19 Ocak 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26408

YÖNETMELİK

             Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim-öğretim veren ortaöğretim kurumlarında ödül ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim öğretim veren ortaöğretim kurumlarındaki öğrencileri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

             b) Bilişim araçları: Ses ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cep telefonu ve kamera ile bilgi toplama, saklama, tasarlama, işleme, aktarma ve çoğaltmada kullanılan bilgisayar, internet, MP3 çalar, DVD, CD, çağrı cihazı ve benzeri araçları,

             c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

             ç) Disiplin cezası: Öğrencilerin kendilerinden beklenen davranışları göstermemeleri ve belirlenen kurallara uymamaları hâlinde verilen kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından birisini,

             d) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi,

             e) Eğitici personel: 3308 sayılı Kanuna göre işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin eğitiminden sorumlu usta öğretici ve eğitim personelini,

             f) Eğitim-öğretim ortamı: Okul/kurumlarca, okul içinde ve dışında her türlü eğitim-öğretim etkinliklerinin yapıldığı mekânları,

             g) Kınama: Öğrencinin yazılı olarak uyarılmasından sonra cezayı gerektiren davranışının tekrarı hâlinde verilmesi gereken cezayı,

             ğ) Müdür: Resmî ve özel ortaöğretim okul/kurum müdürlerini,

             h) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma: Öğrencinin bir günden beş güne kadar okulun açık olduğu sürede okul binası ve eklentileri ile buralarda yapılan her türlü eğitim-öğretim etkinliklerine katılmasına izin verilmemesini gerektiren cezayı,

             ı) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma: Öğrencinin, başka bir okulda öğrenime devam etmek üzere okuldan uzaklaştırılmasını gerektiren cezayı,

             i) Okul/kurum: Resmî ve özel ortaöğretim kurumunu,

             j) Ödül: Öğrencilerin uyacakları kurallar ile kendilerinden beklenen davranışlara uymaları ve başarılarının değerlendirilmesi sonucunda takdir, teşekkür ve onur belgesi ile ödüllendirilmelerini,

             k) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

             l) Örgün eğitim-öğretim dışına çıkarma: Öğrencinin akşam liseleri dışında devam zorunluluğu olan okul/kurumlara kayıt yaptırmamak üzere okuldan tasdikname ile uzaklaştırılmalarını gerektiren cezayı

             ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Öğrencilerin Uyacakları Kurallar, Öğrencilerden Beklenen Davranışlar ve

Öğrencilerin Korunması

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Öğrencilerin Uyacakları Kurallar ve Beklenen Davranışlar

             Öğrencilerin uyacakları kurallar ve beklenen davranışlar

             MADDE 5 – (1) Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleri ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı,Türk milletinin millî, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten insan haklarına saygılı, cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, okul-aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla iş birliği yapması istenir.

             (2) Bu doğrultuda öğrencilerden;

             a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları,

             b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları,

             c) Doğru sözlü, dürüst, erdemli ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,

             ç) Yöneticilere, öğretmenlere, diğer görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı, hoşgörülü davranmaları; küçükleri ve yaşlıları korumaları, engelliler ile yardıma muhtaç durumda olanların yardımına koşmaları,

             d) Başkalarının da kendisi gibi insanlık ailesinin onurlu ve saygın bir üyesi olduğunu unutmamaları; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan hak ve özgürlüğü ile onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri,

             e) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve okul eşyasını kendi öz malı gibi korumaları, zarar vermemeleri ve zarar verdiklerinde ödemeleri,

             f) Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları,

             g) Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları,

             ğ) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,

             h) Çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları, çevreyi kirletmemeleri ve güzelleştirmek, geliştirmek için katkıda bulunmaları,

             ı) Kitapları sevmeleri ve korumaları; kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanmaları; boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri,

             i) Sorumluluk bilinciyle trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları,

             j) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duyguları ile bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları,

             k) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları,

             l) Toplam kalite yönetimi anlayışı ile ekip çalışmalarında rol almaları,

             m) Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları,

             n) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,

             o) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları,

             ö) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,

             p) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları,

             r) Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kuralları ile bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları

             beklenir.

             (3) Uyulması gereken kuralların ve beklenen davranışların; derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilere kazandırılmasına çalışılır.

             (4) Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri disiplin işlemleri ile ilgili olarak kendilerini ve velilerini her türlü iletişim aracıyla bilgilendirir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrencilerin Korunması

             Öğrencilerin korunması

             MADDE 6 – (1) Yönetici ve öğretmenlerce;

             a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak Kanun ve toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerin alınması,

             b) Öğrencilerin her türlü madde bağımlılığından, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmaktan korunması,

             c) Öğrencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması,

             ç) Öğrencilerin, diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması

             konularında veli veya ailelerle de iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ödüller

BİRİNCİ BÖLÜM

Öğrencilerin Ödüllendirilmesi

             Öğrencilerin ödüllendirilmesi

             MADDE 7 – (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;

             a) Teşekkür belgesi,

             b) Takdir belgesi,

             c) Onur belgesi

             verilir.

             Teşekkür ve takdir belgesi ile ödüllendirme

             MADDE 8 – (1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50 den aşağı olmayan ve davranış notu indirilmemiş bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması;

             a) 3.50 - 4.49 arasındakileri Teşekkür belgesi,

             b) 4.50 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi

             ile ödüllendirir.

