17 Ocak 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26406

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2007/20)

 

MADDE 1 – (1) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (d) bendine istinaden, bu Tebliğ eki listelerde yer alan maddelerin ithalatında, bu maddelerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belgenin, bu işlemleri yürütmekle yükümlü kişi tarafından Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda beyannamenin tescili sırasında, ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

MADDE 2 – (1) Sanayicilerin (ilaç sanayii hariç) kendi ihtiyaçları için ekli listeden (Ek III) yapacakları ithalatta Kontrol Belgesi ibrazı zorunlu değildir.

(2) Ekli listelerde (Ek II/A-B-C ve Ek III) yer alan ürünlerin laboratuvarlarda (tıp laboratuvarlarında tanı amacı ile kullanılanlar hariç) analiz amacıyla kullanılacak olması halinde veya vücut dışında kullanılan tıbbî tanı ürünlerinin araştırma amacıyla kullanılmak üzere ithal edilecek olması halinde, bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ibrazı zorunlu değildir.

(3) Ekli listelerde (Ek II/A-B) yer alan maddelerin ilaç, ilaç hammaddesi, ilaç yardımcı maddesi sanayiine verilmeyeceğinin belirtilmesi halinde, bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ibrazı zorunlu değildir.

(4) Ekli listede (Ek III) yer alan maddelerin karşıla­rında belirtilen amaçlar dışında kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ibrazı zorunlu değildir.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamında (Ek I sayılı liste hariç) yapılacak işlemlerde gerek Kontrol Belgelerinin, gerekse diğer belgelerin ilgili gümrük idaresine sunulmasından işlemi gerçekleştirmekle yükümlü kişiler sorumlu olup, bir belgenin ibraz edilmediği durumlarda gümrük idarelerince herhangi bir belge aranmaz.

MADDE 4 – (1) Kontrol Belgesi alınması için; 3 nüsha Kontrol Belgesi formu (Ek IV), proforma fatura veya fatura, analiz sertifi­kası, menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümeleri ile Sağlık Bakanlığı’nca istenebilecek diğer belgelerle birlikte adı geçen Bakanlığa veya bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulur.

(2) Daha önce Kontrol Belgesi verilmiş bir ürün ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı spesifikasyonlara sahip ürünün ithalatında, daha önce alınan Kontrol Belgesi için Sağlık Bakanlığı’na tevdi edilen sağlık sertifikası dikkate alınır. Ancak, adı geçen Bakanlıkça, gerek görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir.

(3) Doğrudan tüketiciye intikal ettirilecek nitelikteki maddelerin ithalatın­da, gerek görülen durumlarda aşağıda yer alan bilgilerin Sağlık Bakanlığı’na ibrazı gerekir:

a) İthalatçı firmanın unvanı ve adresi,

b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri,

c) Süreli mallarda son kullanma tarihi,

d) Kullanım amacı ve günlük dozu.

MADDE 5 – (1) 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi kapsamında bulu­nan maddeler ve ayrıca 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve ulusal mevzuatımız gereğince özel izin alınması gereken ekli listede (Ek I) yer alan maddelerin ithalatı, söz konusu Kanun ve Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılır.

(2) Ekli listede (Ek I) yer alan madde ve müstahzarları ithal edenlerin, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı tarafından bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mevzuat ile Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik gereğince verilen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisi’nin gümrüklerce onaylı “D” nüshasını ve ilgili gümrük beyannamelerini, anılan Bakanlığa (İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) göndermeleri ve ayrıca Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisi’nin bir suretinin mala refakat etmesi zorunludur.

(3) Ekli listede (Ek I) yer alan ve “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” kapsamında olup, Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisi ile ithalatçı tarafından gümrüğe getirilen kimyasal madde/narkotik prekürsörlerin sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatı sırasında, Sağlık Bakanlığı’nca üç orijinal nüsha olarak düzenlenen “Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Ruhsatname” ilgili gümrük idaresince aranır. Bu maddeleri ithal edenlerin, anılan belgenin gümrüklerce onaylı “C” nüshasını ve ilgili gümrük beyannamelerini, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı’na (İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) göndermeleri zorunludur.

