15 Şubat 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26435

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

SERTİFİKALI TOHUMLUK KULLANIMI VE SERTİFİKALI MEYVE/ASMA

FİDANI/ÇİLEK FİDESİ İLE KAPAMA BAĞ/BAHÇE TESİSİ

DESTEKLEMELERİ HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/15)

 

             MADDE 1 – 10/5/2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sertifikalı Tohumluk Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/19)”in 5 inci maddesine aşağıdaki (c) ve (d) bentleri eklenmiştir.

             “c) Sertifikalı fidan ve fide ile yeni tesis kurarak destekten yararlanacak üreticilerin kullanacağı sertifikalı tür ve çeşitler; Araştırma Kuruluşlarınca düzenlenmiş olan çeşit tavsiye listesine ve üretimine ihtiyaç duyulanlara göre Bakanlıkça belirlenir.

             d) Ekonomik önemini kaybetmiş çeşitlerle turunçgil yetiştiriciliği yapılan en az 10 dekar büyüklüğündeki kapama bahçelerde tekniğine uygun şekilde aşılama tekniği ile çeşit değişikliği yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılır.”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

             “c) 2007 yılı güzlük ekim/dikimleri için başvuruların 1/10/2007 tarihinden itibaren 31/12/2007 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılması gerekir.

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesine aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

             “h) Bakanlıkça belirlenenler dışındaki tür ve çeşitler destekleme kapsamı dışındadır.”

             MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.