             (2) Bir ders yılında her iki dönemde de "Takdir belgesi" alanlara, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir.

             Onur belgesi ile ödüllendirme

             MADDE 9 – (1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

             a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

             b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

             c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

             ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

             d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

             e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

             f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

             g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak

             gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

             (2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi

             Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi

             MADDE 10 – (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin;

             a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,

             b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,

             c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı

             gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

             (2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.

             (3) İftihar listesi, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, yöneticiler tarafından okunur ve fotoğraflarıyla birlikte okulda herkesin görebileceği bir yere takip eden ders yılı boyunca asılır.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Cezalar ve Davranışlar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları

             Disiplin cezaları

             MADDE 11 – (1) Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre;

             a) Kınama,

             b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,

             c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma,

             ç) Örgün eğitim dışına çıkarma

             cezalarından biri verilir.

             Disiplin cezasını gerektiren davranışlar

             MADDE 12 – (1) Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır:

             a) Kınama cezasını gerektiren davranışlar;

             1) Okulu, okulun eşyasını ve çevresini kirletmek,

             2) Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak,

             3) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,

             4) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,

             5) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,

             6) Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki uyarılara aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders araç-gerecini kullanmamayı alışkanlık hâline getirmek,

             7) Yalan söylemek,

             8) Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak,

             9) Okul kütüphanesi, laboratuvar, atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,

             10) Okul içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak,

             11) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,

             12) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,

             13) Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda kalmak, izin süresini özürsüz olarak uzatmak,

             14) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,

             15) Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,

             16) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,

             17) Okulca istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç bildirmek, yanlış bildirmek veya bildirmemek,

             18) Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak,

             b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar;

             1) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,

             2) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,

             3) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,

             4) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,

             5) Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,

             6) Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile ziyaretçilere hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak,

             7) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç-gerecini ve eklentilerini bu amaçlar için kullanmak,

             8) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak,

             9) Derslere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki eğitim alanları ile okulun faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek,

             10) Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak,

             11) Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık hâline getirmek ve arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak,

             12) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaşlarının araç-gerecine ahlak dışı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim, şekil, amblem ve benzeri şeyler yapmak ve yazılar yazmak,

             13) Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,

             c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar;

             1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,

             2) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek,

             3) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,

             4) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,

             5) Okul/kurum tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,

             6) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim-öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,

             7) Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermek,

             8) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,

             9) Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,

             10) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,

             11) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,

             12) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,

             13) Eğitim-öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,

             14) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak,

             15) Okul müdürlüğünden izin almadan okul hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak, dağıtmak; konferans, temsil, tören, açık oturum, forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde etkin rol almak,

             16) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu yüklenmeye zorlamak,

             17) Eğitim-öğretim ortamında, herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el koymak, başkasına ait evrakı izinsiz açmak, tahrip etmek ve başkalarını bu davranışlar için kışkırtmak,

             18) Eğitim-öğretim ortamını, amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,

             ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;

             1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,

             2) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,

             3) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,

             4) Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,

             5) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,

             6) Güvenlik güçlerince aranan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve barındırmak,

             7) Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, bunların yapılmasına yönelik zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

             8) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,

             9) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,

             10) Okul içinde ve dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,

             11) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,

             12) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak,

             13) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,

             14) Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak,

             (2) Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.

             Pansiyonlarda veya başka okul / kurumdaki disiplin olayları

             MADDE 13 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kurum dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okul/kurumda, disiplin olaylarına karışmaları hâlinde ön soruşturmaları, olayın meydana geldiği ortaöğretim kurumu/okulunca yapılır. Olayla ilgili karar alınmak üzere soruşturma dosyası öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kuruma gönderilir.

             (2) Staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin karıştığı disiplin olayları, kayıtlı bulunduğu okul/kuruma bildirilir. Olay, okul müdürlüğünce soruşturularak sonuçlandırılır.

             Cezaya neden olan davranışın tekrarlanması

             MADDE 14 – (1) Aynı disiplin cezasının verilmesine neden olan aynı davranışın, öğretim yılı içinde tekrarlanması hâlinde bu davranış hangi cezayı gerektiriyorsa bu cezadan bir derece daha ağır ceza verilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama ile İlgili Esaslar ve Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar

             Uygulama ile ilgili esaslar

             MADDE 15 – (1) Şikâyetler, gerçek ve/veya tüzel kişilerce okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İsimsiz ve imzasız başvurular işleme alınmaz.

             (2) Disiplin soruşturmasını gerektiren ve doğrudan okul yönetimine duyurulan veya bildirilen cezai soruşturmayı gerektiren şikayetler, yazılı olarak ilgililere zamanında iletilir.

             Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar

             MADDE 16 – (1) Disiplin cezaları takdir edilirken;

             a) Öğrencilerin 18 yaşına kadar çocuk olduğu bilinciyle hareket edilmesi,

             b) Öğrencilerin yararlarının temel alınması,

             c) Soruşturma sürecinde gizlilik ilkesine uyulması,

             ç) Sınıf rehber öğretmeni ve öğrenci velisinin de öğrenci ile ilgili görüşlerinin alınması,

             d) Öğrencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgilerden de yararlanılması, mümkünse sosyal inceleme raporu düzenlenerek öğrencinin içinde yaşadığı ortamın araştırılması, gerektiğinde sosyal araştırmacılardan da görüş alınması,

             e) Öğrenciyi suça ya da kabahate iten tahrik unsurlarının göz önünde bulundurulması; kararda hükmün yanı sıra olaya neden olan etkenlere de yer verilmesi; suç ya da kabahatin kanıtlanmış olması,

             f) Mahkemeye intikal eden olaylarda disiplin cezası verilmesi için hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle yeterli delil bulunmaması hâlinde adli işlem sonucunun beklenmesi,

             g) Öğrencilerin kişisel özelliklerinin bilinmesi,

             ğ) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlar altında yapıldığı,

             h) Davranışın yapıldığı zamandaki öğrencinin psikolojik durumu,

             ı) Öğrencinin yaş ve cinsiyeti,

             i) Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı,

             j) Öğrencinin daha önce aynı fiili işleyip işlemediği; ceza alıp almadığı,

             k) Öğrencinin tüm kişiliğinin değil, yalnız söz konusu davranışının odak noktası yapılması,

             l) Davranışın niteliği ile verilen cezanın uyumlu ve caydırıcı olması,

             m) Cezayı gerektiren davranışlardan dolayı birden fazla disiplin cezası verilemeyeceği hususları göz önünde bulundurulur.

             Disiplin cezalarının onaylanması ve uygulanması

             MADDE 17 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca kararlaştırılan kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından;

             a) Kınama ve Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,

             b) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,

             c) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun

             onayından sonra uygulanır.

             (2) Bütün cezalar, velilere Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak bildirilir ve tebellüğ belgesi disiplin dosyasında saklanır.

             Davranış notunun indirilmesi ve iadesi

             MADDE 18 – (1) Ceza alan öğrencilerin davranış notlarından;

             a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için iki,

             b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası için üç,

             c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için dört

             not indirilir.

             (2) Her ders yılı başında öğrencilerin davranış notu beştir. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranış notu indirilmiş olan öğrencilerin durumlarını ders yılı sonunda inceler ve sonucunu öğretmenler kurulunun görüşüne sunar. Öğretmenler kurulu, davranış notları indirilen öğrencilerin durumlarını değerlendirerek iyi hâlleri görülen ve cezaya neden olan davranışları tekrar etmemiş olan öğrencilerin davranış notunu iade edebilir.

             Cezaların dosyalara işlenmesi, silinmesi ve dosyaların saklanma süresi

             MADDE 19 – (1) Öğrencilerin aldıkları ceza, öğrenci dosyalarına işlenir. Daha sonraki ders yıllarında aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülenlerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir. Öğretmenler kurulu kararına bağlı olarak cezaları, mezun olacakları ders yılı sonunda öğrenci dosyalarından silinir ve sonuç yazılı olarak velilerine bildirilir.

             (2) Dosyadan silme işlemi, dosyanın uygun bir yerine kararın tarih ve sayısı yazılıp silinme gerekçeleri açıklanarak gerçekleştirilir. Bu açıklama dışında dosyanın üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

             (3) Yetkili kurumlarca öğrencinin disiplin durumuna ilişkin bilgi istendiğinde ilgili kuruma, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı bildirilir.

             (4) Okulda, öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve dosyası ilgili mevzuat hükümlerince saklanır.

             Cezaların uygulanması

             MADDE 20 – (1) Disiplin cezalarının uygulanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

             a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler;

             1) Okula devam ettirilmez.

             2) Okula devam etmedikleri günler devamsızlıktan sayılmaz.

             3) Pansiyonlu okullarda okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına dayalı olarak ya velisine teslim edilir ya da pansiyonda kalmasına izin verilir. Ancak diğer öğrencilerin huzur ve güvenini olumsuz etkileyecek öğrencilerin pansiyonda kalmalarına izin verilmez.

             4) Öğrencilerin ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılıp katılmayacaklarına okul yönetimince karar verilir.

             b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrenciler;

             1) Başvurdukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince istekleri de dikkate alınarak okul türleri ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara yerleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde, Bakanlığın ilgili öğretim dairesiyle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

             2) Parasız yatılı öğrencilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun görülen okullara nakilleri yapılır.

             3) Önceki okul müdürlüğü ile öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce uygun görülmesi hâlinde en az bir öğretim yılı geçtikten sonra eski okullarına dönebilirler.

             c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrenciler;

             1) Akşam liseleri dışında devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramaz.

             2) Açık öğretim programları ile yaygın eğitim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

             ç) İtirazda bulunulması hâlinde itiraz sonuçlanıncaya kadar ceza uygulanmaz.

             Ceza alan öğrencilerin sınavları

             MADDE 21 – (1) 0kuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ya da geçici olarak okuldan uzaklaştırılan öğrenciler, bu sürede katılamadıkları sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanır.

             Zararın ödetilmesi

             MADDE 22 – (1) Takdir edilen disiplin cezasının yanında okul ve kişi mallarına verilen zararlar, zarara yol açan öğrencilere ödettirilir. Konu ile ilgili olarak okul müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.

             Yönetim tedbiri

             MADDE 23 – (1) Müdür, disiplin olaylarında öğrenciyi bir taraftan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk etmekle birlikte, gerektiğinde kurula sevkten önce veya sonra, kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acele bir tedbir olmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile yedi iş gününü geçmemek kaydıyla uygun göreceği süre kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlarla diğer etkinliklere alınmazlar.

