22 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26470

YÖNETMELİK

            Çevre ve Orman Bakanlığından:

ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA

YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci maddelerine göre verilecek muvafakat, izin ve irtifak haklarının uygulama usul ve esasları ile bunlardan tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci maddelerine göre verilecek muvafakat, izin ve irtifak haklarının uygulama usul ve esasları ile bunlardan tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Ağaçlandırma bedeli: Orman sayılan yerlerde izin verilmesi sonucu bu yerlerin yeniden ağaçlandırılması için yapılacak giderleri,

             b) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri: 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen geliri,

             c) Altyapı tesisi: Kanalizasyon, sanat yapıları, köprü, yeraltı kablosu gibi tesisler ile madencilik faaliyetleri için zorunlu, ruhsat süresi ile sınırlı olan yol, su, haberleşme, enerji nakil hattı, trafo, teleferik, şantiye binası, yemekhane, atölye, kantar tesislerini ve çevre kullanım alanını,

             ç) Arama muvafakatı: Arama ruhsatı veya sertifika alanı içinde kalan ormanlık alanlarda, petrol yatakları ve maden yataklarının bulunduğu yerlerin tespiti için Bakanlıkça verilen muvafakatı,

             d) Arama ruhsatı: Belirli bir alanda maden ve petrol arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesini,

             e) Arazi izin bedeli: 6831 sayılı Orman Kanunun 16 ve 18 inci maddelerine göre verilecek izinlerde, arazinin mevcut orman örtüsü ve bulunduğu bölge dikkate alınarak orman idaresince hektar başına tespit edilecek bedeli, aynı Kanunun 17 nci maddesine göre verilecek izinlerde ise izin verilmesi sonucu, ormancılık faaliyetlerinin yapılamaması nedeniyle orman idaresinin izin süresince mahrum kaldığı her türlü değeri,

             f) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

             g) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

             ğ) Bölge müdürlüğü: Orman bölge müdürlüklerini,

             h) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek belgeyi,

             ı) Deflatör: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca her yıl belirlenen cari fiyatları sabit fiyatlara çeviren dönüştürme katsayısını,

             i) Devlet idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayılı cetvelinde yer alan idareleri,

             j) Fabrika: Olması gereken üniteleriyle birlikte orman ürünlerini mekanik ve/veya kimyasal metotlarla işleyip mamul ya da yarı mamul hale getiren tesisleri,

             k) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

             l) Hammadde üretim izin belgesi: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesi gereğince Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapı ve inşaat hammaddesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilen belgeyi,

             m) Hızar tesisi: Tek testereli, muhtelif şekilde hareket eden ve orman emvali biçme işlerini yapan makineli işletmeleri,

             n) İşletme muvafakatı: İşletme ruhsatı veya sertifika alanı içinde kalan ormanlık alanlarda petrol ve madencilik faaliyetlerinin yapılabilmesi için Bakanlıkça verilen muvafakatı,

             o) İşletme ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesini,

             ö) İzin: 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre, amacı doğrultusunda kullanılmak üzere verilen izni,

             p) Kamu kurum ve kuruluşları: Bu Yönetmelikteki Devlet idareleri tanımı dışında yer alan kamu idarelerini,

             r) Katı atık bertaraf tesisi: Evsel, endüstriyel, tıbbi, tehlikeli atıklar ile inşaat yıkıntı ve artıklarının usulüne uygun olarak geri kazanıldıkları, bertaraf edildikleri ve düzenli depolandıkları tesisleri,

             s) Kira artış oranı: Maliye Bakanlığınca her yıl tespit edilen gayrimenkul kira artış oranını,

             ş) Ocak: Kireç, odun kömürü, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakları,

             t) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

             u) Orman köylüleri kalkındırma geliri: 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen geliri,

             ü) Prospeksiyon: Madencilik arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin toplanması işini,

             v) Rehabilite: Çevre emniyetinin sağlanarak izin sahasının projesine uygun olarak ıslah edilmesi, doğaya kazandırılması ve çevreye uyumlu hale getirilmesi işlemini,

             y) Sertifika: 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan (V) inci grup madenlerin aranması ve işletilmesi için Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilen belgeyi,

             z) Şerit tesisi: İki volan üzerinde hareket eden ve orman emvali biçme işlerini yapan makineli işletmeleri,

             aa) Teminat: İzinden dolayı sahada meydana gelebilecek idare zararının karşılanması için alınan değeri, maden izinlerinde maden ruhsat teminatını aşmamak kaydıyla izinden dolayı sahada meydana gelebilecek idare zararının karşılanabilmesi için alınan değeri,

             bb) Tesis: Madencilik faaliyetleri için zorunlu olan her türlü kırma, eleme, öğütme ve kesme tesisleri ile işleme tesisleri kapsamında hazır beton ve asfalt üretimi yapılan tesisleri, sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, fiziksel, fizikokimyasal ve benzeri cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama, stoklama üniteleri, atık bertaraf tesisleri ile 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesine göre verilecek tesisleri,

             cc) Toplam proje bedeli: İzne konu edilecek saha üzerinde kurulması planlanan tesislerin, uygulanacak olan projenin metraj cetveline ve cari yıl birim fiyatlarına göre hazırlanmış keşif özetini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Maden - Petrol Arama ve İşletmedeki Arama Dönemi İşlemleri

             Kazı gerektirmeyen arama faaliyeti ve müracaatı

             MADDE 5 – (1) Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce verilen maden arama ruhsatı ile petrol arama ruhsatı ve sertifika sahalarında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen arama faaliyeti yapacak belge sahipleri; ruhsat veya sertifikanın ilgili genel müdürlüğünce onaylı bir sureti ile arama ruhsatı veya sertifika sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli haritalarını dört takım halinde dilekçelerine ekleyerek bölge müdürlüğüne bilgi verirler.

             (2) Bölge müdürlüğü bu müracaatın bir örneği üzerine başvurunun kayıt tarihi ve sayısını belirterek ruhsat sahibine iade eder. Maden ruhsat sahibi ruhsat süresince yukarıda sayılan arama faaliyetlerinde bulunabilir.

             Kazı gerektiren arama - işletme faaliyetleri ve müracaatı

             MADDE 6 – (1) Arama ruhsat ve sertifika sahalarında yarma, galeri, kuyu, sondaj gibi fiziki müdahale gerektiren yöntemlerle belirli bir alanda arama yapılması ya da 3213 sayılı Maden Kanununun 17 nci maddesi gereği arama döneminde üretim yapılmak istenilmesi halinde talep sahipleri; ruhsat veya sertifikanın Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylı bir sureti ile arama ruhsatı veya sertifika sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli haritalarını, arama ya da üretim yapılacak alanları gösteren 1/1000 ölçekli haritalarını, memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve hesap cetvellerini, talep sahasının işlendiği meşçere haritasını dört takım halinde dilekçelerine ekleyerek bölge müdürlüğüne muvafakat için müracaat ederler.

             (2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakların tam olması halinde bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen sahanın Devlet ormanlarına rastlayan kısımları için bedelli rapor tanzim edilir.

             (3) Uygun görülenlere ruhsat ya da sertifika süresi dikkate alınarak en geç bir ay içerisinde Bakanlıkça muvafakat verilebilir. Muvafakat sahibine tebliğ edilir. Muvafakat sahiplerinden teminat, bedeller ve noter tasdikli taahhütname alınarak, muvafakat sahasının köşe noktalarına zeminden bir metre yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis ettirilerek saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde yukarıda belirtilen işlemler tamamlanmadığı takdirde ikaz yapılmaksızın verilen muvafakat iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             (4) Maden arama döneminde, üretim yapmak isteyenlerden ayrıca Maden İşleri Genel Müdürlüğünce muvafakat verildiğine dair belge istenir. Muvafakat verilmemesi halinde ilgiliye gerekçeli olarak bildirilir.

             Maden arama ruhsatı ile yapılacak arama ve işletme faaliyetlerinde alınacak bedeller

             MADDE 7 – (1) Maden arama ruhsatlı sahalarda yapılacak kazı gerektiren arama ve işletme faaliyetlerinden; ağaçlandırma bedeli alınır.

             (2) Ancak; Bir ruhsat sahası içerisinde muvafakatı devam eden arama, işletme ve tesis izin sahalarının toplamının beş hektarı geçmesi halinde geçen kısım için, bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli alınır.

             (3) Müteakip yıllara ait arazi izin bedelleri Devlet Planlama Teşkilatınca her yıl belirlenen deflatör katsayısının bir önceki yıl arazi izin bedeli ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın önceki yıl arazi izin bedeline ilavesi suretiyle tespit edilerek, olur tarihi esas alınarak her yıl tahsil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Maden-Petrol Arama İşletmelerindeki İşletme Dönemi İşlemleri

             Müracaat

             MADDE 8 – (1) Maden işletme ruhsatı ve işletme sertifikası ile petrol işletme ruhsat sahipleri; ruhsat veya sertifikanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili genel müdürlüklerince onaylı bir sureti ile işletme ruhsatı veya sertifika sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli haritalarını, işletme yapılacak alanları gösteren 1/1000 ölçekli haritalarını, memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve hesap cetvellerini, talep sahasının işlendiği meşçere haritasını dört takım halinde dilekçelerine ekleyerek bölge müdürlüğüne muvafakat için müracaat ederler.

             İnceleme ve muvafakat

             MADDE 9 – (1) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakların tam olması halinde bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen sahanın Devlet ormanlarına rastlayan kısımları için bedelli rapor tanzim edilir.

