23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/11757

             18 Ocak 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Umuma Mahsus Pasaport Hamillerinin Vize İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 29/1/2007 tarihli ve HUMŞ/28690 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu maddelerine göre Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                            M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M. AYDIN                          N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı

           C. ÇİÇEK                                       A. AKSU                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı V.                 İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                     F. N.ÖZAK                             R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı               Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA UMUMA MAHSUS PASAPORT

HAMİLLERİNİN VİZE İŞLEMLERİNİN

KOLAYLAŞTIRILMASINA DAİR

MUTABAKAT MUHTIRASI

 

MADDE 1

             Geçerli pasaport, kimlik belgesi hamilleri ile emniyet makamlarınca tasdik edilmiş fotoğraflı doğum sertifikası hamili reşit olmayan İtalyan vatandaşlarının turizm amacıyla Türkiye’ye vizesiz olarak girmelerine ve en fazla 90 gün kalmalarına izin verilecektir.

MADDE 2

             İş görüşmesi amacıyla İtalya’ya giriş yapmak üzere Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşları, Türkiye’deki İtalyan diplomatik ve konsüler temsilciliklerinden temin edebilecekleri Schengen tek tip başvuru formunu dolduracaklardır. Başvurularında, pasaport için uygun, yeni çekilmiş bir fotoğraf ve vize bitim tarihini en az üç ay aşacak şekilde geçerlilik süreli pasaportlarını ibraz edeceklerdir.

             Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin takdim mektubunu ibraz eden Türk işadamları "iyi niyet sahibi (bona fide)" kabul edilecek ve bu durumda çok girişli iş vize itası için, talep üzerine, aşağıdaki belgeleri sunmaları yeterli olacaktır:

             1. Seyahat araçlarına ilişkin belgeler (gidiş-dönüş uçak bileti veya rezervasyonu veya özel araç bilgileri);

             2. Kalınacak yere ilişkin düzenlemeler (otel rezervasyonu veya İtalyan veya İtalya’da mukim yabancı ülke vatandaşından davet mektubu);

             3. Kalınacak süre zarfında geçimin ne şekilde sağlanacağına dair belge (kredi kartı, banka hesabı veya gelir durumunu ayrıntılarıyla gösteren dokümanlar);

             4. Acil tıbbi müdahale, tedavi ve tıbbi nedenlerle geri dönüş için en az 30.000 EURO teminatlı seyahat sigortası.

             Başvuru sahibinin talep edilen tüm belgeleri sağlaması ve uygun bulunması halinde çok girişli vizesi üç iş günü içinde- talebinin bu sürenin aşılmasını gerektirmediği haller hariç- verilecektir.

             İtalyan konsoloslukları, vize itasına uygunluğunu değerlendirebilmek için başvuru sahibinden ilave belge talep edebilirler.

             Vizeye sahip olunması, İtalyan topraklarına fiilen girme garantisi vermez. Sınır makamları, İtalya’ya varışlarında yolcudan yukarıda belirtilen belgeleri ibraz etmelerini ve işadamı statüsünü teyit eden yazılı doküman göstermelerini talep edebilirler.

             İşbu Madde, Schengen vize müktesebatındaki mevcut hükümlerde değişiklik olması halinde tadil edilebilir.

MADDE 3

             Turizm amacıyla İtalya’ya giriş yapmak için Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşları, Türkiye’deki İtalyan diplomatik ve konsüler temsilciliklerinden temin edebilecekleri Schengen tek tip başvuru formunu dolduracaklardır. Başvurularında, pasaport için uygun, yeni çekilmiş bir fotoğraf ve vize bitim tarihini en az üç ay aşacak şekilde geçerlilik süreli pasaportlarını ibraz edeceklerdir.