             (2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranışın, öğrencinin okulda kalmasında, ders ve diğer etkinliklere katılmasında, sınavlara girmesinde sakınca doğuracak öncelik ve derecede ağır olması hâlinde öğrencinin okulda kalmasının sakıncalı olacağını okul müdürlüğüne bildirir. Bu konuda takdir müdüre aittir.

             (3) Tedbirin alınmasını izleyen en geç üç iş günü içinde mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bu sürenin, öğrencinin işletmeye gittiği günlere rastlaması hâlinde takip eden iş gününde öğrenci hakkında disiplin işlemine başlanır ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevkinden itibaren en geç yedi iş günü içinde durumu karara bağlanır. Aksi takdirde alınan tedbir, kendiliğinden kalkmış sayılır. Zorlayıcı ve haklı nedenler varsa bu tedbir, en çok iki kez daha yenilenebilir.

             (4) Buna rağmen disiplin işlemi sonuçlanmamışsa ilgili öğrencinin okula devam edip etmemesi, yatılı öğrenci ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yeni okulu tespit edilip sonuç, okula bildirilinceye kadar öğrencinin mağduriyetini önlemek bakımından okulunda kalıp kalamayacağı hususu kaymakamlık/valilik onayı ile belirlenir.

             (5) Öğrencilerin neden olduğu olağanüstü durumlar karşısında müdür, tedbir olmak üzere okul ve pansiyonların eklentileriyle birlikte en çok üç iş günü öğretime kapatılması gerektiğini millî eğitim müdürlüğüne teklif edebilir.

             Cezalara itiraz

             MADDE 24 – (1) Cezaların tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içinde;

             a) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce ilçe öğrenci disiplin kuruluna,

             b) İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına; ilçe millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce il öğrenci disiplin kuruluna,

             c) İl öğrenci disiplin kurulu kararına; millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce öğrenci üst disiplin kuruluna itirazda bulunulabilir.

             (2) Öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce yapılacak itirazlar okul müdürlüğü kanalıyla olur.

             (3) Okul müdürlüğü yazılı başvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini, gerekli belgelerle birlikte başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde üst kurullara gönderir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Düzenlenecek Belgeler

             Düzenlenecek belgeler

             MADDE 25 – (1) Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyaya;

             a) Yazılı ifadeler, savunma, varsa mahkeme kararı veya safahatı, soruşturma ile ilgili diğer belgeler,

             b) Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu Kararının Onaylı Örneği (EK-1),

             c) İl öğrenci disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar için yukarıdakilere ek olarak İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Kararının Onaylı Örneği (EK-2),

             ç) Öğrenci üst disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar için ayrıca İl Öğrenci Disiplin Kurulu Kararının Örneği (EK-3),

             d) İtiraz edilmişse buna ilişkin yazı veya dilekçe,

             e) Kararların bildirildiğine ilişkin tebellüğ belgesi

             konulur.

             Bilgi formu

             MADDE 26 – (1) Öğretim yılı sonunda okul müdürlüklerince Öğrenci Disiplin Olayları Bilgi Toplama Formu (EK-5) doldurularak ilçe millî eğitim müdürlüğüne, ilçe millî eğitim müdürlüğünce ilçedeki okulların sonuçları, tek forma işlenerek il millî eğitim müdürlüğüne, il millî eğitim müdürlüğünce sonuçlar, tek forma dönüştürüldükten sonra Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir.

             (2) Gelen formlar, Strateji Geliştirme Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçları okulların bağlı bulundukları ana hizmet birimlerine bilgi için gönderilir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Kurullar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Onur Genel Kurulu ve Onur Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

             Onur genel kurulunun oluşturulması

             MADDE 27 – (1) Onur genel kurulu, öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okulun işleyişine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci, ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir.

             (2) Onur genel kurulu üyeliğine seçilen öğrenciler, okulda oluşturulan diğer öğrenci kurullarında görev alabilecekleri gibi diğer öğrenci kurullarında görev alan öğrenciler de gerekli şartları taşımak kaydıyla onur genel kurulu üyeliğine seçilebilirler.

             Onur genel kurulunun görevleri

             MADDE 28 – (1) 0nur genel kurulu;

             a) Her dönemde en az iki kez toplanır.

             b) Onur kurulunu seçer.

             c) Okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken önlemleri belirler ve önerilerini okul yönetimine bildirir.

             Onur kurulu

             MADDE 29 – (1) Onur genel kurulu; her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu üyeliğine, onur kurulu üyeliğine seçilen son sınıf öğrencisini, onur kurulu ikinci başkanlığına, bir öğrenciyi de onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliğine seçer.

             (2) Sınıfları birer şube olan okullarda seçilen öğrenciler, onur kurulunu oluşturur. Son sınıftan seçilen öğrenci, aynı zamanda onur kurulu ikinci başkanı olur.

             (3) Son sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan seçilen öğrenci, bu sınıfta şube sayısı birden fazla ise genel kurulca seçilen öğrenci ikinci başkan olur.

             Üyelerde aranan nitelikler

             MADDE 30 – (1) Bir öğrencinin onur genel kurulu üyeliğine seçilebilmesi için;

             a) Okul disiplinine aykırı davranışlarının bulunmaması,

             b) Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması,

             c) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması

             niteliklerini taşıması gerekir. Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile disiplin cezası alan öğrencilerin üyeliği düşer.

