28 Şubat 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26448

KANUN

FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ

HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5583                                                                                                          Kabul Tarihi : 22/2/2007

             MADDE 1 – 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun adı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiş ve aynı Kanunun 1 inci maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 1 – Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne aittir. 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun, 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bu kuruluşlara verilen müşterek bahis ile şans oyunları oynatma hak ve yetkileri saklıdır."

             MADDE 2 – 7258 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 2 – Gençlik ve Spor Genel  Müdürlüğü futbol ve diğer spor müsabakalarına dayalı olarak sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisini, kendisine bağlı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı eliyle kullanır ve yürütür. Teşkilat Başkanlığı söz konusu yetkisini bizzat kullanabileceği gibi kısmen veya tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredebilir veya mal ve hizmet satın alma yoluna gidebilir.

             Teşkilat Başkanlığının merkez teşkilatı; Teşkilat Başkanı, Başkan Yardımcısı, Teşkilat Müdürü, Yönetim Kurulu ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

             Teşkilat Başkanlığının ana hizmet birimleri; Teşkilat Müdürlüğü, Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğü, Bayilik Şube Müdürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünden; danışma birimleri; Hukuk Müşavirliği ve Teşkilat Başkanlığı Başmüşavirler ile Müşavirlerden; yardımcı hizmet birimleri ise İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile Matbaa Şube Müdürlüğünden meydana gelir.

             1) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan her türlü spor müsabakası üzerine yurt içinde ve yurt dışında spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlemek, denetim ve gözetimi altında düzenletmek, bunlara ilişkin her türlü izni vermek ve sözleşmeyi yapmak.

             b) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak.

             c) Fikrî ve sınaî mülkiyet konusu her türlü eser ve hakkı edinmek, satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak, paylaşmak ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi yapmak.

             ç) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının kamu yararına ve sosyal amaçlara uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlayacak politikalar belirlemek ve uygulamak.

             d) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili kuruluşlara üye olmak, katkı ve katılım payları ödemek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak.

             e) İzinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak.

             f) Spor kulübü kurmak ve mevcut spor kulüplerini satın veya devralmak.

             g) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve bu konuda yapılması gerekli düzenlemeleri Genel Müdürlüğe önermek.

             Teşkilat Başkanlığı spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi ve düzenletilmesinde tek yetkilidir. Genel Müdürlüğün izin veya onayıyla spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi, denetim ve gözetimi altında düzenletilmesi, oynatılması, gerekli altyapı ve organizasyonun sağlanması ve yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilerle sözleşme yapabilir.

             2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kararları almak.

             b) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak kararlar almak, bu konuda çalışma programları hazırlamak.

             c) Bayiliklerin nerede kurulacağını ve sayısını tespit etmek.

             ç) Bayilere verilecek komisyon ve teşvik primi oranlarını tespit etmek.

             d) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen görevlerin yaptırılmasına ilişkin ilkeleri tespit etmek.

             e) Başbayi ve bayilerle yapılacak sözleşmelerin esasları ile komisyon ve teşvik primi dahil olmak üzere ihale kıstaslarını tespit etmek.

             f) Personel kadrolarının adet ve nitelikleri ile bunlardan Yönetim Kurulu kararı ile atanacakları tespit etmek.

             g) Açıktan atama, fesih ve görevden alma kararlarını almak.

             ğ) Uygun görülecek yerlerde temsilcilikler kurulmasına ve gerektiğinde kapatılmasına karar vermek.

             h) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde bütçenin bölümleri arasında aktarma yapmak veya ödenek eklemek.

             ı) Aylık hesapları incelemek ve onaylamak.

             i) Teşkilat Başkanlığınca hazırlanmış yönetmelik tasarılarını inceleyerek düşüncesini bildirmek.

             j) Genel Müdürlükçe veya Teşkilat Başkanlığınca gerek görülecek diğer hususlar hakkında karar vermek veya düşüncesini bildirmek.

             3) Teşkilat Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

             a) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun amaç ve hedefler belirlemek, belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda uygulamayı izlemek ve değerlendirmek, sonuçlar hakkında Teşkilat Başkanına bilgi vermek.

             b) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu  kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

             c) Teşkilat Başkanlığının yönetim, hizmet ve faaliyetleriyle ve performansla ilgili bilgi ve verileri istatistik teknik yöntemlerini de kullanarak toplamak, geliştirmek, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmelerini yapmak, yorumlamak, ileriye dönük tahminlerde bulunmak, elde edilen sonuçları Teşkilat Başkanına sunmak.

             ç) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

             d) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

             e) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

             Teşkilat Müdürü yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı doğrudan Teşkilat Başkanına karşı sorumludur.

             4) Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

             a) Teşkilat Başkanlığının organizasyon ve reklam faaliyetlerini yürütmek.

             b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

             5) Bayilik Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

             a) Bayi müracaatlarını değerlendirerek uygun görülen kişilerle sözleşme işlemlerini yapmak ve ruhsatlarını düzenlemek, bayi listelerini sürekli izleyerek bayi sayılarındaki değişiklikleri takip ve tespit etmek.

             b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

             6) Muhasebe Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

             a) Teşkilat Başkanlığının tahsilat, tahakkuk, harcama ve ödeme ile ilgili işlerini yapmak ve muhasebesini yürütmek.

             b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek  veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

             7) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

             a) Teşkilat Başkanlığının ve bayilik teşkilatının bilgi işlem altyapısını tasarlamak, kurmak ve işler halde tutmak.

             b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

             8) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

             a) Genel Müdürlük leh veya aleyhine açılmış olan davalardan Teşkilat Başkanlığı ile ilgili olanları takip etmek.

             b) Teşkilat Başkanlığınca hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra işlemlerini takip ve koordine etmek.

             c) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

             9) Teşkilat Başkanlığı Başmüşavirliği ve Müşavirliği görevleri şunlardır:

             a) Teşkilat Başkanı tarafından istenen konuları inceleyerek rapor ve görüş hazırlamak ve Teşkilat Başkanına danışmanlık yapmak.

             b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

             10) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının personeli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

             11) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının ve diğer birimlerin gereksinim duyduğu ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek destek hizmetlerini ve diğer görevleri yürütmektir.