MADDE 6 – (1) Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşıma girmiş ürünler için, bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş belgelerin ve/veya işaretlerin (CE İşareti, vs.), Toplulukça aranan mevzuata göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü amacıyla, her ürün için uygunluk beyanının Sağlık Bakanlığı’na tevdi edilmesi halinde, doğrudan Kontrol Belgesi verilir. Ancak, ülke koşulları gözönüne alınarak, ilave özellikler aranabilir. Ayrıca, gerekli olduğu hallerde, ithalatçı veya temsilcisinden ürüne ilişkin teknik dosya istenebilir ve teknik dosyadaki bilgi ve belgelere göre ürün kontrole tabi tutulabilir.

MADDE 7 – (1) Kontrol Belgesi’nin süresi;

a) Ekli liste (Ek I) kapsamı maddeler için 6 ay,

b) Ekli listeler (Ek II/A-B-C-D ve Ek III) kapsamı maddeler için 12 aydır. Ancak (Ek II/D) kapsamında yer alan ürünlerin Kontrol Belgesinin onaylandığı tarihten sonraki 6’ıncı aydan itibaren çekilen numunenin mikrobiyolojik analizlerinin Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı’nda yapılması gerekmektedir.

(2) Bu süreler uzatılamaz.

(3) Kontrol Belgesi’ndeki süre dışındaki diğer değişiklikler, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılabilir.

MADDE 8 – (1) Sağlık Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı arasında yapılacak olan protokol çerçevesinde, bu Tebliğ kapsamındaki maddelerin ithalatına ilişkin olarak gerekli bilgiler Gümrük Müsteşarlığı tarafından Sağlık Bakanlığı’na iletilir.

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri  almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

(2) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 11/1/2002 tarihinde yürürlüğe giren 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun; 19/7/2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 11 – (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2007/4) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ile 12/1/2007 tarihli ve 26401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2007/17) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) (2006/4) ve (2007/4) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğlerde belirlenen süre kadar geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek I : Özel İzin Alınması Gereken Maddeler

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

2707.20.10.00.00

Toluol (toluen) güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar

2707.20.90.00.00

Toluol (toluen) diğer amaçlar için kullanılanlar

2806.10.00.00.11

Saf hidroklorik asit

2806.10.00.00.12

Teknik hidroklorik asit (tuz ruhu)

2807.00.10.00.11

Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf)

2807.00.10.00.19

Diğerleri

2807.00.90.00.00

Oleum (dumanlı sülfirik asit)

2841.61.00.00.00

Potasyum permanganat

2902.30.00.00.00

Toluen (toluol)

2904.10.00.00.12

Toluensülfonik asitler ve tuzları (Yalnız p-toluene sülfonik asit ve tuzları)

2905.51.00.00.00

Ethchlorvynol (INN)

2909.11.00.00.00

Dietil eter (eter)

2914.11.00.00.00

Aseton (propanon)

2914.12.00.00.00

Butanon (metil etil keton)

2914.13.00.00.00

4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)

2914.39.00.00.15

1-phenyl-2-propanone

2914.39.00.00.16

3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone

2915.24.00.00.00

Asetik anhidrit

2915.39.80.90.13

Ethylidene di acetate

2915.90.80.00.11

Asetil klorür

2916.34.00.00.00

Fenilasetik asit ve tuzları

2918.99.90.00.14

Misoprostol

2919.90.90.00.19

Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat)

2921.30.99.00.11

Propylhexedrine

2921.43.00.00.11

Toluidin (o-m-p) (Yalnız o-toluidin)

2921.43.00.00.12

Toluidin (o-m-p) hidroklorürleri (Yalnız o-toluidin hidroklorürleri)

2921.43.00.00.19

Toluidinlerin türevleri ve bunların diğer tuzları (Yalnız o-toluidinin türevleri ve diğer tuzları)

