20 Mart 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26468

YÖNETMELİK

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kanatlı hayvanlara ait kuluçkahaneler ve damızlık kanatlı işletmelerinin teknik, hijyenik ve sağlıklı şartlarda kurulmalarını sağlamak, işletmenin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemek, biyogüvenlik tedbirlerinin alınmasını temin etmek, kanatlı hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bu tür işletmelerin yer seçim, kuruluş ve çalışma izinlerini vermek, Bakanlıkça belirlenen hastalıklardan ari olan kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerini sertifikalandırmaktır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulmuş veya kurulacak olan tavuk, hindi, ördek, kaz, devekuşu, bıldırcın ve benzeri çiftlik veya işletme ortamında yetiştiriciliği yapılan damızlık kanatlı işletmesi ve kuluçkahanelerinin sahip olması gereken teknik, hijyenik, sağlık şartları ve bu işletmelerin yer seçimi, kuruluş ve çalışma izinleri ile sağlık sertifikalarının verilmesi ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri kapsar.

             (2) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında olan av ve yaban hayvanları bu Yönetmelik kapsamına girmez.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 5 inci maddesi ve 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1)Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) Çalışma izni: Kuruluş izni verilmiş ve enstitü müdürlüğünce uygun görülen projelerine göre yapılmış kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinin faaliyete geçmesi için verilen izin belgesini,

             c) Damızlık kanatlı: Yumurta veya et üretiminde kullanılacak kanatlı yavrularının üretimi için geliştirilmiş sürüyü oluşturan kanatlıları,

             ç) Damızlık kanatlı işletmesi: Ticari amaçla kurulmuş, damızlık ve ticari kanatlı hayvan ve kuluçkalık yumurta üreten işletmeleri,

             d) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

             e) Enstitü müdürlüğü: İllerin bağlı bulundukları veteriner kontrol ve araştırma enstitüsü müdürlükleri ile Veteriner Merkez Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü,

             f) İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı il müdürlüklerini,

             g) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüklerine bağlı ilçe müdürlüklerini,

             ğ) İl/ilçe tespit komisyonu: Kadastro geçmemiş yerler için il ve ilçelerde; il/ilçe müdürlüğü teknik elemanı başkanlığında, tapu ve kadastro teşkilatının teknik elemanı, ziraat odasının olduğu yerlerde ziraat odasının yetkili temsilcisi, ormanlık veya ormanla ilişkili alanlarda ise Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli teşkilatının teknik elemanından ve köy/mahalle muhtarından oluşan grubu,

             h) Kuluçkahane: Damızlık ve ticari amaçla kanatlı yavrularını çıkaran işletmeleri,

             ı) Kuruluş izni: Kurulacak kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesine ait bilgi ve belgelerin uygun görülmesi durumunda verilen izin belgesini,

             i) Kuruluş ön izni: Kurulacak kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesinin yeri ve istenilen belgelerin uygun görülmesi durumunda verilen izin belgesini,

             j) Kuluçkalık yumurta: Damızlık ve ticari amaçlı kuluçkalık özelliğe sahip yumurtaları,

             k) Sağlık kontrol komisyonu: Enstitü müdürlüğünden iki uzman veteriner hekim, hayvan sağlığı şube müdürlüğünde görevli bir veteriner hekimden oluşan grubu,

             l) Sağlık koruma bandı: Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmesinin çevreye olan zararlı etkisini, işletmede yetiştirilen hayvanlarda görülebilecek hastalık ve zararlılar ile diğer tehlikelerin çevre işletmelere bulaşmasını önlemek, işletmede yetiştirilen hayvanları dışarıdan gelecek hastalık ve zararlılar ile diğer tehlikelere karşı korumak ve hayvanların sağlıklı yetiştirilmesini sağlamak amacıyla, işletmenin özelliğine ve kapasitesine göre işletme arazisi içinde veya dışında bırakılması gereken asgari uygun koruma mesafesini,

             m) Sağlık sertifikası: Kontrol ve analizleri sonucunda, kuluçkahane ve/veya damızlık kanatlı işletmelerin hastalıktan ari olanlarına verilen sertifikayı,

             n) Sorumlu veteriner hekim: Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sağlıklı üretim göstermesinden işverenle birlikte sorumlu olan veteriner hekimi,

             o) Tesis inceleme komisyonu: Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmesinin bulunduğu ilin hayvan sağlığı şube müdürü, enstitü müdürlüğünden iki veteriner hekim, işletmenin merkez ilçe ve köylerinde olması durumunda hayvan sağlığı şube müdürlüğünden iki veteriner hekim, işletmenin ilçe ve köylerinde olması durumunda biri hayvan sağlığı şube müdürlüğünden diğeri ise ilçe müdürlüğünden olmak üzere iki veteriner hekimin katılımıyla oluşacak toplam en az beş kişi ve gerektiğinde ilgili belediye veya il özel idare müdürlüğü gibi mahalli idare yetkilileri ile Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli teşkilat yetkilileri ve diğer ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımıyla oluşan grubu,

             ö) Tekniker: Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinde çalışacak olan veteriner sağlık teknikerlerini,

             p) Teknisyen: Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinde çalışacak olan veteriner sağlık teknisyenlerini,

             r) Teknik müdür: Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesinden işverenle birlikte sorumlu olan veteriner hekimi veya zooteknist ziraat mühendisini,

             s) Teknik personel: Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinde çalışacak olan sorumlu yönetici ve sorumlu veteriner hekim dışındaki veteriner hekimleri ve zooteknist ziraat mühendislerini,

             ş) Yer seçim raporu: Kurulacak kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesi yerinin tesis inceleme komisyonunca inceleme ve değerlendirilmesinin yapılması sonucunda düzenlenen raporu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müracaat ve İzin İşlemleri

             Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinin kuruluş ön izni

             MADDE 5 – (1)Yeni kurulacak kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesi için, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş ön izni almaları zorunludur. Bu amaçla aşağıdaki belgelerle birlikte Valiliğe müracaat edilir.

             a) Dilekçe,

             b) Her işletme için işletme yetkililerince bu Yönetmeliğin ek-1’inde yeralan örneğe uygun olarak doldurulmuş beyanname,

             c) Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesi kurulacak arazinin plan krokisi ve çapı,

             ç) İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren bu Yönetmeliğin ek-2’ inde yer alan belgelerden her hangi biri,

             (2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri tam olan kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinin yer tespiti yapılır. Yer tespitinin yapılabilmesi için;

             a) Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmesi arazisi için 25/3/2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğe uygunluğu hususunda görüş alınması zorunludur.

             b) Kurulacak işletme arazisinin mücavir alan içinde bulunması durumunda yerel belediye, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatlarından, mücavir alan dışında bulunması durumunda ise; il özel idare müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü mahalli teşkilatları ile ilgili yerel kurumlardan, işletme arazisinin özelliği, özel bir koruma alanı içinde olup olmadığı, özel mevzuatı gereği yer seçiminin uygunluğu, imar planı kararı gerekip gerekmediği veya komisyonda görev alıp almayacakları hususlarında görüşleri alınır. Çevre ve Orman Bakanlığından alınan görüşe ek olarak ÇED olumlu veya ÇED gerekli değildir kararı istenir.

             c) Özel idare ve belediye yetkilisinin komisyonda görev alması halinde kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmesinin kurulabilmesi için özel idare veya belediye temsilcisinin olumlu görüşü şarttır.

             ç) Yer tespiti için mahallinde inceleme yapılır. Burada dikkat edilecek hususlar;

             1) Kurulacak kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmesinin yeri, özelliği ve kapasitesi, işletmenin çevre ve halk sağlığına yapacağı zararlı etkiler, kirletici unsurlar ve hayvan hastalıklarının yayılışını en aza indirecek hususlar dikkate alınarak tesis inceleme komisyonu tarafından sağlık koruma bandı mesafesi tespit edilir.

