8 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26456

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2007/11678

             16/11/2006 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 29/1/2007 tarihli ve HUMŞ/3039 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

               K. TÜZMEN                                    A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

  Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  A. AKSU                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

            Adalet Bakanı V.                         Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE-MOLDOVA

HÜKÜMETLERARASI KARMA EKONOMİK KOMİSYONU

DÖRDÜNCÜ DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLU

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Şubat 1994 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın IX. Maddesi uyarınca kurulan Türkiye-Moldova Karma Ekonomik Komisyonu'nun (bundan sonra "Komisyon" olarak anılacaktır) Dördüncü Dönem Toplantısı 15-16 Kasım 2006 tarihlerinde Ankara’da yapılmıştır.

             Toplantılarda Türk Heyetine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. M. Hilmi Güler, Moldova Heyetine ise Eğitim ve Gençlik Bakanı Viktor Tsvirkun başkanlık etmiştir.

             Her iki ülke heyet listeleri Ek: I ve Ek: II’de yer almaktadır.

             Eğitim ve Gençlik Bakanı Viktor Tsvirkun Türkiye’yi ziyareti sırasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Devlet Bakanı Beşir Atalay ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ile görüşmelerde bulunmuştur.

             Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumunu gözden geçirmişler, ülkelerindeki ekonomik gelişmeler hakkında bilgi vermişler ve çeşitli alanlarda ekonomik işbirliğinin ve ticari ilişkilerin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 

             Komisyon Toplantısı, Tarafların ticari ve ekonomik işbirliğini daha da geliştirme yönündeki isteğini yansıtan dostluk ve karşılıklı anlayış havası içerisinde yürütülmüş, Toplantı neticesinde aşağıdaki hususlarda mutabakata varılmıştır.

             1. Ticari ve Ekonomik İşbirliği

             1.1. Taraflar, 21 Ekim 2005 tarihinde imzalanan Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolunun uygulanmasına ilişkin gelişmeleri gözden geçirmişler ve uygulaması tamamlanmamış olan maddelerin işbu Komisyon Protokolüne dahil edilmesine karar vermişlerdir.

             1.2. Taraflar, ekonomi ve ticaret alanında işbirliği konusunda bilgi alışverişinde bulunmuşlar, her iki ülkenin dış ticaretinde son yıllarda kaydedilen olumlu gelişmelerin ikili ticari ilişkilerine de yansıdığını, ticaret hacminin 2006 yılının ilk dokuz ayında da bir önceki yıla oranla % 15 düzeyinde artarak 96 milyon dolara ulaştığını memnuniyetle not etmişlerdir.

             1.3. Ticari ilişkilerin artırılmasında işadamları arasındaki temasların önemine işaret eden Taraflar, Moldova’da düzenlenen uluslararası fuarlara Türk firmalarınca artan bir şekilde katılım sağlanmasının iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına katkı sağladığını belirtmişlerdir.

             Taraflar, fuar, sergi ve benzeri tanıtım faaliyetlerine, ticaret heyeti ve alım heyeti programlarına ağırlık verilmesini kararlaştırmışlardır. Bu kapsamda Taraflar, her iki ülkede düzenlenecek fuarlara Türk ve Moldova firmalarının etkin katılımının desteklenmesi hususunda görüş birliğine varmışlardır.

             1.4. Taraflar, iki ülke özel sektörleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini teminen Türk-Moldova İş Konseyi Toplantısının 2007 yılının ilk yarısında Moldova’da düzenlenmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

             1.5. Taraflar, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin temelinde karşılıklı yatırımların artırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulamışlar, 2005 yılında düzenlenen Moldova Yatırım Fuarına Türk firmalarınca iştirak edilmesinin Moldova’ya yönelik ilginin hızla arttığını gösterdiğini kaydetmişler ve bu çerçevede, iki ülke yatırımcılarına en elverişli iş ortamının sağlanması hususunda gerekli tedbirlerin alınması hususunda anlaşmışlardır.

             Bu kapsamda Taraflar, karşılıklı yatırımların artırılması amacıyla kurulması kararlaştırılan Yatırım Ortamı Çalışma Grubu’nun ilk toplantısının 2007 yılının ilk altı ayı içinde yapılması konusunda mutabık kalmışlardır.

             1.6. Taraflar, yatırımcıların karşılaştıkları ve/veya karşılaşabilecekleri sorunların da Yatırım Ortamı Çalışma Grubu tarafından değerlendirilerek, dostane ve hızlı çözüm yolları bulunması için çaba gösterilmesini kararlaştırmışlardır.

             1.7. Taraflar ayrıca, yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesine, uygulanan teşvik mekanizmalarının yatırımcılara tanıtılmasına yönelik çalışmalarda bulunulmak üzere İş Konseyi Toplantısı ile eşzamanlı olarak 2007 yılı ilk yarısında Kişinev’de bir "Yatırım İmkanları Konferansı" düzenlenmesi konusunda mutabık kalmışlardır.