             (2) Uygun görülenlere ruhsat ya da sertifika süresi dikkate alınarak en geç bir ay içerisinde Bakanlıkça muvafakat verilebilir. Muvafakat sahibine tebliğ edilir. Muvafakat sahiplerinden teminat, bedeller ve noter tasdikli taahhütname alınır. Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak işletme izin belgesinin orman idaresine verilmesinden sonra muvafakat sahasının köşe noktalarına zeminden bir metre yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis ettirilerek saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde bu işlemler tamamlanmadığı takdirde ikaz yapılmaksızın verilen muvafakat iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             (3) Maden veya petrol sahalarında arama ve işletme muvafakatı istenilen sahalara ulaşım yolu yoksa, arama veya işletme muvafakatı ile birlikte ulaşım yolu için de müracaat yapılır. Ulaşım yolu olmayan sahalara muvafakat verilmez.

             (4) Muvafakat verilmemesi halinde gerekçeleri ilgiliye bildirilir.

             (5) Muvafakat alınmadan arama ya da işletme yapılan sahalar için suç zaptı düzenlenir. Durum Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.

             (6) İşletme esnasında oluşan heyelan, göçük gibi olaylar nedeniyle meydana gelen aşımlar için, muvafakat sahibinin talebi halinde zarar ziyan tazmin ettirilerek bu sahalar izne konu edilebilir. Aksi halde kanuni işlem yapılır.

             (7) Bu Yönetmelik gereği muvafakat verilen sahalarda muvafakat sahibi ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasında yapılan sözleşmeye dayanılarak yapılan faaliyetlerden muvafakat sahibi sorumludur. Muvafakat sahasında her türlü hak ve yükümlülük muvafakat sahibine aittir.

             (8) Süresi biten muvafakat, işletme ruhsat ya da sertifikanın ilgili kanun hükümlerine göre yenilenmesi halinde ruhsat süresi de dikkate alınarak yenilenir.

             Maden işletme muvafakatından alınacak bedeller

             MADDE 10 – (1) Maden işletme ruhsatlı sahalarda yapılacak işletme faaliyetlerinden; ağaçlandırma bedeli alınır. Ancak; Bir ruhsat sahası içerisinde muvafakatı devam eden arama, işletme ve tesis izin sahalarının toplamının beş hektarı geçmesi halinde geçen kısım için, bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli alınır.

             (2) Müteakip yıllara ait arazi izin bedelleri Devlet Planlama Teşkilatınca her yıl belirlenen deflatör katsayısının bir önceki yıl arazi izin bedeli ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın önceki yıl arazi izin bedeline ilavesi suretiyle tespit edilerek, olur tarihi esas alınarak her yıl tahsil edilir.

             Petrol arama ve işletme muvafakatından alınacak bedeller

             MADDE 11 - (1) Petrol arama ve işletme ruhsatlı sahalarda yapılacak faaliyetlerden;

             a) Ağaçlandırma bedeli,

             b) Bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli

             alınır.

             (2) Müteakip yıllara ait arazi izin bedelleri Devlet Planlama Teşkilatınca her yıl belirlenen deflatör katsayısının bir önceki yıl arazi izin bedeli ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın önceki yıl arazi izin bedeline ilavesi suretiyle tespit edilerek, olur tarihi esas alınarak her yıl tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Maden-Petrol Arama İşletmelerindeki Petrol ve Maden Tesisleri

             Petrol ve maden sahalarında yapılacak tesis ve altyapı tesisleri

             MADDE 12 – (1) Maden ruhsat ve sertifikası ile petrol ruhsat sahalarında, yapılacak faaliyetler için Devlet ormanlarında yapılması zorunlu tesislere ruhsat sahası içinde, altyapı tesislerine ruhsat sahası içinde veya kesin zorunluluk halinde bitişiğinde izin verilebilir.

             (2) Ruhsat sahipleri, ruhsat veya sertifikanın ilgili genel müdürlüğünce onaylı bir sureti ile ruhsat veya sertifika sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli haritalarını, yapacakları tesis ile çevre alanlarını gösteren 1/1000 ölçekli koordinatlı vaziyet planlarını, memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve hesap cetvellerini, avan projelerini, talep sahasının işlendiği meşçere haritasını dört takım halinde dilekçelerine ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat ederler.

             (3) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakların tam olması halinde bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, tesislerin Devlet ormanlarında yapılmasının zorunlu olup olmadığı hususunu da içeren bedelli izin raporu düzenlenir.

             (4) Uygun görülenlere ruhsat ya da sertifika süresi dikkate alınarak en geç bir ay içerisinde Bakanlıkça tesis kurma izni verilebilir. İzin sahibine tebliğ edilir. İzin sahiplerinden teminat, bedeller ve noter tasdikli taahhütname alınarak saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde bu işlemler tamamlanmadığı takdirde ikaz yapılmaksızın verilen izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             Petrol ve maden tesis izinlerinden alınacak bedeller

             MADDE 13 – (1) Petrol ruhsatlı sahalarda yapılacak tesis izinlerinden;

             a) Ağaçlandırma bedeli,

             b) Bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli,

             c) Orman köylüleri kalkındırma geliri,

             ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri

             alınır.

             (2) Maden ruhsatlı sahalarda yapılacak tesis izinlerinden; ağaçlandırma bedeli alınır. Ayrıca;

             a) Bir ruhsat sahası içerisinde muvafakatı ve izni devam eden arama, işletme ve tesis izin sahalarının toplamının beş hektarı geçmesi halinde geçen kısım için, bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli,

             b) Her türlü altyapı tesis izinleri ile bir ruhsat sahası dışında daha önce verilmiş tesis izinlerinden bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde beş hektar kısıtlaması aranmaksızın arazi izin bedeli,

             alınır.

             (3) Müteakip yıllara ait arazi izin bedelleri Devlet Planlama Teşkilatınca her yıl belirlenen deflatör katsayısının bir önceki yıl arazi izin bedeli ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın önceki yıl arazi izin bedeline ilavesi suretiyle tespit edilerek, olur tarihi esas alınarak her yıl tahsil edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Maden-Petrol Arama İşletmelerine İlişkin Diğer Hükümler

             Devir işlemleri

             MADDE 14 – (1) Maden ruhsat ve sertifikası ile petrol ruhsatlarının 3213 sayılı Maden Kanunu ve 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunundaki hükümlere göre devir edilmesi halinde, yeni ruhsat ve sertifika sahipleri adına bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen arama ve işletme muvafakatı ile tesis izinlerinin devri; devir alanın noterden re’sen düzenlenmiş taahhütname ve teminat vermesi kaydı ile muvafakatı veren merciin onayı ile olur.

             Muvafakatın ve iznin sona ermesi ve sahanın rehabilitesi

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen arama ve işletme muvafakatı ile tesis izinleri; hak sahibinin vazgeçmesi, ruhsatın iptali, hak sahibinin bu Yönetmelik ve taahhütname hükümlerine uymaması veya muvafakat ve izin süresi son günü mesai bitimine kadar yenilenmiş ruhsat yada ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna dair bir belge ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne muvafakat ve iznin yenilenmesi talebinde bulunulmaması halinde Bakanlıkça iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             (2) Ancak; ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna dair belge verenlere; yeni ruhsatı ibraz edinceye kadar 6 aya kadar izin verilir, bunların eski taahhüt senedi hükümlerine göre hak ve sorumlulukları devam eder.

             (3) Muvafakatın ve iznin birinci fıkra gereği sona ermesi üzerine arama ya da üretim neticesi doğal yapısı bozulan sahalar taahhütname hükümlerine göre rehabilite edilerek geri teslim alınır.

             (4) Muvafakat ve izin sahibi en geç her beş yılın sonunda maden rezervi biten açık işletme yaptığı alanları taahhütname hükümlerine göre rehabilite etmek zorundadır. Aksi takdirde izin iptal edilerek bu işler orman idaresince yapılır veya yaptırılır. Masraflar izin sahibinden tahsil edilir.

             (5) Orman idaresi, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen rehabilite işlemini kendisi yapmak veya yaptırmak üzere sahayı taahhüt senedi hükümlerine göre geri teslim alabilir.

             Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının hammadde ihtiyaçları için verilecek muvafakat ve izinler

             MADDE 16 – (1) Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilen hammadde üretim izin belgesine dayanarak orman sayılan yerlerde bu amaçla yapılacak işletme faaliyetleri ile tesislere bu Yönetmelik hükümlerine göre muvafakat ve izin verilir.

             (2) Bu muvafakat ve izinlerden; 24/5/2005 tarihli ve 2005/9013 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 25 inci maddesinde belirtilen bedeller alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Define Arama, Arkeolojik Kazı ve Ocak İzinleri

             Define arama ve arkeolojik kazı muvafakatı

             MADDE 17 – (1) Devlet ormanları sınırları içerisinde define arayacaklar; define arama ruhsatını, ruhsat sahasını gösterir 1/25000 ölçekli haritalarını, define aranacak sahayı gösterir memleket nirengisine bağlı koordinat değerleri belli 1/100 ölçekli haritalarını dilekçelerine ekleyerek orman idaresinden muvafakat talebinde bulunurlar.

             (2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik ve yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakların tam olması halinde bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen sahanın Devlet ormanlarına rastlayan kısımları için bedelli rapor tanzim edilir.

             (3) Uygun görülenlere define arama ruhsat süresi dikkate alınarak Define Arama Yönetmeliğindeki şartlarla bir ay içinde muvafakat verilir. Muvafakat sahibine tebliğ edilir. Muvafakat sahiplerinden teminat, ağaçlandırma bedeli ve bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli ile noter tasdikli taahhütname alınarak saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde bu işlemler tamamlanmadığı takdirde ikaz yapılmaksızın verilen muvafakat iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             (4) Kültür ve Turizm Bakanlığınca arkeolojik kazı yapılmak istenilmesi halinde; arkeolojik kazı yapılacak sahayı gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli ve arkeolojik kazı yapılacak alanları gösteren 1/1000 ölçekli haritaları ile bölge müdürlüğüne muvafakat için müracaat edilir.

