22 Mart 2007 Tarihli ve 26470 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/11762   3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İli, Merkez İlçe, Çamlıdere Bucağı,Yeşilköy Köyü, Dikincik (Harçerbel) Bağlısının Denizci Adıyla Bağımsız Köy Haline Getirilmesi Hakkında Karar

2007/11781   Bazı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadro ve Pozisyonların İhdas ve İptali Hakkında Karar

2007/11787   Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Kişi Sorumluluğuna İlişkin 29 Temmuz 1960 Tarihli Paris Sözleşmesinin Uygulama Alanının, OECD Konseyi Tarafından Hazırlanan Beyan’a Uygun Olarak Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ni Kapsayacak Biçimde Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2007/11825   Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik

—  Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Burs Yönetmeliği

—  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/6)

—  Bankacılık Veri Transfer Sistemi Kapsamında Yapılan Raporlamalarda Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

—  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2007/1)

—  Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 89)

—  Numara Ücretlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2003/97, K: 2006/115 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2787 Sayılı Kanun ile İlgili)