             Onur kurulu başkanı

             MADDE 31 – (1) 0nur kurulu başkanı, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerinin dışında, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmendir. Öğretmenler kurulu, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerini seçerken onur kurulu başkanı ve yedek üyeyi de seçer.

             Onur kurulunun görevleri

             MADDE 32 – (1) 0nur kurulu;

             a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce veya genel kurul üyelerince getirilen konuları görüşür, aldığı kararları öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar.

             b) Onur Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna öneride bulunur.

             c) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları önlemek amacıyla programlar hazırlayarak öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar.

             ç) Öğrenci nöbet işleri ile sınıf başkanı ve yardımcılığı seçimine ilişkin esasların belirlenmesinde okul yönetimi, sınıf öğretmeni, rehberlik servisi ile iş birliği yaparak yürütülmesine katkı sağlar.

             d) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak; sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için anne-baba, öğretmen, yönetici ve öğrenci kulübü başkanlarıyla iş birliği yapar.

             Onur kurulu kararlarının yazılması

             MADDE 33 – (1) Onur kurulunun aldığı kararlar, onur kurulu karar defterine yazılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

             Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kuruluşu

             MADDE 34 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu;

             a) Müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı,

             b) Her ders yılının ilk ayı içinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen,

             c) Onur kurulu ikinci başkanı,

             ç) Okul aile-birliğinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir öğrenci velisinden

             oluşturulur.

             (2) Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde aday öğretmenler ile sözleşmeli ve ücretli öğretmenler de okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna üye seçilebilir.

             (3) Yapılan seçimde oyların eşit çıkması hâlinde seçim yenilenir. Bu durumda da eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiş sayılır. Kıdemlerin de yıl olarak eşitliği hâlinde kur’a ya başvurulur.

             (4) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevi, yeni kurul oluşuncaya kadar devam eder. Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça görevden ayrılamaz.

             (5) Öğrenci mevcudunun fazlalığından dolayı ikili öğretim yapan okullarda sabahçı ve öğlenciler için ayrı ayrı okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kurulabilir.

             (6) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kişisel olmayan genel disiplin işlerinin görüşüldüğü toplantılarına; okulun rehberlik ve psikolojik danışma servisi rehber öğretmeni, onur kurulu başkanı ile varsa okul doktoru da katılır. Ancak, oy kullanamazlar.

             Yedek üyelik

             MADDE 35 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asıl üyelerden sonra üç yedek üye seçilir. Ayrıca onur kurulu üyeleri ile okul-aile birliği üyeleri arasından da birer yedek üye seçilir. Asıl üyeliğin boşalması veya üyenin özürlü ya da izinli bulunması hâlinde bu üyelik, sıraya göre yedek üyelerle doldurulur.

             Açık üyelik için seçim

             MADDE 36 – (1) Asıl ve yedek üyeliklerin boşalması nedeniyle okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamaması hâlinde açık bulunan üyelikler için yeniden gizli oyla seçim yapılır.

             Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı

             MADDE 37 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun başkanı, müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısıdır. Başkan bulunmadığında müdürün görevlendireceği öğretmen üyelerden biri kurula başkanlık eder. Üyenin başkanlık yaptığı durumlarda yedek üye toplantıya katılır.

             Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevleri

             MADDE 38 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu;

             a) Okulda düzen ve disiplinin sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yapar ve kararlar alır.

             b) Öğrencilere kendini ifade edebilmesi, kendini geliştirebilmesi, onlara başarılı olma duygusunu tattırması, onları teşvik edici faaliyetlere okulda daha çok yer verilmesi için gerekli önerilerde bulunur.

             c) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunları ortadan kaldırma yollarını arar.

             ç) Okul içinde ve dışında millî ve insani bakımdan erdem olarak kabul edilen iyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verir.

             d) Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin psiko-sosyal durumu ile yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar; eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler; bu amaçla okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinden, sınıf rehber öğretmeni ile öğrenciyi tanıyan diğer kişilerden yararlanılır.

             e) Okulda disiplinsizliği hoş görmeyen bir öğrenci kamuoyu oluşturularak disipline aykırı davranışta bulunan ve bulunabilecek olan öğrencileri kendi vicdanlarının ve öğrenci kamuoyunun kontrolünde tutma yollarını ve imkânlarını araştırır.

             f) Dönem başlarında toplanarak disiplin yönünden okulun genel durumunu gözden geçirir ve alınması gereken tedbirler hakkında kişisel olmayan kararlar alarak okul yönetimine tekliflerde bulunur.

             g) Disiplin konusunda incelemeler yapar; gerektiğinde okul yönetimine görüş bildirir ve tekliflerde bulunur.

             ğ) Ders yılı veya dönem içinde meydana gelen disiplin olaylarının nedenleriyle alınan tedbirleri ve sonuçlarını tespit ederek ders yılı ve dönem sonunda bir rapor hâlinde okul yönetimine bildirir.

             h) Okul müdürünün havale ettiği disiplin olaylarını inceler ve karara bağlar.

             Toplantıya çağrı

             MADDE 39 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurul başkanının yazılı çağrısı ile toplanır. Kurul başkanı, gerektiğinde görüşüne başvurulmak üzere sınıf rehber öğretmeni ile okul rehberlik ve psikolojik danışmanını da toplantıya çağırabilir.