             (5) Bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen sahanın Devlet ormanlarına rastlayan kısımları için bedelsiz rapor tanzim edilir.

             (6) Uygun görülenlere Bakanlıkça muvafakat verilebilir. Muvafakat sahibine tebliğ edilir. Muvafakat sahiplerinden tasdikli taahhütname alınarak, muvafakat sahasının köşe noktalarına zeminden bir metre yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis ettirilerek saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde yukarıda belirtilen işlemler tamamlanmadığı takdirde ikaz yapılmaksızın verilen muvafakat iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             Ocak izinleri

             MADDE 18 – (1) Devlet ormanları içerisinde veya bu orman sınırlarına dört kilometreye kadar olan yerlerde odun kömürü, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılması için 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesi gereği izin alınması zorunludur. Bu ocakları açmak isteyenler açılacak ocak yerini gösterir 1/25000 ölçekli haritalarını, 1/200 ölçekli vaziyet planlarını dilekçelerine ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat ederler.

             (2) Bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyetçe, civar ormanların bu tip ocakları besleyecek verim gücü ve üretim miktarı, kaçakçılık ve yangına hassasiyet gibi hususlar dikkate alınarak orman sınırları içinde bulunanlara bedelli, orman sınırları dışında bulunanlara bedelsiz rapor düzenlenir. Uygun görülenlere bir ay içinde Genel Müdürlükçe izin verilebilir.

             (3) Verilecek izin süresi orman idaresince belirlenir. Verilen izin, izin sahibine tebliğ edilir. Orman sınırları içinde verilen izinlerde bedellerle birlikte teminat ve noter tasdikli taahhütname, orman sınırları dışında ise noter tasdikli taahhütname alınır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde bu işlemler tamamlanmadığı takdirde verilen izin re’sen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             (4) Ocak izni; hak sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik veya taahhütname hükümlerine uyulmaması halinde iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             (5) Orman Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sahalarda bu ocakların açılmasına izin verilmez.

             Ocak izinlerinden alınacak bedeller

             MADDE 19 – (1) Devlet ormanları içinde tesis edilecek ocaklardan;

             a) Ağaçlandırma bedeli,

             b) Bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli

             alınır.

             (2) Müteakip yıllara ait arazi izin bedelleri Devlet Planlama Teşkilatınca her yıl belirlenen deflatör katsayısının bir önceki yıl arazi izin bedeli ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın önceki yıl arazi izin bedeline ilavesi suretiyle tespit edilerek, olur tarihi esas alınarak her yıl tahsil edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Fabrika, Hızar, Şerit Kurma İzinleri

             Müracaat

             MADDE 20 – (1) Orman ürünlerini işleyecek her türlü fabrika ile Devlet ormanları sınırlarına dört kilometreye kadar olan yerlerde hızar ve şerit tesisi kurmak isteyenler fizibilite raporlarını, tesislerin 1/100 ölçekli yerleşim planını, tesislerin kurulacağı taşınmaza ait mülkiyet belgesini veya kira kontratını dört takım halinde dilekçelerine ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat ederler.

             İnceleme ve izin işlemleri

             MADDE 21 – (1) Bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyetçe; arazi incelemesi, fizibilite raporu, civar ormanlarının üretim durumu ve bu tip tesislere olan ihtiyacı dikkate alınarak rapor düzenlenir.

             (2) Uygun görülenlere hammadde garantisi vermemek kaydıyla tesis kurma izni Genel Müdürlükçe verilebilir.

             (3) İzin sahipleri, tesis içinde ve çevresinde damgasız ve nakliyesiz kaçak orman emvali bulundurmamayı, işlememeyi ve orman idaresince istenen diğer tedbirleri almayı kabul ettiğini noter tasdikiyle taahhüt etmek zorundadır.

             (4) Devlet ormanlarında fabrika, hızar, şerit tesislerine izin verilmez.

             Devir işlemi

             MADDE 22 – (1) İlgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tesislerini devir etmek isteyenler, izni veren merci’in onayını almak zorundadır. Aksi halde devir edenlerin orman idaresine karşı taahhütnameden doğan sorumlulukları devam eder.

             İznin sona ermesi

             MADDE 23 – (1) İzin; hak sahibinin vazgeçmesi veya bu Yönetmelik ve taahhütname hükümlerine uyulmaması halinde iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir. Kaçak orman emvali bulundurma veya işlemeden dolayı sorumlular hakkında suç zaptı tanzimi ile kamu davası açılması halinde tesisler verilecek yargı kararına kadar faaliyetten men edilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Balık Üretmek Üzere Tesis Kurma İzinleri

             Müracaat

             MADDE 24 – (1) Balık üretmek üzere Devlet ormanları içinde veya bu orman sınırlarına dört kilometreye kadar olan yerlerde tesis kurmak isteyenler; tesisin kurulacağı yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü ve kullanılacak su kaynağının adı belirtilen dilekçelerine, talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli harita ile kurulması planlanan tesislerin 1/200 ölçekli vaziyet planını ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat ederler.

             Taleplerin değerlendirilmesi ve ön izin

             MADDE 25 – (1) Bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyetçe; arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, orman sınırları içinde bulunanlara bedelli, orman sınırları dışında bulunanlara bedelsiz ön izin raporu düzenlenir.

             (2) Uygun görülenlere Genel Müdürlükçe 24 ay süreli ön izin verilir. Noter tasdikli taahhütname alınır.

             (3) Ancak, harp, deprem, sel, yangın, toprak kayması gibi mücbir sebepler veya Bakanlığın uygun göreceği zaruri hallerde, ön izin sahibine ön izin süresinin yarısına kadar ek süre verilebilir.

             Ön izin süresi içinde yapılacak işler

             MADDE 26 – (1) Ön izin sahibi; ön izin süresi içerisinde tesislere ait avan projesini, metraj cetvellerini, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın birim fiyatlarına göre hazırlanmış keşif özetlerini, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca onaylanmış fizibilite raporunu, yapacakları tesisleri gösteren 1/200 ölçekli koordinatlı vaziyet planlarını, memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve hesap cetvellerini, ağaç röleve planını ve su tahsis belgesini dört takım halinde dilekçelerine ekleyerek bölge müdürlüğüne kesin izin için müracaat ederler.

             Ön iznin sona ermesi

             MADDE 27 – (1) Ön izin; talep sahibinin vazgeçmesi veya bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki belgelerin süresi içinde tamamlanarak bölge müdürlüğüne verilmemesi ve mücbir sebep bulunmaması halinde re’sen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             Kesin izin

             MADDE 28 – (1) Ön izin sahibi kendisinden istenilen belgeleri süresi içerisinde tamamlayıp bölge müdürlüğüne vererek kesin izin talebinde bulunur. Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı evrak üzerinde inceler, istenilen belgelerin eksik ya da uygun olup olmadığını kontrol ederek eksik ya da uygun olmayan belgeler var ise müracaat sahibine bildirilir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakların tam olması halinde bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyetçe; gerekli incelemeler yapılarak, orman sınırları içinde bulunanlara bedelli, orman sınırları dışında bulunanlara bedelsiz kesin izin raporu düzenlenir. Su tahsis belgesindeki süre kadar kesin izin verilir.  

             (2) Orman sınırları içinde verilen izinlerde; bedeller, teminat ve noter tasdikli taahhütname, orman sınırları dışında ise noter tasdikli taahhütname alınır.

             (3) İzin sahibi kendisine yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde teminat vermek ve bedelleri yatırmak, noter tasdikli taahhütname vermek zorundadır. Aksi halde verilen izin re’sen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             (4) Orman sınırları içinde kuluçkahane, havuz gibi balık üretimine yönelik tesislerle birlikte kurulması zorunlu bekçi evi, yatakhane, depo, idari büro gibi geçici tesislere de izin verilebilir.

             (5) Orman sahalarına bitişik arazilerde kurulan balık üretme tesisleri ile ilgili, zorunluluk halinde sadece su isale hattı, enerji nakil hattı ve tesise ulaşım yoluna izin verilebilir.

             (6) Göl ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi ile ilgili olarak ormanlık alanda sadece bekçi kulübesi, ağ serme yeri ve kuluçkahane yapımına izin verilebilir.

             Yatırımın gerçekleşmesi

             MADDE 29 – (1) Yatırıma; kesin izin tarihinden itibaren sekiz ay içinde başlanması ve yine kesin izin tarihinden itibaren tesisin iki yıl içinde tamamlanarak işletmeye açılması mecburidir. Bu süre mücbir sebepler dolayısıyla veya Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde uzatılabilir.

             (2) Tesisin süresi içinde tamamlanmaması halinde izin iptal edilerek bu Yönetmelik gereği alınan teminat irat kaydedilir. İzni iptal edilen yerlerdeki tamamlanmamış tesisler için taahhütname hükümleri uygulanır.

             (3) Orman sayılan yerlerde, izin verilen proje dışında tesis yapılamaz. İlave veya tadilat projelerine Genel Müdürlükçe izin verilebilir. İzinsiz yapılan tesislere 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman idaresince el konulur.

             Devir işlemleri

             MADDE 30 – (1) Ön izin devredilemez.

             (2) Kesin izin; tesisleri devir alanın su tahsis belgesini de devir alması, noterden re’sen düzenlenmiş taahhütname vermesi ve teminatın yatırılmış olması şartı ile izin veren merciin onayı ile devredilebilir.

