22 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26470

YÖNETMELİK

                Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan eğitim- öğretim, kayıt ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktoru unvanı almak üzere eğitim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

             b) Rektör: Üniversite Rektörünü,

             c) Senato: Üniversite Senatosunu,

             ç) Fakülte: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini,

             d) Dekan: Fakülte Dekanını,

             e) Fakülte Kurulu: Fakültenin Kurulunu,

             f) Fakülte Yönetim Kurulu: Fakültenin Yönetim Kurulunu,

             g) Eğitim komisyonu: Fakülte eğitim komisyonunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

             Eğitim düzeyi ve programı

             MADDE 5 – (1) Fakülte, ortaöğretime dayalı altı yıllık eğitim-öğretim programını, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun belirlediği temel ilkelere uygun olarak sürdürür ve mezunlarına tıp doktoru unvan ve yetkisi verir.

             Kesin kayıt ve kayıt koşulları

             MADDE 6 – (1) Fakülteye öğrenci kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen günlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. Haklı ve geçerli mazereti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler dışında, zamanında başvurmayan ve istenilen belgeleri tamamlayamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Öğrencilerin daha sonraki yıllık kayıtları, devam durumları ve akademik başarılarıyla ilgili işlemler Fakülte öğrenci işleri bürosu tarafından yürütülür.

             Yabancı uyruklu öğrenciler

             MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul edilmeleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yabancı uyruklu öğrenciler için açtığı sınavla belirlenir.

             Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı

             MADDE 8 – (1) Her eğitim yılında öğrencinin, bir önceki dönemdeki başarı durumuna göre, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenci katkı payını yatırması halinde yeniden kaydı yapılır. Kaydını eğitimin başladığı tarihten itibaren beş iş günü içinde yenilemeyen öğrenci o eğitim yılında devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen bu yıl eğitim süresinden sayılır.

             (2) Süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayıp kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aşmamak koşuluyla mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenir.

             Kayıt alma

             MADDE 9 – (1) Kendi isteğiyle öğrencilikten ayrılacak olanlar Dekanlığa yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine kaydını alan öğrenciye girişte teslim ettiği diploması verilir ve bu husus diplomanın arkasında belirtilir. Bu öğrenciler önceden yatırmış oldukları katkı paylarını geri alamaz.

             Kayıt silme

             MADDE 10 – (1) Aşağıdaki durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencilerin kaydı silinir.

             a) 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde eğitimini tamamlayamamak,

             b) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

             c) Özürsüz olarak süresi içerisinde iki yıl üst üste ders kaydı yaptırmayıp kaydını yenilememek,

             ç) Hastalık nedeniyle eğitimine iki yıl ara vermek zorunda kalıp, bu süre sonunda derslere devam edebileceğini sağlık kurulu raporu ile belgeleyememek,

             d) Fakülte Yönetim Kurulunun başvurusu üzerine sağlık kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, hekimlik yapmasının uygun olmadığına karar verilmek.

             Öğrenci statüsü

             MADDE 11 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencilerin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönemin başında kayıtlarını yaptırmış ve katkı paylarını zamanında yatırmış olmaları gerekir.

             Yatay geçiş

             MADDE 12 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye kabulü; Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar dahilinde, öğrencinin almış olduğu eğitimin Fakülte eğitim programına uyum ve denkliği hakkında eğitim komisyonunun görüşü alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yatay geçişlerde genel zorunlu derslerin başarısı da dikkate alınır.

             Üst sınıflara intibak

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun olarak Fakülteye kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce izlemiş ve başarmış oldukları eğitim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliliği Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen azami eğitim süresinden düşülerek intibakları yapılır.

             Eğitim süresi

             MADDE 14 – (1) Öğrenciler altı yıllık eğitimini dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir nedeni olmadan, bu süreler içerisinde eğitimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Fakülte ile ilişiği kesilir. Eğitim süresinin hesaplanmasında öğrencinin Fakülteye ilk kesin kayıt yaptırdığı tarih; gün, ay, yıl olarak esas alınır.

             (2) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş mazeretler nedeniyle kaybedilen süreler eğitim süresinden sayılmaz.

             (3) Dokuz yıl sonunda eğitimlerini tamamlayamayan öğrencilerin durumu, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenir.

             Yatay geçiş ve intibaklarda eğitim süresi

             MADDE 15 – (1) Başka bir fakülteden yatay geçişle gelen veya üst sınıfa intibak ettirilen öğrencilerin kalan sürelerinin hesaplanmasında, daha önce okumuş oldukları yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreler ile intibak ettirildikleri sınıf dikkate alınır.