             2) Sağlık koruma bandı tespitinde; işletmenin karayoluna, her türlü hayvancılık işletmelerine, tüm hayvan kesim ve et işleme yerlerine, pazar yerlerine, yumurta depolarına, et depolarına, yem fabrikalarına, hayvansal orijinli yem ham maddesi üreten işletmelere, hayvansal yan ürünleri işleyen tesislere, hayvansal atıkları işleyen veya imha eden tesislere, hastalık etkenlerinin bulaşmasına sebep olabilecek benzeri tesislere, iskan sahalarına, göl, deniz ve benzeri sulak alanlara uygun mesafede olması şarttır. Uygun mesafe tespiti, işletme arazisi içinde ve dışında, arazinin eğimi, yükselti ve hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak yapılır.

             (3) Sanayi bölgeleri etrafındaki sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir.

             (4) İnceleme sonucu komisyon tarafından ek-3’ ünde yer alan örneğe uygun yer seçim raporu düzenlenir. Yer seçim raporu uygun olanlara il müdürlüğünce kuruluş ön izni verilir.

             (5) Kuruluş ön izni alan işletmeler altı ay içinde kuruluş izni almak için Valiliğe müracaat etmek zorundadırlar. Valiliğe bu süre içerisinde başvuru yapmayan işletmelerin kuruluş ön izinleri iptal edilir. Altı aylık izin süresi bitmeden başvuruda bulunanlara il müdürlüğünün de uygun görmesi durumunda bir defaya mahsus altı ay ek süre verilir. Müracaatlar il müdürlüğünce bir ay içerisinde cevaplandırılır.

             Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinin kuruluş izni

             MADDE 6 – (1) Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmesi için kuruluş ön izni almış gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, işletmelerine kuruluş izni almak için bir dilekçe ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile Valiliğe müracaat ederler.

             a) Yapı ruhsatiyesi,

             b) İşletmenin yerini belirleyen; yerleşim yeri ve çevresine ait üzerinde bekçi kulübesi, barınak, otopark ve benzeri tesisleri gösteren ve ilgili imar kuruluşunca onaylanmış 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı,

             c) İşletmeye ait tüm bölümleri içeren teknik resim kurallarına göre detaylı olarak hazırlanmış bir adet plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli mimari proje,

             ç) Yer seçimi aşamasında imar planı kararı gerektiği bildirilen işletmelerin 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan onaylı imar planı,

             d) Kuruluş işlemlerine ilişkin iş akım şeması-termin planı ve bu konudaki açıklama raporu.

             (2) İl Müdürlüğü, kuruluş izni için gerekli olan belgelerden; vaziyet planı, mimari proje, iş akışını gösterir belge ile gerekli durumlarda imar planını enstitü müdürlüğüne gönderir.

             (3) Belgeler enstitünün ilgili bölümünde görevli iki uzman veteriner hekim tarafından iş akışı ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile 22/2/1989 tarihli ve 89/13836 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği hükümlerine göre kanatlı hayvanların sağlıklı üretilmesi ve sağlıklı damızlık kanatlı sürülerinin yetiştirilmesi açısından incelenir ve planlamanın uygunluğu hakkında olumlu ya da olumsuz rapor düzenlenerek il müdürlüğüne gönderilir.

             (4) Raporun olumlu olması durumunda, kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmesinin bulunduğu ildeki hayvan sağlığı şube müdürü, işletmenin merkez ilçe ve köylerinde olması durumunda hayvan sağlığı şube müdürlüğünden iki veteriner hekim, işletmenin ilçe ve köylerinde olması durumunda biri hayvan sağlığı şube müdürlüğünden diğeri ise ilçe müdürlüğünden olmak üzere iki veteriner hekim tarafından tesis mahallinde incelenir ve ek-4’ünde yer alan örneğe uygun kuruluş raporu düzenlenir. Kuruluş raporu uygun olanlara il müdürlüğünce kuruluş izni verilir. Kuruluş izni bir yıl için geçerlidir. Bu süre bitmeden süre uzatımı talebiyle başvuruda bulunanlara, il müdürlüğünün de uygun görmesi durumunda bir yıl ek süre verilir.

             (5) Gerektiğinde Bakanlık yetkilileri tarafından işletme mahallinde kontrol edilebilir ve incelemeye tabi tutulabilir.

             Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinin çalışma izni

             MADDE 7 – (1) Kuruluş izni alarak işletmelerini onaylı projelerine göre yapmış olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları çalışma izni için ekinde aşağıdaki belgeler bulunan bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederler;

             a) Yapı kullanma izni,

             b) ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve raporu,

             c) Teknik Müdür ve sorumlu veteriner hekimin meslek odalarından almış oldukları üyelik belgesi,

             ç) Teknik Müdür ve sorumlu veteriner hekimin, işletme ile yapmış oldukları sözleşme,

             d) İşletmede çalışacak olan teknik personelin adı, soyadı, unvanı ve işverenle yapılan sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihini gösterir liste,

             e) Açılması istenilen işletme bir şirket ise şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, şayet şirket değil ise esnaf ve sanatkarlar odasından alınmış üyelik belgesi.

             (2) Yukarıda belirtilen belgeler il müdürlüğünce incelenir. Bilgi ve belgeleri eksiksiz olan işletme Tesis İnceleme Komisyonu tarafından mahallinde incelenerek bu Yönetmeliğin ek-5’ inde yer alan örneğe uygun olarak açılma raporu düzenlenir. Açılma raporu uygun olan işletmelere il müdürlüğünce çalışma izni verilir.

             (3) Çalışma izni, işletme sahibinin adına ve işletmenin bulunduğu adrese göre düzenlenir.

             (4) Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmelerine diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre çeşitli isimler altında izin verilmiş olması bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinin Bölümleri ve

Asgari Teknik ve Hijyenik Şartları

             Kuluçkahanenin bölümleri

             MADDE 8 – (1) Kuluçkahanelerde aşağıdaki bölümler bulunması zorunludur;

             a) Kuluçkahane girişinde; motorlu araç veya diğer nakil araçlarının giriş ve çıkışlarında dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla araçların içinden geçirilebileceği büyüklükte dezenfektan havuzu veya dezenfeksiyon ünitesi ile alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunun yapılabileceği uygun bir sistem,

             b) Kuluçkahanenin girişinde bay ve bayanlar için ayrı ayrı duşların ve tuvaletlerin olduğu, giysilerini değiştirebilecekleri giyinme dolaplarının bulunduğu uygun bir bölüm,

             c) İdari kısım ve bürolar,

             ç) Yumurta kabul, seçim ve tasnif bölümü,

             d) Yumurta deposu,

             e) Fumigasyon odası,

             f) Ön gelişim makineleri odası,

             g) Çıkım makineleri odası,

             ğ) Seleksiyon, aşılama, cinsiyet ayrımı ve kutulama bölümleri,

             h) Ekipman ve malzeme temizleme, dezenfeksiyon bölümü,

             ı) Malzeme odası ve depo,

             i) Jeneratör,

             j) Devekuşu kuluçkahanesinde, yavru tasnif bölümünden sonra yavru geliştirme bölümü,

             k) Artıkların imhası için yakma fırını.

             (2) İşletmeler, çamaşır odası, transfer odası ve sterilizatör bulundurabilir.

             Kuluçkahane bölümlerindeki gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlar

             MADDE 9 – (1) Kuluçkahanelerin asgari teknik ve hijyenik şartları;

             a) İşletmenin ve kuluçkahane binasının girişinde el ve ayakların dezenfeksiyonunu sağlayacak ekipman ile alet ve malzemelerin temizlenip dezenfekte edilebileceği uygun bir yer ve yeterli imkanlar bulundurulur.

             b) Kuluçkahanenin çevresi, en az birbuçuk metre yüksekliğinde duvar veya tel örgü ile çevrilir.

             c) Kuluçkahane binasının çevre zemini en az elli santimetre genişliğinde beton tretuar ile çevrilir, işletme ara yolları beton, asfalt, taş döşeme, stabilize veya benzer malzemeyle kaplanır.

