için bütün yasal tedbirlerin alınmasını ve tüm uluslararası yükümlülüklere saygı gösterilmesini kararlaştırmışlardır.

             Türk Tarafı, 92 Türk ticaret ve sanayi odası tarafından verilen referans mektuplarının sunulmasıyla vize alımını kolaylaştıran, iki ülke arasında 1 Nisan 2004 tarihinde başlatılan yeni vize rejimini memnuniyetle karşılamıştır. Türk Tarafı, bu itibarla Romen Tarafından, Tarafların ilgili makamlarının mutabık kalacakları şekilde, Türk ticaret odaları veya sanayi odaları listesinin genişletmesini talep etmiştir.

             II. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

             Taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin önemini vurgulayarak, ilgili kuruluşlarını, aşağıdaki alanlarda işbirliğini daha da geliştirmek üzere teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır:

             1. Sanayi

             Taraflar, Türk-Romen Ortak Sanayi Çalışma Grubu’nun 18-19 Kasım 2004 tarihlerinde Bükreş’te yapılan Dördüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının sonuçlanmasını ve Beşinci Dönem Toplantısının 1-2 Aralık 2005 tarihinde Ankara’da yapılacak olmasını memnuniyetle not etmişlerdir.

             Bu çerçevede Taraflar, Türk-Romen Ortak Sanayi Çalışma Grubu’nun Dördüncü Dönem Toplantısından bu yana kaydedilen gelişmeleri gözden geçirmişler ve aşağıdaki alanları, sınai işbirliğinin daha da geliştirilmesi için öncelikli alanlar olarak kararlaştırmışlardır:

             • Tekstil, hazır giyim sanayii,

             • Gıda ve gıda işleme sanayii,

             • Elektrik, elektronik, beyaz eşya sanayii,

             • Otomotiv ve yan sanayii,

             • Demir ve çelik ile metalürji sanayii,

             • İnşaat malzemeleri sanayii,

             • Gemi inşa sanayii ve gemi bakım-onarımı.

             Taraflar, ilgili şirketleri ve kuruluşlarını, karşılıklı yarar esasına dayalı diğer sektörlerin yanısıra, yukarıda belirtilen alanlarda işbirliği yapmaları için teşvik etmeye karar vermişlerdir.

             Taraflar, firmalarını, ikili işbirliğini geliştirme amacıyla, her iki ülkede açılan ihalelere katılmaları için teşvik etme hususunda anlaşmışlardır.

             2. Enerji

             Taraflar, Türk-Romen Ortak Enerji Çalışma Grubu Üçüncü Dönem Protokolu’nun 6 Haziran 2005 tarihinde sonuçlandırılmasını memnuniyetle kaydetmişlerdir.

             Taraflar, ülkelerindeki enerji verimliliği ve tasarrufu faaliyetleri hakkında özet bilgi sunmuşlar ve ilgili kuruluşları arasında, AB projeleri çerçevesinde işbirliği başlatma hususunda mutabakata varmışlardır.

             Taraflar, olumlu sonuçlar alınması amacıyla, Türkiye’nin UCTE’ye üyeliği için azami çaba göstermeye devam etme konusunda anlaşmışlardır.

             Taraflar, Türkiye/Bulgaristan/Romanya/Macaristan/Avusturya Doğalgaz Boru Hattı (Nabucco) Projesi’ne olan ilgilerini yinelemiş ve iki ülke arasında oluşturulan işbirliğinden duydukları memnuniyeti ve Projenin, teknik ve ekonomik fizibilite çalışmalarının sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir.

             Türk Tarafı, bu çerçevede, projenin gerçekleştirilmesi için, projenin taşıma açısından fizibilitesini etkileyebilecek olan gaz ticaretinin nasıl geliştirileceği ve gaz ticaretinin olmaması halinde projenin fizibil olmayacağı hususlarının önemini belirtmiştir.

             Romen Tarafı, boru hattının inşasının, Teknik Fizibilite Çalışmasında yer alan tavsiyelere uygun olarak NABUCCO Co’daki Ortaklar tarafından yapılması gerektiğini yinelemiştir.

