16 Mart 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26464

ANA STATÜ

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı;  Türkiye Eskrim Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Eskrim Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, teknik direktör, antrenör, hakem, idareci, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

             a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

             b) CEE: Avrupa Eskrim Konfederasyonunu,

             c) COMES: Akdeniz Ülkeleri Konfederasyonunu,

             ç) Federasyon: Türkiye Eskrim Federasyonunu,

             d) Federasyon Başkanı: Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanını,

             e) FIE: Uluslararası Eskrim Federasyonunu,

             f) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             g) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

             ğ) Spor Dalı: Eskrim sporunu,

             h) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

             Federasyonun teşkilatı

             MADDE 5 – (1) Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı genel merkez şubeleri ve bölge sorumluları şeklinde yönetim kurulu kararları ile oluşur.

             (2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki kurul ve birimlerden oluşur;

             a) Genel kurul,

             b) Yönetim kurulu,

             c) Denetleme kurulu,

             ç) Disiplin kurulu,

             d) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk, basın ve diğer kurullar,

             e) Genel sekreterlik,

             f) İdari birimler.

             (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin dışındaki kurullar ve birimlerin oluşumu,  görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları; her sene sezon öncesi yönetim kurulu tarafından onaylanan talimatla belirlenir.

             Federasyonun görevleri

             MADDE 6 – (1) Federasyonun görevleri şunlardır;

             a) Eskrim sporunun gelişmesini ve ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla; projeler üretmek; bu konularda gereken karar ve tedbirleri almak, uygulamak ve uygulatmak,

             b) Yurt içinde ve yurt dışında  eskrim sporu ile ilgili gelişmeleri izlemek, tüm yaş grupları için her türlü  organizasyonları, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların izinlerini verip, uygulamalarını kontrol etmek,

             c) Antrenörlerin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

             ç) Ülke içinde yarışma ve organizasyonlar düzenlemek, devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

             d) Federasyona gelir sağlamak amacıyla faaliyette bulunmak. Taşınır ve taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek,

             e) Kulüpler, bölge temsilcilikleri, il temsilcileri ile il müdürlükleri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

             f) Yurt içinde düzenlenecek her türlü eskrim müsabakalarının  iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek, gerekli gördüğü  durumlarda yönetim kurulu kararı ile bu yetkiyi bölge ve/veya il temsilcileri ile il müdürlüklerine vermek,

             g) Yurt içindeki her türlü sportif ve sosyal amaçlı açılan eskrim kulüplerinin ve tesislerinin tescil, vize, gözetim ve denetimini yapmak,

             ğ) Ülke genelinde ferdi ve kulüp takımları arasında eskrim il, grup ve final yarışmaları ile ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak,

             h) İl, grup ve final yarışmaları sonunda  başarılı kulüplerin takibini yapmak,

             ı) Eskrim sporu ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

             i) Eskrim sporu ile ilgili yarışmalar düzenlemek, antrenman ve eğitim alanlarını tespit etmek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerce yapılan tesis, işletme, alan ve benzeri yerlerin standartlarını belirlemek, onaylamak ve denetimini yapmak,

             j) İllerdeki Federasyon il temsilcilerinin kendi aralarında, bölge sorumluları ve Federasyonla koordineli  bir şekilde çalışmalarını sağlamak,          

             k) Federasyonun kuruluş, görev ve amaçlarının gerçekleşmesi için bütçe çalışması yapmak, bunun için gerekli ve yeterli mali kaynakları sağlamak, bunlarla ilgili gereken karar ve tedbirleri almak,

             l) Eskrim sporunu yaygınlaştırmak için eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kamu ve özel kurumlarla ortak programlar, bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

             m) Eskrim malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek bunların yurt içinde veya  yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

             n) Uluslararası yarışma ve şampiyonalara iştirak edecek olan milli takımları ve teknik kadroyu  oluşturan sporcu, teknik direktör, antrenör, doktor, masör, hakem, yönetici ve benzeri spor elemanlarını belirlemek, seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak ve ülkemizi milli takımlar ile temsil etmek,

             o) Eskrim müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

             ö) Sporcuların lisans, tescil ve vize işlemlerini yapmak, transfer ücretlerini belirlemek.

             Genel kurul

             MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

             (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

             a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

             b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

             c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu  üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             e) Dünya, Avrupa ve Akdeniz Konfederasyonu yönetim ve hakem kurulu üyeleri,

             f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

             g) Genel kurul tarihinden  en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla sırasıyla;

             1) Olimpiyat oyunlarında ilk üçe girmiş olan sporcular,

             2) Büyükler Dünya Şampiyonasında ilk üçe girmiş olan sporcular,

             3) Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan sporcular,

             4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan kura ile belirlenecek  beş sporcu.