             1.8. Taraflar, iki ülkede faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi hususunda çaba gösterilmesine karar vermişlerdir.

             Bu çerçevede Taraflar, iki ülke küçük ve orta ölçekli işletmeleri arasında işbirliğinin artırılması ve ortaklıklar kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla Eşleştirme Merkezleri kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılmasına ve bu amaçla iki ülke ilgili kuruluşları arasında bir protokol imzalanmasına karar vermişlerdir.

             1.9. Taraflar, Türkiye ile Moldova arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla bir tercihli ticaret düzenlemesi yapılması imkanlarının araştırılmasına ve mümkün olduğu takdirde görüşmelere 2007 yılının ilk yarısı içinde başlanmasına karar vermişlerdir.

             2. Tarıma Dayalı Sanayi Alanında İşbirliği

             2.1. Taraflar, ticari bağlantılar ve ortak işletmeler kurulması yoluyla tarım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi hususunda görüş birliğine varmışlar ve aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

             - Başta şarap üretimi ve ihracatı, meyve-sebze işleme tesisleri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve işlenmesi, et ve süt ürünleri işleme konuları olmak üzere tarımsal üretim alanında ortak işletmeler kurulmasının teşvik edilmesi,

             - Söz konusu projelere ilgi duyan Türk firmalarının iştirakiyle 2007 yılı ilk yarısı içinde Moldova’ya bir sektör ziyareti düzenlenmesi.

             2.2. Taraflar, gıda, yem bilimi ve teknolojisi; hayvancılık ve su ürünleri alanlarında her iki ülke araştırma kuruluşları arasında teknoloji değişimi, mısır-ayçiçeği araştırma ve tohumculuk yetiştiriciliği  konularında uzman değişimi yapılması yoluyla teknik işbirliğinin artırılmasını kararlaştırmışlardır.

             3. Sanayi ve  Enerji Alanında İşbirliği

             3.1. Taraflar, sanayi tesislerinin modernizasyonu ve ortak üretim yapılması imkanlarının araştırılmasına karar vermişlerdir.

             3.2 Taraflar ayrıca, çimento, mermer, seramik ve metalurji alanlarındaki işbirliği imkanlarının araştırılmasına karar vermişlerdir.

             3.3. Taraflar, enerji alanında çok taraflı platformlarda sürdürdükleri işbirliğine devam edilmesini kararlaştırmışlardır.

             3.4. Taraflar, Moldova tarafının somut proje teklifleri temelinde enerji alanındaki ikili işbirliği imkanlarının değerlendirilmesine karar vermişlerdir.

             4. Müteahitlik Hizmetleri

             4.1 Taraflar, Moldova’da altyapı ve diğer projelerde faaliyet gösteren Türk müteahhitlik firmalarının başarılı çalışmalarından duydukları memnuniyeti belirtmişler ve Moldova’da gerçekleştirilmesi planlanan inşaat ve yatırım projelerinin müşavirlik hizmetlerinin Türk firmaları tarafından yapılması imkanlarının araştırılmasına karar vermişlerdir.

             5. Gümrük Alanında İşbirliği

             5.1. Taraflar, yürürlülükte bulunan Gümrük İşbirliği Anlaşması’nın etkin bir şekilde uygulanmasını kararlaştırmışlardır.

             6. Standardizasyon, Metroloji, Uygunluk Değerlendirmesi ve Akreditasyon Alanlarında İşbirliği

             6.1. Taraflar, standardizasyon, metroloji, uygunluk değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesini ve iki ülke arasında bu alanlarda işbirliği anlaşması imzalanması sürecinin hızlandırılmasını kararlaştırılmışlardır.

             6.2. Taraflar, taslak anlaşma ile ilgili görüşmelerin üç ay içinde sonuçlandırılmasını sağlamak hususunda mutabık kalmışlardır.

             7. Teknik İşbirliği

             7.1. Taraflar, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moldova Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen teknik işbirliği konularını gözden geçirmişler ve tarım ve hayvancılık, sulama, sağlık, özelleştirme, bankacılık, enerji, vergi sistemi ve tespit edilecek diğer konularda yeni teknik yardım ve eğitim programları düzenlenmesi hususunda anlaşmışlardır.

             7.2. Taraflar, Moldova’da içme suyu ve sulama projelerinin geliştirilmesi amacıyla Türk Tarafınca teknik destek sağlanması hususunda mutabık kalmışlardır.

             8. Ulaştırma Alanında İşbirliği

             8.1. Taraflar, 15-16 Haziran 2006 tarihlerinde Ankara’da yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantılarında alınan kararların titizlikle uygulanmasına verdikleri önemi vurgulamışlardır.