             ç) Kuluçkahanelerde mevcut olan oda ve koridorlarda zemin, su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılır.

             d) Kuluçkahane içindeki atık suyun; ızgaralı bir kanal veya bir boru sistemi ile tahliyesi sağlanır. Kanallar temizlik ve dezenfeksiyona uygun, yuvarlak şekilli, yeterli derinlik ve büyüklükte, kanal kapak ve/veya ızgaraları kolay çıkabilen özellikte ve katı atıkların tutulması için bölümler arasındaki kanal bağlantılarında özel tertibatlara sahip yapıda olur. Atık ve kirli suların çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde kanalizasyon veya bir fosseptiğe bağlanması zorunludur.

             e) Duvarlar; tabandan tavana kadar açık renkli, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir, sağlam, düzgün ve geçirgen olmayan bir malzeme ile kaplanır.

             f) Duvarların birbiri ile birleşen kısımları ve duvar-zemin bağlantısı pislik tutmayacak yapıda olur.

             g) Kapı ve pencere çerçeveleri dayanıklı paslanmaz materyalden yapılır. Eğer ahşap ise bütün yüzeyleri düzgün ve su geçirmez bir materyal ile kaplanır. Açılabilen dış pencerelerin tamamı sinek, haşere ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek şekilde pencere teli ile kaplanır. Kapı ve pencereler yeteri büyüklükte olur.

             ğ) Havalandırma ve buhar tahliyesini sağlayacak uygun bir sistem olur. Hava girişlerine değişik kademe filtre konularak havanın temizlenmesi sağlanır.

             h) Tavan, düzgün ve kolay temizlenebilir yapıda olur.

             ı) İşletmenin banyo ve tuvaletinde mevcut olan lavabolarda sıvı temizlik malzemesi ve dezenfektan gibi gerekli sıhhi malzeme bulundurulur.

             i) Çöplerin ve atıkların konulması için su geçirmez, paslanmaz, kolay temizlenir ve dezenfekte edilebilir nitelikte taşınabilecek ekipmanlar bulundurulur.

             j) Oluşan atık ve artıkların hijyenik şartlara uygun bir şekilde çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden ilgili mevzuat hükümlerine göre izale, bertaraf ve tahliyesi yapılır.

             k) Kuluçkahanelerde çalışan personelin kullanımına mahsus, düzgün, su geçirmez, yıkanabilir duvar ve zemine sahip yeterli büyüklükte oda veya odalar bulundurulur. Kuluçkahanede bir vardiyada çalışan beş işçi için bir lavabo, duş ve tuvalet bulunması zorunludur. Her işçi için elbiselerini koyabileceği bir dolap bulunur. Tuvaletler, doğrudan çalışma bölümlerine açılmaz.

             l) Kuluçka amacıyla kullanılacak yumurtalar dezenfekte edilmiş tablalara yerleştirilir. Yumurtaların konulacağı depoların, uygun ısı ve nem oranları sağlanır.

             m) Çalışma yerleri ile temizlik yapılan bütün bölümlerinde devamlı içilebilir nitelikte yeterli basınçta su imkanı ile yeterli sayıda musluk bulundurulur. Buralardaki lavabolarda sıvı temizlik malzemesi ve dezenfektan gibi gerekli sıhhi malzeme bulundurulur.

             n) Kuluçkahanelerde kullanılacak su içilebilir nitelikte olacak, şehir şebeke suyu kullanmayan işletmelerde su resmi bir laboratuvarda kimyasal yönden bir defa, mikrobiyolojik yönden de her altı ayda bir analiz ettirilerek "içilebilir raporu" alınarak işletmenin faaliyette bulunduğu sürece dosyalanarak muhafaza edilir. Şehir şebeke suyu kullanan işletmelerde su faturası veya su ile ilgili ödemeleri gösteren belgeleri iki yıl süreyle dosyalayarak saklanır ve talep edilmesi durumunda denetim için gelen uzmanlara gösterilir.

             o) Kuluçkahanelerde saklanması gereken ekipman, alet ve malzemeler; malzeme odası veya depo içinde bulundurulur.

             ö) Sağlıklı kanatlı yavru üretimi için kuluçkahanede normal çalışma yerleri ile embriyonun geliştiği ve civcivin çıktığı hassas bölümlerin ayrılması, hassas bölüme girecek personelin de gerekli hijyenik tedbirleri alıp usulüne uygun giyinmesi zorunludur.

             p) Kuluçkahane artıkları, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen işletme içerisindeki yakma fırınında, yakma fırını yoksa özel bir çukura gömülecek veya bir rendering tesisinde imha edilecektir. İşletme, atıklarını bağlı bulunduğu belediye çöplüğüne götürecekse; işletme ile belediye başkanlığı arasında bu konu ile ilgili olarak yapılmış olan sözleşmenin bulunması ve artıkların usulüne uygun bir şekilde bekletilmeksizin ilgili çöplüğe götürülerek işletmeden uzaklaştırılması şarttır. Kuluçka artıklarını taşımada kullanılan ekipman her kullanımdan sonra usulüne uygun bir şekilde temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

             r) Kuluçka amacı ile sadece temiz yumurtalar kullanılacaktır. Kullanılan yumurtalar tablalara yerleştirilmeden önce tercihen yirmidört saat içinde veya mümkün olan en erken zamanda sanitize edilir.

             s) Kanatlı yavru nakillerinde dezenfekte edilmiş plastik kasalar veya hiç kullanılmamış özel kutular kullanılır.

             ş) Kuluçka makineleri her çıkımdan sonra dezenfekte edilir.

             t) Kuluçkahane işletmeleri, işletmenin girişinde o yerin hangi amaçla kullanıldığını ve kime ait olduğunu gösterir tabela bulundurmak zorundadır.

             u) Personelin açık renkli, kolayca temizlenebilir, başlık, çizme veya özel ayakkabı, çalışma kıyafetleri ve tek kullanımlık bone ve maske kullanması zorunludur.

             ü) İşletmeler, yangın ve patlamalar için gerekli önlemleri almak zorundadır.

             v)  Kuluçkahanelerde, böcekler ve fareler gibi zararlıların girmesini engelleyecek gerekli önlemlerin alınması zorunludur.

             Damızlık kanatlı işletmelerinin bölümleri

             MADDE 10 – (1) Damızlık kanatlı işletmelerinde aşağıdaki bölümler bulunması zorunludur;

             a) Damızlık kanatlı işletmeleri girişinde; motorlu araç veya diğer nakil araçlarının giriş ve çıkışlarında dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla araçların içinden geçirilebileceği dezenfektan havuzları veya dezenfeksiyon ünitesi ile alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunun yapılabileceği uygun bir sistem,

             b) Damızlık kanatlı işletmelerinin girişinde bay ve bayanlar için ayrı ayrı duş yapabilecekleri, giysilerini değiştirebilecekleri giyinme dolapları ve tuvalet bulunan uygun bir bölüm,

             c) İdari kısım ve bürolar,

             ç) Kümesler,

             d) Yem depoları veya yem siloları,

             e) Yumurta toplama odası,

             f) Malzeme odası,

             g) Varsa dezenfekte edilebilir otopsi odası,

             ğ) Artıkların imhası için özel imha çukuru.

             Damızlık kanatlı işletmelerinin bölümlerindeki gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlar

             MADDE 11 – (1) Damızlık kanatlı işletmelerinin asgari teknik ve hijyenik şartları aşağıda belirtilmiştir.

             a) İşletmeye girenlerin el ve ayaklarını dezenfekte etmelerini sağlayacak uygun ekipman ile alet ve malzemelerin temizlenip dezenfekte edilebileceği uygun bir yer ve yeterli imkanlar bulundurulur.

             b) İşletme çevresi, en az birbuçuk metre yüksekliğinde duvar veya tel örgü ile çevrilir.

             c) Kümeslerin bina çevre zemini en az elli santimetre genişliğinde beton tretuar ile çevrilir, işletme ara yolları beton, asfalt, taş döşeme, stabilize veya benzer malzemeyle kaplanır.

