15 Şubat 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26435

YÖNETMELİK

             İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             “Özel öğrenci kabulü

             EK MADDE 1 – Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencilerin hangi dersleri ya da programları izlemelerine izin verildiği belirtilir. Özel öğrenci olarak ders almak isteyenler ilgili programların kredi başına belirlenmiş olan ders ücretini öderler. Yapılan özel öğrencilik başvuruları sadece bir dönem için geçerli olup daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olmak için yeniden başvuru yapmak zorundadır.

             Özel öğrencilerin kabulünde not şartı aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrencilik başvurularıyla ilgili istenecek belgeler Yönetim Kurulunca belirlenir. Özel öğrenciler de devam ettikleri derslerde kayıtlı asıl öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadır. Emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki öğrencilerin güvenlik tahkikatları yaptırılır. Yapılan tahkikat sonucu tahkikatı olumsuz sonuçlananların, eğitime başlamış olsalar dahi, ilişikleri kesilir.

             Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve askerlik işlemlerini tecil ettiremezler. Özel öğrencilere diploma veya ünvan verilmez. Ancak takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir. Özel öğrencilere, Özel Öğrenci Kimlik Belgesi verilir.

             Özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri öğretim ücreti, her dönem başında Yönetim Kurulunca belirlenir.

             Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, lisansüstü programlara başvuru şartlarını tamamladıklarında açılan lisansüstü eğitim programına asıl öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler. Programlara kabul edildikleri takdirde, özel öğrenci olarak almış oldukları ve başarı notu en az 85 (BA) olan dersler üzerinden 4 yarıyıl geçmemiş olmak şartıyla Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile izleyecekleri programlarda geçerli sayılabilir."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.