             ğ) Faal olmamak kaydı ile en üst seviyede hakemlik yapanlar arasında kura ile belirlenecek beş hakem,

             h) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek  beş üye,

             ı) Kulüpleri temsilen son iki yılda üst üste faaliyetlere katılan ve faal olan her kulübü temsilen aşağıdaki sporcu sayılarına göre belirlenecek üyeler;

             1) 1-10 arası sporcusu olan kulüpleri temsilen iki üye,

             2) 11-15 arası sporcusu olan kulüpleri temsilen üç üye,

             3) 16-20 arası sporcusu olan kulüpleri temsilen dört üye,

             4) En az iki kategoride yirmi sporcunun üstünde müsabakalara katılan her kulübü temsilen beş üye.

             (3) İl müdürlerinin tespitinde; en fazla nüfusu olan üç il müdürü ile, bu illerin dışında  coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü esas alınır.

             (4) Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

             (5) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur.

             (6) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.

             (7) Genel kurulda vekaleten oy kullanılmaz.

             (8) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

             Genel kurulun görevleri

             MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

             a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

             b) Başkan, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

             c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

             ç) Yönetim kuruluna taşınır ve taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması için yetki vermek,

             d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

             e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

             f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

             g) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

             ğ) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

             h) İlgili branşta şube kurmak,

             ı) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

             (2) Kurulan profesyonel şubelerin iş ve işlemleri amatör ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kurul eliyle yürütülür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları Federasyon tarafından çıkarılan talimatlarla belirlenir.

             (3) Birinci fıkranın (ç), (g) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu ile karar verilir.

             Genel kurul toplantıları

             MADDE 9 – (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapılır. Mali genel kurul ise en geç iki yılda bir Kasım veya Aralık ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda bir önceki döneme ilişkin yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülerek ibra edilir. İçinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Ayrıca Ana Statü değişiklikleriyle Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişine ilişkin konularda kararlar alınır.

             (2) Olağanüstü genel kurul;

             a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınması,

             b) Yönetim kurulunun kararı,

             c) Toplam delege sayısının en az % 40 ’ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

             üzerine toplanır.

             (3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ibra edilmez ise  Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulu da ibra edilmemiş ise bu görevi genel kurul başkanlık divanı yürütür.

             (4) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz.

             (5) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, gündem haricinde başka konu görüşülmez ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

             (6) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların  asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

             (7) Genel Müdürlük genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan’a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

             Federasyon Başkanı

             MADDE 10 – (1) Federasyon başkanı olabilmek için;

             a) T. C. vatandaşı olmak,

             b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

             c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

             ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya Özerk Federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

             d) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

             e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

             f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak.

             (2) Başkan adaylarında, başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

             a) Nüfus cüzdanı örneği,

             b) İkametgah belgesi,

             c) Mezuniyet belgesi,

             ç) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair beyan,

             d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Ceza kurullarınca bir defada altı aydan fazla veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti  cezası ile cezalandırılmadığına dair beyan.

             (3) Başkan adayları genel kurul tarihinden en az on beş gün önce aday olduklarına dair başvurularını yapar ve 2.000 YTL adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırır.

             (4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, genel kurulda yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi ile birlikte yapılır.

             (5) Başkanın yokluğunda görevlerini, başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Başkan tarafından atanan başkan vekilinin başkan için aranan şartları taşıması gerekir.

             (6) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

             Başkanın görevleri

             MADDE 11 – (1) Başkanın görevleri şunlardır;

             a) Federasyonu temsil etmek,

             b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlar, Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,

             c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

             ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek. Gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

             d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek,

             e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

             f)  Başkan vekilini belirlemek,

             g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

             ğ) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkiyi sınırlarını belirterek yönetim kurulu üyelerine ve/veya genel sekretere devretmek, 

             h) İlgili kanunlarda ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ve genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üyede genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır.