             ç) Damızlık kanatlı işletmelerinin boşaltılmasından sonra yapılacak olan temizlik esnasında oluşacak olan atık suyun; ızgaralı bir kanal veya borulu bir sistem ile tahliyesi sağlanır. Kanallar, temizlik ve dezenfeksiyona uygun, yuvarlak şekilli, yeterli derinlik ve büyüklükte, kanal kapak ve/veya ızgaraları kolay çıkabilen özellikte ve katı atıkların tutulması için bölümler arasındaki kanal bağlantılarında özel tertibatlara sahip yapıda olur. Atık ve kirli suların çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde kanalizasyon veya bir foseptiğe bağlanması zorunludur.

             d) Damızlık kanatlı işletmelerinde mevcut olan kümes, oda ve koridorlarda zemin, su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden usulüne uygun bir şekilde yapılır.

             e) Duvarlar; tabandan tavana kadar açık renkli, dezenfekte edilebilir, sağlam, düzgün ve geçirgen olmayan bir malzeme ile sıvanır veya kaplanır.

             f) Duvarların birbiri ile birleşen kısımları ve duvar-zemin bağlantısı pislik tutmayacak yapıda olur.

             g) Kapı ve pencere çerçeveleri dayanıklı paslanmaz materyalden yapılır. Eğer ahşap veya demir ise bütün yüzeyleri düzgün ve su geçirmez bir materyal ile kaplanır. Açılabilen dış pencerelerin tamamı kuş ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek şekilde tel ile kaplanır. Kapı ve pencereler yeteri büyüklükte olur.

             ğ) Havalandırma ve buhar tahliyesini sağlayacak uygun bir sistem ve yeterli ışıklandırma sağlanır.

             h) Tavan düzgün ve kolay temizlenebilir yapıda olacaktır.

             ı) Kümeslerde devamlı içilebilir nitelikte su imkanı ile yeterli sayıda musluk bulunur. Buralardaki lavabolarda sıvı temizlik malzemesi ve dezenfektan gibi gerekli sıhhi malzeme bulundurulur.

             i) İşletmede kullanılacak su içilebilir nitelikte olur, şehir şebeke suyu kullanmayan işletmelerde su resmi bir laboratuvarda kimyasal yönden bir defa, mikrobiyolojik yönden de her altı ayda bir analiz ettirilerek "içilebilir raporu" alınır ve bu rapor işletmenin faaliyette bulunduğu sürece dosyalanarak muhafaza edilir. Şehir şebeke suyu kullanan işletmelerde su faturası veya su ile ilgili ödemeleri gösteren belgeleri iki yıl süreyle dosyalayarak saklar ve talep edilmesi durumunda denetim için gelen uzmanlara gösterir.

             j) Çöplerin ve atıkların konulması için su geçirmez, paslanmaz, kolay temizlenir ve dezenfekte edilebilir nitelikte taşınabilecek ekipmanlar bulundurulur.

             k) Oluşan atık ve artıkların hijyenik şartlara uygun bir şekilde çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden ilgili mevzuat hükümlerine göre izale, bertaraf ve tahliyesi yapılır.

             l) Damızlık kanatlı işletmelerinde çalışan personelin kullanımına mahsus, düzgün, su geçirmez, yıkanabilir duvar ve zemine sahip yeterli büyüklükte oda veya odalar bulundurulur. Grand parent işletmelerde bir vardiyada çalışan beş işçi için bir lavabo, duş, tuvalet ve her işçi için elbiselerini koyabileceği bir dolap; parent stock işletmelerde ise bir vardiyada çalışan yedi işçiye bir lavabo, duş, tuvalet ve her işçi için elbiselerini koyabileceği bir dolap bulundurulur. Tuvaletler, doğrudan çalışma bölümlerine açılmaz.

             m) İşletme artıkları bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası (ğ) bendinde belirtilen özel imha çukurunda, özel imha çukuru yoksa yakma fırınında veya bir rendering tesisinde imha edilir. İşletme, artıklarını bağlı bulunduğu belediye çöplüğüne götürecekse; işletme ile belediye başkanlığı arasında bu konu ile ilgili olarak yapılmış olan sözleşmenin bulunması ve usulüne uygun bir şekilde bekletilmeksizin ilgili çöplüğe götürülerek işletmeden uzaklaştırılması şarttır. İşletme artıklarını taşımada kullanılan ekipman her kullanımdan sonra usulüne uygun bir şekilde temizlenir ve dezenfekte edilir.

             n) Damızlık kanatlı işletmelerinde saklanması gereken ekipman, alet ve malzemeler malzeme odası veya depo içinde bulundurulur.

             o) Yemlik ve suluklar uygun şekilde yerleştirilecek ve sık sık temizlenir.

             ö) Yeni grup kanatlılar gelmeden önce kümesler ile alet ve ekipman temizlenir ve dezenfekte edilir.

             p) İçme suyu depoları ve sistemi dezenfekte edilebilir özellikte olur.

             r) Farklı yaş ve türdeki hayvanlar aynı kümeste bulundurulamaz.

             s) Kümeslere yabani kuşların girmesi engellenir.

             ş) İşletmeler içerisinde gübre, çöp ve benzeri atıklar bulundurulur.

             t) Yem depoları, hijyenik koşullarda depolamaya uygun olur.

             u) İşletmelerde böcekler ve fareler gibi zararlılara karşı mücadele edilir.

             ü) Damızlık kanatlı işletmelerinde, suda yaşamaya ihtiyaç duyanlar hariç, tavuk, hindi, bıldırcın ve benzeri gibi kümes hayvanlarını barındıracak olan ve bu kanatlı hayvanlarını açıkta gezdirmek isteyen işletmelerin plan ve projelerinde gezinti alanlarını göstermeleri, üstü ve etrafının yabani kuşlarla irtibatını kesecek şekilde kuş teli, ağ veya uygun başka bir yapı malzemesi ile kapatılmaları zorunludur. Devekuşu gezinti yerlerinde sadece gezinti yeri etrafının çit veya duvar ile kapatılması yeterlidir.

             v) Damızlık kanatlı işletmeleri, işletmenin girişine tabela bulundurarak o yerin hangi amaçla kullanıldığını ve kime ait olduğunu göstermek zorundadır. Ayrıca bu tabelada işletme numarası da yazılır. İşletmede yer alan kümeslerin uygun bir yerine; kümesin numarası, kapasite ve mevcut sayısını gösterir bilgileri taşıyan levhalar bulundurulur.

             y) Personelin açık renkli, kolayca temizlenebilir, başlık, çizme veya özel ayakkabı, çalışma kıyafetleri kullanması zorunludur.

             z) İşletmeler, yangın ve patlamalar için gerekli önlemleri almak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tavuk ve Hindi Dışındaki Damızlık Kanatlı ve Kuluçkahane İşletmeleri

             Tavuk ve hindi dışındaki damızlık kanatlı ve kuluçkahane işletmeleri için özel hükümler

             MADDE 12 – (1) Tavuk ve hindi dışındaki damızlık kanatlı ve kuluçkahane işletmeleri için bazı özel hükümler aşağıda belirtilmiştir.

             a) Tavuk ve hindi dışındaki kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinin bölümleri birbirinden tel veya duvar ile ayrılacak giriş ve çıkışları ayrı kapılardan olur.

             b) Gelişim ve çıkım işlemlerini tek bir makinede yapan devekuşu ve diğer kanatlı kuluçkahanelerinde gelişim, çıkım ve transfer odaları aranmaz. Gelişim ve çıkım makineleri farklı olan işletmelerde bu makinelerin bulunduğu bölümler birbirinden bağımsız olur.

             c) Kuluçka makinesinin özelliği fumigasyon yapmaya uygun ise ayrıca fumigasyon odası aranmaz. Bu gibi durumlarda makinenin fumigasyon yapabilme özelliğinin belgelendirilmesi gereklidir.

             ç) Tavuk ve hindi dışındaki damızlık kanatlı ve kuluçkahane işletmelerinde, türün özelliklerine uygun tesis ve bölümlerin yapılması, biyogüvenlik, hijyen ve teknik tedbirlerinin alınması sağlanır.

             d) İşletmedeki duş, giyinme ve soyunma bölümleri ile tuvaletler çalışan personelin cinsiyeti dikkate alınarak düzenlenir.

             e) Kuluçkahanelerin kapasite ve makine özellikleri dikkate alınarak iş akışına uygun şekilde kurulması sağlanır.

             f) Bıldırcın yavru gelişim ünitesi kuluçkahaneye bitişik veya yakın bir konumda yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hijyen ve Sağlık Kontrolü

             Sağlık kontrolü

             MADDE 13 – (1) Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri, Bakanlıkça uygulanacak olan sağlık kontrolü ve tarama programlarına katılmak ve etkili biyogüvenlik tedbirlerini almak zorundadır.