             8.2. İki ülke arasındaki taşımacılık imkanlarının çeşitlendirilmesinin önemine değinen Taraflar, Moldova Demiryollarının Avrupa-Asya Tarifesine (TEA) taraf olmasının, ülkeleri arasında demiryolu ile taşımacılık faaliyetlerinin artmasına katkı sağlayacağını belirtmişlerdir.

             9. Diğer İşbirliği Alanları

             9.1. Taraflar, 21/6/1993 tarihli Turizm İşbirliği Anlaşması çerçevesindeki işbirliğinin geliştirilmesi, bu kapsamda, iki ülkenin turizm imkanlarının karşılıklı olarak tanıtımının yapılması, turizm altyapısı ve tesisleri alanında işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi konularında mutabık kalmışlardır.

             9.2. Taraflar, çevre koruma alanında işbirliği imkanlarını gözden geçirmişler ve bu alanda bir işbirliği anlaşması imzalanması imkanlarının araştırılmasına karar vermişlerdir.

             9.3. Taraflar, iki ülke ilgili kuruluşları arasında fikri mülkiyet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi hususunda anlaşmışlardır. Taraflar bu çerçevede, iki ülke ilgili kuruşları arasında bilgi alışverişinin artırılması ve somut işbirliği imkanlarının tesis edilmesi amacıyla imzalanması öngörülen protokole ilişkin görüşmelere 2007 yılı ilk üç ayı içinde başlanmasını kararlaştırmışlardır.

             10. Yasal Çerçeve

             10.1. Taraflar, Türkiye ile Moldova arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yasal çerçevesinin mevcut durumu ve geliştirilmesi imkanları hakkında bilgi teatisinde bulunmuşlar, değerlendirme aşamasında bulunan belgelere ilişkin süreçlerin hızlandırılmasını teminen çaba gösterilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             10.2. Taraflar, mevcut anlaşmaların yanısıra, karşılıklı yarar esasında diğer işbirliği alanlarında da yasal çerçevenin oluşturulması imkanlarının araştırılması hususunda mutabık kalmışlardır.

*

*              *

             Taraflar, Türkiye-Moldova Karma Ekonomik Komisyonu’nun Beşinci Dönem Toplantısının, 2007 yılında, diplomatik kanallardan belirlenecek bir tarihte Kişinev’de yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             İşbu Protokol, 16 Kasım 2006 tarihinde Ankara’da, Türkçe ve Rusça dillerinde ikişer orijinal nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

 

 

               TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                       MOLDOVA CUMHURİYETİ

                     HÜKÜMETİ ADINA                                                    HÜKÜMETİ ADINA

                                     

                    Dr. M. Hilmi GÜLER                                                     Viktor TSVIRKUN

         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                                   Eğitim ve Gençlik Bakanı

 

 

Ek: I

            

TÜRK HEYETİ LİSTESİ

            

M. Hilmi GÜLER                           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                         Heyet Başkanı

Fatih TURHAN                              Daire Başkanı,

                                                         Dış Ticaret Müsteşarlığı Teknik Heyet Başkanı

Yelda ÜNAL                                   Daire Başkanı,

                                                         Dış Ticaret Müsteşarlığı

Artemis SÜMER                             Daire Başkanı,

                                                         Dışişleri Bakanlığı

Çiğdem HATUNOĞLU                  Daire Başkanı,

                                                         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Selda ÖZDENOĞLU                      Daire Başkanı,

                                                         TİKA

 

 

Ek: II

                                                        

MOLDOVA HEYET LİSTESİ

                                                        

Victor TVİRCUN                            Eğitim ve Gençlik Bakanı, Heyet Başkanı

Mihail BARBULAT                       Moldova Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi

Ludmila JUC                                   Uluslararası İşbirliği Baş Danışmanı, Hükümet Görevlisi

Alexandru TARLAJANU               Ulusal Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü Genel Müdürü

Octavian CALMIC                         Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Politikası Genel Müdürü

Bot EVGHENİ                                Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, İkili ve Bölgesel İşbirliği

                                                         Dairesi Başkanı, Teknik Heyet Başkanı

Reta GORİNCİOİ                           Ekonomik Analiz, Tahmin ve Reformlar Dairesi Başkanı

Iurii MUDREA                               "Moldova-Vin" Tarımsal Sanayi Ajansı, Analiz, Tahmin ve

                                                         Tanıtım Daire Başkanı

Alexandru CURDOV                      Moldova Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçiliği, Birinci Katip

Maria CERNOBROVCIUC            Avrupa Birliği, TACIS Programı, Ekonomi Uzmanı

 

 

Bu andlaşmanın Rusca dilindeki metni 8/3/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.