             Taraflar, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) çerçevesinde elektrik alanında karşılıklı işbirliğini güçlendirecek olan Bölgesel Transmisyon Planlama Projesi’nin başlamış olmasından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

             Taraflar, iki ülkenin ilgili Bakanları tarafından 21 Nisan 2004 tarihinde imzalanmış olan Protokole göre, 1 Haziran 2005 tarihinde elektrik şirketleri arasında imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde gerçekleşen, deniz altı elektrik kablosunun inşası yoluyla, ülkelerinin güç sistemlerinin enterkonneksiyonu için yapılan çalışmalardaki gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

             3. Tarım, Çevre Koruma ve Su Yönetimi

             3.1. Tarım

             Taraflar, 22 Mayıs 1975 tarihinde imzalanan "Mutabakat Zaptı" çerçevesinde kurulan Ortak Tarım Çalışma Grubunun ve 16 Ağustos 1975 tarihinde imzalanan "Bilimsel, Teknik ve Ortak Çalışmalar Anlaşması"nın yeniden faaliyete geçirilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             Taraflar, aşağıdakileri işbirliği alanları olarak önermişlerdir:

             a. Balıkçılık sektörü:

             - Karadeniz’deki canlı su ürünleri kaynakları ile ilgili olarak, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Romanya’daki muhatabı arasında, özellikle hamsi ve hamsi balıkçılığında sürdürülebilir balık stoku sağlama amacıyla bilgi teatisi;

             - deniz akuakültürü ile ilgili bilgi teatisi;

             - deniz ürünleri pazarı ile ilgili bilgi teatisi;

             - balıkçılık sektöründeki ortak yatırımların desteklenmesi.

             b. Arazi toplulaştırılması ve sulama sektörü:

             - modern sulama teknolojileri ile ilgili bilgi teatisi;

             - su kullanıcıları birliklerinin işleyişiyle ilgili tecrübe (paylaşımı),

             - erozyon alanında kontrol tedbirleri,

             - çölleşme ile mücadele.

             c. Bitki ve hayvan üretim sektörü:

             - yüksek verimli dikim materyalleri teatisi;

             - meyve yetiştiriciliği;

             - bitki sağlığı araştırmaları;

             - meyveliklerde biyolojik ve biyoteknik mücadele araştırmaları;

             - ayçiçeği, buğday, şalgam, tıbbi bitkiler, yonca ve diğer gıda maddelerinin tohum üretim sistemleri ve üretim tekniklerinin araştırılması;

             - gıda üretimi, ihracatı ve ithalatı safhalarında yapılan gıda güvenliği ve kontrol hizmetlerine ilişkin bilgi ve deneyim teatisi;

             - bitki üretimi ve korunması için modern teknoloji teatisi;

             - gelişmiş özel tohum sektörlerine ve özellikle mısır, ayçiçeği, pamuk, buğday vb. gibi gıda türlerine ilişkin yüksek ihraç potansiyeline sahip olan iki ülke arasındaki tohum ticaretinin geliştirilmesi;

             - kümes hayvanları pazarlanması ve yetiştiriciliği alanında tecrübe değişimi;

             - hayvan kaynaklı ürünler, işleme ve ticarileşme hakkında teknik dokümantasyon teatisi;

             - hayvancılık ve yetiştirme teknolojileri için teknik dokümantasyon teatisi.

             d. Ormancılık sektörü

             - SAPARD Programındaki ormancılık sektörünün yeri;

             - verimli ve bozulmuş orman alanlarında ağaçlandırma;

             - ormanlardaki otlakların geliştirilmesi.

             e. Kırsal kalkınma sektörü

             - AB kırsal kalkınma planının hazırlık ve uygulanmasına ilişkin tecrübelerin paylaşımı.

             Taraflar, karşılıklı yarar esasına dayalı bölgesel projeler geliştirmenin öneminin altını çizmişlerdir.

