10 Şubat 2007 Tarihli ve 26430 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5579  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Yönetmelik

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair yönetmelik

—  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

—  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliği (No: 2007/10)

—  Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (No: 2007/3)

—  Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/2/2007 Tarihli ve 2113 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/5, K: 2007/7 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (1/3/2006 Tarihli ve 5467 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 11/1/2007 tarihli ve 5573 sayılı Kanun ile İlgili)