             Eğitim dili ve şekli

             MADDE 16 – (1) Fakültenin eğitim dili Türkçe’dir. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda eğitim-öğretim ders kurulları esasına dayanır. Her sınıftaki ders kurulu sayıları ve süreleri eğitim komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senato onayından sonra uygulanır.

             (2) Dördüncü ve beşinci sınıflarda eğitim-öğretim kurullar halinde birleştirilmiş stajlar esasına göre yürütülür. Ders programına dahil edilecek stajlar ve staj süreleri eğitim komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulunca belirlenir.

             (3) Stajların tümünü başarıyla tamamlayan öğrenci ön-hekimlik (intörn) kademesine başlar. Öğrenci altıncı sınıfta ön-hekimlik dilimlerini belirlenen program dahilinde eksiksiz olarak tamamlamak ve her dilimden yeterlik belgesi almak zorundadır. Ancak bu belgeleri tamamlayan öğrenci mezun olabilir.

             Eğitim programları

             MADDE 17 – (1) İlk üç sınıf eğitimi, ders kurulları halinde birleştirilmiş entegre programlarla yürütülür. Ders kurullarının programları kurul başlangıcında ilan edilir. Bu programa o sınıfta okuyan tüm öğrenciler katılır.

             (2) Staj eğitimi ve ön hekimlik dilimleri blok programlar şeklinde düzenlenir ve öğrenciler gruplara bölünerek dönüşümlü olarak belirlenen tüm blok programlarını tamamlar.

             (3) Her ders kurulu, staj kurulu ve ön hekimlik dilimi bir ders niteliğindedir.

             Ders kurulu

             MADDE 18 – (1) İlk üç sınıf eğitimini oluşturan ders kurulları, bir veya daha fazla tema etrafında biraraya toplanmış kuramsal konu ve uygulamalardan oluşur ve öğrencilere konular, insan doğasına uygun bir akış içinde verilir. Konuların kurul içinde ve kurullar arasındaki yerleşimi ve tarihleri bir bütünlük oluşturacak şekilde belirlenir. Kurul bütünlüğü, kurul yürütme kurulu ve kurullar arasındaki bütünlük eğitim komisyonu tarafından denetlenir. İlk üç sınıfta verilen eğitimler sonunda öğrencilerin temel ve klinik tıp konularındaki bilgi ve temel beceri ihtiyaçları tamamlanır. Ders kurulları içinde, konuyla ilişkili anabilim dallarından öğretim üyeleri, belirlenen program çerçevesinde kuramsal dersler ve uygulamaları yapar. Anabilim dallarının yapacakları katkılar kurul yürütme kurulları tarafından düzenlenir.

             Klinik beceri eğitimi

             MADDE 19 – (1) Öğrencilere ilk üç sınıf eğitim programı içerisinde diğer program ögeleri ile ve sınıflar içinde bütünlük oluşturacak şekilde klinik beceri eğitimi verilir. Bu eğitim, beceri eğitimi ilkelerine uygun olarak ve tam öğrenme prensibiyle verilir. Klinik beceri eğitiminin kapsamı, her eğitim yılında eğitim komisyonu tarafından belirlenir ve ders kurullarına dağıtılır. Klinik beceri eğitim oturumlarının tarihleri ve yerleri, kurul yürütme kurulları tarafından kurul dersleriyle bütünlük oluşturacak şekilde yapılır. Klinik becerilerle ilgili sınavlarda yeterlik ölçümü uygulanır. Öğrenciler sınıf geçebilmek için ilgili tüm klinik becerilerden yeterlik almak zorundadır.

             Özel çalışma modülleri

             MADDE 20 – (1) Fakültede yürütülen standart programa ek olarak öğrencilere; mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere, seçmeli özel çalışma modülleri önerilir. Bu modüllerin neler olacağı, katılma ve yeterlik esasları eğitim komisyonu tarafından belirlenir ve her eğitim yılı başında ilan edilir. Sınıf geçme için, öğrencilerin özel çalışma modüllerinden eğitim komisyonu tarafından belirlenip ilan edilecek miktarı tamamlamaları gerekir. Öğrencilerin bu modüllere katılabilmeleri için yeterli süre, ders programı içinde ayrılır. Eğitim komisyonu her eğitim yılında tüm öğrencilerin devam etmesine yetecek miktarda ve çeşitlilikte özel çalışma modülü açar. Eğitim yılı içinde yeterliklerini tamamlamamış öğrenciler için bütünleme modülleri açılabilir. Özel çalışma modülleri; Üniversitenin Fakültedeki veya diğer birimlerindeki öğretim elemanları tarafından, programları ile birlikte eğitim komisyonuna önerilir ve komisyon kararıyla açılır. Her modül için kendi doğasına uygun yeterlik koşulları, programla birlikte eğitim yılı başında öğrencilere duyurulur.