             Toplantı ve karar alma

             MADDE 40 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çoğunluğu ile karar alır. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurula iletilen disiplin olaylarını görüşmek ve karara bağlamak zorundadır. Üyeler, çekimser oy kullanamaz, üyelerin dışında toplantıya çağrılanlar da oy kullanamazlar.

             (2) Okul müdürünce kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Disiplin konusu davranıştan şikâyetçi olan veya zarar gören üye kurula katılamaz. Kurula katılmayan üyenin yerine yedek üye toplantıya çağrılır.

             Kurula sevk

             MADDE 41 – (1) Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi, davranışın yapıldığında öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin raporu okul müdürüne verir.

             (2) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi bulunmayan okullarda ise konu okul müdürünce doğrudan onur kurulu veya okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna da sevk edilebilir. Gerekli durumlarda bölgedeki rehberlik ve araştırma merkezinden yardım alınır.

             (3) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, konuyu kurula gelişinden itibaren en geç yedi iş günü içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumunda, alınacak ara karar ve okul müdürünün onayı ile bu süre ancak bir kez uzatılabilir.

             İfadelerin alınması ve delillerin toplanması

             MADDE 42 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin ve olayla ilgili tanıkların, önce okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı tarafından yazılı ifadeleri alınır. Olay, sınıfta veya topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan etmişse bu topluluğun çoğunluğunun ifadesine başvurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler toplanıp bir dosya düzenlenerek okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sunulur.

             Kurula çağrılma ve savunma alınması

             MADDE 43 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna verilen öğrencilerin kurul tarafından yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak savunmaları alınır ve sözlü savunmalar tutanağa geçirilir. Çağrı duyurusu yazılı olarak ve imza karşılığında yapılır.

             (2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, gerektiğinde disipline verilen veya tanık olarak belirlenen öğrencileri dinlemek üzere tekrar çağırır.

             (3) Bu öğrenciler, çağrıya uyarak kurulca belirlenen gün ve saatte kurulda bulunmak zorundadır. Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre karar verilir.

             İfade ve savunma vermek istemeyenler

             MADDE 44 – (1) İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağrıldığı hâlde gelmeyen öğrencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir. Bunlardan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna verilenler hakkında 43 üncü maddenin üçüncü fıkrası uygulanır. Tanık olduğu tespit edilip çağırıldığı hâlde özürsüz olarak gelmeyenler hakkında da ayrıca disiplin soruşturması yapılır.

             Kararların yazılması

             MADDE 45 – (1) Kararlar gerekçeli olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu karar defterine yazılır veya ayrıca yazılarak bu deftere yapıştırılır. Kararlar (EK-1)’ e uygun şekilde yazılır. Cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir, dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar bütün üyelerce imzalanır.

             (2) Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler.

             (3) Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp okul müdürüne sunulmasından sonra, karar defterinin saklanmasından ve diğer yazışma işleminden kurul başkanı sorumludur.

             Müdürün karara itirazı ve ilçe öğrenci disiplin kuruluna göndermesi

             MADDE 46 – (1) Müdür, kararı uygun bulmazsa bir defa daha görüşülmek üzere dosyayı gerekçeleri ile birlikte kurula iade eder. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararında ısrar ederse müdür görüş ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak üzere en geç yedi iş günü içinde ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.

             Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamaması veya karar verememesi

             MADDE 47 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya kurulduğu hâlde herhangi bir nedenle bir disiplin olayına bakmaktan çekinip karar veremediği durumlarda müdür, görevlendireceği müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya bir öğretmen tarafından hazırlanan ilk soruşturma dosyasına, görüşünü de ekleyerek karar verilmek üzere ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

             İlçe öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu

             MADDE 48 – (1) İlçe öğrenci disiplin kurulu, ilçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil edecek şekilde ilçedeki resmî ve özel ortaöğretim kurumu okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanlarının kendi aralarından seçecekleri birer üyeden oluşturulur. Bu kurulun sekreterya işleri ilçe milî eğitim müdürlüğünce yapılır.

             (2) Büyük şehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçesinde ise ilçe öğrenci disiplin kurulu, millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda oluşturulur.

             (3 ) Bir ortaöğretim kurumu bulunan ilçelerde ilçe öğrenci disiplin kurulu, millî eğitim müdürü veya görevlendireceği biri başkan olmak üzere iki şube müdürü ile okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanından; iki şube müdürünün bulunmaması durumunda ise ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında şube müdürü ile okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanından oluşturulur.

             (4) İlçe öğrenci disiplin kurulu üyesi olan veya olmayan okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı, kendi okul öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.

             İlçe öğrenci disiplin kurulunun görevleri

             MADDE 49 – (1) İlçe öğrenci disiplin kurulu;

             a) Okuldan tasdiknameyle uzaklaştırma cezasına yönelik okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarını inceleyerek onaylar veya gerekçelerini belirtmek şartıyla değiştirerek karara bağlar.

             b) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya görev yapamadığı durumlarda bu kurulun görevlerini yapar ve dosyaları, geliş tarihini izleyen haftanın ilk gününden itibaren yedi iş gün içinde karara bağlar.

             c) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına karşı okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrenci tarafından yapılan itirazları inceleyerek verilen kararı öğrenci lehine değiştirir veya itirazı reddeder.