             Giriş vizesinin itası için gerekli destekleyici belgeler şunlardır:

             1. Seyahat araçlarına ilişkin belgeler (gidiş-dönüş uçak bileti veya rezervasyonu veya özel araç bilgileri);

             2. İtalya’da kalınacak yer konusunda belge (turist belgesi veya otel rezervasyonu veya İtalyan ya da İtalya’da mukim yabancı ülke vatandaşından davet mektubu);

             3. Kalınacak süre zarfında geçimin ne şekilde sağlanacağına dair belgeler (kredi kartı, banka hesabı veya gelir durumunu ayrıntılarıyla gösteren dokümanlar);

             4. İş durumunu gösterir belge (bordro örneği, iş belgesi);

             5. Acil tıbbi müdahale, tedavi ve tıbbi nedenlerle geri dönüş için en az 30.000 EURO teminatlı seyahat sigortası.

             Başvuru sahibinin talep edilen tüm belgeleri sağlaması ve uygun bulunması halinde vizesi üç iş günü içinde- talebinin bu sürenin aşılmasını gerektirmediği haller hariç- verilecektir.

             İtalyan konsoloslukları, vize itasına uygunluğunu değerlendirebilmek için, başvuru sahibinden ilave belge talep edebilirler.

             Vizeye sahip olunması, İtalyan topraklarına fiilen girme garantisi vermez. Sınır makamları, İtalya’ya varışlarında yolcudan, yukarıda belirtilen belgeleri göstermelerini etmelerini talep edebilirler.

MADDE 4

             Schengen müktesebatı hükümlerini uygulayan Avrupa ülkelerinin oturma veya çalışma izni hamili Türk vatandaşları, İtalya’ya yapacakları en fazla 90 gün süreli seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacaklardır.

MADDE 5

             İtalya’da düzenlenen bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklere katılacak Türk akademisyenler, sanatçılar ve sporculara vizeleri, katılımlarını temin edecek şekilde zamanlıca ita edilecektir.

MADDE 6

             Kargo ve yolcu taşıyan araçların profesyonel sürücüleri ile sürücü yardımcılarına bir yıl geçerli çok girişli vizeleri, bağlı bulundukları kuruluşların vize müracaatı üzerine üç iş günü içerisinde ita edilecektir.

MADDE 7

             İtalya’daki öğretim ve eğitim programlarına katılacak Türk vatandaşları, aşağıdaki destekleyici belgeleri ibraz etmek suretiyle vizelerini alacaklardır:

             İtalya’daki öğretim kurumunun davet yazısı;

             Türkiye’deki eğitim kurumunun veya devlet dairesinin yazısı.

MADDE 8

             Türkiye ve İtalya arasında beşeri temasların artırılmasına katkıda bulunulması amacıyla, yukarıda belirtilen kategorileri kapsamına girmeyen umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarına vize kolaylıkları sağlanacaktır.

MADDE 9

             İşbu Mutabakat Muhtırası, Akit Tarafların, yürürlüğe girişi için gerekli iç hukuki süreci tamamladıklarını belirten son yazılı bildirimin iletildiği tarihte yürürlüğe girer.

             İşbu Mutabakat Muhtırası, Akit Taraflardan birisinin Muhtırayı feshetme niyetini diğer Akit Tarafa diplomatik yoldan bildirdiği tarihten sonraki doksanıncı (90.) güne kadar yürürlükte kalacaktır.

             18 Ocak 2007 tarihinde Ankara’da, Türkçe, İtalyanca ve İngilizce dillerinde, her metin aynı derecede geçerli olmak üzere, ikişer nüsha olarak akdedilmiştir. Yoruma ilişkin uyuşmazlık halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

 

      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                                                                 İtalya Cumhuriyeti Hükümeti

                             Adına                                                                                                              Adına

 

                    Derya KANBAY                                                                                            Carlo MARSILI

                         Büyükelçi                                                                                          İtalya Cumhuriyeti’nin

                  Dışişleri Bakanlığı                                                                                      Ankara Büyükelçisi

          Konsolosluk Genel Müdürü

 

Bu Andlaşmanın İtalyanca ve İngilizce dillerdeki metinleri 23/3/2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.