             Eğitim komisyonu

             MADDE 21 – (1) Fakülte eğitim programları eğitim komisyonu tarafından hazırlanır ve yürütülür. Eğitim komisyonu; Dekan başkanlığında, eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı başkanı, kurul yürütme kurulu başkanları, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf koordinatör ve yardımcılarından oluşur. Sınıf koordinatör ve yardımcıları ile kurul yürütme kurulu başkanları Fakülte Kurulu tarafından, her eğitim yılının sona ermesinden önce, bir sonraki eğitim yılı için seçilir.

             (2) İlk üç sınıfta eğitimin sürdürüleceği kurulların sayısı, süresi, hangi anabilim dallarının eğitime katılacağı eğitim komisyonu tarafından belirlenerek Fakülte Kuruluna önerilir.

             (3) Eğitim komisyonu, eğitim programıyla ilgili yürütülecek program değerlendirme faaliyetlerine karar verir ve bu işlemlerin yapılması için kurul yürütme kurulları, ölçme değerlendirme merkezi ve diğer birimlerle gerekli koordinasyonu sağlar ve sonuçları Fakülte Kurulunda görüşülmek üzere Dekana sunar.

             (4) Eğitim komisyonu, her ders kurulu için başkanla birlikte çalışmak üzere, en az iki öğretim üyesini kurul yürütme kurulunu oluşturmak üzere seçer.

             Ders kurulu yürütme kurulları

             MADDE 22 – (1) Ders kurulu yürütme kurulları; Fakülte Kurulu tarafından belirlenen bir başkan ve eğitim komisyonu tarafından belirlenen üyelerden bir eğitim yılı için oluşur. Ders kurulu yürütme kurulları, eğitim faaliyeti başlamadan önce ders programını ve zaman çizelgesini çıkarır. Dersleri verecek öğretim üyelerinin, derslerin amaç ve öğrenim hedeflerini, bu hedeflere uygun ders içeriklerini hazırlamalarını sağlar. Ölçme değerlendirmede kullanılacak soruların içerik incelemesini yapar, teknik incelemeler için ölçme değerlendirme merkezi ile birlikte çalışır. Öğrencilere yönelik kılavuzları hazırlar ve dağıtımını sağlar. Kurul sınavlarının yapılabilmesi için Ölçme değerlendirme merkezi ile birlikte çalışır. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini izler ve denetler, gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapıp duyurur. Kurula ait program değerlendirme faaliyetlerini yürütür ve sonuçlarını eğitim komisyonuna sunar.

             Staj kurulu sorumlusu

             MADDE 23 – (1) Eğitim programının dördüncü ve beşinci sınıflarındaki her staj kurulu için, staja katkıda bulunan anabilim dallarının ve eğitim komisyonunun görüşleri ile Dekan tarafından bir eğitim yılı için staj kurulu sorumlusu belirlenir. Staj kurulu sorumlusu; Fakülte eğitim programının prensiplerine uygun klinik staj programları oluşturulması için ilgili sınıf koordinatörü ile birlikte çalışır. Eğitim yılı başlamadan önce staj ders programını ve zaman çizelgesini çıkarır. Staj eğitimine katılacak öğretim üyelerinin eğitim amaç ve öğrenim hedeflerini, rehber ve diğer eğitim araçlarını hazırlamalarını ve bunların öğrencilere ulaşmasını sağlar. Staj başarısının belirlenmesinde kullanılacak yöntemleri ve geçme notu oluşma esaslarını belirler ve ders programı ile birlikte ilan eder. Ölçme değerlendirmede kullanılacak soruların içerik incelemesini yapar. Soruların teknik incelemeleri ve staj sınavlarının yapılabilmesi için ölçme değerlendirme merkezi ile birlikte çalışır. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini izler ve denetler, gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapıp duyurur. Staj ile ilgili program değerlendirme faaliyetlerini yürütür ve sonuçlarını eğitim komisyonuna sunar.

             Ön-hekimlik dilim sorumlusu

             MADDE 24 – (1) Ön-hekimlik dilim sorumlusu; eğitim programının altıncı sınıfındaki her ön-hekimlik dilimi için, ilgili anabilim dallarının ve eğitim komisyonunun görüşleri ile Dekan tarafından bir eğitim yılı için belirlenir ve Fakülte eğitim programının prensiplerine uygunluk için ilgili sınıf koordinatörü ile birlikte çalışır.