2921.46.00.00.13

Benzfetamin (INN)

2921.46.00.00.15

Etilamfetamin (INN)

2921.46.00.00.16

Fenkamfamin (INN)

2921.46.00.00.17

Lefetamin (INN)

2921.46.00.00.18

Mefenoreks (INN)

2921.46.00.00.22

Levamfetamin (INN)

2921.49.80.00.11

DOB (Brolamfetamin) (INN)

2921.49.80.00.12

Fenfluramine (INN)

2921.49.80.00.13

Dexfenfluramine (INN)

2921.49.80.00.14

MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)

2921.49.80.00.15

DMA [(±)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine]

2921.49.80.00.16

MDMA [(±)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)

2921.49.80.00.17

MMDA [2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy) phenethylamine]

2921.49.80.00.18

N-ethyl MDA [(±)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine]

2921.49.80.00.21

N-hydroxy MDA [(±)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine]

2921.49.80.00.22

PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine)

2922.19.80.00.21

Bornaprin

2922.39.00.00.12

Cathinone (INN)

2922.39.00.00.13

Metcathinone (INN)

2922.39.00.00.14

Ketamin hidroklorür

2922.43.00.00.00

Antranilik asit ve bunun tuzları

2922.50.00.90.15

Tramadol hidroklorür

2924.11.00.00.00

Meprobamat (INN)

2924.24.00.00.00

Etinamat (INN)

2924.29.95.00.29

Diğerleri (Yalnız N-acetyl antranilik asit)

2925.12.00.00.00

Glutetimit (INN)

2926.30.00.00.11

Fenproporeks (INN)

2929.90.00.00.19

Diğerleri (Yalnız isoaminil siklamat)

2930.90.85.90.62

α-methyl-4-methylthiophenethylamine-(4-MTA)

2932.29.60.00.00

Gamma-bütirolaktan

2932.91.00.00.00

İzosafrol

2932.93.00.00.00

Piperonal

2932.94.00.00.00

Safrol

2932.99.85.90.00

Diğerleri (Yalnız N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin-(MBDB))

2933.29.90.00.13

Etomidat

2933.32.00.00.11

Piperidin

2933.32.00.00.12

Piperidinin tuzları

2933.33.00.00.14

Bromazepam (INN)

2933.33.00.00.26

Phencyclidine (INN) (PCP)

2933.49.30.00.00

Dekstrometorfan (INN) ve tuzları

2933.53.10.00.11

Fenobarbital (INN)

2933.53.10.00.12

Fenobarbital sodyum tuzu

2933.53.10.00.21

Barbital (INN)

2933.53.90.00.11

Butabarbital (INN)

2933.53.90.00.12

Pentobarbital (INN)

2933.53.90.00.13

Allobarbital (5,5-diallilbarbutirik asit)

2933.53.90.00.14

Amobarbital (INN)

2933.53.90.00.15

Siklobarbital (INN)

2933.53.90.00.16

Metilfenobarbital (INN)

2933.53.90.00.17

Sekbutabarbital (INN)

2933.53.90.00.18

Sekobarbital (INN)

2933.53.90.00.21

Vinilbital (INN)

2933.53.90.00.22

Butalbital(INN)

2933.54.00.00.11

Zopiklon (INN)

2933.54.00.00.12

Mephobarbital (Prominal) (INN)

2933.54.00.00.13

Methobarbital (Metil amino) (INN)

2933.54.00.00.14

Proxibarbal (INN)

2933.54.00.00.15

Thiopental Na (INN)

2933.55.00.00.11

 Loprazolam (INN)

2933.55.00.00.12

Zipeprol (INN)

2933.55.00.00.13

Meklokualon (INN)

2933.55.00.00.14

Metakualon (INN)

2933.72.00.00.11

Klobazam (INN)

2933.72.00.00.12

Metiprilon (INN)

2933.91.10.00.00

Klordiazepoksit (INN)

2933.91.90.00.11

Alprazolam (INN)

2933.91.90.00.12

Camazepam (INN)

