23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

YÖNETMELİK

             Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE YABANCI

DİLLER HAZIRLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesinde yapılan zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimi ile yabancı diller hazırlık sınıflarında uygulanan eğitim-öğretimin içeriğini, uygulama ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çağ Üniversitesinin ilgili birimlerince düzenlenen ve yürütülen zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, 14 üncü maddesi ve 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

 Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimiyle İlgili Genel Esaslar

             Yabancı dil eğitim-öğretiminin amaçları

             MADDE 4 – (1) Zorunlu yabancı dil eğitim-öğretiminin amacı; öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil hazinelerini geliştirmeyi, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerini ve kendi konularındaki metinleri anlayabilmelerini sağlamaktır.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 5 – (1) Üniversitenin bölüm/programlarına kayıt yaptıran tüm öğrencilere eğitim-öğretim yılı başında bir İngilizce yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavda 100 tam not üzerinden en az 70 alan öğrenciler başarılı sayılır ve kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarda eğitime başlar. Yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerle, girip başarılı olamayan öğrenciler; yapılacak düzey belirleme sınavı sonucuna göre gruplandırılarak bir yıl İngilizce hazırlık eğitimine tabi tutulur.

             Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretim süresi

             MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim süresi  bir eğitim-öğretim yılıdır. Başarısız olan öğrencilere bir yıl daha öğrenime devam etme hakkı tanınır. Ancak söz konusu öğrenciler, belirlenen süre içerisinde kayıt yenilemedikleri takdirde kayıtları silinir.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında öğrenciler tüm derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrenciler, final sınavına giremez ve başarısız sayılırlar.

             Sınavlar ve değerlendirme

             MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarılarını değerlendirmek amacıyla dönem içi ve yıl sonu sınavları yapılır. Bu sınavların sayısı, geçme notuna etkisi ve niteliği her eğitim-öğretim yılı başında hazırlık eğitimi müdürlüğünce belirlenip, Rektörlük onayı ile öğrencilere duyurulur.

             Eğitim sonucu başarılı/başarısız olma durumu

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınavların değerlendirilmesi sonucunda, yıl içi notlarının %40’ı ile yıl sonu final sınav notunun %60’ının toplamı en az 60 olan öğrenciler başarılı sayılır ve kaydoldukları bölüm/programlarda eğitime başlarlar. Yıl sonu final notu 100 tam not üzerinden en az 50 olmak zorundadır.

             Yaz öğrenimi ve yeterlik sınavının tekrarı

             MADDE 10 – (1) Hazırlık eğitimi sonunda başarılı olamayan öğrencilere; gerektiğinde, Senato tarafından yaz  öğrenimi uygulamasına karar verilebilir ve bu konuda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından izin alınır.

             (2) Hazırlık eğitimi sonunda başarısız olan öğrenciler, takip eden eğitim-öğretim yılı başında açılacak olan yeterlik sınavına girme hakkına sahiptir.

             Denklik

             MADDE 11 – (1) Ulusal ve uluslararası düzeyde alınan yabancı dil başarı belgelerinin yeterliğine ve denkliğine, Çağ Üniversitesi Yönetim Kurulu karar verir.

             İlişik kesme

             MADDE 12 – (1) Hazırlık eğitimini ikinci kez tekrarlayacak olan ve ilgili yönetim kurullarınca haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrenciler dışındaki öğrencilerin, eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren bir ay içerisinde kaydını yenilemeyen ve öğrenim ücretini gecikme faizi ile birlikte yatırmayan öğrencilerin ve ikinci kez tekrarlamasına rağmen başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 14/9/1999 tarihli ve 23816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 14 – (1) 14/9/1999 tarihli ve 23816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Diller Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik, 2006-2007 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.