             (2) Ön-hekimlik dilim sorumlusu; eğitim yılı başlamadan önce ön-hekimlik diliminin programı, zaman çizelgesi ve yeterlik usullerini belirleyip ilan eder, Üniversite birimleri dışında yürütülecek eğitim programı ögeleri için gerekli önlemleri belirler ve sonuçlanmasını takip eder, devamsızlığı bulunan öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulunda kabul edilmiş mazeretleriyle ilgili telafi zaman ve usullerini belirler, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini izler ve denetler, gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapar ve duyurur, ön-hekimlerin yeterliklerini daha önce ilan edilmiş usullere göre belirler ve Dekana bildirir, ön-hekimlik dilimiyle ilgili program değerlendirme faaliyetlerini yürütür ve sonuçlarını eğitim komisyonuna sunar.

             Ölçme değerlendirme merkezi

             MADDE 25 – (1) Ölçme değerlendirme merkezi; Fakülte Kurulu tarafından belirlenen sorumlu öğretim üyeleri ile Dekan tarafından belirlenen personelden oluşur. Merkez; Fakülte eğitim sisteminde kullanılan tüm ölçme değerlendirme aşamalarının izlenmesi ve değerlendirmesinden sorumludur, sınavların yapılmasını sağlar ve sonuçlarını duyurur, soru bankası oluşturur ve soru bankasındaki soruların sınav öncesi ve sonrası teknik değerlendirmelerini yapar, soruların güvenli saklanmasıyla ilgili görevleri yürütür.

             Akademik takvim

             MADDE 26 – (1) Fakülte akademik takvimi; her yıl Fakülte Kurulunca tespit edilir, Senato tarafından onaylanır ve eğitim yılı başlamadan önce öğrencilere duyurulur.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 27 – (1) Derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Kuramsal derslere devam zorunludur. Kuramsal derslerin %30’undan fazlasına katılmayan öğrenci ilgili ders veya kurulun hiçbir sınavına alınmaz.

             b) Uygulama çalışmalarına devam zorunludur. Ancak, laboratuar, tartışma, seminer, klinik ve saha çalışmaları gibi uygulamaların en fazla %20’sine devam etmeyen öğrenci, kabul edilmiş bir mazereti bulunduğu takdirde, devam etmediği uygulama çalışmalarını sorumlu öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Uygulama çalışmalarının %20’sinden fazlasına katılmayanlar ile %20’sinden azına katılmayıp, mazeret bildirmeyen, mazereti kabul edilmeyen ya da telafi çalışması yapmayan öğrenci ilgili kurulun hiçbir sınavına alınmaz.

             c) Stajlara devam zorunludur. Ancak, staj süresinin en fazla %10’una devam etmeyen öğrenci, kabul edilmiş bir mazereti bulunduğu takdirde, devam etmediği staj programı ögelerini staj sorumlusu tarafından belirlenen zaman ve usullerde telafi etmek zorundadır. Staj süresinin %10’undan fazlasına katılmayanlar ile %10’undan azına katılmayıp, mazeret bildirmeyen, mazereti kabul edilmeyen ya da telafi çalışması yapmayan öğrenciler staj sonu sınavına alınmaz ve bu öğrenciler ilgili stajı tekrar etmek zorundadırlar.

             ç) Ön-hekimlik dilimlerinde belirlenmiş program ögelerinin tamamına katılmak zorunludur. Ancak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilmiş devam edilmeyen süreler, ön-hekimlik dilimi sorumlusunun belirlediği zaman ve usullerde telafi edilir. Mazeretsiz devamsızlık yapan veya sundukları mazeret kabul edilmeyen öğrenciler, ön-hekimlik dilimini tekrar etmek zorundadır.

             Mazeretler

             MADDE 28 – (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir;

             a) Öğrencilerin eğitim süresinde sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, bu mazeretlerini resmi yataklı tedavi kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmeleri gerekir. İlk beş sınıf öğrencilerinin sınav tarihlerini kapsamayan yedi güne kadar olan kısa süreli raporları, ilgili Kurul Yürütme Kurulu veya staj sorumlusu tarafından, diğer raporlar ise Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Mazereti kabul edilen öğrenciler, mazeretleri süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

             b) Öğrencilerin anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması veya kaza, doğal afet, tutukluluk, ailevi ve ekonomik nedenlerden mazeretli sayılabilmesi için mazeretlerini belgelendirmeleri gerekir.

             c) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan sürekli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası almış olanlar mazeretli sayılmaz.