             Taraflar, bitki ve hayvan hastalıklarına ilişkin işbirliğini geliştirmeyi kararlaştırmışlardır. Bu itibarla, Taraflar, "Türk Hükümeti ile Romen Hükümeti arasında sıhhi-veterinerlik alanındaki işbirliği Anlaşması"nın ve "Türk Hükümeti ile Romen Hükümeti arasında bitki sağlığı ve karantina alanında işbirliği Anlaşması"nın 30 Nisan 1997 tarihinde imzalanması ve 2002 yılı Mart ayında yürürlüğe girmesinden duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir.

             Taraflar, ilgili kuruluşlarını, kurumsal işbirliğine ilişkin uygun önlemleri oluşturmaları amacıyla, doğrudan bağlantı kurmaları için teşvik etme konusunda mutabık kalmışlardır.

             3.2. Çevre Koruması ve Su Yönetimi

             Taraflar, çevre müktesebatının uygulanması alanında, özellikle atık yönetimi, biyoçeşitlilik ve korunan alanların idaresi, bilgi ve tecrübe teatisinin gerekliliği hususunda mutabakata varmışlardır.

             Taraflar, aşağıdaki alanlarda işbirliği yapma konusundaki isteklerini ifade etmişlerdir:

             - Irmak havzası yönetimi planlarının hazırlanması,

             - Kullanım ve sanayi atık sularına dayalı kirliliğin önlenmesi projeleri,

             - Kirlenmiş alanların belirlenmesi.

             Taraflar, AB düzenlemeleri ile uyumlu hale gelmek için gösterdikleri çabayı dikkate alarak ve su sektöründeki çevre müktesebatı hükümlerinin önemli olduğunu göz önünde bulundurarak; temel amacı, bu belirli direktiflerin uygulanması için kaydedilen gelişmelere ilişkin tecrübenin yanısıra, bilgi değişimi olan gerekli her türlü ortak faaliyetleri (çalışmalar, konferanslar, toplantılar, sempozyumlar vb.) yürütmeye karar vermişlerdir.

             4. Ulaştırma

             Taraflar, iki ülke arasındaki ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesinde ulaştırmanın önemini dikkate alarak, Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komitesi’nin 6-7 Eylül 2005 tarihleri arasında Ankara’da toplandığını memnuniyetle kaydetmişlerdir.

             Taraflar, ulaştırmanın ticaretin ayrılmaz bir parçası olduğu ve iki ülke arasındaki ikili ticari ilişkileri doğrudan etkilediği gerçeklerinin altını çizerek, bu alandaki işbirliğini daha da geliştirme ve Türk ve Romen nakliyecilerin karşılaştıkları zorlukların ortadan kaldırılması için her türlü çabayı gösterme konusunda mutabık kalmışlardır.

             Türk Tarafı, Türk nakliyecilerin Romanya’da karşılaştıkları zorlukların 6-7 Eylül 2005 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komitesi Toplantısı’nda sunulmuş olmasına rağmen, Türk kara nakliyecileri için bazı zorlukların halen bulunduğunu belirtmiştir.

             Romen tarafı, yukarıda bahsedilen tüm konuların, mezkur Komitenin Protokolu’nda öngörüldüğü gibi göz önünde bulundurulacağını ifade etmiştir.

             Türk Tarafı, Romen Tarafına, Türk kara nakliyecilerinin, Köstence-Derince feribot hattının kullanılması durumunda Romen tarafınca verilen 1000 adet ücretsiz izin belgesini yedi yıldır kullanmıyor oldukları hususunda bilgi vermiştir. Türk Tarafı, bu itibarla, bu kotanın ücretsiz transit geçiş belgelerine dahil edilmesini talep etmiştir.

             Romen Tarafı, Türk Tarafının talebini not etmiştir ve dolayısıyla, bu alandaki ilgili Romen makamlarını bilgilendirecektir.