             İznin sona ermesi

             MADDE 31 – (1) Kesin izin; hak sahibinin vazgeçmesi, kesin izni takip eden sekiz ay içinde yatırıma başlanılmamış olması, kesin izni takip eden iki yıl içinde tesisin işletmeye açılmamış olması, bu Yönetmelik ve taahhütname hükümlerine aykırı davranılması veya izin süresi son günü akşamına kadar yenilenmiş su tahsis belgesi veya bu belgenin yenilenmesi işlemlerinin yürütüldüğüne dair ilgili kurumdan alınacak belge ile birlikte bölge müdürlüğüne izin uzatma talebinde bulunulmaması ve ilgili kurumdan alınacak su tahsis belgesinin mücbir sebep olmaksızın en geç üç ay içinde ibraz edilmemesi halinde re’sen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir. Devlet ormanları üzerindeki tesisler eksiksiz ve bedelsiz olarak en geç üç ay içinde orman idaresinin tasarrufuna geçer. Söz konusu bina ve tesisler Genel Müdürlükçe değerlendirilir.

             Balık üretmek üzere tesis kurma izinlerinden alınacak bedeller

             MADDE 32 – (1) Devlet ormanlarında verilen balık üretim tesis izinlerinden;

             a) Ağaçlandırma bedeli,

             b) Bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli,

             c) Orman köylüleri kalkındırma geliri,

             ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri

             alınır.

             (2) Ancak; Bina izinlerinde, binanın oturma alanı dışında kalan saha için bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli ayrıca alınır.

             (3) Müteakip yıllara ait arazi izin bedelleri, Devlet Planlama Teşkilatınca her yıl belirlenen deflatör katsayısının bir önceki yıl arazi izin bedeli ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın önceki yıl arazi izin bedeline ilavesi suretiyle tespit edilerek, olur tarihi esas alınarak her yıl tahsil edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yol, Bina ve Diğer Tesis İzinleri İçin Devlet İdarelerine İzin Verilmesi

             Devlet idarelerine verilecek izinler

             MADDE 33 – (1) Devlet idarelerine, kamu yararı ve zaruret olması halinde; savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, iletişim panosu, sağlık, eğitim, spor tesisi, su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, su deposu, su dolum tesisi, atık su, petrol, doğal gaz, alt yapı, katı atık bertaraf tesisi, sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlık tesisi için izin verilebilir.

             Müracaat

             MADDE 34 – (1) Devlet idareleri; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü belirten yazılarına, talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli harita ile yapılması planlanan tesislerin 1/1000 ölçekli vaziyet planını dört takım halinde ekleyerek orman idaresine müracaat ederler.

             Taleplerin değerlendirilmesi

             MADDE 35 – (1) Talep sahibi idarece, talep edilen sahaya ait 1/25000 ölçekli harita ile memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve hesap cetvellerini, talep sahasının üzerinde gösterildiği 1/1000 ölçekli vaziyet planını ve diğer kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların (ÇED, sit, su tahsis belgesi ve benzeri) orman idaresine verilmesi halinde, savunma, yol, enerji nakil hattı, su isale hattı, su kuyusu, su arama, su deposu, petrol ve doğalgaz boru hattı, baraj, gölet, telefon iletim hattı, iletişim panosu, R/L tesisleri, radyo-televizyon verici istasyonları ve antenleri, GSM baz istasyonları, ölçüm istasyonları, alt yapı ve mezarlık tesisi gibi talepler için bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyetçe; gerekli incelemeler yapılarak, tesislerin Devlet ormanlarında yapılmasında zaruret olup olmadığı hususunu da içeren bedelsiz kesin izin raporu düzenlenir. Talep sahası meşçere haritasına işlenerek rapora eklenir.

             (2) Bunların dışındaki ulaşım, enerji, haberleşme, sağlık, eğitim, spor tesisi, su dolum tesisi, atık su, katı atık bertaraf tesisi, sanatoryum talepleri için incelemeler yapılarak, tesislerin Devlet ormanlarında yapılmasında zaruret olup olmadığı hususunu da içeren bedelsiz ön izin raporu düzenlenir. Talep sahası meşçere haritasına işlenerek rapora eklenir.

             (3) Katı atık bertaraf tesisi izinlerinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.

             (4) Ön izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça yirmi dört ay süreli ön izin verilebilir. Tasdikli taahhütname alınır.

             (5) Ancak, harp, deprem, sel, yangın, toprak kayması gibi mücbir sebepler veya Bakanlığın uygun göreceği zaruri hallerde, ön izin sahibine Bakan onayı ile ön izin süresinin yarısına kadar ek süre verilebilir.

             (6) Kesin izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça kırk dokuz yıla kadar kesin izin verilebilir. Tasdikli taahhütname alınarak saha teslimi yapılır.

             (7) İzin sahibi, iletişim panolarında pano metre karesinin %20’lik kısmında ormancılık faaliyetlerinin tanıtımı, ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmesi hizmetlerine yönelik olarak orman idaresinin vereceği tanıtıcı-uyarıcı şekil ve ifadeleri kullanmak zorundadır.

             Ön izin süresi içinde yapılacak işler

             MADDE 36 – (1) Ön izin sahibi ön izin süresi içinde;

             a) Bölge müdürlüğünce onaylı, izin sahasının üzerinde gösterildiği 1/1000 ölçekli vaziyet planı,

             b) İzin alanının 1/1000 ölçekli haritası ve onaylanmış uygulama imar planını,

             c) İzin sahasına ait memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve hesap cetvellerini,

             ç) Bölge müdürlüğünce onaylı 1/1000 ölçekli ağaç röleve planını,

             d) ÇED olumlu belgesini

             dört takım halinde orman idaresine verir.

             Ön iznin sona ermesi

             MADDE 37 – (1) Ön izin; talep sahibinin vazgeçmesi veya bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesindeki belgelerin mücbir sebepler ve kendi kusuru dışındaki sebepler nedeniyle tamamlanamadığının bildirilmemesi halinde orman idaresince re’sen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             Kesin izin

             MADDE 38 – (1) Ön izin sahibi kendisinden istenilen belgeleri süresi içerisinde tamamlayıp orman idaresine vererek kesin izin talebinde bulunur. Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı evrak üzerinde inceler, istenilen belgelerin eksik ya da uygun olup olmadığını kontrol ederek eksik ya da uygun olmayan belgeler var ise müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakların tam olması halinde bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyetçe; gerekli incelemeler yapılarak kesin izin raporu düzenlenir.

             (2) Uygun görülenlere kırk dokuz yıla kadar kesin izin verilebilir.

             (3) İzin sahibinden, yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde tasdikli taahhütname alınarak, saha teslimi yapılır. Aksi halde verilen izin re’sen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             (4) Verilen izinler amacı dışında kullanılamaz.

             (5) Orman sayılan yerlerde, izin verilen proje dışında tesis yapılamaz. İlave veya tadilat projelerine Bakanlıkça izin verilebilir. İzinsiz yapılan tesislere 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman idaresince el konulur.

             Devir işlemleri

             MADDE 39 – (1) Ön izin devredilemez.

             (2) Kesin izin; taahhütname hükümlerine ve sürelerine bağlı kalmak ve Bakan onayı alınmak kaydıyla devir edilebilir. Devir alandan taahhütname alınır. Aksi halde devir edenlerin orman idaresine karşı hukuki sorumlulukları aynen devam eder.

             (3) Devlet idarelerine sağlık, eğitim ve spor tesisi için verilen kesin izinler devredilemez. Ancak bu izinler Bakan onayı ile başka bir Devlet idaresine devredilebilir.

             İznin sona ermesi

             MADDE 40 – (1) Kesin izin; sürenin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik ve taahhütname hükümlerine aykırı davranılması halinde iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir. İznin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde; her türlü bina ve tesisler eksiksiz ve bedelsiz olarak en geç üç ay içinde orman idaresinin tasarrufuna geçer. Söz konusu bina ve tesisler Genel Müdürlükçe değerlendirilir.

             Devlet idarelerinden alınacak bedeller

             MADDE 41 – (1) Devlet idarelerine verilecek izinlerden bedel alınmaz.

ONUNCU BÖLÜM

Yol, Bina ve Diğer Tesis İzinleri İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İzin Verilmesi

             Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek izinler

             MADDE 42 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu yararı ve zaruret olması halinde; savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, iletişim panosu, spor tesisi, su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, su deposu, su dolum tesisi, atık su, petrol, doğal gaz, alt yapı, katı atık bertaraf tesisi, sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlık tesisi için bedelli izin verilebilir.

             Müracaat

             MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü belirten yazılarına, talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli harita ile yapılması planlanan tesislerin 1/1000 ölçekli vaziyet planını dört takım halinde ekleyerek orman idaresine müracaat ederler.

             Taleplerin değerlendirilmesi

             MADDE 44 – (1) Talep sahibince, talep edilen sahaya ait 1/25000 ölçekli harita ile memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve hesap cetvellerini, talep sahasının üzerinde gösterildiği 1/1000 ölçekli vaziyet planını ve diğer kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların (ÇED, sit, su tahsis ve benzeri) orman idaresine verilmesi halinde, savunma, yol, enerji nakil hattı, su isale hattı, su kuyusu, su arama, su deposu, petrol ve doğalgaz boru hattı, baraj, gölet, telefon iletim hattı, iletişim panosu, R/L tesisleri, radyo-televizyon verici istasyonları ve antenleri, GSM baz istasyonları, ölçüm istasyonları, alt yapı ve mezarlık tesisi gibi talepler için bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyetçe; gerekli incelemeler yapılarak tesislerin Devlet ormanlarında yapılmasında zaruret olup olmadığı hususunu da içeren bedelli kesin izin raporu düzenlenir. Talep sahası meşçere haritasına işlenerek rapora eklenir.

