22 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26470

TEBLİĞ

             Telekomünikasyon Kurumundan:

NUMARA ÜCRETLERİNİN UYGULANMASINA  İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA

TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 23/9/2004 Tarih ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Numara Ücretlerinin Uygulanmasına  İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in Eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“EK:

 

Numara Türü

2007 Yılı Yıllık Numara Ücreti* (YTL)

Coğrafi numara (100 adet numara için)

14,21

Mobil numara (100 adet numara için)

14,21

Coğrafi olmayan numara (1 adet numara için)

658,11

Mobil Şebeke Kodu (MNC) (1 adet numara için)

2.632,43

Uluslararası İşaretleşme Nokta Kodu (ISPC) (1 adet numara için)

4.606,75

Ulusal İşaretleşme Nokta Kodu (NSPC) (1 adet numara için)

1.316,22

Veri Şebekesi Tanımlama Kodu (DNIC) (1 adet numara için)

5.264,86

901 alan kodlu numaralar (1 adet numara için)

3.000

* Belirtilen tutarlar Katma Değer Vergisi hariç tutarlardır.”

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür."