22 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26470

TEBLİĞ

             Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK VERİ TRANSFER SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILAN

RAPORLAMALARDA UYGULANACAK İDARİ PARA

CEZALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, denetim sürecinde doğru, sağlıklı ve güvenilir bilginin kullanılmasına katkı sağlamak üzere "Bankacılık Veri Transfer Sistemi" çerçevesinde alınan bilgilerin gönderilmemesi, geç gönderilmesi ve eksik bilgi ile gönderilmesi, kontrol hataları içermesi veya kontrol hatalarının süreklilik arz etmesi durumunda 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 146 ncı maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

             (2) Bu Tebliğ, Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar tarafından Bankacılık Veri Transfer Sistemi çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna yapılan ve Bankalar Raporlama Setinde yer alan üç aylık, aylık, haftalık ve günlük formları içeren elektronik raporlamaları kapsamaktadır.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 95 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 96 ncı maddesi ve 146 ncı maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

             a) Bankacılık Veri Transfer Sistemi (BVTS): Kurum tarafından istenilen bilgilerin belirlenen format ve sürelerde Bankalar tarafından gönderilebilmesi amacıyla tesis edilmiş olan elektronik raporlama altyapısını,

             b) Bankalar Raporlama Seti (BRS): İçerikleri ve gönderim süreleri Kurum tarafından belirlenen üç aylık, aylık, haftalık ve günlük olarak alınan formları,

             c) Bankanın Genel Raporlama Performansı: Son bir yıllık dönemde raporlama yapan kuruluşa ait gönderilmeyen ve geç gönderilen form sayısı, bunların gecikme süresi, kontrol hatası sayısı ve eksik bilgi ile gönderilmiş form sayısı gibi raporlamaya ilişkin çeşitli göstergeleri veya bu bilgilerden yararlanarak hesaplanan değeri,

             ç) Elektronik Raporlama: BRS’de yer alan formların Kuruma, BVTS aracılığıyla elektronik ortamda aktarılmasını,

             d) Gönderim Süresi: BRS’de yer alan her bir formun ilgili olduğu dönemi izleyen ve iş günü olarak ifade edilen en fazla gönderim süresini,

             e) Kilit Uygulaması: Bir raporlama dönemi için bütün formların gönderilmesi ve kontrol hatalarının giderilmesinden sonra BVTS’nin söz konusu dönem için bilgi aktarımına kapatılarak kuruluş tarafından formlarda değişiklik yapılmasını engelleyen ve kontrollü olarak değişiklik yapılmasını sağlayan uygulamayı,

             f) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

             g) Kuruluş: Mevduat bankaları, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,

             ğ) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

             h) Taahhütname: Kuruluşun finansal raporlama sürecinde yer alan mensuplarından denetim komitesinin ilgili üyesi, genel müdür, finansal raporlama ve bilgi sistemlerinden sorumlu genel müdür yardımcıları, finansal raporlama birim yöneticisi tarafından imzalanan ve kişisel sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, BVTS altyapısı üzerinden elektronik ortamda gönderilen BRS’nin kuruluşun resmi kayıtlarına dayanılarak üretildiğini ve gerçek finansal durumunu yansıttığını, raporlama sürecinde söz konusu olabilecek Bankacılık Kanununun 146 ncı maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde sayılan hususlara ilişkin olarak doğabilecek sorumlulukların kabul edildiğini ve ilgili diğer unsurları ihtiva eden sözleşmeyi,

             ı) Yasal Sınırlar: Bankacılık Kanununa ve ilgili alt düzenlemelere göre belirli dönemler itibariyle hesaplanması, belirlenen oranda tutturulması, idame ettirilmesi ve raporlanması gereken sermaye yeterliliğine, yabancı para varlık ve yükümlülüklerine, likiditeye, kredi tutarlarına, gayrimenkul varlığına ve ortaklık paylarına ilişkin sınırlar gibi ölçümleri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Esaslar

             İdari para cezası uygulanmasını gerektiren durumlar

             MADDE 4 – (1) İdari para cezası uygulanmasını gerektiren durumlar, Bankacılık Kanununun 95 ve 96 ncı maddeleri kapsamında Kurum tarafından bu Kanun kapsamındaki kuruluşlardan talep edilen ve imzalanan taahhütname çerçevesinde içeriğine ve BVTS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sorumluluk ilgili kuruluş tarafından üstlenilen bilgilerin gönderilmemesi, geç gönderilmesi, eksik bilgi ile gönderilmesi, kontrol hataları içermesi ve kontrol hatalarının süreklilik arz etmesidir.

             Gönderilmeme ve geç gönderilme

             MADDE 5 – (1) Geç gönderilme durumu, formun Kurum tarafından belirlenmiş olan gönderim süresinin dolmasından sonra gönderilmesini; gönderilmeme durumu, aylık, haftalık ve günlük formlarda formun gönderim süresinin iki katını aşan sürede; üç aylık formlarda ise bir buçuk katını aşan sürede gönderilmemesini ifade eder. Kurum tarafından uygun görülecek hallerde ve kuruluşların belgelendirilmiş mazeretlerinin olması durumunda formlarda gönderilmeme durumu oluşması için gereken süre Kurum tarafından farklılaştırılabilir.

             (2) Formun gönderilmediği süre, bankanın genel raporlama performansı ve bilginin yasal sınırlarla ilgisi olup olmadığı dikkate alınarak geç gönderilme durumunda 5.000 YTL’den 10.000 YTL’ye kadar; gönderilmeme durumunda ise 5.000 YTL‘den 15.000 YTL’ye kadar idari para cezası uygulanır.

             Eksik bilgi ile gönderim

             MADDE 6 – (1) Eksiklik, formlarda yer alması gereken bir bilginin yer almamasını veya bilgilerin formların sıra veya sütun açıklamalarına uygun şekilde girilmemesini veya usulüne uygun olmayan biçimde girilmesini ifade eder. Eksiklik durumu, formun gönderim süresinin dolmasından itibaren dikkate alınır.

             (2) Eksikliğin önemi aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

             a) Küçük Eksiklikler: Yasal sınırları herhangi biçimde etkilemeyen ve aritmetik işlemlerden ve yuvarlamalardan kaynaklanan hatalar.

             b) Ciddi Eksiklikler: Formlardaki bilgilerin yorumlanmasını ve bilgilerin bütünlüğünü etkileyecek olan eksiklik ve hatalar.

             c) Çok Ciddi Eksiklikler: Gerek banka bazında gerekse sektörel değerlendirmelerde önemli değişikliklere sebep olacak veya yasal sınırlara etkisi olacak veya formlar arasında zincirleme olarak temel değerler üzerinde önemli etki yaratacak eksiklik ve hatalar.

             (3) Gönderilen bilgilerde "eksik bilgi ile gönderim" durumunun oluşması için eksikliğin ciddi eksiklik veya çok ciddi eksiklik olarak belirlenmesi gerekir.

             (4) Raporlama sıklığı fazla olan ve kısa süre içerisinde hazırlanıp gönderilmesi gereken günlük formlarda tespit edilen hata ve eksiklerin "çok ciddi eksiklik" olarak tanımlanmaları halinde "eksik bilgi ile gönderim" durumunun oluştuğu kabul edilir.

             (5) Eksik bilgi ile gönderim durumunda eksikliğin önemi, eksikliğin giderilme süresi ve bankanın genel raporlama performansı dikkate alınarak 5.000 YTL’den 15.000 YTL’ye kadar idari para cezası uygulanır.

             Kontrol hataları

             MADDE 7 – (1) Kontrol hataları, raporlama setinde yer alan formların içerdiği verilerin kalitesini artırmak ve birbirleri ile tutarlılığını sağlamak amacıyla tesis edilen kontrol mekanizmaları tarafından tespit edilen ve "cezaya konu kontrol hataları kümesinde" yer alan kontrol hatalarını ifade eder.

             (2) Formların gönderim süresinin bittiği gün sonu itibariyle sistemde kontrol hataları bulunması halinde idari para cezası uygulanır.

             (3) Kontrol hatalarının oluşması ve gönderim süresinin bitimine kadar giderilmemesi halinde, kontrol hatalarının daha sonra giderilme süresi, yasal sınırlara etkisi ve bankanın genel raporlama performansı dikkate alınarak 5.000 YTL’den 15.000 YTL’ye kadar idari para cezası uygulanır.

             Kilit uygulamasından sonra ortaya çıkan hata ve eksiklikler

             MADDE 8 – (1) Kilit uygulaması ile veri aktarımına kapatılarak kontrol altına alınan döneme ilişkin bilgilerde, bağımsız denetçiler veya kuruluşun kendisi tarafından tespit edilen hata ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla kilit kaldırılması suretiyle yapılan değişiklikler göndermeme, geç gönderme, kontrol hatası veya eksik bilgi ile gönderim olarak dikkate alınmaz. Ancak, suiistimal veya kilit kaldırma gerekçelerinde yer alan beyanlara aykırı değişiklik yapılması durumlarında değişiklik yapılan form için gönderilmeme durumunun oluştuğu kabul edilir.

             (2) 12 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan değerlendirme dönemleri içerisinde kilit kaldırma yolu ile bu dönemlere ilişkin formların yeniden gönderilmesi sonucunda oluşacak hatalar gün sonuna kadar giderilmemeleri halinde kontrol hataları olarak değerlendirilir.

             (3) Değerlendirme döneminden önceki dönemlerde kilit kaldırılması yoluyla formların gönderilmesi ile bu formlara ilişkin kontrol hatalarının oluşması ve bunların gün sonuna kadar giderilmemesi halinde bu hatalar eksik bilgi ile gönderim olarak değerlendirilir.

             Kontrol hatalarının süreklilik arz etmesi

             MADDE 9 – (1) Kontrol hatalarının süreklilik arz etmesi durumu bir kuruluşun raporlamalarında aynı kontrol hatasının üç aylık formlar için son bir yılda üç kez, aylık formlar için son altı ay içerisinde üst üste üç veya toplam dört kez, haftalık formlar için ise son üç ay içerisinde üst üste üç veya toplam dört kez oluşması ve bu hataların son gönderim tarihi bitimine kadar giderilmemesidir.

             (2) Kontrol hatalarının süreklilik arz etmesi durumunda süreklilik arz eden hata sayısı, bu kontrol hatalarının yasal sınırlara etkisi ve bankanın genel raporlama performansı dikkate alınarak 5.000 YTL’den 15.000 YTL’ye kadar idari para cezası uygulanır.

             İstisnalar

             MADDE 10 – (1) Aşağıdaki durumların varlığı halinde geç gönderilme, gönderilmeme, eksik bilgi ile gönderme ve kontrol hataları içerme durumlarının oluşmadığı kabul edilir:

             a) Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin veya Kuruma aktarılan bilgilerin kullanım etkinliğinin arttırılması amacıyla yapılacak format ve açıklama güncellemelerinin raporlamalara yansıtılması dolayısıyla yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle Kurum tarafından raporlama yapacak kuruluşların intibak süreci de dikkate alınarak raporlamaların tamamlanması için uygun ek süre verilmesi,

             b) Kurumdan kaynaklanan nedenler:

             1) Teknik nedenler: Elektronik ortamda gönderilecek veri akışının Kurum kaynaklı sorunlar neticesinde aksaması

             2) Kontrol hatalarının tespitine esas kontrollerde hata bulunması

             3) Kurumdan kaynaklanan diğer nedenler,

             c) Belgelendirmek kaydıyla, iletişim hizmeti sağlayan firmalardan veya kendi kusuru olmaksızın kuruluştan kaynaklanan teknik ve diğer aksaklıklar,

             ç) Raporlama yapacak kuruluşa ilişkin olarak yaşanan yangın, doğal afet ve benzeri olağanüstü gelişmeler,

             d) Kurulca uygun görülecek diğer nedenler.

             İdari para cezası uygulanacak durumların tespit edilmesi ile ilgili hususlar

             MADDE 11 – (1) Bir dönemde göndermeme, geç gönderme, eksik bilgi ile gönderme, kontrol hataları içerme ve kontrol hatalarının süreklilik arz etmesi durumlarının birkaçının veya tamamının birlikte ortaya çıkması halinde her bir durum için ayrı ayrı ceza uygulanır.

             (2) Bir dönemde geç gönderilen veya gönderilmeyen her bir form için ayrı ayrı idari para cezası uygulanır.

             (3) Eksik bilgi ile gönderime ilişkin idari para cezası uygulanacak durumların belirlenmesinde bir aylık dönemdeki tüm eksik bilgi ile gönderim vakaları birlikte değerlendirilir. Aynı nedenden kaynaklanan eksik bilgi ile gönderim durumu aynı form için üst üste birden fazla dönem için oluşmuş ise idari para cezası tutarının belirlenmesinde bu durumların hepsi birlikte değerlendirilir.

             (4) Kontrol hatalarına ilişkin idari para cezası uygulanacak durumların belirlenmesinde bir aylık dönemdeki tüm raporlamalara ilişkin olarak ortaya çıkan kontrol hataları birlikte değerlendirilir.

             (5) Kontrol hatalarının süreklilik arz etmesine ilişkin idari para cezası uygulanacak durumların belirlenmesinde 12 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan değerlendirme dönemi içerisinde süreklilik arz ettiği tespit edilen tüm kontrol hataları birlikte değerlendirilir.

             (6) Süresi içerisinde gönderilmiş bir formda, son gönderim tarihinden sonra ve kilit uygulamasının başlamasından önce bağımsız denetçiler veya kuruluşun kendisi tarafından tespit edilen hata ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla yapılan değişiklikler önceden Kuruma bildirilmesi ve oluşabilecek kontrol hatalarının gün sonuna kadar giderilmesi şartıyla göndermeme, geç gönderme, kontrol hatası veya eksik bilgi ile gönderim olarak dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Uygulama ile ilgili hususlar

             MADDE 12 – (1) İdari para cezalarının tatbikine ilişkin tespit ve değerlendirmeler Kurum tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla, değerlendirme dönemini izleyen üç aylık sürenin bitmesinden sonra yapılır. Ancak, raporlama performanslarında ciddi aksaklıklar tespit edilmesi halinde üç aylık döneme bağlı kalmadan belirli bir veya birden fazla kuruluş bazında değerlendirme yapılabilir.

             (2) İdari para cezalarına ilişkin tespit ve değerlendirmelerin Bilgi Yönetimi Dairesince yapılmasının ardından aynı birimce kuruluşların savunmalarının alınmasını müteakip, bağlı olduğu Başkan Yardımcılığınca Kurul gündemine sunulur.

             (3) BRS’de yer alan formların gönderim süreleri Kurum tarafından belirlenir. Kurum, formların gönderim sürelerini banka veya banka grupları bazında farklılaştırmaya yetkilidir.

             (4) Kurum, BVTS çerçevesinde gerçekleştirilecek bilgi akışının 23/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilmesini isteyebilir. Elektronik imza uygulaması ile ilgili hususlar ayrıca düzenlenir.

             Kontrol hatalarının süreklilik arz etmesine ilişkin değerlendirme

             GEÇİCİ MADDE 1– (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kontrol hatalarının süreklilik arz etmesi ile ilgili geçmişe yönelik değerlendirmede bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonra ortaya çıkacak kontrol hataları dikkate alınır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.