2933.91.90.00.13

Clonazepam (INN)

2933.91.90.00.14

Clorazepate (INN)

2933.91.90.00.15

Delorazepam (INN)

2933.91.90.00.16

Diazepam (INN)

2933.91.90.00.17

Estazolam (INN)

2933.91.90.00.18

Ethylloflozepate (INN)

2933.91.90.00.21

Fluduazepam (INN)

2933.91.90.00.23

Flurazepam (INN)

2933.91.90.00.24

Halazepam (INN)

2933.91.90.00.25

Lorazepam (INN)

2933.91.90.00.26

Lormetazepam (INN)

2933.91.90.00.27

Mazindol (INN)

2933.91.90.00.28

Medazepam (INN)

2933.91.90.00.31

Midazolam (INN)

2933.91.90.00.32

Nimetazepam (INN)

2933.91.90.00.33

Pinazepam (INN)

2933.91.90.00.34

Prazepam (INN)

2933.91.90.00.35

Pyrovalerone (INN)

2933.91.90.00.36

Temazepam (INN)

2933.91.90.00.37

Tetrazepam (INN)

2933.91.90.00.38

Triazolam (INN)

2933.91.90.00.41

Nitrazepam (INN)

2933.91.90.00.42

Nordazepam (INN)

2933.91.90.00.43

Oxazepam (INN)

2933.91.90.00.49

Diğerleri (Yalnız klordiazepoksit tuzları)

2933.99.40.00.11

Buspiron (INN)

2933.99.40.00.12

WY 3185 (Okzazepam intermedia)

2933.99.40.00.13

WY 4088 (Propozepam intermedia)

2933.99.90.00.16

Trihexyphenidyl (INN)

2933.99.90.00.17

Tenocyclidine (INN)

2933.99.90.00.18

Biperiden (INN)

2933.99.90.00.21

Chloramino Ketone

2933.99.90.00.22

Delta 9-Tetra hydrocannabinol

2933.99.90.00.23

Rolicyclidine (INN)

2933.99.90.00.24

Etrytamine (INN)

2933.99.90.00.25

Zolpidem tartrate

2934.91.00.00.11

Aminorex (INN)

2934.91.00.00.12

Brotizolam (INN)

2934.91.00.00.13

Clotiazepam (INN)

2934.91.00.00.14

Cloxazolam (INN)

2934.91.00.00.16

Haloxazolam (INN)

2934.91.00.00.17

Ketazolam (INN)

2934.91.00.00.18

Mesocarb (INN)

2934.91.00.00.21

Oxazolam (INN)

2934.91.00.00.22

Pemoline (INN)

2939.11.00.00.17

Buprenorphine (INN)

2939.20.00.90.11

Barbiturate de kinidin

2939.41.00.00.11

Efedrin

2939.41.00.00.12

Efedrin hidroklorür

2939.41.00.00.19

Efedrinin diğer tuzları

2939.42.00.00.11

Pseudoefedrin

2939.42.00.00.12

Pseudoefedrinin tuzları

2939.43.00.00.11

Katin (INN)

2939.43.00.00.12

Katinin tuzları

2939.49.00.00.15

Barbexaclon

2939.49.00.00.16

Norephedrine (Phenylpropanolamine), optik izomerleri ve bunların tuzları

2939.59.00.00.12

Dimenhidrinat

2939.61.00.00.00

Ergometrin (INN) ve tuzları

2939.62.00.00.00

Ergotamin (INN) ve tuzları

2939.63.00.00.00

Liserjik asit ve tuzları

2939.69.00.00.13

Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve tuzları

2939.99.00.90.22

Psilocybine

2939.99.00.90.23

Psicain Neu

 

 

Ek II-A : Tıbbi Müstahzarların Terkibinde Bulunan İlaç Ham, Başlangıç Maddeleri,

 İlaç Hammaddeleri Üretiminde Kullanılan Maddeler ile Tıbbi Müstahzarlar

 

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

1108.12.00.10.00

Torba içinde olanlar (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1210.10.00.00.00

Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1210.20.10.00.11

Lüpülin (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1210.20.10.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1210.20.90.00.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1212.20.00.10.00

Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar (T)

1301.90.00.41.00

Lak (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1301.20.00.00.00

Arap zamkı (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1301.90.00.21.00

Tababette kullanılanlar

1301.90.00.39.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1302.11.00.10.00

İlaç sanayiinde kullanılanlar

1302.12.00.10.11

Meyan balı (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1302.12.00.10.12

Meyan özü (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1302.19.80.10.00

İlaç sanayiinde kullanılanlar

1302.20.10.10.00

Pektik maddeler (pektinler) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1302.20.10.90.11

Pektinatlar(Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1302.20.10.90.12

Pektatlar(Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1302.20.90.10.00

Pektik maddeler (pektinler) (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1302.20.90.90.11

Pektinatlar(Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1302.20.90.90.12

Pektatlar(Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1302.31.00.10.00

Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1504.10.10.10.00

Tababette kullanılanlar

1505.00.90.00.11

Lanolin

1513.11.99.00.00

Diğerleri (Yalnız koko yağı)

1515.11.00.10.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)

1515.30.90.00.00

Diğerleri (Yalnız hint yağı)

1515.50.11.00.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)

1515.90.11.11.00

Ham yağ

1515.90.11.19.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1515.90.51.00.00

Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar (Yalnız Kekik ve Badem yağı)

1516.10.90.90.11

Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar

1516.10.90.90.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1520.00.00.10.00

Ham gliserin

1521.10.00.10.00

Ham bitkisel mumlar

1521.10.00.90.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1701.99.10.00.11

Kristal şeker (Yalnız ilaç imalinde kullanılanlar)

1702.11.00.10.00

Laktoz

1702.11.00.20.00

Laktoz şurubu

1702.60.95.00.00

Diğerleri

1702.90.10.00.00

Kimyaca saf maltoz

1702.90.99.00.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

1704.90.55.00.00

Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler

1804.00.00.00.00

Kakao yağı (katı ve sıvı)

2101.20.20.00.11

Çay hülasası (Yalnız tıbbi amaçla kullanılanlar)

2101.20.20.00.19

Diğerleri (Yalnız tıbbi amaçla kullanılanlar)

2101.20.92.00.00

Esası çay ve maté hülasası, esansı ve konsantresi olanlar (Yalnız tıbbi amaçla kullanılanlar)

2101.20.98.00.00

Diğerleri (Yalnız tıbbi amaçla kullanılanlar)

2501.00.99.10.00

Saf sodyum klorür

2507.00.20.00.11

Ham kaolin

2507.00.20.00.19

Diğer öğütülmüş kaolin

2512.00.00.00.12

Diatomit

2512.00.00.00.13

Kiselgur

2519.90.10.00.11

Saf magnezyum oksit

2526.20.00.00.00

Ezilmiş veya toz haline getirilmiş

2710.19.85.00.11

Beyaz yağlar

2710.19.85.00.12

Sıvı parafin (pirinç yağı)

2712.10.10.00.00

Ham vazelin

2712.10.90.00.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2801.20.00.10.00

Resüblime iyot

2802.00.00.00.00

Sublime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt

2805.11.00.00.00

Sodyum

2809.10.00.00.00

Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)

2809.20.00.00.11

Hipofosforik asit (H4P2O6)

2809.20.00.00.15

Polifosforik asitler

2810.00.90.90.11

Orto borik asit (borik asit )

2811.22.00.00.00

Silisyum dioksit

2811.29.90.90.13

Silisik asit

2812.10.15.00.00 *

Fosfor triklorür *

2812.10.18.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2814.20.00.00.00

Amonyağın sulu çözeltileri

2815.11.00.00.00

Katı halde

2816.10.00.00.00

Magnezyumun hidroksit ve peroksiti

2818.30.00.00.00

Aluminyum hidroksit

2821.10.00.10.11

Kodeks evsafında olan demir oksitleri

2823.00.00.00.00

Titan oksitleri (saf titan oksitleri)