             (2) Bakanlıkça uygulanan tarama programında bulaşıcı hastalıklardan ari olan işletmelere sağlık sertifikası verilir. Bu sertifika il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürünce onaylanır.

             (3) Bakanlık gerektiğinde; tarama, sağlık kontrolü ve biyogüvenlik tedbirlerinde uluslararası mevzuatı esas alıp, bu mevzuatta belirlenen standartların sağlanmasını isteyebilir.

             Kuluçkahanelerde hijyen ve sağlık kontrolü

             MADDE 14 – (1) Kuluçkahanelerin hijyen, teknik ve sağlık kontrolleri her altı ayda bir veya Bakanlık, enstitü müdürlüğü veya il müdürlüğünün gerekli görmesi halinde daha kısa aralıklarla yapılır. Sağlık kontrolü için gerekli örnekler, il ve ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından alınır ve kuluçkahaneye ait laboratuvar muayeneleri, Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlarca yapılır. Gerektiğinde sağlık kontrolü için örnek almaya enstitüden uzman veteriner hekimler de katılabilir.

             (2) Sağlık kontrolü yapılan kuluçkahane işletmesinin yetkilileri kontrol ücretlerini, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği gereğince laboratuvar tetkiklerini yapan ilgili enstitü döner sermaye işletmesine yatırır.

             (3) Kuluçkahaneye girerek denetim yapacak olan elemanların ve işletmede çalışan personelin altı ayda bir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşunda veya konu ile ilgili Bakanlığımıza bağlı enstitülerde veya Bakanlıkça onaylı kanatlı teşhis ve analiz laboratuvarlarında salmonella portör testinden geçmeleri ve salmonella portörü olmadığını gösteren bir belge almaları zorunludur.

             Damızlık kanatlı işletmelerinde hijyen ve sağlık kontrolü

             MADDE 15 – (1) Damızlık kanatlı işletmelerin teknik, hijyenik ve sağlık kontrolleri her altı ayda bir veya Bakanlık, enstitü müdürlüğü veya il müdürlüğünün gerekli görmesi halinde daha kısa aralıklarla yapılır. Sağlık kontrolü için gerekli örnekler, il ve ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından alınır ve damızlık kanatlı işletmesine ait laboratuvar muayeneleri, Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlarda yapılır. Gerektiğinde sağlık kontrolü için örnek almaya enstitüden uzman veteriner hekimler de katılabilir.

             (2) Sağlık kontrolü yapılan damızlık kanatlı işletmesinin yetkilileri kontrol ücretlerini, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği gereğince laboratuvar tetkiklerini yapan ilgili enstitü döner sermaye işletmesine yatırır.

             (3) Damızlık kanatlı işletmesine girerek denetim yapacak olan elemanların ve işletmede çalışan personelin altı ayda bir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşunda veya konu ile ilgili Bakanlığımıza bağlı enstitülerde veya Bakanlıkça onaylı kanatlı teşhis ve analiz laboratuvarlarında salmonella portör testinden geçmeleri ve salmonella portörü olmadığını gösteren bir belge almaları zorunludur. Grant parent işletmelere numune almak için gelen il müdürlüğü ve enstitü temsilcilerinin son bir hafta içerisinde bir kanatlı işletmesine girmemiş ve numune almamış olmaları şarttır.

             (4) Damızlık kanatlılar, Bakanlıkça belirlenen prensiplere uygun olarak muntazaman aşılanır.

             Kuluçkalık yumurta temini

             MADDE 16 – (1) Kuluçkahanelerin, kanatlı yavru üretiminde kullanacakları yumurtaları yurtiçinde, Bakanlıkça çalışma izni ve sağlık sertifikası verilmiş işletmelerden temin etmeleri zorunludur. Bu Yönetmelik doğrultusunda çalışma izni almamış olan işletmelerin kuluçkalık yumurta satışına izin verilmez.

             (2) İthalat esnasında, damızlık yumurtalar için sağlık sertifikası aranır.

ALTINCI BÖLÜM

Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinde

Çalışma Esnasında Uyulacak Hususlar

             Personel, bina ve ekipman

             MADDE 17 – (1) Çalışma izni almış kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinin personel, bina ve ekipman yönünden aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri zorunludur;

             a) Personel, bina ve ekipman temizliğine azami itina gösterir.

             b) Kuluçkahanede veya damızlık kanatlı işletmesinde çalışacak personel açık renkli, kolayca temizlenebilir, temiz başlık, çizme veya özel ayakkabı, çalışma kıyafetleri ve koruyucu kıyafetler giyer. Çalışan personelin kıyafetleri temiz olur.

             c) Personel gün boyunca birçok kez, özellikle işe ara verip tekrar başladığında ellerini iyice temizler ve dezenfekte eder. Bunun için gerekli malzemeler hazır bulundurulur.

             ç) İşletme içerisinde sigara içilmez.

             d) Haşere, kemirici ve diğer zararlılara karşı bir program dahilinde periyodik olarak mücadele yapılır. Bu amaçla kullanılan maddeler ile işletmede kullanılan temizlik ve dezenfektan benzeri maddeler bir oda veya dolapta, kilit altında muhafaza edilir.

             e) Çalışma bölümlerine ilgili personel haricindeki kişilerin giriş çıkışına engel olunur.

             f) Kullanılan tüm alet ve ekipmanın düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılır. Bunlar çalışma günü boyunca ve iş bitiminde dikkatlice temizlenip, dezenfekte edilir, amacı dışında ve ilgili bulunduğu bölüm dışında kullanılmaz.

             g) Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri veteriner sağlık teknikeri veya veteriner sağlık teknisyeni istihdam edebilirler. İstihdam edilen bu personeller veteriner hekim gözetiminde ilaç ve aşı uygulamalarında bulunabilir ve sağlık taraması için gelen Bakanlık görevlilerine numune almada yardımcı olurlar.

             Teknik müdür

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işletmelerde teknik müdür çalıştırılması zorunludur.

             (2) Teknik müdürün görev ve sorumlulukları;

             a) Teknik müdür kendisine bağlı işletmelerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermesinden ve çalışan personele eğitim verilmesinden işverenle birlikte sorumludur.

             b) Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmenin sahibi, teknik müdürün görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı her türlü araç, gereç ve imkanı sağlamak zorundadır.

             c) Teknik müdür ile firma arasında yapılan sözleşme her yıl yenilenir. Bu sözleşme teknik müdür tarafından ilgili il müdürlüğüne teslim edilir. Sözleşmenin Noter onaylı olması durumunda sözleşmedeki süre geçerli olup süre sonuna kadar Bakanlıkça yeniden bir sözleşme istenilmez.

             ç) Teknik müdür işten ayrılmak istediği takdirde, bunu bir ay önceden çalıştığı kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletme idaresine ve işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Teknik müdürün işten çıkarılması halinde aynı işlemlerin işletme idaresince yapılması ve derhal yeni bir teknik müdür istihdamı zorunludur.

             d) Teknik müdür çalışma saatleri içinde bağlı bulunduğu şirketler dahil olmak üzere teknik müdürlük görevinden başka bir işte çalışamaz.

             e) Teknik müdür, işletmelerinde elde edecekleri kuluçkalık yumurtaları ve kanatlı hayvanları hangi kişi veya kuruluşlara verdiklerini gösterir bir liste tutar. Teknik müdür, kişi ve kuruluşların adı, soyadı veya ticari unvanı, adresi ve telefon numarasının bulunduğu liste ile sorumlu veteriner hekimin bahis konusu olan kanatlı hayvanların sağlıklı olduğuna dair düzenlemiş olduğu sağlık raporlarını muhafaza etmek zorundadır.

             f) Kuluçkahaneye gelen yumurtaların orijini ve kaç günlük oldukları, kuluçka makinesine giren yumurtaların miktarı, ırkı ve konuluş tarihi ile çıkış makinelerine alınan yumurtaların aktarma tarihi, dölsüz yumurta ve embriyo ölümleri sayısı ve oranı gibi kayıtları tutmak ve istenildiği takdirde ilgililere göstermek ile yükümlüdür.

             g) Teknik müdür, kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmesinde çalışan personelin bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yeralan bilgilerini il müdürlüğüne bildirir.

