11 Mart 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26459

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2007/11685

             20 Haziran 2006 tarihinde imzalanan ekli “Pan-Avrupa e-Devlet Hizmetlerinin İdareler, İş Dünyası ve Vatandaşlara Birlikte İşler Sunumu Konusundaki Topluluk Programına (IDABC) Türkiye’nin Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 18/1/2007 tarihli ve HUMŞ/1305 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

               K. TÜZMEN                                    A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

  Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  A. AKSU                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

            Adalet Bakanı V.                         Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                      O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

PAN-AVRUPA E-DEVLET HİZMETLERİNİN İDARELER, İŞ DÜNYASI VE

VATANDAŞLARA BİRLİKTE İŞLER SUNUMU KONUSUNDAKİ TOPLULUK PROGRAMINA (IDABC) TÜRKİYE'NİN KATILIMI HAKKINDA AVRUPA

TOPLULUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA YAPILAN

 

MUTABAKAT ZAPTI

             Bir tarafta, Avrupa Topluluğu adına, bundan böyle "Komisyon" olarak adlandırılan AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ve

             Diğer tarafta, "Türkiye" olarak adlandırılan TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ,

             1. Avrupa Topluluğu ve Türkiye arasında, her bir Topluluk programına katılım konusunda, mali katkı da dahil olmak üzere, özel şartların ve koşulların belirlenmesini Komisyona ve yetkili Türk otoritelerine bırakarak, Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk programlarına katılımı ile ilgili genel ilkelere ilişkin Çerçeve Anlaşması sonuçları hakkında 26 Şubat 2002 tarihli Konsey Kararını1,

             2. IDABC Programının; 21 Nisan 20042 tarih ve 2004/387/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı ile oluşturulduğunu

             göz önünde bulundurarak,

             AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI KARARLAŞTIRMIŞLARDIR:

 

Madde 1

Program

             Türkiye, IDABC Programına (bundan böyle "Program" olarak adlandırılan) Avrupa Topluluğu ve Türkiye arasında imzalanan ve Türkiye'nin Topluluk programlarına katılımının genel ilkelerini belirleyen 26 Şubat 2002 tarihli Çerçeve Anlaşmasında belirlenen koşullar uyarınca ve bu Mutabakat Zaptının 2 ila 4. Maddelerinde yer alan şartlara ve koşullara göre katılacaktır.

 

Madde 2

Programa katılmaya  ilişkin Şartlar ve Koşullar

             1. Türkiye, 2004/387/EC Konsey Kararında belirlenen hedefler, kriterler, usuller ve sürelere uygun olarak Program faaliyetlerine katılacaktır:

             2. Türkiye'deki ehil kurumlar, kuruluşlar ve bireyler tarafından yapılan başvuruların bildirilmesinde, değerlendirilmesinde ve seçilmesinde uygulanan şartlar ve koşullar, Avrupa Birliği üye devletlerinin ehil kurumlarına, kuruluşlarına ve bireylerine uygulananlarla aynı olacaktır.

             3. Türkiye, aşağıda yer alan 3. Madde hükümlerine göre, Programa katılmak için her yıl Avrupa Birliği Genel Bütçesine mali katkıda bulunacaktır.

             4. Türkiye'nin Programa katılımına ve Programın uygulanmasına ilişkin mali katkısı, Programın icraatı, yönetimi ve işletilmesi için gerekli önlemlerin değişik biçimlerinden kaynaklanan mali yükümlülükleri karşılamak için ödenek tekliflerine dair her yıl Avrupa Birliği Genel Bütçesinden ayrılan miktara eklenecektir.

             5. Talepler, sözleşmeler ve raporlarla ilgili işlemler ve Programın diğer idari konuları için Topluluk resmi dillerinden herhangi birisi kullanılacaktır.

 

Madde 3

Mali Katkı

             Türkiye'nin mali katkısını düzenleyen kurallar, Ek 1'de yer almaktadır.

             Türkiye talep ederse, mali katkının bir bölümü, Topluluğun ilgili dış yardım aracından karşılanabilir3.

 

Madde 4

Raporlama ve Değerlendirme

             Komisyon ve  Avrupa Toplulukları Sayıştayı’nın Programın izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’nin Programa katılımı, Komisyon  ve Türkiye arasında bulunan ortaklık temelinde sürekli  izlenir. Türkiye, ilgili raporları Komisyona sunar ve Topluluk tarafından bu Program kapsamında sağlanan diğer özel faaliyetlerde yer alır.

             25 Haziran 2002 tarih ve 1605/2002 sayılı (EC, Euratom) ve 23 Aralık 2002 tarih ve 2342/2002 sayılı (EC, Euratom) Tüzüklere ve bu Mutabakat Zaptında atıfta bulunulan diğer düzenlemelere uygun olarak, Türkiye’de oluşturulan programların yararlanıcıları ile yapılan sözleşmeler finansal ve diğer bakımlardan, belgeye dayalı ve yerinde denetimlere açık olacak ve bu denetimler, Komisyon görevlileri ya da Komisyon tarafından görevlendirilecek diğer kişiler tarafından her hangi bir zamanda yapılabilecektir.

