8 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26456

YÖNETMELİK

             Başbakanlıktan:

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 28/3/2006 tarihli ve 26122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Genel Müdürü yürütür.