5 Mart 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26453

YÖNETMELİK

             Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ RADYO-TELEVİZYON YAPIM VE

YAYINCILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon Yapım ve Yayıncılık Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam 

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı  olarak kurulan, Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon Yapım ve Yayıncılık Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine,  yönetim organlarına,  yönetim organlarının  görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının  (d) bendinin  (2) numaralı alt  bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

             b) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

             c) Merkez (SERATEM):  Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon Yapım ve Yayıncılık Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             ç ) Müdür: Merkezin  Müdürünü,

             d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             f) İlgi alanı: Elektronik medya, radyo, televizyon ve multimedya (çoklu ortam) teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen her türlü program ve reklam yapımcılığı, yayıncılık, habercilik ve eğitim çalışmalarını,

             g) Uygulama  birimleri:  Merkeze bağlı  olarak   çalışan  televizyon, radyo,   reklam ajansı, haber ajansını ve benzeri birimleri

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili birimleri ve bu alanlarda faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde;

             a) İlgi alanındaki bilimsel, sektörel, mesleki ve teknolojik gelişmeleri, ürünleri, değişimleri ve yenilikleri yakından takip ederek Üniversiteye ve Konya’ya kazandırmaya çalışmak; bu konularda detaylı bir bilgi birikimi oluşturmak,

             b) İlgi alanında araştırma, uygulama, eğitim, program üretimi ve yayıncılık çalışmalarında bulunmak,

             c) Nitelikli, etkili ve verimli çalışmalar yaparak ilgi alanındaki sektörlere, nitelikli eleman yetiştirmek, Üniversite-özel sektör ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmak, sektörel gelişme ve yenilikleri teşvik etmek, sorunlara çözümler geliştirmek,

             ç) Yayınları ile Konya’nın ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda  gelişimine katkıda bulunmak,

             d) Üniversite öğrencilerinin Merkezin ilgi alanında olan konuları, gerçek çalışma ortamında uygulamalı olarak öğrenmelerine imkan sağlamak,

             e) Üniversitenin ve bağlı birimlerinin halka yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım, eğitim, bilinçlendirme ya da bilgilendirme amaçlı kitle iletişim çalışmalarını desteklemek.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) İlgi alanındaki teknolojileri kullanarak haber, kültür, sanat, eğitim, tanıtım ve benzeri konularda çeşitli programların yapımını gerçekleştirmek,

             b) Merkezce hazırlanacak veya diğer kaynaklardan temin edilecek programlarla, düzenli radyo ve televizyon yayıncılığı yapmak,

             c) Yayın hizmetlerinde bulunmak,

             ç) Üniversitenin ve bağlı birimlerinin çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi akışı sağlamak,

             d) Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak, radyo, televizyon ve multimedya araçlarının, uzaktan eğitim, sürekli eğitim, yaşam-boyu eğitim, yaygın eğitim, etkileşimli eğitim ve benzeri alanlarda kullanılmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak,

             e) İlgi alanındaki konularda bilimsel çalışmalar ve araştırmalar tasarlayıp, geliştirerek bunların gerçekleşmesini sağlamak,

             f) Üniversite birimlerinde, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim düzeylerinde yapılacak kuramsal veya uygulamalı eğitim, proje ve araştırma çalışmalarına yardımcı olmak ve Üniversite öğrencilerinin staj yapmalarına imkan sağlamak,

             g) Talepte bulunan kuruluşlara, danışmanlık yapmak; projeler, kurumsal inceleme, bilimsel görüş, yayın değerlendirme ve bilirkişi raporları hazırlamak, eğitici kurslar, seminerler düzenlemek; katılımcılara sertifika vermek,

             ğ) Konferans, kongre, panel, sempozyum, kollokyum, seminer, fuar, kurs, atölye çalışmaları, sergi ve benzeri toplantı ve etkinlikler düzenlemek veya bu konuda düzenlenmiş bulunan ulusal ve uluslararası toplantı ve etkinliklere Üniversite adına katılmak,

             h) Ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmak, ilgili mevzuata uygun olarak kitap, dergi, katalog, broşür, rapor, bülten, afiş, CD, VCD, DVD yayınlamak, internet siteleri hazırlamak,

