15 Şubat 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26435

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI GÖREV,

ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı gelir uzmanlarının görev, sorumluluk, çalışma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

             a) Bakan: Maliye Bakanını,

             b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

             c) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını,

             ç) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Gelir Uzmanı ve Gelir Uzman Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları

             Gelir uzmanı ve gelir uzman yardımcılarının görevleri

             MADDE 4 – (1) Gelir uzmanlarının görevleri şunlardır:

             a) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak.

             b) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

             Gelir uzmanı ve gelir uzman yardımcılarının sorumlulukları

             MADDE 5 – (1) Gelir uzmanları ve gelir uzman yardımcıları görevlendirildikleri servis veya bölümde servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel, müdür yardımcısı veya müdür tarafından, kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden servis sorumlusu olarak görevlendirilen personele, müdür yardımcısına veya müdüre karşı sorumludurlar.

             (2) Gelir uzman ve gelir uzman yardımcıları da tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gelir Uzmanlığına Giriş

             Gelir uzmanlığına giriş

             MADDE 6 – (1) Gelir uzmanlığına sınavla gelir uzman yardımcısı olarak girilir ve yeterlik sınavını kazananlar gelir uzmanı olarak atanırlar.

             Giriş sınavı

             MADDE 7 – (1) Gelir uzman yardımcılığına atanmak için 9 uncu maddedeki şartları taşımak ve giriş sınavını kazanmak şarttır.

             (2) Giriş sınavı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda Başkanlıkça belirlenen yeterli puanı alanlar arasında yapılır.

             (3) Başkanlık, gelir uzman yardımcılığı için KPSS kılavuzunda belirlenen özel koşullar ve puan türüne göre tespit ve ilan edeceği puan ve/veya sayıdaki adayı giriş sınavına çağırır.

             (4) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış sayılır.

             Giriş sınavının duyurulması

             MADDE 8 – (1) Gelir uzman yardımcılığı için açılacak yarışma sınavlarının tarihleri, yapılacağı yerler, katılma ve giriş şartları, sınav konuları ile nereye başvurulacağı hususu Başkanlık resmi internet sitesinde veya Başkanlık merkez teşkilatı ilan panolarında asılmak suretiyle duyurulur.

             (2) İlanlar yazılı sınav tarihinden en az 45 gün önce başlayacak şekilde yapılır. Adayların başvuru ve kayıt süresinin bitimi ile sınavların başlama tarihi arasında en az 15 günlük bir süre bırakılır.

             Giriş sınavı şartları

             MADDE 9 – (1) Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adayların Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Başkanlıkça belirlenen puan türünden yeterli puanı almaları ve aşağıda gösterilen koşulları taşımaları gerekir.

             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

             b) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

             c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

             ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

             d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

             (2) Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha, sonraki sınavlara katılabilirler.

             Giriş sınavına başvuru ve istenecek belgeler

             MADDE 10 – (1) Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’nda Başkanlıkça belirlenen yeterli puanı aldıklarını gösteren sınav sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı sureti, arka yüzünde adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği öz geçmişin yer aldığı iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile Başkanlığa başvururlar.

             (2) Postadaki gecikmeden dolayı zamanında Başkanlığa ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

             Sınav yerleri ve sınav giriş belgesi

             MADDE 11 – (1) Sınavlar Başkanlıkça belirlenecek yerlerde yapılır.

             (2) Aranılan koşulları taşıyan adaylara Başkanlıkça fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınavlara girerken bu belgenin gösterilmesi zorunludur.

             Sınav kurulu

             MADDE 12 – (1) Sınav kurulu, Başkanlık onayı ile Başkan veya görevlendireceği Gelir İdaresi Başkan Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından sorumlu Daire Başkanının da katılımı ile Gelir İdaresi Daire Başkanları, Gelir İdaresi Grup Başkanları, Vergi Dairesi Başkanları ile Gelir İdaresi Grup Müdürleri arasından seçilecek en az beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.

             (2) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlamamış sayılır. Oylama sonucu alınan karar kesindir.

             (3) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlat edinilmiş çocuklarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Görev aldıkları tespit edilmesi halinde bunlar sınav kurulundan çıkartılır ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

             Sınavın yapılış biçimi

             MADDE 13 – (1) Giriş sınavının yapılış biçimine ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

             (2) Yazılı sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır.