             (2) Bunların dışındaki ulaşım, enerji, haberleşme, spor tesisi, su dolum tesisi, atık su, katı atık bertaraf tesisi, sanatoryum talepleri için gerekli incelemeler yapılarak tesislerin Devlet ormanlarında yapılmasında zaruret olup olmadığı hususunu da içeren bedelli ön izin raporu düzenlenir. Talep sahası meşçere haritasına işlenerek rapora eklenir.

             (3) Katı atık bertaraf tesisi izinlerinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.

             (4) Ön izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça yirmi dört ay süreli ön izin verilebilir. Tasdikli taahhütname alınır.

             (5) Ancak, harp, deprem, sel, yangın, toprak kayması gibi mücbir sebepler veya Bakanlığın uygun göreceği zaruri hallerde, ön izin sahibine Bakan onayı ile ön izin süresinin yarısına kadar ek süre verilebilir.

             (6) Kesin izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça kırk dokuz yıla kadar kesin izin verilebilir. Bedeller ve tasdikli taahhütname alınarak saha teslimi yapılır.

             (7) İzin sahibi, iletişim panolarında pano metre karesinin %20’lik kısmında ormancılık faaliyetlerinin tanıtımı, ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmesi hizmetlerine yönelik olarak orman idaresinin vereceği tanıtıcı-uyarıcı şekil ve ifadeleri kullanmak zorundadır.

             Ön izin süresi içinde yapılacak işler

             MADDE 45 – (1) Ön izin sahibi ön izin süresi içinde;

             a) Bölge müdürlüğünce onaylı, izin sahasının üzerinde gösterildiği 1/1000 ölçekli vaziyet planı,

             b) İzin alanının 1/1000 ölçekli haritası ve onaylanmış uygulama imar planını,

             c) İzin sahasına ait memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve hesap cetvellerini,

             ç) Bölge müdürlüğünce onaylı 1/1000 ölçekli ağaç röleve planını,

             d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın birim fiyatlarına göre hazırlanmış metraj ve keşif özetlerini,

             e) ÇED olumlu belgesini

             dört takım halinde orman idaresine verir.

             Ön iznin sona ermesi

             MADDE 46 – (1) Ön izin; talep sahibinin vazgeçmesi veya bu Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki belgelerin mücbir sebepler ve kendi kusuru dışındaki sebepler nedeniyle tamamlanamadığının bildirilmemesi halinde orman idaresince re’sen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             Kesin izin

             MADDE 47 – (1) Ön izin sahibi kendisinden istenilen belgeleri süresi içerisinde tamamlayıp orman idaresine vererek kesin izin talebinde bulunur. Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı evrak üzerinde inceler, istenilen belgelerin eksik ya da uygun olup olmadığını kontrol ederek eksik ya da uygun olmayan belgeler var ise müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakların tam olması halinde bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyetçe; gerekli incelemeler yapılarak bedelli kesin izin raporu düzenlenir.

             (2) Uygun görülenlere Bakanlıkça kırk dokuz yıla kadar bedelli kesin izin verilebilir.

             (3) İzin sahibinden, yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde bedeller ve tasdikli taahhütname alınarak saha teslimi yapılır. Aksi halde verilen izin re’sen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             (4) Verilen izinler amacı dışında kullanılamaz.

             (5) Orman sayılan yerlerde, izin verilen proje dışında tesis yapılamaz. İlave veya tadilat projelerine Bakanlıkça izin verilebilir. İzinsiz yapılan tesislere 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman idaresince el konulur.

             Devir işlemleri

             MADDE 48 – (1) Ön izin devredilemez.

             (2) Kesin izin; taahhütname hükümlerine ve sürelerine bağlı kalmak ve Bakan onayı alınmak kaydı ile devir edilebilir. Devir alandan taahhütname alınır. Aksi halde devir edenlerin orman idaresine karşı hukuki ve mali sorumlulukları aynen devam eder.

             İznin sona ermesi

             MADDE 49 – (1) Kesin izin; sürenin dolması, hak sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik ve taahhütname hükümlerine aykırı davranılması halinde iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir. İznin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde; her türlü bina ve tesisler eksiksiz ve bedelsiz olarak en geç üç ay içinde orman idaresinin tasarrufuna geçer. Söz konusu bina ve tesisler Genel Müdürlükçe değerlendirilir.

             Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak bedeller

             MADDE 50 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek izinlerden;

             a) Ağaçlandırma bedeli,

             b) Bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli,

             c) Orman köylüleri kalkındırma geliri,

             ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri

             alınır.

             (2) Ancak; bina izinlerinde, binanın oturma alanı dışında kalan saha için bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli ayrıca alınır.

             (3) İletişim panoları için verilen izinlerden ise; Genel Müdürlükçe belirlenen metrekare bedeline, bölge müdürlüğünce yöresel şartlara uygun olarak belirlenecek bedelin ilavesiyle elde edilecek pano metrekare birim fiyatı esas alınarak panonun ebatlarına göre yapılacak hesaplamaya göre ilk yıl arazi izin bedeli alınır. Belirlenen arazi izin bedeli toplam proje bedeli olarak kabul edilir. Orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınır. Ağaçlandırma bedeli alınmaz.

             (4) İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, belediyeler birliği, çevre koruma birlikleri ve köylere hizmet götürme birliklerinin kâr gayesi bulunmaksızın yapacakları tesislerden, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce ormanlık sahalarda kendileri tarafından yapılıp işletilecek olan tesislerden ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce ormanlık sahalarda kendileri tarafından yapılıp işletilecek olan köy enerji nakil hatlarından, ağaçlandırma bedeli, orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınmaz, arazi izin bedeli toplam proje bedelinin binde biri olarak alınır.

             (5) Müteakip yıllara ait arazi izin bedelleri, Devlet Planlama Teşkilatınca her yıl belirlenen deflatör katsayısının bir önceki yıl arazi izin bedeli ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın önceki yıl arazi izin bedeline ilavesi suretiyle tespit edilerek, olur tarihi esas alınarak her yıl tahsil edilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Yol, Bina ve Diğer Tesis İzinleri İçin Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine

İzin Verilmesi

             Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine verilecek izinler

             MADDE 51 – (1) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu yararı ve zaruret bulunması halinde; savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, iletişim panosu, su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, su deposu, su dolum tesisi, atık su, petrol, doğalgaz, alt yapı ve katı atık bertaraf tesisi, sanatoryum, baraj ve gölet tesisleri için bedelli izin verilebilir.

             Müracaat

             MADDE 52 – (1) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü belirten yazılarına, talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli harita ile yapılması planlanan tesislerin 1/1000 ölçekli vaziyet planını, talep sahasının işlendiği meşçere haritasını dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat ederler.

             Taleplerin değerlendirilmesi ve izin verilmesi

             MADDE 53 – (1) Talep sahibince, talep edilen sahaya ait 1/25000 ölçekli harita ile memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve hesap cetvellerini, talep sahasının üzerinde gösterildiği 1/1000 ölçekli vaziyet planını ve diğer kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların (ÇED, sit, su tahsis ve benzeri) orman idaresine verilmesi halinde, savunma, yol, enerji nakil hattı, su isale hattı, su kuyusu, su arama, su deposu, petrol ve doğalgaz boru hattı, baraj, gölet, telefon iletim hattı, iletişim panosu, R/L tesisleri, radyo-televizyon verici istasyonları ve antenleri, GSM baz istasyonları, ölçüm istasyonları ve alt yapı gibi talepler için bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyetçe; gerekli incelemeler yapılarak tesislerin Devlet ormanlarında yapılmasında zaruret olup olmadığı hususunu da içeren bedelli kesin izin raporu düzenlenir.

             (2) Bunların dışındaki ulaşım, enerji, haberleşme, su dolum tesisi, atık su, katı atık bertaraf tesisi, sanatoryum talepleri için gerekli incelemeler yapılarak tesislerin Devlet ormanlarında yapılmasında zaruret olup olmadığı hususunu da içeren bedelli ön izin raporu düzenlenir.

             (3) Katı atık bertaraf tesisi izinlerinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.

             (4) Ön izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça yirmi dört ay süreli ön izin verilebilir. Noter tasdikli taahhütname alınır.

             (5) Ancak, harp, deprem, sel, yangın, toprak kayması gibi mücbir sebepler veya Bakanlığın uygun göreceği zaruri hallerde, ön izin sahibine Bakan onayı ile ön izin süresinin yarısına kadar ek süre verilebilir.

             (6) Kesin izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça kırk dokuz yıla kadar kesin izin verilebilir. Bedeller, teminat ve noter tasdikli taahhütname alınarak saha teslimi yapılır.

             (7) İzin sahibi, iletişim panolarında pano metre karesinin %20’lik kısmında ormancılık faaliyetlerinin tanıtımı, ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmesi hizmetlerine yönelik olarak orman idaresinin vereceği tanıtıcı-uyarıcı şekil ve ifadeleri kullanmak zorundadır.

             Ön izin süresi içinde yapılacak işler

             MADDE 54 – (1) Ön izin sahibi ön izin süresi içinde;

             a) Bölge müdürlüğünce onaylı, izin sahasının üzerinde gösterildiği 1/1000 ölçekli vaziyet planı,

             b) İzin alanının 1/1000 ölçekli haritası ve onaylanmış uygulama imar planını,

             c) İzin sahasına ait memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve hesap cetvellerini,

             ç) Bölge müdürlüğünce onaylı 1/1000 ölçekli ağaç röleve planını,

             d) Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın birim fiyatlarına göre hazırlanmış metraj ve keşif özetlerini,

             e) ÇED olumlu belgesini

             dört takım halinde orman idaresine verir.