             ç) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan başvurular, geç sunulan raporlar veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz.

             d) Öğrencilerin her türlü mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek kabul veya ret edilir.

             e) Türkiye’yi ve Üniversiteyi, Milli takım ve üniversitelerarası folklorik, sportif, kültürel ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle eğitime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bu süreler içinde giremedikleri uygulama çalışmalarını telafi eder ve katılamadıkları sınavlara Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girer.

             Kayıt dondurma

             MADDE 29 – (1) Öğrenci, haklı ve geçerli bir nedenle ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bir defada en çok bir yıl için kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma süresi, mezun olmak için gerekli azami eğitim süresine ilave edilir.

             (2) Uzun süreli hastalıklar, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik, ekonomik nedenler, Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması gibi haklı ve geçerli bir mazeretinin olması ve bunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarı Durumları ve Mezuniyete İlişkin Esaslar

             Sınav türleri

             MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumunu belirlemek amacı ile aşağıdaki sınavlar yapılır:

             a) Ders kurulu ara sınavları,

             b) Ders kurulu bitirme sınavları,

             c) Uygulama sınavları,

             ç) Klinik beceri sınavları,

             d) Staj bitirme sınavları,

             e) Bütünleme sınavları.

             Ders kurulu ara sınavları

             MADDE 31 – (1) İlk üç sınıftaki ders kurulları sırasında, iki ile üç haftada bir ara sınavlar uygulanır. Bu sınavlardan alınan notlar kurul kuramsal notuna %50 katkıda bulunur. Sınav zamanları, kurul yürütme kurulu tarafından kurul başlamadan önce ders programı ile birlikte ilan edilir. Sınavda kuramsal bilgi ölçmeye yönelik yazılı veya çoktan seçmeli sorular kullanılabilir. Sınav kapsamı kurul yürütme kurulu tarafından belirlenir. Sonuçlar, on iş günü içinde ya da ilgili kurul bitirme sınavından önce açıklanır. Kurul ara sınavlarına katılmayan öğrenciler sıfır (0) not alırlar.

             Ders kurulu bitirme sınavları

             MADDE 32 – (1) İlk üç sınıftaki ders kurullarının her birinin sonunda bir bitirme sınavı uygulanır. Ders kurulu bitirme sınavına girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer koşulları yerine getirmek gerekir. Bu sınavda alınan not ders kurulu kuramsal notuna %50 katkıda bulunur. Sınav zamanları kurul yürütme kurulu tarafından kurul başlamadan önce ders programı ile birlikte ilan edilir. Sınavda, ders kurulu kuramsal kapsamının tamamını içeren, kuramsal bilgi ölçmeye yönelik sorular kullanılır. Kullanılacak soruların sınavdan önce kurul yürütme kurulu tarafından içerik ve ölçme değerlendirme merkezi tarafından teknik incelemeleri yapılır. Bu sınavın yapıldığı gün başka ders ya da sınav yapılmaz. Bu sınavda tam notun %50’sini almak gerekir, bu notu alamayan öğrenciler açılacak bütünleme sınavına girer.

             Uygulama sınavları

             MADDE 33 – (1) İlk üç sınıftaki ders kurulları sonunda, kurulda yürütülen uygulama çalışmalarından, kurul yürütme kurulu tarafından gerekli görülenler için uygulama sınavı yapılır. Uygulama sınavına girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer koşulları yerine getirmek gerekir. Sınav yöntemi ve kapsamı, kurul yürütme kurulu tarafından belirlenir ve kurul başlamadan önce ders programı ile birlikte ilan edilir. Alınacak notlar kurul uygulama notuna katkıda bulunur. Sınıf geçme yeterliklerini yerine getiremeyen öğrenciler bu konuda açılacak bütünleme sınavına girer.

             Klinik beceri sınavları

             MADDE 34 – (1) Klinik beceri eğitimlerinin sonunda, yeterlik belirlemeye yönelik beceri ölçme sınavları düzenlenir. Eğitim komisyonu tarafından belirlenen ve önceden açıklanan zamanlarda aynı beceriye ait birden fazla sınav uygulanabilir. Sınav usulleri ve yeterlik koşulları, ölçme değerlendirme merkezinin önerisiyle eğitim komisyonu tarafından belirlenir. Eğitim yılı sonunda diğer sınıf geçme yükümlülüklerini tamamlamış, ancak klinik becerilerle ilgili yeterliklerini tamamlayamamış öğrenciler için Fakülte Yönetim Kurulu yeni eğitim yılı başlayana kadar bütünleme sınavı açılıp açılmamasına karar verir.