             ç) Uygun bulduğu örgün eğitim dışına çıkarma cezalarını onaylamak üzere il öğrenci disiplin kuruluna gönderir.

             d) İtiraz üzerine incelenmek üzere gelen dosyaları geliş tarihini izleyen haftanın ilk gününden itibaren yedi iş günü içinde karara bağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İl Öğrenci Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

             İl öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu

             MADDE 50 – (1) İl öğrenci disiplin kurulu; büyük şehir statüsündeki illerde il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı/şube müdürünün; diğer illerde ise millî eğitim müdürünün başkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil edecek şekilde, il merkezindeki okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer müdürden oluşturulur.

             (2) İl öğrenci disiplin kurulu üyesi olan okul müdürü, kendi okul öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.

             İl öğrenci disiplin kurulunun görevleri

             MADDE 51 – (1) İl öğrenci disiplin kurulu;

             a) İlçe öğrenci disiplin kurulundan onaylanmak üzere gönderilen örgün eğitim dışına çıkarma cezasını inceleyerek onaylar veya gerekçelerini belirtmek şartıyla değiştirerek karara bağlar.

             b) İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına karşı öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılan itirazları inceleyerek verilen kararı öğrenci lehine değiştirir veya itirazı reddeder.

             c) Okul müdürünün, ilçe millî eğitim müdürünün ilçe öğrenci disiplin kurulu kararına yaptığı itirazları inceler, kararı değiştirir veya itirazı reddeder.

             ç) Her dönem sonunda okullardaki disiplin durumunun genel bir değerlendirmesini yapar, gelecek ders yıllarında disiplin olaylarının önlenmesi yönünde alacağı kararları okullara ulaştırmak üzere ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Üst Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

             Öğrenci üst disiplin kurulunun kuruluşu

             MADDE 52 – (1) Öğrenci üst disiplin kurulu, valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında;

             a) İl millî eğitim müdürü,

             b) İl hukuk işleri müdürü,

             c) İlköğretim müfettişleri kurulu başkanı,

             ç) Valinin görevlendireceği resmî veya özel bir genel ortaöğretim kurumu müdürü ile birer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu müdüründen

             oluşturulur. Bu kurulun sekreterya işleri, il millî eğitim müdürlüğünce yapılır.

             (2) Öğrenci üst disiplin kurulu üyesi olan veya olmayan okul müdürü, kendi okulu öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, kurulu bilgilendirir ancak oy kullanamaz.

             Öğrenci üst disiplin kurulunun görevleri

             MADDE 53 – (1) Öğrenci üst disiplin kurulu;

             a) Olağanüstü durumlarda suç işleyen öğrencilerin öğrenim gördükleri okulun okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülmesi için, il millî eğitim müdürlüğüne sevkine ilişkin karar verir.

             b) Öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılacak örgün eğitim dışına çıkarma cezası ile ilgili itirazları inceleyerek verilmiş kararları kaldırır, değiştirir veya itirazı reddeder.

             c) İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü veya okul müdürlerinin örgün eğitim dışına çıkarma cezası ile ilgili olarak il öğrenci disiplin kurulu kararlarına karşı yaptıkları itirazları inceleyerek daha önce verilmiş bulunan kararı kaldırır, değiştirir veya onaylar.

             ç) Gerekli gördüğü durumlarda okul öğrenci ödül ve disiplin kurulları, ilçe öğrenci disiplin kurulları veya il öğrenci disiplin kurulunca verilen kararları inceler; bu kurullarca verilmiş bulunan örgün eğitim dışına çıkarma cezalarını değiştirir veya kaldırır.

             d) Öğretim özgürlüğü, can güvenliği veya kamu düzeni yönünden zorunlu görülen durumlarda vali tarafından getirilen teklifleri inceler ve karara bağlar.

             e) Her ders yılı sonunda toplanarak ildeki okulların bir yıllık disiplin durumunu inceler ve önerileri de içeren bir rapor hazırlayarak valilik makamına sunar.

 

ALTINCI BÖLÜM

İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu, İl Öğrenci Disiplin Kurulu ve Öğrenci Üst Disiplin

Kurulunun Çalışma Usulleri

             Toplantıya çağrı

             MADDE 54 – (1) Kurullar, çalışmalarında aşağıdaki hususlara uyarlar;

             a) Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır.

             b) Toplantı gündeminin belirlenmesi, ilgililere duyurulması ve kurul çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi başkan tarafından sağlanır.

             c) Kurul, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oylama açık şekilde yapılır ve çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             Karar süresi ve usul işlemleri

             MADDE 55 – (1) Kurullar;

             a) Disiplin dosyasının kurula intikalinden itibaren konuyu görüşmek üzere toplanır ve en geç on beş gün içinde karar verir.

             b) Dosyada eksiklikleri ilgililere tamamlattırır.

             c) Gerektiğinde ilgililerden bilgi ister.

             ç) Aldıkları kararları tutanak hâline getirir.

             (2) Kararlar, verildiği tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde kuruldaki üyelerce gerekçeli olarak oy birliği veya oy çoğunluğu ile alındığı belirtilerek ( EK-2), (EK-3) veya (EK-4) 'e uygun olarak yazılır; başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı görüşte olanlar, nedenlerini de yazarak kararı imzalar.

 

ALTINCI KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikler

             MADDE 56 – (1) 31/1/1995 tarihli ve 22188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği 28/1/1995 tarihli ve 22185 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

             Devam etmekte olan disiplin soruşturmaları

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce disiplin kurullarına intikal etmiş ve devam etmekte olan disiplin olaylarına ilişkin işlemler 56 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre bu kurullar tarafından sonuçlandırılır.

