23 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26471

YÖNETMELİK

             Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 23/1/2006 tarihli ve 26058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Ek Tek Ders Sınavı" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş, ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciye, bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı sınav dönemi sonunda kullanılmak üzere verilen sınav hakkını,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 16 – Öğrenci; yarıyıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Fakültede bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin toplam kredi miktarı azami 25’dir. Bu kredi sınırı, tekrar dersi olan veya AGNO’su 2,50’nin altında olan öğrencilere üst yarıyıllardan ders alma hakkı vermez. Kredi hesabı, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre yapılır ve ortak zorunlu dersler ile mezuniyet için gerekli toplam krediden sayılmayan dersler kredi hesabına alınmaz. Öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrar dersi olmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50 olan ara sınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Başarılı sayılabilmeleri için gerekli olan bu şartları yerine getiren öğrenci, kayıt yaptırdığı dönemin ders programındaki toplam kredisini üst yarıyıldan tamamladıktan sonra, ilave olarak ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilir. Bu şekilde alınan derslerin, ortak zorunlu dersler hariç kredi toplamı, bir yarıyılda 8 krediyi geçemez.

             AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan başarılı veya koşullu başarılı olduğu derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

             Öğrenciler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan dersin yerine geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin müteakip dönemde açılmaması halinde başka bir ders seçilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş, ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciler; dilekçe ile başvurmaları halinde, yarıyılına bakılmadan bu dersin tek ders sınavına, sınav sonuçları ilan edildikten sonra, Dekanlıkça belirlenen tarihte girerler. Tek ders sınavı hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Öğrencilerin, Üniversite veya Devlet hastanelerinden ya da Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı özel hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,"

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.