             Staj bitirme sınavları

             MADDE 35 – (1) Dört ve beşinci sınıflardaki staj kurulları sonunda, staj eğitim programı kapsamını yansıtacak şekilde, yapılandırılmış bilgi ve beceri ölçme sınavları uygulanır. Staj kurulu başlangıcında öğrencilerin, Fakültedeki eğitimlerinin önceki sınıflarında edindikleri bilgi ve becerilerdeki mevcut durumlarını belirlemeye yönelik giriş sınavı düzenlenebilir. Staj bitirme sınavına girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer şartları yerine getirmek gerekir. Giriş sınavı yapılması hakkında karar, uygulanacak bitirme sınavlarının yöntemi, kapsamı, zamanı ve alınacak notların staj geçme notunu oluşturma usulleri, staj sorumlusu tarafından belirlenir ve staj başlamadan önce ders programı ile birlikte ilan edilir.

             Bütünleme sınavları

             MADDE 36 – (1) İlk üç sınıfta kurul sınavlarına mazeretli veya mazeretsiz katılmayan öğrenciler, ders kurullarının kurul bitirme sınavlarında tam notun %50’sini alamayan öğrenciler ile kurul bitirme veya sınıf geçme notları %60 başarının altında olan öğrenciler için bütünleme sınavları düzenlenir. Alınan not kurul bitirme ve sınıf geçme notu hesabında, kurul bitirme notu yerine kullanılır. Kuramsal sınavda, ders kurulu kuramsal kapsamının tamamını içeren, kuramsal bilgi ölçmeye yönelik sorular kullanılır. Kullanılacak soruların sınavdan önce kurul yürütme kurulu tarafından içerik ve ölçme değerlendirme merkezi tarafından teknik incelemeleri yapılmış olmalıdır.

             (2) Öğrenciler; başarısız oldukları kurullarla ilgili olarak açılan uygulama bütünleme sınavlarına girebilir veya sınav tarihinden önce dilekçeyle Dekanlığa başvurmaları halinde, ilgili uygulama bütünleme sınavlarına girmeyip kurul sırasında yapılan uygulama sınav notlarının geçerli olmasını isteyebilir. Sınavlar, eğitim yılı başında akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır ve aynı gün aynı sınıf için birden fazla kuramsal sınav uygulanmaz. Bütünleme sınav tarihleri son kurul bitirme sınavından en az onbeş gün sonra olacak şekilde belirlenir.

             (3) Dördüncü ve beşinci sınıflarda staj kurullarından başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde bütünleme sınavı düzenlenir. Sınav yöntemi, kapsamı, zamanı ve alınacak notların staj geçme notunu oluşturma usulleri staj sorumlusu tarafından belirlenir.

             (4) Fakülte Yönetim Kurulu diğer sınıf geçme yükümlülüklerini tamamlamış öğrenciler için yeni eğitim yılı başlayana kadar klinik beceriler için bütünleme sınavları ve özel çalışma modülleri için bütünleme modülleri açabilir.

             (5) Bütünleme sınavlarına mazeretli olarak giremeyen öğrenciler için ayrıca sınav açılmaz, ancak bu öğrencilerin sınav hakları saklı kalır ve ilgili kurulun veya stajın bir sonraki normal sınavına alınırlar.

             Sınav uygulaması ve sonuçların ilanı

             MADDE 37 – (1) Sınav uygulaması ve sonuçlarına ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Sınav günleri ilan edildikten sonra zorunlu haller dışında değiştirilmez. Sınavlara tespit edilen gün ve saatte girmeyen öğrenciye sıfır (0) notu verilir.

             b) Sınavlara ancak ilgili sınava girme hakkını kazanmış öğrenciler katılabilir. Sınava girmeye hak kazanmayan öğrencilerin listesi sınavdan önce ilan edilir.

             c) Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri ile mesai saati dışında da yapılabilir.