2825.10.00.00.12

Hidroksilamin ve anorganik tuzları

 

2825.90.11.00.00

Kalsiyum hidroksit (aşağıda belirtilen partikül formlarında olup kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında % 98 veya daha fazla saflıktaki;

-          75 mikrometreyi aşan partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 1’den fazla olmayan ve;

-          1,3 mikrometreden daha düşük partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 4’den fazla olmayan)

2825.90.19.00.12

Kalsiyum peroksit

2826.19.10.90.00

Sodyum florür

2826.90.80.90.12

Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları

2827.10.00.00.00

Amonyum klorür (nişadır)

2827.20.00.00.00

Kalsiyum klorür

2827.31.00.00.00

Magnezyum klorür

2827.39.30.00.00

Kobalt klorür

2827.39.85.90.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2827.51.00.00.11

Sodyum bromürler

2827.51.00.00.12

Potasyum bromürler

2827.59.00.20.00

Diğer bromürler

2827.60.00.10.00

Sodyum iyodür ve oksiiyodür

2827.60.00.30.00

Potasyum iyodür

2831.10.00.00.11

Sodyum ditiyonit (sodyum hidrosülfit)

2831.10.00.00.12

Sodyum sülfoksilat

2831.90.00.00.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2832.10.00.00.11

Sodyum sülfit

2832.10.00.00.13

Sodyum metabisülfit (disodyum disülfit)

2832.30.00.10.00

Sodyum tiyosülfat

2832.30.00.90.00

Diğer tiyosülfatlar

2833.11.00.00.00

Disodyum sülfat (sodyum sülfat)

2833.21.00.00.00

Magnezyum sülfat

2833.24.00.00.00

Nikel sülfatlar

2833.25.00.10.00

Bakır I sülfat

2833.25.00.20.00

Bakır II sülfat (göz taşı)

2833.27.00.00.00

Baryum sülfat

2833.29.20.30.00

Çinko sülfat

2833.29.50.00.11

Demir II sülfat

2833.29.50.00.12

Demir III sülfat

2833.29.90.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2834.10.00.50.00

Sodyum

2834.29.80.90.00

Diğer nitratlar

2835.10.00.90.00

Diğer fosfitler ve hipofosfitler

2835.24.00.00.00

Potasyum fosfatlar

2835.25.10.00.00

İçerdiği flor miktarı ağırlık itibariyle kuru anhidrit madde üzerinden % 0,005 ‘den az olanlar

2835.25.90.00.00

İçerdiği flor miktarı ağırlık itibariyle kuru anhidrit madde üzerinden % 0,005 veya daha fazla fakat % 0,2’den az olanlar

2835.29.90.20.00

Sodyum fosfatlar

2836.91.00.00.00

Lityum karbonatlar

2836.99.11.10.00

Magnezyum karbonat

2836.99.17.30.00

Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)

2841.50.00.00.19

Diğer kromatlar

2841.70.00.90.11

Sodyum molibdat

2842.10.00.00.00

Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca  belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)

2842.90.10.00.11

Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 

2843.29.00.10.11

Gümüş siyanürler

2843.29.00.10.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2852.00.00.12.11

Civa I klorür (kalomel)

2852.00.00.38.00

Civalı organik bileşikler

2901.10.00.90.11

Hekzan

2903.11.00.00.11

Metil klorür

2903.11.00.00.12

Etil klorür

2903.12.00.00.00

Diklormetan (metilen klorür)

2903.13.00.00.00

Kloroform (triklormetan)

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.15.00.00.00

1,2 –Dikloretan (etilen diklorür)

2903.21.00.00.00

Vinil klorür (kloretilen)

2903.39.19.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2903.39.90.90.14

İyodoform

2903.39.90.90.18

Diğer iyodlular

2903.51.00.00.11

Lindan (ISO)