             ı) İlgi alanındaki Devlet kurumları, diğer üniversitelerin fakülte, enstitü ve merkezleri ile bu alanda faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak; sektörel standartların oluşturulması, kalitenin yükseltilmesi, bilgi alışverişi ve ortak proje geliştirme amacıyla işbirliği yapmak,

             i) Üniversitede, araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı yetişmesini teşvik etmek ve bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve olanakları hazırlamak,

             j) Merkezin çalışmalarını yürütmesi için gerekli altyapı ve donanıma sahip yapım ve yayın tesisleri kurmak, yeterli uzman ekibi oluşturmak,

             k) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte yeni özgün projeler geliştirmek,

             l) Rektörce verilecek diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür ve müdür yardımcıları,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür ve müdür yardımcıları

             MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından,  Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilir.  Görev süresi sona eren  Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, süresi dolmadan da Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden ve çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden  Rektöre karşı sorumludur.

             (2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.  Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği görevleri yapar.  Müdürün görev süresi bittiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdür yardımcıları, aynı usulle görevlerinden alınabilir.

             (3) Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak,

             b)Yönetim Kurulu kararları ile yıllık çalışma programını uygulamak,

             c) Müdür yardımcılarını ve uygulama birimlerinin müdürlerini seçerek Rektörlüğe bildirmek; gerektiğinde görevden almak,

             ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, olağan ve olağanüstü toplantı tarihlerini belirlemek, üyeleri toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve alınan kararları uygulamak,

             d) Merkezin her türlü çalışmaları için gerekli fiziki ve teknik altyapının kurulmasını, cihaz ve malzemenin temin ve monte edilip sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak,

             e) Merkezin eğitim, yapım, yayın ve benzeri çalışmalarda, tüm maddi kaynaklar, fiziki altyapı ve personelden tam verimle yararlanılması, görevlerin bilimsel, teknik ve etik kurallar ile yayıncılık kriterleri ve ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; organizasyon, gözetim ve denetimleri yapmak,

             f) Merkez bünyesinde yer alan uygulama birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

             g) Her yıl Üniversitede derslerin sona erdiği günden itibaren bir ay içinde, Merkezin genel durumu ve o yıl gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve gelecek yıl ile ilgili yıllık çalışma programı taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

             ğ) Yurt içinde ve yurt dışında Merkezin kamuoyunda  tanınmasını sağlamak,

             h) Merkezin ilgi alanlarında faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliğini yürütmek,

             ı) Merkezin yayınları ve diğer çalışmaları hakkında Üniversitenin diğer birimleri, Danışma Kurulu üyeleri, Üniversite dışındaki  kurum ve kuruluşlar ile halktan gelecek eleştiri, öneri ve istekleri değerlendirerek Yönetim Kuruluna sunmak,

             i) Merkezin çalışmaları, ihtiyaçları ve planları hakkında Yönetim Kurulu, Rektör ve Danışma Kuruluna bilgi vermek,

             j) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu 

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetim ve karar organıdır.

             (2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve uygulama birimlerinin müdürleri ile Merkezin ilgi alanındaki konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından İletişim Fakültesi Dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Müdür, müdür yardımcıları ve uygulama birimlerinin müdürleri görevde bulundukları sürece Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir.

             (3) Süresi dolan bir üye yeniden görevlendirilebilir ya da görev süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

             (4) Bir üyenin görev süresi bitmeden istifa ederek ayrılması, üç aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilmesi ya da üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması hallerinde, aynı yöntemle yeni bir üye önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir.

             (5) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanı ve sözcüsüdür. Ancak, Rektörün veya görevlendireceği Rektör yardımcısının Yönetim Kurulu toplantısına katılması halinde, Yönetim Kurulu  başkanı Rektör veya Rektör yardımcısıdır.