             Türk Tarafı, Türkiye Devlet Demiryolları (TCDD)’nin; Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş (TÜLOMSAŞ), Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi (TÜDEMSAŞ) dahil olmak üzere, ilgili kuruluşları aracılığıyla, demiryolu araçlarının bakım, onarım ve üretimi alanlarında işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir.

             Taraflar, deniz ulaştırması alanındaki ilişkilerini, hem ikili hem çok taraflı düzeyde geliştirmeye yönelik isteklerini ifade etmişlerdir.

             Taraflar, yeni ikili Deniz Ulaştırması Anlaşması’nı sonuçlandırmak ve imzalamak amacıyla gerekli tüm çabayı göstermeye ve mümkün olan en kısa süre içerisinde bir sonraki müzakere turunun tarihini belirlemeye karar vermişleridir.

             Taraflar, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) içindeki ulaştırma çalışma gruplarında işbirliği yapmışlardır. Romen Tarafı, Romanya’nın özellikle KEİ’deki Ulaştırma Çalışma Grubu’nda koordinasyon ülkesi statüsünde olacağı önümüzdeki iki yılda işbirliğini daha da geliştirmeye yönelik ilgisini ifade etmiştir.

             5. Karşılıklı Yatırımlar, Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri

             Taraflar, ülkelerinde devam eden özelleştirme süreci, cazip yatırım ortamı ve yabancı yatırımcılar için sağlanan fırsatlar hakkında bilgi sunmuş ve ilgili girişimcileri, özelleştirme sürecinde ve yatırım faaliyetlerinde yer almaya davet etmiştir.

             Taraflar, bu itibarla, karşılıklı iş çevrelerini, iki ülkedeki yatırım imkanları ve özelleştirme süreçleri hakkında bilgi değişimi yapmak üzere teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, yatırımların, ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesindeki öneminin altını çizerek, son dönemde Romanya’daki büyük ölçekli Türk yatırımlarından duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir.

             Taraflar, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri alanındaki işbirliğinin artırılmasının önemini vurgulamışlar ve ortak yatırım projeleri ve teknik danışmanlık faaliyetleri yoluyla, üçüncü ülkelerin yanısıra, ülkelerindeki ortak iş imkanlarının araştırılması amacıyla, ilgili şirketlerini daha yakın temaslar kurmaları için destekleme hususunda anlaşmışlardır.

             Taraflar, Balkan bölgesi hakkında benzer görüşleri paylaşarak, girişimcilerinin, birbirlerinin bölgedeki deneyimlerinden ve bölgeye olan aşinalıklarından faydalanmaları gerektiği gerçeğinin altını çizmişlerdir.

             Türk Tarafı, Türk firmalarının, üçüncü ülkelerin yanı sıra, Romanya’da gerçekleştirilecek olan altyapı, konut ve otoyol projelerine, ortak girişimler ya da konsorsiyumlar şeklinde katılmaya yönelik isteklerini ifade etmiştir.

             Taraflar, "Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Müteahhitler Birliği ile Romen Müteahhitler Birliği (ARACO) arasındaki İşbirliği Anlaşması"nın 4 Kasım 1999 tarihinde sonuçlandırılmasını memnuniyeti kaydetmişlerdir.

             6. Sağlık

             Taraflar, 13 Ocak 1994 tarihinde Bükreş’te imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti arasındaki Sağlık Protokolu çerçevesinde oluşturulan başarılı işbirliğini göz önünde bulundurarak, her iki ülkenin ilgili Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinin öneminin altını çizmişlerdir.

             Türk Tarafı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın, Romen muhatabı ile aşağıdaki alanlarda işbirliği başlatmaya hazır olduğunu belirtmiştir:

             - eczacılık ve ilaç,

             - özel sağlık yatırımlarının teşviki,

             - uzun süreli hastalıkların tedavisi,

             - sağlık turizmi,

             - ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığına ilişkin bilgi ve deneyim değişimi,

             - sağlık eğitimine ilişkin bilgi ve deneyim değişimi,

             - sağlığın geliştirilmesi.

             Romen Tarafı bu önerileri not etmiş ve bunları ilgili makamlarına iletmeyi taahhüt etmiştir.

