21 Mart 2007 Tarihli ve 26469 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5602  Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/11740  Bazı Yerleşim Alanlarının 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti Hakkında Karar

2007/11760   Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak “Hukuk Fakültesi” Kurulması Hakkında Karar

2007/11764   Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Hakkında Karar

2007/11780  8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2007/11794 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Ankara Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

2007/11823   Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin 7/8/2006 Tarihli ve 2006/10850 Sayılı, 7/8/2006 Tarihli ve 2006/10851 Sayılı Kararnamelere İlişkin Karar

2007/11826   Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2007/11829  Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Taşra Teşkilatında Bulunan 78 Adet Başmühendisliğin Dağılımının Düzenlenmesi Hakkında Karar

2007/11830  Esnaf ve Sanatkarlar ile Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2007 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

2007/11835  Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

2007/11836  Ankara Tarihi Kent Merkezi Kapsamında Yer Alan ve 8/8/2005 Tarihli ve 2005/9289 Sayılı Kararname ile Yenileme Alanı Olarak Tespit Edilen Bölgenin Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarafından Kamulaştırılmasında, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci Maddesinin Uygulanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

2007/11783  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

—  Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2007/2)

—  Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/30)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2003/10, K: 2006/106 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3395 Sayılı Kanun ile İlgili)