             Ön iznin sona ermesi

             MADDE 55 – (1) Ön izin; talep sahibinin vazgeçmesi veya bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesindeki belgelerin mücbir sebepler veya kendi kusuru dışındaki sebepler nedeniyle tamamlanamadığının bildirilmemesi halinde orman idaresince re’sen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             Kesin izin

             MADDE 56 – (1) Ön izin sahibi, kendisinden istenilen belgeleri süresi içerisinde tamamlayıp Bölge müdürlüğüne vererek kesin izin talebinde bulunur. Bölge Müdürlüğü yapılan müracaatı evrak üzerinde inceler, istenilen belgelerin eksik ya da uygun olup olmadığını kontrol ederek eksik ya da uygun olmayan belgeler var ise müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakların tam olması halinde bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyetçe; gerekli incelemeler yapılarak bedelli kesin izin raporu düzenlenir.       

             (2) Uygun görülenlere Bakanlıkça kırk dokuz yıla kadar bedelli kesin izin verilebilir.

             (3) İzin sahibinden, yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde bedeller, teminat ve noter tasdikli taahhütname alınarak saha teslimi yapılır. Aksi halde verilen izin re’sen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             (4) Verilen izinler amacı dışında kullanılamaz.

             (5) Orman sayılan yerlerde, izin verilen proje dışında tesis yapılamaz. İlave veya tadilat projelerine Bakanlıkça izin verilebilir. İzinsiz yapılan tesislere 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman idaresince el konulur.

             Devir işlemleri

             MADDE 57 – (1) Ön izin devredilemez.

             (2) Kesin izin; taahhütname hükümlerine ve sürelerine bağlı kalmak ve Bakan onayı alınmak kaydıyla devir edilebilir. Devir alandan noter onaylı taahhütname alınır. Aksi halde devir edenlerin orman idaresine karşı hukuki ve mali sorumlulukları aynen devam eder.

             İznin sona ermesi

             MADDE 58 – (1) Kesin izin; sürenin dolması, hak sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik ve taahhütname hükümlerine aykırı davranılması halinde iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir. İznin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde; her türlü bina ve tesisler eksiksiz ve bedelsiz olarak en geç üç ay içinde orman idaresinin tasarrufuna geçer. Söz konusu bina ve tesisler Genel Müdürlükçe değerlendirilir.

             Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine verilecek izinlerden alınacak bedeller

             MADDE 59 – (1) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine verilecek izinlerden;

             a) Ağaçlandırma bedeli,

             b) Bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli,

             c) Orman köylüleri kalkındırma geliri,

             ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri,

             alınır.

             (2) Ancak; bina izinlerinde, binanın oturma alanı dışında kalan saha için bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli ayrıca alınır.

             (3) İletişim panoları için verilen izinlerden ise; Genel Müdürlükçe belirlenen metrekare bedeline bölge müdürlüğünce yöresel şartlara uygun olarak belirlenecek bedelin ilavesiyle elde edilecek pano metrekare birim fiyatı esas alınarak panonun ebatlarına göre yapılacak hesaplamaya göre ilk yıl arazi izin bedeli alınır. Belirlenen arazi izin bedeli toplam proje bedeli olarak kabul edilir. Orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınır. Ağaçlandırma bedeli alınmaz.

             (4) Müteakip yıllara ait arazi izin bedelleri, Devlet Planlama Teşkilatınca her yıl belirlenen deflatör katsayısının bir önceki yıl arazi izin bedeli ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın önceki yıl arazi izin bedeline ilavesi suretiyle tespit edilerek, olur tarihi esas alınarak her yıl tahsil edilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Bedellerin Tespit Esasları

             Bedellerin tespiti

             MADDE 60 – (1) Devlet ormanlarında verilecek bedelli izinlerde izin türüne göre alınacak bedellerden;

             a) Ağaçlandırma bedeli: Genel Müdürlükçe, orman bölge müdürlükleri bazında tespit edilen giydirilmiş brüt vasıfsız işçi ücreti ile ibreli ormanlar için 1615 saat/hektar, yapraklı ormanlar için 1748 saat/hektar katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenen bedelin izin alanı ile çarpımı sonucu,

             b) Arazi izin bedeli;

             1) Her bölge müdürlüğünce, işletme süresince arazi iradından yoksun kalma ve izin bitiminden sonra yetiştirilecek mesçerenin hasılat düşüklüğünden doğan toplam zararın karşılığı ile sahanın yol ve yerleşim merkezlerine yakınlığı, civar arazilerin rayiç değerleri ve talep sahasındaki ormanın vasfı dikkate alınarak metrekare olarak belirlenen bedelin izin alanı ile çarpımı sonucu,

             2) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ve ilgili kurumların ait olduğu yıl birim fiyatları üzerinden hesaplanan toplam proje bedelinin binde beşi (%05) alınarak,

             c) Orman köylüleri kalkındırma geliri: Toplam proje bedelinin yüzde üçü (%3) alınarak,

             ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri: Toplam proje bedelinin yüzde ikisi (%2) alınarak

             bulunur.

             (2) Bedel hesaplarında Devlet ormanına isabet eden bölümler esas alınır.

             (3) Bu bedellerden arazi izin bedeli her yıl, diğer bedeller izin başlangıcında bir defa alınır.

             (4) Yılı birim fiyatları yayınlanıncaya kadar bir önceki yıl birim fiyatlarına göre hesaplanan proje maliyet bedelleri deflatör katsayısı veya yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenebilir.

             (5) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna göre verilecek izinlerde bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtildiği şekilde bedeller alınır.

             Orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri

             MADDE 61 – (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtildiği şekilde, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına dayanılarak; Devlet ve diğer kamu tüzel kişileriyle özel hukuk tüzel kişilerince kâr gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesisler dışındaki her türlü tesisin, proje toplam bedelinden orman sahasına isabet eden kısmından yüzde üç (%3) oranında orman köylüleri kalkındırma geliri alınır.

             (2) 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esasların dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtildiği şekilde, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına dayanılarak, Devlet ve diğer kamu tüzel kişileriyle özel ve tüzel kişilerce, kâr gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesislerin dışındaki her türlü tesisin, proje toplam bedelinden orman sahasına isabet eden kısmının yüzde ikisi (%2) oranında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınır.

             (3) Tesis, izin veya irtifak haklarına ait bu bedeller, izin sahibi tarafından Ziraat Bankasında açılan orman köylüleri kalkındırma gelirleri ve ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri hesabına tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde defaten yatırılır. Aksi durumda izin ve irtifak hakkı tesis işlemi hükümsüz sayılır.

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Mülkiyet uyuşmazlığı

             MADDE 62 – (1) Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yerlerde dava sonucuna kadar izin verilmez.

             İzni iptal edilen sahaların yeniden izne konu edilmesi

             MADDE 63 – (1) Önceden izin verilmiş olup da herhangi bir sebeple izni iptal edilen sahalar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden izne konu edilebilir. 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre izin verilen tesisler ise sabit kıymetlere alınarak orman idaresince değerlendirilir.

             Gecikme zammı

             MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre bedelli olarak verilen izinlerde, zamanında ödenmeyen bedeller için, izinlerin iptaline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı alınır.

             Hizmet giderleri

             MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre orman idaresinin yapacağı her türlü giderler, müracaat sahiplerince karşılanır. Bu giderler;

             a) Arazi incelemelerine katılacak teknik elemanların, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre her türlü yol giderleri ve gündelikleri,

             b) Zaruri olarak kullanılan resmi hizmet vasıtalarının akaryakıt giderleri,

             c) Arazi çalışmalarına katılacak muhtar, ihtiyar heyeti üyesi, bilirkişi ile gerektiğinde çalıştırılacak memur ve işçi ücretleri

             ile benzeri giderleri kapsar.

             (2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre arazi incelemelerinde görevlendirilen elemanlara yapılacak ödemeler, müracaat sahiplerince avans olarak işletme muhasebesine yatırılır.

             (3) Her başvuru için ayrı dosya açılır ve giderler ayrı ayrı hesaplanarak ilgilisinden tahsil edilir.

             (4) İşletme müdürlüğünce her türlü giderlerin ödenmesi ve mahsup işlemleri sarf evrakına müsteniden, usulüne göre yapılır. Yatırılan avanstan geriye kalan miktar müracaat sahibine iade edilir.

             (5) Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet giderleri alınmaz.

             Muvafakat ve izin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması

             MADDE 66 – (1) Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacaklar hariç olmak üzere, izin sahalarının orman nirengi ve poligonları ile orman sınır noktalarına bağlı olarak orman kadastro ve meşçere haritasında gösterilmesi, izin sahalarına ait ağaç röleve planlarının hazırlanması orman yüksek mühendisi veya mühendisi tarafından, şerit, hızar ve orman ürünlerini birinci el olarak işleyen fabrika tesislerinin yerleşim planı ve fizibilite raporları, orman yüksek mühendisi, orman mühendisi, orman endüstri yüksek mühendisi veya orman endüstri mühendisi tarafından düzenlenerek imzalanır ve orman mühendisleri odasına onaylattırılır.

             (2) Keşif özetleri bölge müdürlüğü makine ikmal şube müdürlüğünce onaylanır.

             (3) Katı atık bertaraf tesisine ait vaziyet planı ve uygulama projeleri Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne onaylattırılır.

