8 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26456

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2007/11729

             13 Kasım 2006 tarihinde Bükreş’te imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti  ile Romanya Arasında Ortak Sanayi Çalışma Grubu VI. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 29/1/2007 tarihli ve HUMŞ/1350 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA ORTAK SANAYİ

ÇALIŞMA GRUBU VI. DÖNEM TOPLANTISI

MUTABAKAT ZAPTI

 

             Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Cumhuriyeti arasında 6.7.1999 tarihinde imzalanan Protokol’e istinaden kurulan Türkiye-Romanya Ortak Sanayi Çalışma Grubu VI. Dönem Toplantısı 13-14 Kasım 2006 tarihlerinde Bükreş’te yapılmıştır.

             Toplantıda Türk Heyetine (bundan böyle Türk tarafı olarak anılacaktır) Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürü Sayın M. Nezih KAYNAR, Romanya Heyetine (bundan böyle Romanya tarafı olarak anılacaktır) Romanya Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Politikaları Genel Müdürü Sayın Petru IANC başkanlık etmişlerdir.

             Heyet üyeleri Ek.1 ve Ek.2’de yer almaktadır.

             Toplantıda aşağıdaki hususlar görüşülmüştür.

             1. Taraflar, ülkeleri arasındaki mevcut sınai ve ekonomik ilişkilerin durumunu ve V. Dönem Ortak Sanayi Çalışma Grubu Toplantısı’ndan bu yana olan gelişmeleri gözden geçirmişler, bu alanda kaydedilen gelişmeleri değerlendirmişler ve sürdürülen ilişkiler çerçevesinde önemli bir sorun bulunmadığını ve bu alanda işbirliğinin geliştirilmesi için mevzuat açısından her türlü alt yapının hazır olduğunu tespit etmekten memnuniyet duyulduğunu belirtmişlerdir.

             2. Taraflar, özellikle Avrupa Birliğine entegrasyon sürecinde sanayi alanında gerçekleştirilen mevzuat uyum çalışmaları konusunda ülkelerindeki deneyimlerini ve görüşlerini aktarmak yoluyla işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmışlardır.

             Romen Tarafı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne kabulü ile bağlantılı yürütülen görüşmelerde Türkiye’yi destekleme hedefine yönelik aşağıda yer alan teklifi getirmiştir:

             -Sanayi Politikası Metni ve buna ilişkin Eylem Planının ayrıntılı bir şekilde takibi ile ilgili tecrübe değişimi;

             -Müktesebat Ana Başlıkları ile ilgili tecrübe değişimi ve yürütülmesi için gerekli kurumsal çerçevenin şekillendirilmesinde destek;

             -Ürünlerinin rekabet yeteneğini artırabilmek için şirketlere destek programlarında işbirliği;

             -Sanayi ürünlerinin ortak promosyonu için faaliyetlerin başlatılması;

             -Romanya ile Türkiye’deki bilimsel ve teknik çevrelerin, Avrupa bilim ve teknoloji sistemine ancak AB VII. Çerçeve Programına katılımı ile mümkün olabilecek entegrasyon faaliyetlerinde işbirliği;

             -Doğrudan Yabancı Yatırımında sektör desteği ve promosyonu ile ilgili tecrübe değişimi;

             -Ekonomi alanında Ar-Ge ile ilgili teknoloji transferi ve innovasyon sonuçlarının teminat altına alınmasına ilişkin mekanizma hakkında bilgi değişimi,

             -Çevre koruma yasasının uygulanması hakkında tecrübe değişimi.

             3. Taraflar, ülkeleri arasındaki sanayi işbirliğinin daha da geliştirilmesi için aşağıdaki alanların öncelikli işbirliği alanları olması hususundaki görüşlerini yinelemişlerdir.

             • Tekstil ve konfeksiyon

             • Gıda ve gıda işleme sanayi

             • Demir-çelik ve metallurji

             • Gemi inşa ve bakım

             • Elektrikli ev aletleri

             • Otomotiv ve otomotiv yan sanayi

             • İnşaat malzemeleri sanayi

             • Şeker sanayi ve şeker fabrikaları imalat sanayi

             • Makine imalat sanayi

             • Diğer sanayi alanları

             4. Taraflar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği imkanlarının arttırılması konusunda ilgili kuruluşlarını teşvik etmeye hazır olduklarını, bu bağlamda 20 Mayıs 2004 tarihinde iki ülke ilgili kuruluş temsilcileri tarafından imzalanan Protokol kapsamında belirlenen işbirliği konularının hayata geçirilmesinde ısrarlı olduklarını belirtmişlerdir.

             5. Taraflar, mevcut konvansiyon-regülasyonlar çerçevesinde faaliyetleri, gemi inşa ve bakım-onarım konularında modern ortak proje üretimi, bunun gerçekleşmesi durumunda Romanya armatörlük kuruluşları ve Tersaneleri ile karşılıklı işbirliği imkanlarının yaratılmasında mutabık kalmışlardır.

             Taraflar, Romanya’ya ait gemilerin bakım onarımları konusunda Türkiye Tersanelerinin hazır olduğu konularında mutabık kalmışlardır.