             ğ) Teknik müdür, işletmeye ait denetim defterini hazırlayarak denetime gelen görevlilere sunmak ve işletmede görülebilecek tüm aksaklıkların giderilmesinden işletme sahibi ile birlikte sorumludur.

             h) Teknik müdür damızlık işletmelere kanatlılar geldikten sonra bir hafta içerisinde, ırkını, cinsiyetini, sayısını ve hangi işletmeden geldiğini yazılı olarak il müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

             Sorumlu veteriner hekim

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işletmelerde sorumlu veteriner hekim çalıştırılması zorunludur.

             (2) Sorumlu veteriner hekimin görev ve sorumlulukları;

             a) Sorumlu veteriner hekim; kendisine bağlı işletmelerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun sağlıklı üretim yapılmasından, çalışan personelin sağlık kontrolü ve kanatlı hayvan hastalıklarının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek doğru tedbirlerin alınmasından işverenle birlikte sorumludur.

             b) İşletmede bulunan her kümes için ayrı ayrı olmak üzere üretim, ölüm, salgın hastalık vakalarını, otopsi bulgularını, performans bilgilerini gösterir kayıt cetvellerini, bulaşıcı hastalıklara karşı uygulanan aşılamaları, ilaçlama programlarını ve aşılama sonrası serolojik testlere ait sonuçları gösterir sağlık kontrol kartlarını tutmak ve istenildiği takdirde ilgililere göstermek ile yükümlüdür.

             c) Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmesinin sahibi, sorumlu veteriner hekimin görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı her türlü araç, gereç ve imkanı sağlamak zorundadır.

             ç) Sorumlu veteriner hekim ile firma arasında yapılacak olan sözleşme her yıl yenilenerek ilgili il müdürlüğüne verilir. Sözleşmenin Noterde yapılması ve geçerlilik süresinin belirtilmesi durumunda bu süre bitimine kadar yeniden sözleşme istenilmez.

             d) Sorumlu veteriner hekim, işletmenin teknik müdürlük görevini de ifa edebilir. Bu durum işletme ile yapılan sözleşmede belirtilir.

             e) Sorumlu veteriner hekim işten ayrılmak istediği takdirde, bunu bir ay önceden çalıştığı kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletme idaresine ve işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sorumlu veteriner hekimin işten çıkarılması halinde aynı işlemlerin işletme idaresince yapılması ve derhal yeni bir sorumlu veteriner hekim istihdamı zorunludur.

             f) Sorumlu veteriner hekim bağlı bulundukları şirketler de dahil olmak üzere çalışma saatleri içinde sorumlu veteriner hekimlik yaptığı işletmelerdeki görevlerinden başka bir işte çalışamaz.

             g) Sorumlu veteriner hekim, sağlık muayenelerini kendisi yapar ve sağlık raporu düzenler.

             ğ) İhbarı mecburi hastalıkları zaman geçirmeden bağlı bulunduğu il veya ilçe müdürlüğüne bildirir.

             h) İlaç ve aşı uygulamaları sorumlu veteriner hekim tarafından yapılır veya kendi gözetimi altında veteriner sağlık teknikeri veya veteriner sağlık teknisyenine yaptırır.

             ı) İlçe sınırları içerisindeki sevklerde menşe şahadetnamesine ek olarak, sorumlu veteriner hekim tarafından işletmeden sevk edilen kanatlı hayvanların sağlıklı olduklarını gösteren rapor düzenler. Düzenlenen raporun bir nüshası, kanatlı hayvanları alan kişi veya kuruluşa verilir, diğer nüshası ise işletme dosyasında saklanır. İşletmeden ilçe dışına yapılacak sevklerde 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler

             Personel bildirimi

             MADDE 20 – (1) Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmelerde çalışan teknik müdür, sorumlu veteriner hekim ve teknik personelin isimleri ve yaptığı görevler her yıl işletmelerce il müdürlüğüne bildirilmek zorundadır. Bu listede teknik personelin adı, soyadı, unvanı ve işverenle yapılan sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilir.

             Personel eğitimi

             MADDE 21 – (1) Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmelerinde çalışan personel, yeni gelişmelere paralel olarak mesleki ve teknik bilgilerinin artırılması amacıyla, çalıştığı işletmenin faaliyet gösterdiği konularda resmi veya mesleki kuruluşlarca açılacak kurs ve hizmet içi eğitim seminerlerine işletmedeki görevlerini aksatmayacak şekilde katılır. Oluşacak tüm masraflar işletme idaresince karşılanır. Ayrıca teknik müdür tarafından ihtiyaç duyulan konularda düzenli olarak eğitimler yapılır.

             Laboratuvar muayeneleri

             MADDE 22 – (1) Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmeleri, Bakanlıkça yapılan kontroller haricindeki diğer gerekli laboratuvar muayene ve analizlerini Bakanlıktan çalışma izni almış olan laboratuvarlarda yaptırmak zorundadırlar. Laboratuvar analiz sonuçları, sorumlu veteriner hekim tarafından değerlendirilerek kayıt altına alınır. Laboratuvarlarda yapılması gereken testler Bakanlıkça belirlenir.

             Kayıt ve istatistikler

             MADDE 23 – (1) Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinde tutulacak kayıt ve istatistikler;

             a) Kuluçkahaneye gelen yumurtaların orijini ve kaç günlük oldukları,

             b) Kuluçka makinesine giren yumurtaların miktarı, ırkı ve konuluş tarihi,

             c) Çıkım makinelerine alınan yumurtaların, aktarma tarihi, dölsüz yumurta ve embriyo ölümleri sayısı ve oranı,

             ç) Çıkım bölümünden sonra sağlam, sakat, kabuk altı ve ölü kanatlı yavru sayısı, kuluçka randıman grafiği,

             d) Satılabilir kanatlı yavru sayısı,

             e) Damızlık kanatlı kümeslerine ait üretim, ölüm, salgın hastalık vakaları, otopsi bulguları, performans bilgilerini gösterir kayıt cetvelleri,

             f) Damızlık kanatlı işletmelerinde bulaşıcı hastalıklara karşı uygulanan aşılama, ilaçlama programları,

             g) Damızlık kanatlı işletmelerinde aşılama sonrası serolojik testlere ait sonuçları gösterir sağlık kontrol kartları,

             ğ) Sorumlu veteriner hekimin bizzat kendisi tarafından çıkımdan sonra veya işletmenin kendi kümeslerinde mevcut olan damızlıkların aşılamaları ile yapacakları sağlık muayene sonucunda düzenleyecekleri ve imza altına alacakları sağlık raporları,

             h) İşletmede çıkmış olan hastalık kayıtlarının tutulması,

             ı) İşletmede elde edilen kanatlı hayvanların hangi kişi veya kuruluşlara verildiğini gösterir listenin tutulması

             hususlarını içermelidir.

             (2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin en az üç yıl süre ile saklanması zorunludur.

             Tanıtım ve reklam

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan işletmeler, görsel ve yazılı tanıtım ve reklamlarını 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda yapmaları zorunludur.

