15 Şubat 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26435

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında atama yapılacak görev grupları aşağıda belirtilmiştir. 

             (2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

             a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

             1) Daire Başkanı(Ana hizmet birimleri),

             2) Bölge Müdürü,

             3) Bölge Müdür Yardımcısı,

             4) Döner Sermaye İşletme Müdürü, Koruma ve Güvenlik Müdürü, Şube Müdürü, Meteoroloji İstasyon Müdürü, Meteoroloji Müdürü,

             5) Şef.

             b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

             1) Hukuk Müşaviri.

             c) Strateji Geliştirme Hizmetleri Grubu;

             1) Müşavir,

             2) Uzman.

             ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

             1) Çözümleyici.

             d) İdarî Hizmetler Grubu;

             1) Ayniyat Saymanı,

             2) Rasat Kontrol Memuru, Anbar Memuru, Mutemet, Memur, Haberleşme Memuru, Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.

             e) Destek Hizmetleri Grubu;

             1) Rasatçı Yardımcısı, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Bekçi, Dağıtıcı.

             (3) Unvan değişikliğine tabî kadrolar:

             a) Mühendis, Mimar, Fizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Astronom, Diyetisyen, Öğretmen, Mütercim, Programcı, Tekniker, İstidlalci, Rasatçı, Teknisyen, Haberleşme Teknisyeni, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru. "

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen kadrolara, görevde yükselme sınavına tabi olmadan atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

             a) Daire Başkanı (Ana hizmet birimleri) ve Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

             1) Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak ve meteoroloji bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

             2) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

             3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak.

             b) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

             1) Kurumda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda en az iki yıl görev yapmış olmak,

             2) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

             3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak.

             c) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

             1) Kurumda Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı veya Bölge Müdürü olarak görev yapmış olmak,

             2) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

             3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "1) Sistem çözümleme ve bilgi işlem programlama belgesine sahip olmak,

             2) Kurumda en az iki yıl hizmeti bulunmak,"

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin başına "Rasat Kontrol Memuru," ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(2) Eğitim konularının ve yazılı sınav sorularının yüzde otuzu bu maddenin (a) ve (f) bentleri arasında belirtilen konulardan, yüzde yetmişi ise (g) bendini kapsayan konulardan oluşur."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             "(3) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tarihinden sonra görevden uzaklaştırılanların atamaları görevlerine iade edilinceye kadar yapılmaz.

             (4) Atamaları yapılanlardan süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile atanma isteminden vazgeçenlerin, atamaları iptal edilir."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan bu tarihten önce iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde  bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler."

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                                  Tarihi                                                                  Sayısı

31/3/2006

26125

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                        Tarihi                                                                  Sayısı

25/4/2006

26149