             7. Turizm

             Taraflar, Türk-Romen Turizm Karma Komitesi’nin, uluslararası fuar ve sergilere katılım amacıyla, ulusal kuruluşlarını (TURSAB-Türkiye ve ANAT-Romanya) daha çok desteklemesi gerektiği konusunda mutabık kalmışlarıdır.

             Taraflar, ayrıca, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) içindeki turizm eğitim programlarını teşvik etmeye yönelik ilgilerini ifade etmişlerdir.

             Taraflar, yetkili kuruluşlarına ve organizasyonlarına, aşağıdaki gibi karşılıklı çıkar görülen alanlarda, işbirliğine devam etmeleri yönünde tavsiyede bulunma konusunda anlaşmışlarıdır:

             - Sağlık ve Termal Turizmi,

             - Kış Sporları ve Kayak Merkezleri,

             - Dağ Turizmi,

             - Turizm yatırımları alanında ortak teşebbüslerin kurulması,

             - Otel ve turizm personeli sanayiindeki diğer kategorilerin yanısıra, gazeteci, muhabir ve uzmanlar için karşılıklı ziyaretler.

             Taraflar, bu alandaki ilişkileri geliştirmek için, Türk-Romen Turizm Karma Komitesi Altıncı Dönem Toplantısı’nı 2006 yılı içerisinde Romanya’da yapma hususunda anlaşmışlardır.

             III. TEKNİK İSTİAŞARELER

             Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti arasındaki yeni ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği Anlaşması’nın müzakeresi ile ilgili olarak Taraflar, yeni anlaşmayı önümüzdeki yılın başında sonuçlandırma ve imzalama amacıyla gerekli çabayı göstermeye karar vermişlerdir.

             Bilimsel İşbirliği

             Taraflar, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Romanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (eski Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ajansı) arasında 6 Temmuz 1999 tarihinde Ankara’da imzalanan "Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması" hükümlerinin daha iyi işlemesinin sağlanması amacıyla, "Bilimsel ve Teknik İşbirliği Yürütme Programı" taslağının sonuçlandırılması için tüm çabayı gösterme konusunda mutabık kalmışlarıdır.

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik

             Taraflar, 6 Temmuz 1999 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ile iki ülke arasında 30 Mayıs 2003 tarihinde Bükreş’te imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmaya dayalı sosyal güvenlik alanındaki işbirliğini daha da geliştirmeyi kararlaştırmışlardır.

             Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

             Taraflar, bilgi teatisini daha da ilerletme ve her iki ülkenin KOBİ’leri arasındaki işbirliği çerçevesinde ziyaretler düzenleme yoluyla, yatırım imkanlarının daha iyi tanıtılması hususunda mutabık kalmışlarıdır.

             Taraflar, bu itibarla, Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Romanya Ulusal Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve İşbirliği Ajansı arasında 20 Mayıs 2004 tarihinde Bükreş’te imzalanan Mutabakat Zaptı’nı memnuniyetle not etmişlerdir.

             Taraflar, ilgili Bakanlıklarına ve kuruluşlarına, Avrupa entegrasyon süreci ile sanayi, enerji, tarım, çevre vb. alanlarında işbirliğine ilişkin olarak teknik düzeyde düzenli istişarelerde bulunmaları için tavsiyede bulunma hususunda anlaşmışlardır.

             Türk Tarafı, Türkiye’nin Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB):

             - ticari bağlantıları, teknoloji transferini ve her iki ülkenin KOBİ’leri arasındaki ortak teşebbüs inisiyatiflerini geliştirmek amacıyla, KOSGEB tarafından düzenlenen "Eşleştirme Merkezi" adlı modelin uygulanması için, KOSGEB (Türkiye’nin KOBİ İdaresi) ile Romanya’daki muhatabı arasında müzakerelerin başlatılmasına,

             - veri tabanlarının yayınlanması yoluyla bilgi teatisi yapılmasına,

             - KOBİ’ler ve KOBİ temsilcileri kuruluşları arasındaki girişimciliği geliştirmek ve rekabet gücünün artırılması amacıyla en iyi örneklerin değişimini yapmak için ortak çalışmalar organize etmeye,

             - teknoloji teşvik hizmetleri, tekno-park uygulamaları, teknoloji merkezli geliştirme hizmetleri alanlarında işbirliği imkanlarını araştırmaya,

             - AB Programlarına ortak projeler sunma amacıyla çalışmalar yapmaya

             hazır olduğunu ifade etmiştir:

             Romen Tarafı bu önerileri not etmiştir.