             Faaliyete ara verme, kapatma, değişiklik ve ilaveler

             MADDE 25 – (1) Her hangi bir nedenle üretime ara verecek işletmeler, ara verme gerekçesi ve süresini belirten dilekçelerine çalışma izninin aslını da eklemek suretiyle il müdürlüğüne müracaat ederler. Bu tesislere ait çalışma izninin asılları, söz konusu tesis yeniden üretime başlayıncaya kadar İl Müdürlüklerinde muhafaza edilir. Süre bitiminde işletme sahibi işletmesini yeniden faaliyete geçirmek isterse bir dilekçe ile il müdürlüğüne başvuruda bulunur. İşletmenin faaliyetine ara verdiği süre bir yıldan kısa ise çalışma izni işletme sahibine iade edilir. Faaliyete ara verilen süre bir yıl ile iki yıl arasında ise il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğünce işletme yerinde incelenir. İki yıldan fazla süreyle işletmede faaliyete ara verilmesi durumunda söz konusu işletme mahallinde tesis inceleme komisyonunca incelenir. Faaliyete ara verme nedeniyle tesis inceleme komisyonu tarafından yapılacak incelemeye diğer kurumlardan görüş veya personel katılımı istenilmez. Uygun olanlara çalışma izni iade edilir. İşletmede tamirat ya da tadilat gerekiyorsa bu işlem için süre verilir ve eksikliklerin giderilmesini takiben çalışma izni iade edilir.

             (2) Çalışma izni almış kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinde il müdürlüğünün müsaadesi olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. İşletmeye yapılacak olan her türlü tadilat veya ilaveler işletme tarafından hazırlanacak olan tadilat projesinde belirtilerek il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğünden onay almaları zorunludur. İl müdürlükleri projedeki teknik değişikliklerle ilgili bağlı bulundukları enstitüden uygun görüş alır. Tadilat projelerinin uygun bulunması halinde bu tür değişiklikler işletmenin bağlı olduğu hayvan sağlığı şube müdürlüğünün gözetiminde yapılır.

             (3) Verilen çalışma izni, üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu, adres ve iş için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde çalışma izni geçerliliğini kaybeder. Çalışma izninde belirtilen sahip veya unvan değişikliği hallerinde, durum en geç bir ay içerisinde bir dilekçe ile Valiliğe bildirilir. İl müdürlüğü, gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri istemek kaydıyla çalışma izni üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden çalışma izni düzenler. Çalışma izni belgesinin kaybolması durumunda bir dilekçeyle veya okunmayacak şekilde tahrip olması halinde ise, tahrip olmuş çalışma izin belgesinin aslı ve bir dilekçeyle Valiliğe müracaat edilir. İl müdürlüğünün uygun görmesi halinde gerekli açıklama da yapılarak yeniden çalışma izin belgesi düzenlenir.

             (4) Damızlık kanatlı işletmelerin kapasite artışlarında;

             a) Mimari proje,

             b) Vaziyet planı,

             c) Gayrı sıhhi müessese ve çevresel etki değerlendirme açısından sınıf değişikliği olması durumunda ise Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan ÇED olumlu veya ÇED gerekli değildir kararını gösterir belge

             istenir.

             Yükümlülük

             MADDE 26 – (1) Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesinin faaliyetinin sahibi tarafından durdurulması veya işletmenin kapatılması hallerinde işletme sahibi bu durumu yazılı olarak en geç bir ay içerisinde Valiliğe bildirmek zorundadır.    

             (2) İşletmeler, beyannamelerinde belirtmiş oldukları faaliyet alanından başka herhangi bir faaliyette bulunamazlar.

             Denetim

             MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinin yılda en az iki kez olmak kaydı ile süreye bakılmaksızın işletmenin bağlı bulunduğu enstitü ve/veya il müdürlükleri yetkililerince denetlenmesi zorunludur. Gerekli hallerde Bakanlıkça da denetim yapılabilir. Bakanlık, enstitü ve il müdürlüklerinin denetimi esnasında tespit edilen eksiklikler makul bir süre verilerek işletme sahibince giderilmesi istenir. Verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda, konuyla 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile bu Yönetmelikte geçen yaptırımlar uygulanır. Denetim esnasında düzenlenen tutanağın bir nüshası ilgili işletme sahibine verilir ve tutanak tebellüğ niteliğini taşır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yaptırımlar

             MADDE 28 – (1) Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinin, bu Yönetmelikte istenilen bilgi ve belgeler ile Valiliğe müracaat ederek çalışma izni ve düzenli olarak sağlık sertifikası almaları zorunludur. Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri çalışma izni olmadan faaliyetlerini sürdüremezler. Çalışma izni ve sağlık sertifikası bulunmayan işletmelerin tespiti halinde bu işletmeler Valilik oluru ile faaliyetten men edilir. İşletmede hayvan bulunması halinde bu hayvanların yaşına bakılmaksızın en kısa süre içerisinde çalışma izni almış bir işletmeye transferi yapılır veya kesime gönderilir.

             (2) Çalışma izni verilen işletmelerin denetimi esnasında belirlenen eksikliklerinin giderilmesi için süre verilir. Verilen süre zarfında eksikliklerin giderilmemesi durumunda söz konusu işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durdurulur, çalışma izni ve sağlık sertifikaları iptal edilir, işletmede hayvan bulunması halinde bu hayvanların yaşına bakılmaksızın en kısa süre içerisinde çalışma izni almış bir işletmeye transferi yapılır veya kesime gönderilir. Bu işletmeler Valilik oluru ile faaliyetten men edilir.

             (3) Çalışma izni alan kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri düzenli olarak her kümes ve kuluçkahane için Bakanlıkça yapılan sağlık taramalarına katılmak zorundadır. Bu taramaları müteakip düzenlenen sağlık sertifikaları olmaksızın işletmelerce civciv ve yumurta satışı yapılamaz. Sağlık kontrolünde hastalıktan ari olmayan işletmelerin daha önceden almış oldukları sağlık sertifikaları iptal edilir. Arilik sağlanıncaya kadar faaliyetine izin verilmez.

             Diğer hükümler

             MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunan kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerine, kuruluş ön izni, kuruluş izni, çalışma izni ve sağlık sertifikaları bağlı bulundukları il müdürlüklerince verilir.

             (2) Bu yönetmeliğin yayımından önce kurulmuş ve çalışma izni almamış olan kuluçkahane, damızlık kanatlı işletmesi sahipleri ile kanatlı dışında hayvancılık işletmesi iken kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesine dönüştürmek isteyen işletme sahiplerinin bir dilekçe ile valiliğe başvurmaları halinde;

             a) Özel izin vermekle yetkili ve görevli belediye veya Çevre ve Orman ve benzeri Bakanlıkların yerel birimlerinden, mücavir alan dışında açılacak kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri için il özel idare müdürlüğünden özel mevzuatı gereği yerin uygunluğu, ÇED olumlu veya ÇED gerekli değildir kararı, imar planı kararı gerekip gerekmediği gibi görüşleri istenir.

             b) Tesis İnceleme Komisyonunun mahallinde yaptığı inceleme sonucunda da damızlık kanatlı üretimi ve yetiştirilmesi açısından uygun ve bu Yönetmelik gerekliliklerini sağladığının tespitini gösteren açılma raporu istenir.

             c) Kuruluş ön izni ve kuruluş izni için gerekli belgeler ile Bakanlığın talep ettiği diğer tüm bilgi ve belgeleri sağlamaları halinde bu işletmelere kuruluş ön izni ve kuruluş izni belgesi düzenlenmeden, doğrudan açılma raporu düzenlenerek çalışma izni verilir.

             (3) Bakanlığımızca çalışma izni verilmiş olan kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerine bir kilometre uzaklıktaki bir mesafede 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince kurulacak hayvancılık işletmeleri için; bu Yönetmelik gereği oluşturulan tesis inceleme komisyonundan uygun görüş alınır. İki işletme arası mesafenin bir kilometreden fazla olması durumunda bu husus aranmaz.

             (4) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce çalışma izni almış olan kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinin çalışma izinleri geçerlidir.