             (4) Uygulama imar planları; belediye ve belediye mücavir alan sınırları içinde belediye başkanlıklarına, mücavir alan sınırları dışında ise bayındırlık ve iskân il müdürlüklerine onaylattırılır.

             Yapılacak ilave tesisler

             MADDE 67 – (1) Önceden izin verilmiş sahalarda, ilave olarak yapılacak tesisler için bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alınması mecburidir.

             İzin sahalarının kontrolü

             MADDE 68 – (1) Bölge müdürlüğünce oluşturulacak komisyonlarca izin sahalarının yıllık kontrolü yapılır.

             Teminat ve teminat olarak alınacak değerler

             MADDE 69 – (1) Teminat; her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen değerdir. İzin başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında ve izin devirlerinde güncellenir. Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından teminat alınmaz.

             (2) Teminat olarak; Türk Parası, mevduat bankaları ve katılım bankalarınca verilecek teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilir.

             (3) Genel Müdürlükçe belirlenerek alınan teminat her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez.

             (4) Teminat olarak alınan değerler, gerekli hallerde birbiriyle değiştirilebilir.

             Teminat ve bedellerin iadesi

             MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik gereğince verilen izinler sebebiyle alınan teminat ve bedeller;

             a) İzinler verilen sürelerin dolması sebebiyle sona ermişse, izin sahibinin idareye olan borcu mahsup edildikten sonra teminatın bakiyesi iade edilir.

             b) Yönetmelik ve taahhütname hükümlerine uygun davranılmadığının tespiti üzerine iznin iptali halinde, alınmış olan bedeller iade edilmez. Teminat idarece irat kaydedilir. İrat kaydedilen teminat borca mahsup edilemez.

             c) İzin sahibinin vazgeçmesi nedeniyle iznin iptali halinde; izin verilen sahada çalışma yapılmadığı, izin öncesi doğal yapının bozulmadığının bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyetçe düzenlenecek bir raporla tespiti ve bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, arazi izin bedeli dışındaki bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir.

             ç) Mahkeme kararı gereğince iznin iptal edilmesi halinde; izin verilen sahada çalışma yapılmadığı, doğal yapının bozulmadığının bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyetçe düzenlenecek bir raporla tespiti halinde, bütün bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir. İzin verilen sahada çalışma yapılıp, doğal yapının bozulduğunun tespiti halinde doğal yapısı bozulan alan idarece rehabilite edilerek ağaçlandırmaya uygun hale getirilir, bu işle ilgili giderler ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerden düşülerek alınan bedeller ve teminattan geriye kalan miktar faizsiz olarak iade edilir. Bedellerin idarece yapılan giderleri karşılamaması halinde aradaki fark izin sahibinden tahsil edilir.

             d) İzin sahibinin izinden vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu orman idaresine yazılı olarak bildirdiği durumlarda sahanın geri teslim alındığı tarihten itibaren bedel tahakkuk ettirilmez.

             İzin başlangıcı

             MADDE 71 – (1) İzin başlangıç tarihi, izin olurunun verildiği tarihtir.

             Süre uzatımı

             MADDE 72 – (1) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce kırk dokuz yıl süreyle verilen izinlerde; izin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksan dokuz yıla kadar uzatılabilir. Tesislerin orman idaresine devir işlemleri bu sürenin sonunda yapılır.

             Bedellerin yatırılması

             MADDE 73 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilen;

             a) Orman köylüleri kalkındırma geliri, Ziraat Bankasına ait şubelerde açılan orman köylüleri kalkındırma gelirleri hesabına,

             b) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri, Ziraat Bankasına ait şubelerde açılan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri hesabına,

             c) Arazi izin bedeli, ağaçlandırma bedeli, %2 gayrisafi yıllık gelir payı ile 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen Devlet hakkı, Genel Müdürlüğün özel bütçe hesabına

             yatırılır.

             (2) Orman köylüleri kalkındırma gelirleri hesabına ve ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri hesabına yatırılan tutarlar banka tarafından haftalık dönemler halinde ilgili saymanlık hesabına aktarılır. Bu tutarlar saymanlıkça bütçe geliri hesabının orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri ayrıntı kodunda kaydedilir.

             Kısıtlamalar

             MADDE 74 – (1) Bu Yönetmelik, ilgili amenajman planlarında kısıtlama bulunmayan yerlerde uygulanır.

             (2) Muhafaza ormanlarında; 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesindeki I(a) grubu madenler ile kaba inşaat malzemesi, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılan her türlü yapı hammaddesi üretimi için izin verilmez.

             (3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen ön izinlerde bedel alınmaz, saha teslimi yapılmaz ve hiçbir inşaat faaliyetine müsaade edilmez.

             (4) Kamu kurum ve kuruluşlarından yalnızca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne spor tesisi yapımı için izin verilebilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına spor tesisi yapımı amacıyla izin verilmez.

             (5) İzin verilen sahanın bir bölümünün zorunluluk halinde bir başka tesis yapılması amacıyla verilecek izin sahası ile kesişmesi halinde, daha önce verilen izin sahibinin muvafakatı alınır. Muvafakat verilmemesi halinde mevcut izin faaliyetinin engellenmemesi için gerekli tedbirler alınarak İdarece re’sen izin verilebilir.

             Yönerge

             MADDE 75 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulama şekli, Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönergeler ile belirlenir.

             Zorunluluk ve zaruret halinin tespiti

             MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tesislerin ormanlık sahada yapılmasında zorunluluk ve zaruret olduğuna dair tespit; talep edilen faaliyetin orman ekosistemi dışında gerçekleştirilmesi imkanı bulunup bulunmadığı hususu irdelenerek, bölge müdürlüğünce teşkil edilecek muvafakat ve izin raporu yapan heyet marifetiyle tespit edilir.

             Beş yıllık bedel tespit tutanaklarının tanzimi

             MADDE 77 – (1) Taahhüt senetlerinde hüküm bulunan izinlerde; beş yıllık bedel tespit tutanaklarının tanziminde deflatör, kira artış oranı veya diğer ekonomik kriterler dikkate alınır. Beş yıllık bedel tespit tutanağı ile tespit edilen bedel, taahhüt senedi hükümlerine göre bulunacak bedelden daha az olamaz.

             (2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra verilecek izinlerde beş yıllık bedel tespit tutanağı düzenlenmez.

             İrtifak hakkı tesisi

             MADDE 78 – (1) Kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesinin talep edilmesi halinde, Bakanlığın uygun görüşü ile birlikte, bu talep Maliye Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığınca da uygun görülmesi halinde, adına kesin izin verilen yatırımcı lehine 6831 sayılı Orman Kanunun 115 inci maddesine ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre irtifak hakkı tesis edilir.

             (2) Maliye Bakanlığı irtifak hakkının tapuya tescili sırasında kesin izin sözleşmesinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

             (3) Kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesi halinde resmi senet hükümleri uygulanır.

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Hükümler

             Mevcut izinlerin devamı

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerin süre uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin lehtarının talebi halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna uygun yeni taahhüt senedi alınır.

             (2) Bedelli izinlerde izin lehtarının talebi doğrultusunda yeni taahhüt senedinin düzenlenmesi durumunda; taahhüt senedinin düzenlendiği yıla ait arazi izin bedeli, en son tutanak bedeli esas alınarak deflatör katsayısı oranında güncellenerek belirlenir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerde bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

             Kesin izin verilen mevcut turizm izinlerine ilişkin iş ve işlemler

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 8/11/2003 tarihinden önce turizm tesisi olarak verilen ön izinler, kesin izne dönüştürülemez.

             (2) 8/11/2003 tarihinden önce Bakanlıkça turizm kesin izni verilmiş tesislerin işlemleri; Bakan tarafından görevlendirilecek bir başkan ve üç üyeden teşekkül eden değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. Komisyonun sekreterya görevini Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı yürütür. Komisyon en az ayda bir defa, üye tam sayısının katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Komisyonun görevi; Bakanlıkça verilen turizm izinlerine ilişkin değerlendirmeyi yapmak, kararını ve varsa farklı görüşlerini bakanlığa arz etmektir. Komisyon kararları Bakanlıkça uygun görüldüğü taktirde onaylanır.

             (3) İzinle ilgili olarak mahkemelerde dava açılması veya müteşebbisin iradesi dışında yatırımın gerçekleştirilmesini imkansız kılacak ve Bakanlık tarafından da uygun görülecek bir idari işlemle karşılaşılması durumunda müteşebbisin;

             a) İzin ve irtifak hakkı süresinin dondurulmasını talep etmesi,

             b) İznin başlangıç tarihi ile iznin dondurulduğu tarih arasında varsa ödenmeyen arazi izin bedeli veya irtifak hakkı tesis edilmiş ise irtifak hakkı bedelini, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte ödemeyi kabul etmesi,

             c) İznin yeniden başlayacağı tarih itibariyle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilen; yataklı tesisler için yatak başı, yataksız tesisler için metrekare birim fiyatları ile çarpımı sonucu bulunacak toplam proje bedelinin binde beşi (%05) oranında belirlenecek yeni bedelin, o yıla ait arazi izin veya irtifak hakkı bedeli sayılmak üzere, bu bedelin ödeneceğine ilişkin noterden onaylı taahhütname vermesi,

             halinde izin veya irtifak hakkı süresi dondurulabilir.

             (4) Dondurulan süre için müteşebbisten arazi izin bedeli veya irtifak hakkı bedeli alınmaz. İzin veya irtifak hakkı süresinin dondurulmasına neden olan sebeplerin ortadan kalkması durumunda izin veya irtifak hakkı süresi kaldığı yerden işlemeye devam eder. Dondurulan süre izin süresinden sayılmaz.