             IV. BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

             Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)

             Taraflar, Proje Geliştirme Fonu’nun, dört üye ülkenin (Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Rusya) katkılarıyla işler hale gelmiş olması görüşüyle, bölgesel etkili kalkınma projelerinin, ulaştırma altyapısı veya enerji gibi Karadeniz bölgesinde büyük çıkarların bulunduğu alanlarda, yabancı yatırımcıların ve uluslararası finans kuruluşlarının ilgisini uyandırmasının beklendiğini belirtmişlerdir.

             Taraflar, Ticaret Odalarını ve diğer işadamları kuruluşlarını, KEİ bölgesindeki ticaret ve yatırımların arttırılması amacıyla toplantılar düzenlemeleri ve ticaret ve yatırım olanaklarına dair güncel bilgi teatisinde bulunmaları konusunda teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECI) ve İstikrar Paktı (İP) çerçevesinde sürdürülen işbirliğine yönelik desteklerini ifade etmiş ve bölgesel işbirliği girişimlerinin daha da geliştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

             Taraflar, Türk-Romen Karma Ekonomik Komisyonunun bir sonraki toplantısını, diplomatik kanallar yoluyla mutabık kalınacak bir tarihte, 2006 yılında Ankara’da yapmayı kararlaştırmışlardır.

             25 Kasım 2005 tarihinde, Bükreş’te, İngilizce dilinde, iki orijinal nüsha olarak imzalanmıştır.

 

               TÜRKİYE CUMHURİYETİ                               ROMANYA HÜKÜMETİ

                    HÜKÜMETİ ADINA                                                    ADINA

 

                       Kürşad TÜZMEN                                           Ioan Codrut SERES

                         Devlet Bakanı                                       Ekonomi ve Ticaret Bakanı

 

 

 

 

EK 1

TÜRK HEYETİ LİSTESİ

             Kürşad TÜZMEN                               :   Devlet Bakanı

            

             M. Ejder ARVAS                                 :   Van Milletvekili

                                                                                               

             Hasan BİLİR                                        :   Karabük Milletvekili

 

             Fahrettin ÜSTÜN                                :   Muğla Milletvekili

 

             Ahmet Refik ÖKÇÜN                         :   Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi

 

             Ali BOĞA                                            :   Genel Müdür,

                                                                              İhracat Genel Müdürlüğü,

                                                                              Dış Ticaret Müsteşarlığı

            

             Tevfik MENGÜ                                   :   Genel Müdür,

                                                                              Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,

                                                                              Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

             H. Ahmet KILIÇOĞLU                       :   Genel Müdür,

                                                                              Eximbank

            

             Tuğrul YALÇINER                              :   Personel Daire Başkanı,

                                                                              Dış Ticaret Müsteşarlığı

            

             Adnan HÜSREVOĞLU                       :   Bükreş Ticaret Başmüşaviri

            

             Beratiye ÖNCÜ                                   :   Genel Sekreter Yardımcısı,

                                                                              İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)

            

             Yüksel AKÇA                                      :   Daire Başkanı,

                                                                              İhracat Genel Müdürlüğü,

                                                                              Devlet Bakanlığı

            

             Derviş ÖZTÜRK                                 :   Daire Başkanı,

                                                                              İhracat Genel Müdürlüğü,

                                                                              Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

             Ayşegül BARKÇİN                             :   Daire Başkanı,

                                                                              Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,

                                                                              Dış Ticaret Müsteşarlığı

            