             (6) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile olağan olarak ayda en az bir kez, gerekli  görüldüğünde olağanüstü olarak, Müdürün hazırlayacağı gündemle ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır :

             a) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli strateji ve politikaları ile yayın ilkelerini belirlemek,

             b) Yıllık faaliyet raporu ile gelecek yılın yıllık çalışma programını görüşüp karara bağlamak ve  Rektöre sunmak,

             c) Merkezin verimli olarak yönetilmesini, bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen amaçların ve çalışmaların gerçekleştirilmesini ve yıllık çalışma programının hayata geçirilmesini sağlayacak projeler tasarlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak,

             ç) Merkez ve birimlerinin  çalışma usul ve esaslarını belirleyip Rektörün onayına sunmak,

             d) Merkezin yürüteceği yapım, yayın, eğitim ve benzeri çalışmaların sağlıklı sürdürülebilmesi için gerekli fiziki altyapı, tesis, araç, teknik cihaz, ekipman ve sarf malzemelerini belirleyip Rektörün onayına sunmak,

             e) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, bu ihtiyacın karşılanmasıyla ilgili teklifleri Rektörün onayına sunmak; gerektiğinde özel olarak hizmet ve uzmanlığına ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarını belirlemek ve görevlendirilmelerini Rektörlük onayına sunmak,

             f) Merkezin çalışmaları için gerekli hallerde geçici çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak, bunların çalışma esaslarını belirlemek,

             g) Üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerinin, uygulamalı eğitim veya staj amaçlı olarak, Merkez tesis ve teknik imkanlarından yararlanma esaslarını belirlemek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak,

             ğ) Radyo, TV gibi düzenli yayıncılık çalışması yürüten uygulama birimlerinin uygulayacağı program yapım planlarını, dış program alımlarını ve yayın akışlarını görüşüp onaylamak,

             h) Üniversite dışındaki ulusal veya uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

             ı) Merkeze gelen talepleri görüşerek, eğitim programı açılıp açılmamasına karar vermek, programın müfredatı, organizasyon planları, program sonunda yapılacak sınavlar ve verilecek katılım belgesi, uzmanlık sertifikası ve benzeri belgeler ile ilgili esasları belirlemek,

             i) Merkezin düzenlediği etkinlikler, yürüttüğü yayınlar ve diğer çalışmaları hakkında Üniversitenin diğer birimleri, Danışma Kurulu, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile halktan gelecek eleştiri, öneri ve istekleri değerlendirmek,

             j) Gerektiğinde, Merkeze bağlı olarak yeni uygulama birimlerinin kurulmasını kararlaştırıp Rektörün onayına sunmak,

             k) Danışma Kurulu üyeliğine önerilebilecek isimleri belirleyip Rektörün onayına sunmak,

             l) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin gündeme getireceği diğer konuları karara bağlamak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin istişari organıdır. Danışma Kurulu üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşur:

             a) Üniversitedeki fakültelerin dekanlarınca, fakültelerin öğretim elemanları arasından belirlenecek  en az birer kişi.

             b) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu veya özel sektör kurum veya kuruluşlarındaki Merkezin çalışmalarına bilgi ve uzmanlığı ile katkıda bulunabilecek kişiler arasından, bu kişilerin istemeleri halinde Yönetim Kurulunca önerilen ya da doğrudan Rektör tarafından uygun görülen kişiler.

             (2) Danışma Kurulu üyeleri iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir ya da görev süresi bitmeden Rektör tarafından görevden alınabilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

             (3) Danışma Kurulu, olağan olarak öğretim yılının ilk ayında ve son ayında olmak üzere yılda iki kez, Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu durumlarda da olağanüstü olarak toplanır.

             (4) Danışma Kurulu; Müdürün daveti  üzerine onun belirleyeceği tarihte, hazırlayacağı gündemle ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

             (5) Müdür, Danışma Kurulunun başkanı ve sözcüsüdür. Ancak, Rektörün veya görevlendireceği Rektör yardımcısının Yönetim Kurulu toplantısına katılması halinde, Yönetim Kurulu  başkanı Rektör veya Rektör yardımcısıdır.

             (6) Danışma Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda, alt komisyonlar veya çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

             (7) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarını ve planlarını değerlendirmek, Yönetim Kuruluna bu çalışmaların nitelik ve verimini arttıracak önerilerde bulunmak, ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak ve projeler geliştirmektir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Merkez birimleri ile ilgili esaslar

             MADDE 13 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla uygulama birimleri ile uygulama birimlerine bağlı olarak çalışan alt birimleri oluşturabilir.

             (2) Uygulama birimleri ve alt birimlerin sayısı, görevleri, çalışma usul ve  esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen  Rektör yardımcılarından birine devredebilir.

             Personel ihtiyacı

             MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Ekipman ve demirbaşlar

             MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme 

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.