             (5) Bu Yönetmeliğin yayımından önce yapılmış ve çalışma izni almamış olan işletmeler ile inşaatı devam eden işletmeler bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

             Alt düzenleyici işlemler

             MADDE 30 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak, alt düzenleyici işlemleri çıkarmaya yetkilidir.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 31 – (1) 18/6/2004 tarihli ve 25496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Çalışma ve Sağlık Kontrol Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 

 

 

Ek-1

 

BEYANNAME

            

            

             1 - Kurulacak kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmelerinin:

                                                                                             

                  a) Sahibinin adı ve soyadı veya ticari adı                  :

                  b) Firmanın açık adresi                                              :

                  c) İşletmenin açık adresi                                            :

                  d) Telefon no.                                                            :

                  e) Faks no.                                                                 :

                  f) Ada, pafta ve parsel no.                                        :

                                                                                                    

             2 - Faaliyet alanı ve kapasitesi

                                                                                                    

             a) Kuluçkahane (Kapasitesi - Adet)

                  Tavuk                                                                        :

                  Hindi                                                                         :

                  Devekuşu                                                                  :

                  Bıldırcın                                                                     :

                  Diğer Kanatlılar (.........................)                            :

             b) Damızlık kanatlı işletmeleri (Kümes - Adet)              :

                  Tavuk                                                                        :

                  Hindi                                                                         :

                  Devekuşu                                                                  :

                  Bıldırcın                                                                     :

                  Diğer Kanatlılar (.........................)                            :

 

             3 - Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmelerinin faaliyet alanı ile ilgili iş akım şeması ve açıklama raporu.

 

             4 - Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmelerinde çalıştırılacak toplam personel sayısı.

            

             5 - Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmelerinin yatırımı için düşünülen başlama tarihi.

            

            

            

            

            

            

                                                                                                 Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletme sahibinin

                                                                                                                               Adı ve Soyadı

                                                                                                                                  İmza/Tarih

 

 

 

Ek-2

            

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMESİNİN AİDİYETİNİ

GÖSTERİR BELGELER

            

             1) Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi başvuru sahibi çiftçiye ait ise; tapu veya tapu sicil müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti,

            

             2) Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazisinin maliki ölmüş ise, intikal işlemlerinin yaptırılarak alınan intikali gösterir tapu belgesi,

            

             3) Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise, kira sözleşmesi ve kiraladığı veya ortakçılık yaptığı arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti, kadastro geçmemiş birimlerde ise keşif raporu,

 

             4) Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise, bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından işletmeyi kuran veya kuracak şahsın, ecr-i misil yani işgal bedeli- ceza bedeli kabul edilmeyecek olup; bu yeri defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

 

             5) Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ise bu arazi 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, işletmeyi kuracak veya kuran şahsın bu yeri Defterdarlıktan veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

            

             6) Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti,

            

             7) Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi köy tüzel kişiliğine ait ise muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti,

            

             8) Tapu sicilinde tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesi arazilerinde kadastro sırasında maliki belirlenmiş ise; maliki gösterir kadastro/tapulama tutanağı, malik ölmüş ise kadastro/tapulama tutanağı ile mirasçılarını gösterir mahkeme kararının aslı veya noterce onaylanmış sureti ve işletme arazisinin başvuruda bulunan kişi tarafından halen kullanıldığını gösterir il/ilçe müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

 

             9) Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi kadastro geçmeyen köy/mahalle gibi birimlerde arazinin bulunduğu il/ilçe tespit komisyonlarınca düzenlenen belge, yer tespiti ile kurulu işletmelerde arazi üzerinde kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesinin olduğunu gösterir, il/ilçe tespit komisyonu ve yetiştirici tarafından müştereken hazırlanıp imzalanmış keşif raporu.

 

 

 

 

 

Ek-3

            

YER SEÇİM RAPORU

            

            

             1 - Kurulacak kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmelerinin

            

                  a) Sahibinin adı ve soyadı veya ticari adı      :

                  b) Firmanın açık adresi                                  :

                  c) İşletmenin açık adresi                                :

                  d) Telefon no.                                               :

                  e) Faks no.                                                    :

                  f) Ada, pafta ve parsel no.                            :

 

             2 - Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmelerinin yeri ve çevresinin halen ne amaçla kullanıldığı?

            

             3 - Kurulacak işletmenin yeri, bu Yönetmelik ile 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre kanatlı hayvanların sağlıklı üretilmesi ve sağlıklı damızlık kanatlı sürülerinin yetiştirilmesi için uygun mu? (Uygun görülmemiş ise nedenleri)

 

 

 

Enstitü Md.lüğü       Enstitü Md.lüğü     Hay. Sağ. Şb. Müdürü        Hay. Sağ. Şb. Md. lüğü          İlçe Tarım Md.lüğü

   Vet. Hekim                Vet. Hekim                 Tarih, İmza                          Vet. Hekim                          Vet. Hekim

   Tarih, İmza                Tarih, İmza                                                             Tarih, İmza                         Tarih, İmza

 

 

 

             Kurulacak kuluçkahane/damızlık kanatlı işletmesinin yer seçim raporunu uygun görüşle arz ederim.

            

            

            

            

            

                                                                                                                                                          İl Müdürü

                                                                                                                                                         Tarih, İmza

            

            

                                                                             OLUR

                                                                               Vali

                                                                         Tarih, İmza

 

 

 

Ek-4

            

KURULUŞ RAPORU

            

            

             1 - Kurulacak kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmelerinin

            

                  a) Sahibinin adı ve soyadı veya ticari adı      :

                  b) Firmanın açık adresi                                  :

                  c) İşletmenin açık adresi                                :

                  d) Telefon no.                                               :

                  e) Faks no.                                                    :

                  f) Ada, pafta ve parsel no.                            :

            

            

             2 - Kurulacak işletmenin iş akışı ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile Yönetmeliği hükümlerine göre; kanatlı hayvanların sağlıklı üretilmesi, sağlıklı damızlık kanatlı sürülerinin yetiştirilmesi açısından planlaması ile ilgili enstitü görüşü uygun mu?

            

            

             3 - Belgeleri mevzuata uygun ve eksiksiz mi ?

 

 

             4 - Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesine kuruluş izni verilmesi uygundur/uygun değildir. (Uygun görülmemiş ise nedenleri)

            

            

            

         Hay. Sağ. Şb. Müdürü                                    Hay. Sağ. Şb. Md. lüğü                                  İlçe Tarım Md.lüğü

                 Tarih, İmza                                                      Vet. Hekim                                                  Vet. Hekim

                 Tarih, İmza                                                     Tarih, İmza

            

            

             Kurulacak kuluçkahane/damızlık kanatlı işletmesinin kuruluş raporunu uygun görüşle arz ederim.

            

            

            

            

                                                                                                                                                                  İl Müdürü

                                                                                                                                                                 Tarih, İmza

            

            

                                                                                     OLUR

                                                                                       Vali

                                                                                 Tarih, İmza

 

 

 

Ek-5

AÇILMA RAPORU

            

            

             1 - Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmelerinin

            

                  a) Sahibinin adı ve soyadı veya ticari adı      :

                  b) Firmanın açık adresi                                  :

                  c) İşletmenin açık adresi                                :

                  d) Telefon no.                                               :

                  e) Faks no.                                                    :

                  f) Ada, pafta ve parsel no.                            :

            

             2 - Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesinin işletme kurma izni aşamasındaki projelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı:

                  a) Yapılmıştır.                                                     b) Yapılmamıştır.

            

            

             3 - Mahallinde yapılan inceleme sonucunda işletmenin yönetmelik hükümlerine göre uygun olup, olmadığı?

                  a) Uygundur.

                 

                  b) Uygun değildir. (Uygun görülmemiş ise nedenleri)

            

            

             Kuluçkahane/damızlık kanatlı işletmesine açılma raporu verilmesi uygundur/uygun değildir.

            

            

            

Enstitü Md.lüğü           Enstitü Md.lüğü      Hay. Sağ. Şb. Müdürü      Hay. Sağ. Şb. Md. lüğü          İlçe Tarım Md.lüğü

   Vet. Hekim                    Vet. Hekim                   Tarih, İmza                        Vet. Hekim                          Vet. Hekim

   Tarih, İmza                    Tarih, İmza                                                             Tarih, İmza                         Tarih, İmza

 

 

 

             Kurulacak kuluçkahane/damızlık kanatlı işletmelerinin kuruluş raporunu uygun görüşle arz ederim.

            

            

            

                                                                                                                                                          İl Müdürü

                                                                                                                                                         Tarih, İmza

            

            

                                                                                 OLUR

                                                                                   Vali

                                                                             Tarih, İmza