             Tulu GÜRAKAN                                :   Daire Başkanı,

                                                                              Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,

                                                                              Dış Ticaret Müsteşarlığı

            

             İsmet ÖZÇELİK                                  :   Müsteşarlık Müşaviri,

                                                                              Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

 

EK II

ROMEN HEYETİ LİSTESİ

      Ioan Codrut Seres                                       Ekonomi ve Ticaret Bakanı

 

      Consstantin Grigorie                                   Büyükelçi

                                                                          Romanya’nın Ankara Büyükelçiliği

 

      Mircea Toader                                            Genel Müdür

                                                                          Avrupa Genel Müdürlüğü

 

      Cristian Istodorescu                                    Genel Müdür

                                                                          Uluslar arası Ekonomik İşbirliği Genel Müdürlüğü

                                                                          Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

 

      Aurel Mitu                                                  Genel Müdür Yardımcısı

                                                                          Sanayi Politikaları Genel Müdürlüğü

                                                                          Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

 

      Vasile Mirciu                                              Genel Müdür Yardımcısı

                                                                          Sanayi Politikaları Genel Müdürlüğü

                                                                          Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

 

      Clementina Ion                                            Müdür

                                                                          Avrupa Genel Müdürlüğü

                                                                          Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

 

      Constantin Miu                                          Ekonomi Müşaviri

                                                                          Romanya’nın Ankara Büyükelçiliği

 

      Adriana Miron                                            Müdür

                                                                          Devlet Mallarının Geri Alınması İdaresi

 

      Mircea Moldoveanu                                   Müdür

                                                                          Eximbank

 

      Florentina Ionescu                                      Müdür Yardımcısı

                                                                          KOBİ’lerle İlgili Ulusal Kurum

 

      Ralu Cereceanu                                           Müdür Yardımcısı

                                                                          Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

 

      Iulian Butnaru                                             Müdür Yardımcısı

                                                                          Gümrük İdaresi

 

      Daniela Butnaru                                          Müşavir

                                                                          Dışişleri Bakanlığı

 

      Ecaterina Gurita                                          Diplomatik Müşavir

                                                                          Dışişleri Bakanlığı

      Constantin Soare                                         Müşavir

                                                                          Avrupa Genel Müdürlüğü

                                                                          Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

 

      Mugurel Budescu                                        Müşavir

                                                                          Avrupa Genel Müdürlüğü

                                                                          Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

 

      Dorinela Cojocareanu                                  Müşavir

                                                                          Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı

 

      Mihaela Matei                                            Müşavir

                                                                          Çalışma, Sosyal Danışma ve Aileden Sorumlu Bakanlık

 

      Alina Gamaneci                                           Müşavir

                                                                          Çevre ve Sular İdaresi Bakanlığı

 

      Mircea Stoianovici                                      Ekonomi Sekreteri

                                                                          Romanya’nın İzmir Konsolosluğu

 

      Iustina Lutan                                               Müşavir

                                                                          Yabancı Yatırımlar İdaresi

 

      Dr. Alexandra Constantinescu                    Sağlık Bakanlığı

 

      Camelia Armencea                                      Müşavir

                                                                          Ulaştırma, Yapı ve Turizm Bakanlığı

 

      Cristina Bobe                                              Müşavir

                                                                          Ulusal Sağlık, Veterinerlik ve Gıda Güvenliği İdaresi

 

      Raluca Martin                                             Uzman

                                                                          KOBİ’lerle İlgili Ulusal Kurum

 

      Luminita Ochian                                         Uzman

                                                                          Devlet Mallarının Geri Alınması İdaresi

 

      Özel Sektör Temsilcileri

      Alexandru Parvescu                                    Türk-Romen İş Konseyi Eş Başkanı

 

      Liviu Pintecan                                             Genel Müdür

                                                                          Transgaz

 

      Marilena Costin                                          Müdür

                                                                          Romenergo SA

 

      Mihaela Dorcescu                                       Müşavir

                                                                          Romenergo SA

 

Bu Andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 23/3/2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.