22 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26470

YÖNETMELİK

            Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (p), (r), (s) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "p) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sınavlarına Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.

             r) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla, verilen iki sınav hakkıdır.

             s) Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş, ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciye, bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı sınav dönemi sonunda kullanılmak üzere verilen sınav hakkıdır.

             t) Muafiyet Sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu Yabancı Dil dersinden yarıyıl başında açılan sınavdır."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 11 – Öğrenciler her yarıyıl başında, ders kaydı yaptırmak zorundadır. Fakültede bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin toplam kredi miktarı azami 23’dir. Bu kredi sınırı, tekrar dersi olan veya AGNO’su 2,50’nin altında olan öğrencilere üst yarıyıllardan ders alma hakkı vermez. Kredi hesabı, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre yapılır ve ortak zorunlu dersler ile mezuniyet için gerekli toplam krediden sayılmayan dersler kredi hesabına alınmaz. Öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrar dersi olmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50 olan ara sınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilir. Başarılı sayılabilmeleri için gerekli olan bu şartları yerine getiren öğrenci, kayıt yaptırdığı dönemin ders programındaki toplam kredisini üst yarıyıldan tamamladıktan sonra, ilave olarak ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilir. Bu şekilde alınan derslerin, ortak zorunlu dersler hariç kredi toplamı, bir yarıyılda 8 krediyi geçemez.

             AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan başarılı veya koşullu başarılı olduğu derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir

             Bölümlerin teklif edeceği ön şartlar dışında, Matematik I, Matematik II, derslerinin her ikisinden başarısız olan öğrenci, üst yarıyıllardaki sınırlı seçmeli temel mühendislik derslerini alamaz. Ayrıca Matematik I, Matematik II, Fizik I, Fizik II, Matematik III, Matematik IV, Bilgisayara Giriş ve Bilgisayar Programlama derslerinin birisinden başarısız olan öğrenci üst yarıyıllardaki İhtisas Seçmeli derslerini alamaz.

             Öğrenciler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Danışmanlar; seçmeli derslerin bırakılmasında öğrenci sayısının, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki ders açılma sınırlarının altına inilmemesi şartını dikkate alır. Bırakılan dersin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili müteakip dönemde açılmaması halinde, başka bir seçmeli ders alabilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş, ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları halinde, Dekanlık kararı ile bu dersin tek ders sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan sınav dönemi sonunda girerler. Tek ders sınav hakkını her öğrenci bir kez kullanır. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir. Tek ders sınavında (F) notu alarak başarısız olan öğrenciler, devam şartı aranmadan bu dersin sınavına her sınav döneminde girebilir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.            

             "a) Öğrencilerin, Üniversite veya Devlet hastanelerinden ya da Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı özel hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,"

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.