22 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26470

YÖNETMELİK

             İstanbul Bilim Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE  LİSANS

BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmelik,  İstanbul Bilim Üniversitesinin ön lisans ve lisans düzeyinde  yürütülen eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek ve başarılı öğrencileri teşvik etmek amacıyla verilecek bursları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ÖSYM ve Üniversitece belirlenen  öğrencilere sağlanacak burslarla ilgili hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite:  İstanbul Bilim Üniversitesini,

             b) Mütevelli Heyeti:  İstanbul Bilim  Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

             c) Senato: Üniversite Senatosunu,

             ç) Rektörlük:  Üniversite Rektörlüğünü,

             d) Burs Değerlendirme ve Yürütme Komisyonu: Üniversitenin Burs Değerlendirme ve Yürütme Komisyonunu,

             e) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

             f) Dekanlık/Yüksekokul Müdürlükleri: Üniversite bünyesindeki fakültelerin dekanlıklarını ya da yüksekokulların müdürlüklerini,

             g) Hemşirelik Yüksekokulu: Üniversitenin Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Burslara İlişkin Esaslar

             Bursların kapsamı, çeşitleri ve indirimler

             MADDE 5 – (1) Burslar; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki hususlar saklı kalmak kaydıyla karşılıksız olup, sadece eğitim ücreti için uygulanır.

             (2) Üniversitece; ÖSYM başarı bursu, üstün başarı bursu adı altında iki çeşit burs verilir. Bunlardan;

             a) ÖSYM başarı bursu;  ÖSYM tarafından burslu  programlara yerleştirilen öğrencilere ilgili mevzuat gereğince verilen burstur. Bu burs, öğretim ücretinin tümünün alınmaması şeklinde gerçekleştirilir. ÖSYM bursu öğrencinin başarı durumuna bağlı  olarak tüm eğitim süresi boyunca devam eder.

             b) Üstün başarı bursu: Ağırlıklı not ortalaması 3.85 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencilerine bir sonraki eğitim-öğretim yılında %100 üstün başarı bursu verilir.

             (3) Öğrenci yukarıda tanımlanan burslardan yalnız birisinden faydalanabilir. Ayrıca; kardeş öğrencilerin Üniversiteye kayıtlı olması durumunda, toplam olarak normal eğitim-öğretim süresini aşmamak kaydıyla bunların her birinin öğrenim ücretinde %10  indirim yapılır.

             Burs değerlendirme ve yürütme komisyonu

             MADDE 6 – (1)  Burs Değerlendirme ve Yürütme Komisyonu; bu Yönetmelik hükümleri veya Üniversite yetkili organlarınca verilen kararlar uyarınca, burslarla ilgili işleri yönetmekte görevli olan organdır. Bu Komisyon, Üniversite Yönetim Kurulunun seçeceği dört öğretim üyesinden oluşur.

             (2) Üniversiteye burslu olarak alınacak öğrencilerin sayıları ile diğer burs ve indirimlerden yararlandırılacak öğrenciler; bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde dekanlıklar ve yüksekokul müdürlüklerince yapılan tekliflerin, Rektörlükçe Burs Değerlendirme ve Yürütme Komisyonuna incelettirildikten sonra,  Senatonun görüşü ve  Mütevelli Heyetin kararı ile  belirlenir. Ayrıca yıllık performansa göre başarı bursu kazanan öğrencilerin durumu; bu Komisyon tarafından incelenir ve Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü, Mütevelli Heyetin onayı ile kesinleşir.

             Bursun kesilmesi

             MADDE 7 – (1)  Birbirini takip eden son dört akademik yarıyıl ağırlıklı not ortalaması 3.00’dan düşük olan, disiplin cezası alan veya başka bir eğitim programına geçiş yapan öğrencilerin ÖSYM bursları Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kesilir.

             (2) Üstün başarı bursu, öğrenci başarılı olduğu sürece devam eder.

             Hizmet zorunluluğu

             MADDE 8 – (1) Hemşirelik Yüksekokulunda ÖSYM burslu öğrenim gören öğrenciler;  burslu öğrenim gördükleri  her yıl için, Group Florence Nightingale hastanelerinde bir yıl mecburi hizmetle yükümlü olurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrencilere verilen  burs miktarı  geri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2006-2007 eğitim-öğretim yılında ÖSYM tarafından Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokuluna yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslarda  bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.