             Komisyon görevlileri ve Komisyon tarafından görevlendirilecek diğer kişilerin, bu denetimleri yapabilmesi için, elektronik ortamlarda bulunanlar da dahil olmak üzere, gerekli her türlü belge ve bilgiye erişebilmeleri sağlanacaktır. Bu erişim hakkı, bu Mutabakat Zaptında atıfta bulunulan araçların uygulanabilmesi için yapılacak olan sözleşmelerde açıkça belirtilecektir. Avrupa Toplulukları Sayıştayı Komisyonla benzer haklara sahip olacaktır. 

 

Madde 5

Nihai Hükümler

             Bu Mutabakat Zaptı, Program süresince uygulanır. Bununla birlikte, Avrupa Topluluğu, Programda önemli herhangi bir değişiklik yapmadan süreyi uzatmaya karar verirse, uzatma kararını takiben geçecek bir ay içinde tarafların herhangi bir itirazda bulunmaması halinde, bu Zapt da aynı şekilde  kendiliğinden uzatılmış sayılır.

             Süre bitiminde devam etmekte olan projeler ve faaliyetler ile bu proje ve faaliyetlere bağlı sözleşmeler, bu Mutabakat Zaptında belirtilen koşullar altında, tamamlanana kadar sürdürülür. 

             Ek, bu Mutabakat Zaptının ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

             Bu Mutabakat Zaptı, ancak tarafların ortak mutabakatı ile yazılı olarak değiştirilebilir.

             Bu Mutabakat Zaptı, 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girer.

 

.......... tarihinde imzalanmıştır.                                                 Brüksel’de 20 Haziran 2006

                                                                                                 tarihinde............ imzalanmıştır.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına                                          Avrupa Topluluğu Adına

                                                                                                                    Komisyon

 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER                                                       Günter VERHEUGEN

 

Türkiye Cumhuriyeti                                                               İşletme ve Endüstriden

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı                                    Sorumlu Komisyon Üyesi

 

EK-1

 

IDABC Programına Türkiye’nin Mali Katkısıyla İlgili Hükümler

 

             1. Programa katılmak için Türkiye tarafından Avrupa Birliği Genel Bütçesine yapılacak mali katkı aşağıdaki gibidir:

             - 2006 yılı için 480 562 EURO,

             - 2007 yılı için 548 896 EURO,

             - 2008 yılı için 612 508 EURO,

             - 2009 yılı için 676 120 EURO.

             2. Türkiye tarafından yapılacak katkı, ortak çıkarlara yönelik projelerin hazırlanması, fizibilitesi, geliştirilmesi ve uygulanması ile Programda ön görülen yatay önlemlerin geliştirilmesi ve  uygulanması ile ilgili maliyetleri kapsar.

             3. 2004/387/EC sayılı Konsey Kararının 11. Maddesine göre kurulan komite çalışmalarına ya da Programın uygulanmasına ilişkin olarak yapılan diğer toplantılara gözlemci olarak katılmak amacıyla Türkiye’den gelen temsilci ve uzmanların ulaşım bedelleri ve harcırahları Avrupa Birliği üye ülke temsilcileri için yürürlükte olan usullere uygun olarak ve aynı esaslara göre Komisyon tarafından karşılanır.

             4. Avrupa Birliği Genel Bütçesine uygulanan Mali Yönetmelik, Türkiye katkısının yönetimi için de geçerlidir.

             5. Bu Mutabakat Zaptı yürürlüğe girdiği zaman ve her izleyen bütçe yılının başında, Komisyon Türkiye’ye, bu Mutabakat Zaptı’nın kapsadığı katkıya karşılık gelen meblağı ödeme çağrısında bulunur.

             6. Bu katkı, Komisyonun bankadaki EURO hesabına EURO olarak yatırılır.

             7. Türkiye, yıllık giderlere ilişkin katkı payının ödemesini, kendisine yapılan ödeme çağrısına uygun olarak ve çağrı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yapar. Katkının ödenmesinde herhangi bir gecikme, son ödeme tarihinden sonra kalan borç tutarı için bir faiz doğmasına neden olur. Faiz oranı, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi C serisinde yayımlandığı gibi, Avrupa Merkez Bankasının ödemenin yapılacağı ayın ilk takvim gününde kendi bankacılık işlemlerinde uyguladığı faiz oranına % 3,5 puan eklenerek belirlenir. Katkının ödenmesindeki gecikme, programın uygulanmasını ve yönetimini önemli ölçüde tehlikeye sokacak şekildeyse, Türkiye’ye resmi hatırlatma mektubu gönderilmesinden itibaren yirmi iş günü içinde ödeme yapılmaması durumunda, Türkiye’nin ilgili yılda programa katılımı Komisyon tarafından ertelenir.

 

———————————

1     Topluluk Resmi Gazetesi-OJ EU L 61, 2.3.2002, s.29.

2     Topluluk Resmi Gazetesi-OJ EU L 144, 30.4.2004 (bkz.Düzeltme, OJ EU L 181, 18.5.2004, s.25).

3     Türkiye’nin katılımda bulunacağı Topluluk programlarından sağlanan desteğin toplam tutarı, bu

       yardıma ilişkin yıllık Ulusal Programdaki (özel katılım öncesi fonlar) Mali Zabıtta yer alacaktır.

 

Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 11/3/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.