             ç) Sınavlar, ölçme değerlendirme merkezi sorumluluğunda Dekanlık tarafından belirlenen görevliler tarafından yapılır. Sonuçlar ölçme değerlendirme merkezi tarafından belirlenen usuller ve seçilecek görevliler tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

             d) Sınav sonuçları sınav tarihinden sonra en geç on iş günü içinde ilan edilir.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 38 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını; sınav sonuçları ilan edildikten sonra, en geç üç işgünü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yapar. Bu itirazlar Dekan tarafından, ölçme değerlendirme merkezi ile ilgili staj sorumlusu ya da kurul yürütme kuruluna incelettirilir. Ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Gerektiğinde Dekan, Yönetim Kurulunun kararı ile dersi okutan öğretim elemanlarından birini de kapsayacak en az üç kişilik komisyon kurarak itirazı inceletebilir. Komisyon kararı Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

             Sınavların değerlendirilmesi ve not hesabı

             MADDE 39 – (1) Sınavlar yüz (100) tam not üzerinden değerlendirilir. Not hesaplarında ondalık noktasından sonra gelen ilk basamak beş veya daha büyükse not bir üst tamsayıya, küçükse bir alt tam sayıya eşitlenir.

             Ders kurulu kuramsal notu

             MADDE 40 – (1) Ders kurulu kuramsal notu; ilk üç sınıf programının uygulandığı ders kurullarında yapılan ara sınavların aritmetik ortalamasının %50’si ile kurul bitirme sınavı veya bütünleme notunun %50’sinin toplamından oluşur. Başarılı sayılabilmek için kurul bitirme sınavı veya ilgili bütünleme sınavında tam notun en az %50’sinin alınması zorunludur.

             Ders kurulu uygulama notu

             MADDE 41 – (1) Ders kurulu uygulama notu; ilk üç sınıf programının uygulandığı ders kurullarında yapılan uygulamalardan, ödevlerden ya da uygulama sınavlarından veya bütünleme sınavlarından alınan notların ağırlıklı ortalamasıyla elde edilen nottur. Bu notun her kurul için elde edilme usulleri, kurul yürütme kurulu tarafından kurul ders programı başlamadan önce ilan edilir.

             Ders kurulu bitirme notu

             MADDE 42 – (1) Ders kurulu bitirme notu; ilk üç sınıf programının uygulandığı ders kurullarında alınan kurul kuramsal notunun %70’i ile kurul uygulama notunun %30’unun toplamından oluşur. Başarılı sayılabilmek için tam notun %60’ının alınması zorunludur.

             Sınıf geçme notu

             MADDE 43 – (1) Sınıf geçme notu; ilk üç sınıfta alınan ders kurulu bitirme notlarının aritmetik ortalamasından, dördüncü ve beşinci sınıflarda staj bitirme notlarının aritmetik ortalamasından oluşur.

             Sınıf geçme

             MADDE 44 – (1) Sınıf geçmeye ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Eğitimin ilk üç sınıfında öğrenci, sorumlu olduğu ders kurullarının her birinin kurul bitirme sınavlarında tam notun %50’sini aldığı, kurul bitirme notlarında ve sınıf geçme notunda tam notun %60’ını aldığı, sorumlu olduğu tüm klinik becerilerden ve özel çalışma modüllerinden yeterlik aldığı takdirde bir üst sınıfa geçer. Yeterlik alınması gereken klinik beceriler ve özel çalışma modülleri eğitim komisyonu tarafından belirlenir ve eğitim yılı başında ilan edilir. Kurul bitirme sınav notu %50’nin veya kurul bitirme notu %60’ın altında olan öğrenciler ilgili kurul için açılan bütünleme sınavlarına girebilir. Bu sınavdan aldıkları notla ilgili barajları geçen öğrenciler bir üst sınıfa devam edebilir.

             b) Dördüncü ve beşinci sınıfta sorumlu oldukları tüm staj kurullarından tam notun %60’ını alan öğrenciler bir üst sınıfa devam edebilir.

             c) Öngörülen tüm dersler ve stajlar başarı ile tamamlanmadan ön-hekimlik dönemine başlanmaz, ancak ön-hekimlik çalışmalarına başlamak üzere olan öğrenciler için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim yılı içerisinde de staj bütünleme sınavları açılabilir.

             Başarısızlık durumunda tekrarlar

             MADDE 45 – (1) Eğitimin ilk üç sınıfında bütünleme sınavları sonunda sınıf geçme notu tam notun %60’ından az olan öğrenciler sınıfta kalır ve bir sonraki eğitim yılında bütün ders kurullarını tekrar eder.

             (2) Sınıf geçme notu tam notun %60’ından fazla olan, ancak bir veya birden fazla kurul bitirme notu tam notun %60’ından az olan öğrenciler sınıfta kalır ve bir sonraki eğitim yılında ilgili ders kurul veya kurullarını tekrar eder. Öğrenciler isterlerse diğer ders kurullarına iştirak edebilir. Bu koşulda alacakları yeni not bir önceki eğitim yılından daha yüksek olursa, diploma derecelerinin hesabında bu not geçerlidir. Bu öğrencilerin daha önce başarılı bulundukları kurullardan başarısız not alsalar da tekrar yükümlülükleri olmaz.