             Yürürlük

             MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

 

 

EK-1

OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ

            

             Karar No                                                                                      :

             Karar Tarihi                                                                                 :

             Öğrencinin                                                                                   :

             Adı Soyadı                                                                                   :

             Doğum Tarihi                                                                              :

             Sınıfı, alanı/dalı ve okul numarası                                                :

             Paralı veya parasız yatılı ya da gündüzlü olduğu                        :

             Başarı durumu                                                                             :

             Sağlık durumu                                                                              :

             Ailesinin ekonomik durumu                                                        :

             Ailesi ile birlikte oturup oturmadığı                                            :

             Anne-babasının sağ olup olmadığı                                               :

             Anne-babasının öz olup olmadığı                                                :

             Ailesinin yanında okuyup okumadığı                                          :

             Büyüyüp yetiştiği çevre                                                              :

             Ailesinin oturduğu yer ve çevresi                                                :

             Şimdiye kadar aldığı cezalar ve genel durumu                              :

             Cezayı gerektiren davranışının yapıldığı yer ve tarih                  :

             Cezayı gerektiren davranışının çeşidi                                          :

             Cezayı gerektiren davranışının nedeni                                         :

             Olayla ilgili olarak;                                                                       :

                         a) Cezalandırılan öğrencinin ifadesinin özeti                   :

                         b) Tanıkların ifadesinin özeti                                          :

                         c) Varsa cezayı gerektiren davranışının tespitine

                         yarayan diğer deliller                                                       :

             Cezayı hafifleten veya şiddetlendiren nedenler                           :

             Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kanaati                         :

             Verilen cezanın çeşidi ve dayandığı yönetmelik maddesi

             OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU KARARI

 

             Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu Başkanı               Üye       Üye       Üye         Üye

 

UYGUNDUR

 

Mühür ve imza

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

EK-2

İLÇE ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ

 

             Karar no                        :

 

             Karar tarihi                   :

 

 

             Öğrencinin

 

             Adı soyadı                    :

 

             Doğum tarihi                 :

            

             Okulu                            :

            

             Sınıfı, alan/dalı ve okul numarası :

 

 

             İLÇE ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARARI

 

 

 

 

 

 

 

 

             İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Başkanı           Üye    Üye                       Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Açıklama: Kurulun, şube müdürünün başkanlığında oluşturulması hâlinde kararı ilçe millî eğitim müdürü onar.

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3

 

İL ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ

 

             Karar no                    :

 

             Karar tarihi                :

 

            

             Öğrencinin

 

             Adı soyadı                 :

 

             Doğum tarihi             :

 

             Okulu                        :

 

             İlçesi                          :                                             

 

             Sınıfı, alan/dalı ve okul numarası:

 

 

            

             İL ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             İl Öğrenci Disiplin Kurulu Başkanı                 Üye                 Üye                       Üye

 

 

 

 

 

 

             Açıklama: Kurulun, millî eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında oluşturulması hâlinde kararı millî eğitim müdürü onar.

 

 

 

 

 

 

EK-4

 

ÖĞRENCİ ÜST DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ

 

             Karar no                    :

 

             Karar tarihi                :

 

 

 

 

             Öğrencinin

            

             Adı soyadı                 :

 

             Doğum tarihi             :

 

             Okulu :

               

             İlçesi                          :

            

             Sınıfı, alan/dalı ve okul numarası:

 

 

 

 

             ÖĞRENCİ ÜST DİSİPLİN KURULUNUN KARARI

 

 

 

 

 

 

 

             Öğrenci Üst Disiplin Kurulu Başkanı             Üye                 Üye                       Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Açıklama: Kurulun, vali yardımcısı başkanlığında oluşturulması hâlinde kararı vali onar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-5

…..../….... ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DİSİPLİN OLAYLARI BİLGİ TOPLAMA FORMU

İLİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEZA TÜRLERİ

Ceza alan toplam öğrenci sayısı

KINAMA

OKULDAN KISA SÜRELİ UZAKLAŞTIRMA

OKULDAN TASDİKNAME İLE UZAKLAŞTIRMA

ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARMA

Tutuklanan Öğrenci

Hüküm Giyen Öğrenci

SINIFLAR

Haz.

9

10

11

12

Haz.

9

10

11

12

Top.

Haz.

9

10

11

12

Top.

Haz.

9

10

11

12

Top.

Haz.

9

10

11

12

Top.

OKULLAR

Genel Lise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anadolu Liseleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fen Liseleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sos.Bil.Lis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anadolu Öğrt.Lis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And.Güz.San.Lis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And. Otelcilik M.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmam Hatip Lis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spor Liseleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çok Prog.Lis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endüstri Mes.Lis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kız Meslek Lis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Mes.Lis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağ.Mes.Lis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteroloji Mes.Lis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adalet Mes.Lis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapu Kad.Mes.Lis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarım Mes.Lis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Öğretim yılı sonu itibariyle sınıflara göre disiplin cezası alan öğrenci sayıları ilgili sütunlara yazılır.

 

 

 

 

 

 

 

2- Yatay ve dikey toplamlar kontrol edilerek  sayılarda birlik sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADI SOYADI UNVANI

 

 

3- Bu çizelge  yönetmeliğin ilgili maddesine göre düzenlenir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İMZA-MÜHÜR