             6. Taraflar, mevcut gelişmeler doğrultusunda otomotiv sanayi alanında, her iki tarafın şirketleri arasında, imalatçı birlikler vasıtasıyla yatırım, imalat ve satış, ortaklık, teknoloji ve bilgi alışverişi hususlarında temel temas noktaları kurma konusunda hem fikir olduklarını belirtmişlerdir. 

             7. Taraflar, iki ülke ve dünya pazarlarında malların serbest dolaşımının kolaylaştırılmasında akreditasyon ve patent konularının önemini vurgulamışlar ve bu konularda ilgili kuruluşları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, standardizasyon ve kalite alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, belgelendirme, eğitim ve karşılıklı bilgi değişimi konularında ilgili kuruluşları aracılığı ile ilişkilerin arttırılması hususunda mutabık kalmışlardır.

             Her iki Tarafta, Standardizasyon, Akreditasyon ve Metroloji, Ölçüler ve Sertifikasyon alanlarında Türkiye ve Romanya’daki ihtisaslaşmış kurumlar arasında mevcut iyi işbirliğine ilişkin memnuniyetlerini ifade etmişler;

             Her iki Taraf, ikili işbirliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda yer alan teklifleri getirmişlerdir:

             -Standardizasyon alanında – uluslararası standartlar ile uyumlu karşılıklı işaretlerin tanınması için gerekli şartların oluşturulması konusuna odaklanma, bilgi ve uzman değişimi;

             -Akreditasyon alanında – Romanya ile Türkiye’deki akreditasyon kurumları arasında ikili işbirliğini öngören anlaşmaların sonuçlandırılması;

             -Metroloji alanında – "Elektrikli Niceliklerin" ölçümü alanında işbirliği öngören yeni projelerin ilerletilmesini sağlamak;

             -Türk Standartları Enstitüsü tarafından Bükreş’te bir Temsilciliğin açılması imkanlarının araştırılması;

             -Standardizasyon alanında uluslararası platformda karşılıklı olarak destek sağlanması.

             8. Taraflar, gıda ve gıda işleme sanayi konusunda işbirliğinin daha da artırılması, ayrıca şeker üretimi teknolojisi ve şeker fabrikaları imalatı revizyonu konusunda işbirliğinin geliştirilmesi, bu amaçla ilgili kuruluş ve firmalarının en yakın zamanda bir araya gelmeleri hususunda mutabık olduklarını yinelemişlerdir.

             9. Taraflar, Türk-Romen İş Konseyi faaliyetlerinin iki ülke işadamları arasındaki ikili ekonomik işbirliğini geliştirmedeki önemini vurgulayarak, Türk ve Romen firmaları arasında kurulacak direk temasların önemine dikkat çekmişler ve iki ülke işadamlarının sektörel ve bölgesel nitelikli gezilere daha fazla yönelmelerinin gerekliliği hususunda görüş birliğine varmışlardır.

             10. Taraflar, Türkiye-Romanya Ortak Sanayi Çalışma Grubu’nun VII.Dönem Toplantısı’nın 2007 yılı içerisinde diplomatik kanallarla tespit edilecek bir tarihte Türkiye’de gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmışlardır.

             İş bu Mutabakat Zaptı 13 Kasım 2006 tarihinde Bükreş’te İngilizce dilinde iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

 

 

                     TÜRK HEYETİ                                                        ROMANYA HEYETİ

 

                 M. Nezih KAYNAR                                                            Petru IANC

                       Genel Müdür                                                                 Genel Müdür

            Sanayi ve Ticaret Bakanlığı                                          Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

 

 

VI. DÖNEM TÜRKİYE-ROMANYA ORTAK SANAYİ

ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

 

TÜRK HEYETİ LİSTESİ

 

(Bükreş, 13-14 Kasım 2006)

 

Nezih KAYNAR                              Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürü

                                                          Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

                                                          (Heyet Başkanı)

Ayhan YILMAZ                              Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı

                                                          Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

İsmail YÜCEL                                  Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel

                                                          Müdür Yardımcısı  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Hasan İLTER                                    Teşkilatlandırma Genel Müdür Yardımcısı

                                                          Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Dr.Abbas SUERİ                              Genel Müdür Yardımcısı

                                                          Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

Servet ATAYETER                          Genel Sekreter Yardımcısı

                                                          Türk Standartları Enstitüsü

 

 

ROMANYA HEYETİ LİSTESİ

 

VI. DÖNEM TÜRKİYE-ROMANYA ORTAK SANAYİ

ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

(Bükreş, 13-14 Kasım 2006)

 

1. Petru IANC                                              General Director

                                                                     Ekonomi ve Ticaret Bakanlığ

                                                                     Heyet Başkanı

2. Ralu CERECEANU                                 Daire Başkanı

                                                                     Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

3. Christina LEUCUTA                               Müşavir

                                                                     Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

4. Anca SANDRU                                       Müşavir

                                                                     Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

5. Ilie ION                                                    Müşavir

                                                                     Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

6. Andrei ALOMAN                                   Müşavir

                                                                     Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

7. Marius PITI                                             Müşavir

                                                                     Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

8. Mircea MARTIS                                     Müşavir

                                                                     Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri ve

                                                                     İşbirliği Ulusal Ajansı

9. Mircea BUDUR                                       Müdür

                                                                     UNIROM SIDER

 

Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 8/3/2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.