             (3) Bir eğitim yılı içinde ve açılabilecek bütünleme sınav veya programları sonrasında yükümlü bulundukları klinik becerilerin ve özel çalışma modüllerinin tamamından yeterliklerini tamamlayamamış öğrenciler sınıfta kalır ve tüm ders kurullarını tekrar eder.

             (4) Eğitimin dördüncü ve beşinci sınıflarında bütünleme sınavları sonrası staj geçme notları tam notun %60’ının altında olan öğrenciler stajdan başarısız olur ve ilgili stajları, açıldıkları ilk dönemden itibaren tekrar alır. Sorumlu oldukları stajları eğitim yılı içinde tamamlayan öğrencilerin aynı yıl içinde ön hekimlik dilimi alabilmeleri için intibakları yapılır.

             Genel zorunlu dersler

             MADDE 46 – (1) Her öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen genel zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadır. Bu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Türk Dili ders geçme esasına göre okutulur ve eğitimin ilk sınıfında 60 ders saatinden az olmamak üzere programlanır. Bu derslerin ara sınavları, bitirme ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilir. Genel zorunlu dersleri vermeden staj dönemine başlanmaz. Bu derslerden alınan notlar başarı notu ortalaması hesabında kullanılmaz.

             (2) Eğitimin ikinci ve üçüncü sınıfı boyunca öğrencilere mesleki yabancı dil eğitimi verilir. Bu konudaki uygulama esasları ve hangi dillerde mesleki yabancı dil eğitim programı açılacağı, eğitim yılı başlamadan önce Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte ilan edilir. Ders geçme esasına göre okutulan bu ders, yılda 60 saatten az olmamak üzere programlanır. Bu dersin ara sınavları, bitirme ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilir. Mesleki yabancı dil dersini vermeden ön hekimlik dönemine başlanmaz. Bu dersten alınan notlar başarı notu ortalaması hesabında kullanılmaz.

             Ders kredisi hesabı ve not ortalamaları

             MADDE 47 – (1) Ders kurullarının kredi değerinin hesaplanmasında, o kuruldaki kuramsal derslerin toplam sayısı 1,0 ve uygulamalı derslerin toplam sayısı ise 0,5 ile çarpılarak çıkan sonuçlar toplanır. Elde edilen sayı 15’e bölünerek o ders kurulunun kredi değeri elde edilir. Staj derslerinin bir haftalık süresi bir kredi olarak değerlendirilir.

             (2) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yılda almış oldukları derslere ait yıl not ortalaması (YNO) hesaplanarak belirlenir. Yıl not ortalamasını bulmak için; o yılda öğrencinin her bir dersten aldığı not, o dersin kredisi ile çarpılır ve tüm derslerin kredili puanı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Genel not ortalaması (GNO) öğrencinin Fakülteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilen dersler, ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Not ortalaması hesaplanmasında ortaya çıkan buçuklu puanlar tam puana yükseltilir. Mezuniyet dereceleri belirlenirken GNO esas alınır.

             Mezuniyet

             MADDE 48 – (1) Tüm yükümlülüklerini yerine getirip eğitim programını tamamlayarak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade etmek üzere bir geçici mezuniyet belgesi verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Fakülte dışında eğitim

             MADDE 49 – (1) Eğitimlerinin belli bölümlerini yurtiçi ya da yurtdışındaki başka yükseköğretim kurumlarında sürdürmek isteyen öğrencilerin başvuruları, eğitim komisyonunun görüşü ile birlikte Fakülte Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve karara bağlanır.

             Rehber danışmanlık hizmetleri

             MADDE 50 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, Dekanlık tarafından bir öğretim üyesi, rehber-danışman olarak görevlendirilir. Rehber danışmanlar, öğrencilere danışmanlık yapar, akademik çalışmalarında yol gösterir, sosyal ve kişisel sorunlarına yardımcı olur, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlerini teşvik eder.

             Disiplin

             MADDE 51 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanun ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Giyim ve genel görünüş

             MADDE 52 – (1) Öğrenciler; dershane, laboratuar, klinik, poliklinik ve uygulama alanları ile bunların eklentilerinde giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 54 – (1) 7/8/1993 tarihli ve 21661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Fakülteye kayıtlı olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır. Başarısız olan veya yıl kaybeden öğrencilerin intibaklarıyla ilgili iş ve işlemlerinde Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik, 2007–2008 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.