             12) Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğünün görevi, bayilik teşkilatının mevzuata uygun ve düzenli şekilde işlemesi için gerekli olan ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek denetim ve kontrolleri yapmaktır.

             13) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının basın ve halkla ilişkiler konularındaki görevleri ile yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

             14) Matbaa Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının her türlü baskı işleri ile matbaa hizmetlerini yürütmek ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

             Sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarına iştirak edeceklerin ehliyet şartları ve iştirak oranları yönetmelikle belirlenir."

             MADDE 3 – 7258 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 5 – Sabit ihtimalli ve müşterek bahisler  ile şans oyunlarının yurtdışında düzenlenmiş veya oynatılmış olup olmadığına bakılmaksızın, mevzuat uyarınca verilmiş sabit ihtimalli ve müşterek bahisler  ile şans oyununu düzenleme veya oynatma yetkisi bulunmaksızın veya mevzuatta öngörülen usûl ve esaslar dışında bu oyunları internet, diğer dijital ortamlar ile her ne şekilde olursa olsun  düzenleyen veya oynatanların faaliyetleri mahallin en büyük mülkî amiri tarafından durdurulur. Haklarında tutulacak tutanak ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına sevk  olunurlar. Bunlar hakkında iki  seneden beş seneye kadar hapis ve onbin  güne kadar adlî  para cezası  verilir. Adlî  para cezasının  miktarı  suçtan  elde edilen menfaatin üç katından az olamaz ve suçun işlenmesinde kullanılan her türlü araç, gereç, malzeme ile elde edilen gelir müsadere edilir.

             Birinci fıkrada öngörülen fiillerin söz konusu olduğu hallerde sabit ihtimalli ve müşterek bahisler  ile şans oyunlarına katılımı sağlayan bilgi veya belgeleri, bunların oynanmasına yardımcı olan bilgileri, ilgili ilan ve reklamları veya bu oyunlar ile ilgili olarak para, kredi veya mali değeri olan bir menfaati sağlayan yetkilendirmeyi herhangi bir iletişim aracı kullanarak iletenler ile bu halleri bilmesine veya bilmesi gerekmesine rağmen, masraf niteliğinde olsa dahi gelir elde edip etmediklerine bakılmaksızın sabit ihtimalli ve müşterek bahisler  ile şans oyunlarıyla ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun  mali olanak sağlayan veya her türlü elektronik ortamda para, fon veya kredi transferi olanağı sağlayanlar veya temsil eden belgeleri düzenleyenler veya sayılanlar dahilinde ödeme veya ödeme niteliğinde işlem yapanlar ile bu fiilleri işlememekle beraber, bunlardan gelir elde edenler aynı şekilde cezalandırılır."

             MADDE 4 – 7258 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – 7258 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "EK MADDE 1 – Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinde sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunları tertip ve uygulamasından doğacak ikramiyeye ilişkin dava hakkı, sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarının tertip edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.

             Biletlerin kurumda kalan kuponları tertip tarihinden itibaren onsekiz ay geçtikten sonra muhafaza edilmez. Ancak açılmış bulunan davalarla ilgili kuponlar bu davalar sonuçlanıncaya kadar saklanır."

             MADDE 6 – 7258 sayılı Kanuna  aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 3 – Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğünde Teşkilat Müdürü, Teşkilat Müdür Yardımcısı, şube müdürü ve şef unvanlarıyla görev yapanların unvanları, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Yeniden atama yapılıncaya kadar söz konusu kişilerin görevleri devam eder. Unvanları sona erenlerin aynı veya başka unvanla atanması mümkündür."

             MADDE 7 – 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "i) Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenlemek, düzenletmek ve yönetmek,"

             MADDE 8 – 3289 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde "Bağlı Birimler" altında yer alan "Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğü" ibaresi "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir. 

             MADDE 9 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

             "k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları,"

             GEÇİCİ MADDE 1 – 1/3/2008 tarihine kadar, uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren ve ihalesi de ivedi olarak yapılması zorunlu  bulunan "Sabit İhtimalli Bahis Oyunlarının Risk Yönetim Merkezi Kurdurulması ve İşletmeciliği Başbayiliği Verilmesi İşi"nin kısmen veya tamamen devri ve bu işe ilişkin mal ve hizmet alımı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan temin usûlü dairesinde özel hukuk tüzel kişilerine gelir/hasılat paylaşımı esasına göre en fazla bir yıl süreli sözleşme ile yaptırılabilir.

             Birinci fıkra hükmüne göre yapılacak ihaleden sonra gerçekleştirilecek ihale de gelir/hasılat esasına göre yapılır ve ihale konusu işin sözleşme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde başlatılması zorunludur.

             MADDE 10 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/2/2007