30 Ocak 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26419

TEBLİĞ

             İçişleri Bakanlığından:

YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

KULLANILMASINA İLİŞKİN MECBURİ

STANDARD TEBLİĞİ

             Amaç ve dayanak

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgelerinin standardını ve bu belgelerin kullanım şeklini belirlemek üzere 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 132 Sayılı Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı Kuruluş Kanunu, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kurumu Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

             Standard yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi kullanım zorunluluğu

             MADDE 2 – (1) Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı Teknik Kurulu'nun 7/12/2006 tarihli toplantısında tadil edilen TS 8737 yapı ruhsatı ile TS 10970 yapı kullanma izin belgesi standardı, Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

             (2) Adres ve Numaralama Yönetmeliğine göre numaralama çalışmasını tamamlayıp Ulusal Adres Veri Tabanına girişini tamamlayan yetkili idareler bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, veri girişini tamamlamayan idareler ise tamamladıkları tarihten veya en geç 1/7/2007 tarihinden itibaren söz konusu belgeleri Ulusal Adres Veri Tabanı ile eşleştirerek eş zamanlı olarak düzenleyeceklerdir.

             MADDE 3 – (1) Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi düzenlenecek adres, 31/7/2006 tarih 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre numaralamada yetkili idarelerce Ulusal Adres Veri Tabanına işlenecektir.

             MADDE 4 – (1) Yetkili il özel idaresi, belediye veya organize sanayi bölgesi müdürlüğü, standard yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini eklerinde yapılan açıklamalara uygun şekilde düzenleyeceklerdir.

             MADDE 5 – (1) Standard yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgeleri, formların eklerinde belirtilen kurum ve kuruluşlara süresi içinde gönderilecektir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 6 – (1) 24/10/2001 Tarihli ve 24563 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 81164 Sıra Numaralı Standard Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ ile 6/9/2001 Tarih ve 24515 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 81028 Sayılı Mecburi Standard Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanlığı yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayınız

TS 8737

TS 10970