             (2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

             (3) Kulüplerin yönetim kurulu üyeleri Federasyon yönetim kurulunda görev alamazlar.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE  13 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Eskrim kulüplerini kayıt ve tescil etmek. Yurt içinde her türlü eskrim yarışması ve organizasyonun iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek. Gerektiği durumlarda kişi ve kuruluşlara Federasyon gözetim ve denetiminde kalmak şartı ile yetki vermek,

             b) Ülke genelindeki tüm eskrim yarışmalarını ve organizasyonların neticelerini tescil etmek. Olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek,

             c) Eskrim ile ilgili antrenör ve  hakemleri  eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, lisanslardan alınacak tescil, vize, transfer ücret ve yaş sınırlarını tesbit etmek, gerektiğinde transfer bedelinden alınacak pay, tescil ve vizeden ücret almak,

             ç) Yarışmalardan alınacak katkı paylarını tespit etmek,

             d) Kulüplerin eskrim branşını kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

             e) Kulüpleri, sporcuları ve antrenörleri ödüllendirmek,

             f) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırtmak,

             g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve eskrim faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

             ğ) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

             h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve eskrim ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

             ı) Eskrim ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

             i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

             j) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile eskrim alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

             k) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

             l)  Bütçeyi hazırlamak,

             m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

             n) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

             o) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

             ö) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları genel kurulun onayına sunmak ve onaylanan talimatları uygulamak,

             p) İlgili kanunlar, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

             (2) Yönetim kurulu; Federasyon başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği en az dört, en fazla altı kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

             Yönetim kurulu toplantıları

             MADDE 14 – (1) Yönetim kurulu, en az iki ayda bir, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             (2) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

             (3) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

             (4) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, başkan ve icra kurulu tarafından uygulanır.

             Denetleme kurulu

             MADDE 15 – (1) Denetleme kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen, üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. Denetleme kurulu üyelerinde, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (e) bentlerindeki şartlar ile en az birinin mali konularda ihtisas sahibi olması şartı aranır.

             (2) Mali konularda ihtisas sahibi olması gereken üyenin; hukuk, siyasal, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

             (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

             (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilmez.

             (5) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

             (6) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunar.

             Denetleme kurulunun görevleri

             MADDE 16 – (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır. 

             (2) Bu denetlemeler yerine getirilirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetimlerini Federasyon merkezinde yapar ve belgeleri Federasyon bürosunda inceler. Kurul, denetleme raporunu genel kurul toplantı tarihine en az yirmi gün kala  Federasyona teslim eder.

             (3) Federasyon, denetleme raporunu genel kurul üyelerine, toplantıdan onbeş gün önce Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlayarak ve toplantı günü toplantı salonu  girişinde asarak ve dağıtarak duyurur.

             Disiplin kurulu

             MADDE 17 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asıl üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır.

             (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır.  Üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur. Hukukçu olması zorunlu olan üyelerin, hukuk alanında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması ya da diğer eğitim kurumlarından mezun olmakla beraber hukuk alanında lisansüstü seviyede diploma almış olması gerekir.

             (3) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

             (4) Disiplin kurulu; Federasyon tarafından düzenlenen organizasyonlara katılan kulüpler, sporcular, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay  ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

             (5) Disiplin kurulu gerektiğinde toplanır. Başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile toplantı yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

             (6) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

             Tahkim kurulu

             MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile diğer kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

             (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

             Diğer kurullar

             MADDE 19 – (1) Merkez hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk ve gerekli görülen diğer yan kurullar yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir.

             (2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla düzenlenir.

             Genel sekreter ve idari birimler

             MADDE 20 – (1) Federasyonun idari birimi; genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

             (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

             (3) Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari personelin amiridir.

             (4) Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Federasyon başkanına karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

             Taşra teşkilatı

             MADDE 21 – (1) Yönetim Kurulu; Federasyonunun yurt içi bağlantılarını sağlamak üzere, tüm illerde eskrim il temsilcileri ve Türkiye genelinde eskrim sporunun yoğunluğuna göre bölge sorumluları tayin eder ve gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon şubeleri kurulabilir.

             (2) Temsilciler, Federasyonunun vereceği görevleri yerine getirir, ilgili konuları ve sorunları bölge sorumlularına  iletirler.

             (3) Federasyon il temsilcileri, bölge sorumluları ve Federasyon şubeleri, il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulabilir. Kurulacak yurt içi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim İşleri

             Genel kurulun toplantıya çağrılması

             MADDE 22 – (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara'da, dört yılda bir yapılır.

             (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

             (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

             Genel kurul üyelerinin listesi

             MADDE 23 – (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz, yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin kararını verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözülür.

             (2) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

             (3) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

             (4) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye eskisinin kalan süresini tamamlar.

             Toplantı ve karar yeter sayısı

             MADDE 24 – (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir  fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

             (2) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Eşit oy çıkması halinde fazla oy alan iki aday ve/veya adaylar listesi için ikinci tur oylama yapılır. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, divan başkanlığı sonucu kura ile belirler.

             (3) Yönetim kuruluna taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması için, Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına ve Federasyonun borçlanmasına karar vermek için genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir.

             Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

             MADDE 25 – (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

             (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile tespit edilir.

             Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

             MADDE 26 – (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

             (2) Genel kurul başkanlık divanı; başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

             (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

             Başkanlık divanının görev ve yetkileri

             MADDE 27 – (1) Başkanlık divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

             (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

             (3) Bu tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

             (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

             (5) Genel kurulun oy çokluğu ile aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunmaz, oylamaya katılmaz.

             Gündemin tespiti ve görüşmeler

             MADDE 28 – (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

             (2) Gündeme Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılır. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

             (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

             (4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

             (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

             (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

             (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

             Kurullara aday olma

             MADDE 29 – (1) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

             (2) Federasyon Başkanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine seçilenler ile hakem kuruluna atanan üyelerin, varsa kulüp yönetim organlarındaki görevleri sona erer, kulüp üyelikleri ise devam eder.

             Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

             MADDE 30 – (1) Başkan, yönetim kurulu asıl ve yedek  üyeleri ile  denetleme ve disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerin seçimi birlikte yapılır.

             (2) Başkan adayları, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu  için aday göstereceği kendi tercihine göre sıralanmış asıl ve yedek üyelerin isimlerini içeren listeyi divan başkanlığına yazılı olarak teslim eder. Kurullara adaylık için başvuru, başkanlık divanının oluşumundan itibaren yapılabilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.

             (3) Kurulların adaylık başvurularının onaylanmasından sonra, divan başkanlığında  görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler, oy pusulalarını hazırlarlar. Oy pusulalarının basımından beş gün önce başkan adayları arasında Federasyon genel sekreterliğinde kura ile renk belirlenir. Kura sonucuna göre başkan, yönetim,  denetleme ve disiplin kurulu listeleri renkli kağıtlara basılır. Oy pusulaları aynı yazı karakteri ve büyüklüğünde olmalıdır. Hazırlanan oy pusulaları bütün adayların denetimine açıktır.

             (4) Oy pusulalarında yalnızca akademik unvan kullanılabilir.

             Başkan adaylarına söz verilmesi

             MADDE 31 – (1) Divan başkanı; başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

             (2) Bu konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

             (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

             (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

             Seçimlerin yapılması

             MADDE 32 – (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

             (2) Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer, hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basmak suretiyle pusulaların veya yeniden tasnif edilen listenin zarfa konulması zarfın seçim sandığına atması ile oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz.  

             (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

             (4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine ait listelerde değişiklik yaparak oy kullanılabilir.

             Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

             MADDE 33 – (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

             (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

             (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

             (4) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını kazanması ile gerçekleşir. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları seçimlerinde geçerli oy pusulalarında yer alan tercihler dikkate alınarak tasnif yapılır. Çıkan sıralamaya göre asıl ve yedek üyeler belirlenir. Eşitlik halinde, eşit oy almış adaylar arasında divan başkanı gözetiminde kura çekilir.

             (5) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

             Federasyon bütçesi

             MADDE 34 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

             (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

             (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin Başkan ve genel sekreter, Başkan ve başkan vekili veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

             (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde on beşinin  altyapı, eğitim ve kulüplere yardım olarak ayrılmak zorundadır.

             Federasyonun gelirleri

             MADDE 35 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

             a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

             b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

             c) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

             ç) Katılım payları,

             d) Sponsorluk gelirleri,

             e) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,

             f) Ceza ve itiraz gelirleri,

             g) Yardım ve bağışlar,

             ğ) Kira ve işletme gelirleri,

             h) Her türlü yayın gelirleri,

             ı) Başkan adaylığı başvuru ücreti,

             i) Diğer gelirler.

             (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

             (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

             Federasyonun giderleri

             MADDE 36 – (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

             (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde eskrim malzemeleri ithal etmeye, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

             (3) Bütçe ile ilgili harcamalar, genel kurulca kabul edilecek bütçe talimatında belirtilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Genel Müdürlük ile ilişkiler

             MADDE 37 – (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırkdokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım,  onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

             (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

             (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

             (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun ek-3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

             (5) Federasyon, lisanslı sporcu ve kulüplere ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.

             Eskrim kulüplerinin devri ve şirketleşme

             MADDE 38 – (1) Eskrim dalında faaliyet gösteren kulüpler, eskrim şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde eskrim sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

             Yayınların düzenlenmesi

             MADDE 39 – (1) Eskrim faaliyetlerinin televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

             (2) Bu yetki kullanılırken, eskrim sporunun, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

             Talimatlar

             MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat  Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

             Bakanlığın gözetim ve denetimi

             MADDE 41 – (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

             (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

             İhtilafların çözümü

             MADDE 42 – (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

             Yürürlük

             MADDE 43 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 44 – (1) Bu  Statü hükümlerini Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı yürütür.