             (5) Ancak, izin veya irtifak hakkı süresinin dondurulduğu sebepler ortadan kalktığı halde, müteşebbis tarafından orman idaresinin bu durumdan haberdar edilmemesi halinde, geçen süre normal izin veya irtifak hakkı süresinden sayılır ve geçen süre için arazi izin veya irtifak hakkı bedeli 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı ile birlikte alınır.

             (6) Orman sayılan alanlarda, izin verilen proje dışında tesis yapılamaz. İzin verilen tesislerde yapılacak ilave ve tadilat projelerinden uygun görülenlere, Bakanlıkça izin verilebilir. İzinsiz yapılan tesislere 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman idaresince el konulur.

             (7) Daha önce verilmiş kesin izin veya irtifak hakkına dönüştürülmüş alan üzerinde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek olan tesislerin tür, sınıf veya kapasitelerinde artışa gidilmesi durumunda, bakan oluru alınması kaydıyla yapılan bu tür sınıf veya kapasite değişikliği dikkate alınarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilecek toplam proje bedeli üzerinden hesaplanacak ek arazi izin bedeli, orman köylüleri kalkındırma geliri ve ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirinin ödenmesi ve bu bedellere ilişkin olarak noter tasdikli ek taahhütname ve teminat verilmesi zorunludur. Kapasitenin düşmesi halinde bedellerde bir indirime gidilmez.

             (8) Daha önce izin verilen turizm tesislerinde, devir, sınıf değişikliği, kapasite artışı ve benzeri nedenlerle alınacak yeni taahhüt senetlerinde daha önce alınan taahhüt senetlerindeki hükümlere bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre bedeller güncellenerek uygulanır.

             (9) İzin verilip küçük ölçekli haritalar üzerinden yersel ölçü yapılmadan teslim edilen sahalarda, daha sonra gelişmiş ölçü aletleri ile yapılan ölçüm sonucu meydana gelebilecek saha düzeltmeleri için izin verilebilir. İzin sahibinden ek alana ilişkin düzenlenmiş noter onaylı taahhüt senedi ve ağaçlandırma bedeli alınarak saha teslimi yapılır.

             (10) Yatırımcı tarafından, kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesinin talep edilmesi halinde Bakanlığın uygun görüşü ile birlikte, bu talep Maliye Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığınca da uygun görülmesi halinde, adına kesin izin verilen yatırımcı lehine 6831 sayılı Orman Kanunun 115 inci maddesine ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre irtifak hakkı tesis edilir. Maliye Bakanlığı irtifak hakkının tapuya tescili sırasında kesin izin sözleşmesinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesi halinde resmi senet hükümleri uygulanır.

             (11) Kesin izin verilen veya irtifak hakkı tesis edilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri bu haklarını;

             a) Tesis işletmeye açılıncaya kadar; kesin izin verilen müteşebbisin, şirket sermayesinin yüzde ellibiri (%51) kendisinde kalması ve izni devir alan tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre güncelleştirilecek arazi izin bedeli, teminat ve noter onaylı yeni taahhütname vermesi kaydıyla,

             b) Tesisler işletmeye açıldıktan sonra; devir alan müteşebbislerce bu Yönetmelik hükümlerine göre güncelleştirilecek arazi izin bedeli, teminat ve noter onaylı yeni taahhütname verilmesi kaydıyla,

             c) Kesin iznin irtifak hakkına dönüştürüldüğü ve müteşebbis lehine irtifak hakkı tesis edildiği hallerde, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra irtifak hakkına ilişkin resmi senette yer alan hükme uygun olarak irtifak haklarını,

             devredebilirler.

             (12) Devirlerde, taahhütname veya resmi senetlerdeki izin ve irtifak hakkı sürelerine bağlı kalmak ve Bakan onayı almak şarttır.

             (13) Şirketlerde hisse devri suretiyle şirketin el değiştirmesi halinde, verilen kesin iznin geçerli olabilmesi için Bakan onayının alınması şarttır.

             (14) Tesislerin, müteşebbis tarafından kira yoluyla üçüncü şahıslara işlettirilmesi halinde, müteşebbisin kesin izin taahhütnamesi ve irtifak hakkı taahhütnamesindeki sorumlulukları devam eder.

             (15) Her türlü devir halinde; devredenin devir tarihine kadar, devralanın ise devir tarihinden başlamak üzere izin süresi sonuna kadar bu Yönetmelik ve taahhütname hükümlerinden doğan hukuki ve mali sorumlulukları devam eder.

             (16) Kesin izin; sürenin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik ve taahhütname hükümlerine aykırı davranılması, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen Turizm yatırım belgesi veya turizm işletme belgesinin alınamaması, bu belgelerden iptal edilmiş olanların altı ay içinde yenilenmemiş olması, bu maddenin onbirinci fıkrasındaki hükümlere aykırı devir işlemi yapılması hallerinde, Bakan onayı ile re’sen iptal edilerek sona erer. İptal işlemi ilgiliye bildirilir. Varsa irtifak hakkı da kaldırılır. Taahhütnamesindeki hükümler gereğince işlem yapılır. Devlet ormanları üzerindeki her türlü bina ve tesisler eksiksiz ve bedelsiz olarak en geç üç ay içinde orman idaresinin tasarrufuna geçer. Söz konusu bina ve tesisler Genel Müdürlükçe değerlendirilir.

             (17) İptal edilen kesin izinler 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanuna göre işlem yapılır.Yeni taahhüt senedi ve teminat alınır.

             (18) Daha önce turizm yatırımları için verilen izinlerden;

             a) Ağaçlandırma bedeli,

             b) Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm yatırımı türleri için her yıl belirlenen birim maliyetlere göre yataklı tesisler için yatak başı, yataksız tesisler için metrekare birim fiyatları esas alınarak hesaplanacak toplam proje bedelinin binde beşi oranında arazi izin bedeli,

             c) Orman köylüleri kalkındırma geliri,

             ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri,

                alınır.

             (19) Ayrıca yapılan yatırımın işletmeye geçtiği tarihten başlamak üzere, yüzde iki (%2) gayrisafi yıllık gelir payı aşağıda izah edildiği şekilde tahsil edilir. Ancak tesisin işletmeye açıldığı yıl ile takip eden birinci takvim yılı için muafiyet tanınır.

             a) Yüzde iki (%2) gayrisafi yıllık gelir payı; izin verilen arazi üzerinde kurulan işletmelere ait; yılın ilk günü ile son günü arasındaki tahsil edilmiş olsun veya olmasın tahakkuk eden her türlü satış hasılatı, hizmet satış bedelleri, izne esas konu dahilindeki her türlü kira gelirleri, faiz gelirleri ile izin verilen alan içerisinde herhangi bir isim altında elde edilen gelirlerin tek düzen muhasebe sistemdeki gelir tablosuna esas net satışlar ve gelir tablosu içeriğinde bulunan diğer olağan gelir ve karlar ile diğer olağandışı gelir ve karların toplamının yüzde ikisi (%2) dir. Takip eden yılın eylül ayı sonuna kadar izin sahibinden tahsil edilir. Bu tesise ait cari yıl öncesi vergi gelir tablosu ile yüzde iki (%2) gayrisafi yıllık gelir payına ait hesaplama cetvelinin 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınan yeminli mali müşavire tasdik ettirilmesi zorunludur.

             b) İzinli saha üzerinde kurulan tesislerin işletmeciliğinin üçüncü kişi veya kuruluşlara kiraya verilmesi halinde, kiracıların yapacakları kiraya verme işlemleri de dahil olmak üzere, kiraya verenlerden kira bedeli üzerinden, son kiracı olan işleticiden ise işletme hasılatı üzerinden yüzde iki (%2) gayrisafi yıllık gelir payı tahsil edilir. Kiracı veya kiracılar işletme hasılatı üzerinden yüzde iki (%2) gayrisafi yıllık gelir payını ilgili orman işletme müdürlüğü saymanlığına yatırmayı taahhüt eder. Taahhüt, kira kontratının tanzim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılır. Kiracıların taahhütte bulunmamalarından dolayı bunlardan alınamayan yüzde iki (%2) gayrisafi yıllık gelir payı kiraya verenlerden alınır. Kiracıların yıllık işletme hasılatını beyan etmesi ile yüzde iki (%2) gayrisafi yıllık gelir payını yatırmasında ve tespitinde yatırımcı için öngörülen esaslar uygulanır.

             (20) Orman köylüleri kalkındırma geliri daha önce verilmiş olan turizm izinlerinde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 15 inci maddesine göre tahsil edilir.

             (21) Müteakip yıllara ait arazi izin bedelleri, Devlet Planlama Teşkilatınca her yıl belirlenen deflatör katsayısının bir önceki yıl arazi izin bedeli ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın önceki yıl arazi izin bedeline ilavesi suretiyle tespit edilerek, kesin izin olur tarihi esas alınarak her yıl tahsil edilir.

             (22) Teminat; toplam proje bedelinin yüzde üçü (%3) oranında izin başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında ve izin devirlerinde güncellenir. Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından teminat alınmaz. Teminat olarak; Türk Parası, mevduat bankaları ve katılım bankalarınca verilecek teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilir. Genel Müdürlükçe belirlenerek alınan teminat her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez. Teminat olarak alınan değerler, gerekli hallerde birbiriyle değiştirilebilir.

             Önceden yapılan müracaatların değerlendirilmesi

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan ancak değerlendirilmemiş olan müracaatlara konu yerler ile ön iznin veya kesin iznin iptal edildiği yerlerde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 79 – (1) 5/4/1995 tarihli ve 22249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 80 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 81 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.