             Sınav konuları

             MADDE 14 – (1) Yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

             a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

             b) Hukuk Grubu

             - İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

             - Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

             - Borçlar Hukuku

             - Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)

             - İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

             c) İktisat Grubu

             - Makro İktisat

             - Mikro İktisat

             - Uluslararası İktisat

             - İşletme İktisadı

             ç) Maliye Grubu

             - Maliye Politikası

             - Kamu Maliyesi

             - Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

             d) Muhasebe Grubu

             - Genel Muhasebe

             - Maliyet Muhasebesi

             - Şirketler Muhasebesi

             e) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden verilecek metnin Türkçe’ye çevrilmesi)

             Yazılı sınavın değerlendirilmesi

             MADDE 15 – (1) Yazılı sınavlar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, sınav kurulunca sözlü sınava çağrılacak adayların yazılı sınavda en az 70 puan almış olmaları şarttır.

             (2) Yapılan değerlendirme sonucunda, en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan sınav sonuçları liste halinde düzenlenerek sınav kurulunca imzalanır.

             Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

             MADDE 16 – (1) Yazılı sınav sonuçları, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve uygun yerlere asılmak veya Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Yapılacak bildirimde sözlü sınavın yeri, günü ve saati belirtilir.

             Sözlü sınavın yapılması

             MADDE 17 – (1) Sözlü sınavda yazılı sınav konuları dikkate alınarak adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe bilgileri ile kavrama ve ifade yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri göz önünde bulundurulur.

             Sözlü sınavın değerlendirilmesi

             MADDE 18 – (1) Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 ten az olmaması gerekir.

             (2) Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

             Giriş sınav notu

             MADDE 19 – (1) Giriş sınav notu; yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır.

             (2) Sınav kurulunca sınav sonuçları, notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

             (3) Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Notların eşitliği halinde yazılı notu yüksek olan aday öncelik alır.

             (4) Giriş sınavında başarılı olanların adları, liste halinde uygun görülen yerlere asılarak veya Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanarak ilan edilir, sınava katılanlara da bir yazı ile bildirilir. Sınavda başarılı olup ataması yapılacaklardan belli edilen sürede 22 nci maddede sayılan belgelerle birlikte Başkanlığa müracaat etmeleri istenir.

             Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar

             MADDE 20 – (1) Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlardan, iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

             (2) Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Başkanlıkça Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 21 – (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

             Atanma

             MADDE 22 – (1) Giriş sınavında başarılı olanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde aşağıdaki belgeleri ibraz edenler gelir uzman yardımcısı olarak atanırlar.

             a) Nüfus cüzdanının Başkanlıkça onaylı sureti.

             b) Diploma aslı veya Başkanlıkça onaylı sureti.

             c) Son üç ay içinde çekilmiş altı adet renkli vesikalık fotoğraf.

             ç) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan.

             d) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.

             e) Tebliğe esas ikametgah beyanı.

             f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.

             Sınav belgelerinin saklanması

             MADDE 23 – (1) Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gelir Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı

             Yetiştirilme amacı

             MADDE 24 – (1) Gelir uzman yardımcılarının yetiştirilmesindeki amaç:

             a) Gelir uzmanlığının ve idareciliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak.

             b) Görev alanına giren yürürlükteki mevzuat konusunda ihtisas sahibi olmalarını sağlamak.

             c) Şahsiyetlerini mesleğin getirdiği niteliklere göre geliştirmek.

             ç) Araştırma ve analiz yapma yeteneklerini geliştirmek.

             d) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi hususunda imkan tanımaktır.

             (2) Gelir uzmanlarının yetişmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır.

             Yetiştirilme şekli ve esasları

             MADDE 25 – (1) Gelir uzman yardımcılığına atananlar Başkanlıkça temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar.

             (2) Bu kurslarda öğreticiler maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelir idaresi daire başkanı, gelir idaresi grup başkanı, gelirler kontrolörleri, vergi dairesi başkanları, gelir idaresi grup müdürleri, müdürler veya Bakanlığın diğer birimlerinde daire başkanı, kontrolör ile müdürlerinden oluşur.

             (3) Temel mesleki eğitim kursunda adaylar Türk vergi kanunlarının esasları ağırlıklı olmak üzere Başkanlıkça belirlenen konularda eğitime tabi tutulurlar. Temel mesleki eğitim kursunda adayların başarılı olabilmeleri için görmüş oldukları her ders sonucu yapılacak sınavlarda her dersten 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.

             (4) Adaylar temel mesleki eğitim kursunun sonunda ihtiyaç bulunan vergi dairesi başkanlıkları veya il defterdarlıkları gelir birimlerinde en az bir yıl süre ile stajyer olarak çalıştırılırlar. Staj çalışmaları sonunda yanlarında staj yaptıkları birim amirleri, adayın çalışmaları ve genel davranışları hakkındaki görüşlerine yer verdikleri "Staj Değerlendirme Belgesini" düzenleyerek atamaya yetkili amire gönderirler.

             Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma

             MADDE 26 – (1) Temel mesleki eğitim kursu sonunda başarılı olamayanlar ile başarılı olup da staj çalışmaları sonuçları ve almış oldukları sicil raporlarına göre, gelir uzmanlığında başarı gösteremeyeceği anlaşılan ya da mesleği ile bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan gelir uzman yardımcıları, yeterlik sınavı beklenmeksizin Başkanlıkça öğrenim durumlarına ve derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

             (2) Yapılan sınavlarda başarılı olmakla birlikte, kurs ve staj çalışması sonunda yeterli bulunmayanların bu sınavlara katılmış olmaları, gelir uzmanlığına atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı gelir uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren yürürlükteki mevzuat ve uygulamasını, araştırma, inceleme yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınavdır.

             (2) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

             Yeterlik sınavına çağrılma

             MADDE 28 – (1) Gelir uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dahil üç yıl çalışanlar, en az iki ay önce bildirilmek suretiyle yeterlik sınavına çağrılırlar. Üç yıllık süreye ücretsiz izinli geçen süreler dahil değildir.

             Yeterlik sınav kurulu

             MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre oluşturulacak sınav kurulu yapar.

             Yeterlik sınav konuları

             MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konularda yapılır.

             a) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Vergi Daireleri İşlem Yönergesi,

             b) Vergi Hukuku,

             c) Gider Kanunları,

             ç) Muhasebe.

             Yeterlik sınavının değerlendirilmesi

             MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca ayrı ayrı değerlendirilir. Yazılı, sözlü ve genel yetişme notları 100 tam puan üzerinden verilir. Yazılı sınav konularının her birinden en az 60 puan alınması zorunludur. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda başarılı olmak için en az 60 puan alınması şarttır. Başarı derecesi yazılı ve sözlü notu ile stajyerlik döneminde alınan genel yetişme notunun aritmetik ortalaması alınarak bulunacak nota göre belirlenir.

             (2) Genel yetişme notu, Başkanlıkça düzenlenen kurs ve seminerlerde alınan notların ortalaması ile stajyer olarak maiyetinde çalışılan amirlerin verecekleri mütalaalar da dikkate alınarak, yapılacak genel değerlendirme sonucunda verilecek notun ortalamasından oluşur.

             (3) Sınav kurulunda gelir uzman yardımcılarının yeterlik yazılı, sözlü sınav notları ile genel yetişme notuna göre başarı ve başarısızlıkları tespit edilir. Sonuçlar başarı sırasına göre bir tutanağa bağlanır.

             (4) Yeterlik sınav sonuçları liste halinde uygun yerlere asılarak veya Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanarak duyurulur. Ayrıca, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

             Yeterlik sınavını kazanamayanlar

             MADDE 32 – (1) Stajyerlik süresi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarısız olan gelir uzman yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

             (2) Yeterlik sınavını kazanamayanlar ile haklı bir özrü olmaksızın katılmayanlar gelir uzmanlığına atanamazlar ve gelir uzman yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek, Başkanlıkça durumlarına ve derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

             Gelir uzmanlığına atanma

             MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren gelir uzman yardımcıları, gelir uzmanı olarak atanırlar.

             Yatay geçiş

             MADDE 34 – (1) Gelir uzmanlarından, ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyen ve üç yıl üst üste sicil not ortalaması 90 ve daha yukarı olanlar, Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde Devlet gelir uzmanlığına yatay geçiş yapabilirler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hizmet içi eğitim

             MADDE 35 – (1) Gelir uzmanı ve gelir uzman yardımcıları uygun görülecek zamanlarda hizmet içi eğitim programlarına alınırlar. Bu programlara katılması uygun görülen gelir uzman ve gelir uzman yardımcılarının başarı durumları yıl sonunda sicilleri doldurulurken göz önünde bulundurulur.

             Kariyer dışı uzman atanamayacağı

             MADDE 36 – (1) Gelir uzman yardımcılığı safhasını geçirmeden gelir uzmanlığına meslek dışından atama yapılamaz.

             Yeniden atama

             MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre gelir uzmanlığı sıfatını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde unvan ve durumlarına uygun göreve atanabilirler.

             Yetki

             MADDE 38 – (1) Başkanlık, gelir uzmanlarının bu Yönetmelikte yer alan çalışma usul ve esaslarına ilişkin gerekli düzenlemeleri yönergelerle yapmaya yetkilidir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte atamaya ilişkin hususlarda hüküm bulunmayan hallerde, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirlenen hükümler uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 40 – (1) 25/12/1994 tarihli ve 22152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.