2903.61.00.00.11

Klorbenzen

2903.61.00.00.12

o-diklorbenzen

2903.61.00.00.13

p-diklorbenzen

2903.69.90.00.11

Benzil klorür

2903.69.90.00.12

Benzal klorür

2903.69.90.00.13

Klor naftalenler

2903.69.90.00.14

m-diklorbenzen

2904.10.00.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2905.12.00.00.11

Propil alkol (İnsektisit, rodentisit, mollensisit ve koku giderici sanayiinde kullanılanlar; hava aromatize edici ürünler için olanlar ve tarım amaçlı kullanılanlar hariç)

2905.12.00.00.12

İzopropil alkol (Hava aromatize edici ürünler için olanlar hariç)

2905.13.00.00.00

n-Bütil alkol (l-butanol)

2905.14.10.00.00

2-Metilpropan-2-ol (tert-bütilalkol)

2905.14.90.00.11

İzobütil alkol

2905.14.90.00.12

Sekonder bütil alkol

2905.17.00.20.11

Setil alkol

2905.17.00.20.12

Stearil alkol

2905.19.00.10.11

Sodyum metoksit

2905.19.00.10.19

Diğer metal alkoksitler

2905.19.00.90.16

Pentanol (amil alkol) ve izomerleri

2905.29.10.00.00

Alil alkol (propenol)

2905.31.00.00.00

Etilen glikol (etandiol) (Hava aromatize edici ürünler için olanlar hariç)

2905.32.00.00.00

Propilen glikol (1,2 –propandiol) (Hava aromatize edici ürünler için olanlar hariç)

2905.42.00.00.00

Pentaeritritol (pentaeritrit)

2905.43.00.00.00

Mannitol

2905.44.11.00.00

D –glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler

2905.44.19.00.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2905.44.91.00.00

D –glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler

2905.44.99.00.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2905.49.10.00.00

Trioller; tetraoller

2905.59.10.00.11

Triklor-tersiyer-bütil alkol (Yalnız doymuş monohidrik alkollere ait olanlar)

2905.59.99.10.00

Kloralhidrat

2906.11.00.00.00

Mentol

2906.12.00.00.11

Siklohekzanol

2906.12.00.00.12

Metilsiklohekzanoller

2906.12.00.00.13

Dimetilsiklohekzanoller

2906.13.10.00.00

Steroller

2906.13.90.00.00

İnositoller

2906.19.00.10.11

Terpin

2906.19.00.10.12

Terpinhidrat (terpinol)

2906.19.00.10.13

Terpineoller

2906.19.00.20.11

Borneol (borneo kafurusu)

2906.19.00.20.13

Santalol

2906.21.00.00.00

Benzil alkol

2906.29.00.10.11

Feniletil alkol (2-fenil etanol)

2906.29.00.10.12

Fenilpropil alkol (3-fenil propanol)

2906.29.00.10.13

Tarçın alkol (sinnamil alkol)

2906.29.00.90.11

Difenilmetanol (difenilkarbinol, benzhidrol)

2906.29.00.90.12

Trifenilmetanol (trifenilkarbinol)

2906.29.00.90.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2907.11.00.10.00

Fenol (hidroksibenzen, fenik asit)

2907.11.00.20.00

Fenol tuzları

2907.15.10.00.00

1 – Naftol (Alfa naftol)

2907.15.90.10.00

Beta naftol

2907.15.90.20.11

Alfa naftol tuzları

2907.15.90.20.12

Beta naftol tuzları

2907.19.10.00.00

Ksilenoller ve tuzları

2907.19.90.10.00

Timol

2907.21.00.10.00

Rezorsinol

2907.21.00.20.00

Rezorsinol tuzları

2907.22.00.10.00

Hidrokinon

2907.29.00.10.11

Pirokatekol

2907.29.00.10.12

Hekzilrezorsinol

2907.29.00.10.13

Heptilrezorsinol

2907.29.00.10.14

Floroglisinol

2907.29.00.20.00

Salisilik alkol (salijenin)

2907.29.00.80.11

Pirogallol

2907.29.00.80.13

Dihidroksinaftalenler

2907.29.00.80.14

Dihidroksinaftalenlerin tuzları

2907.29.00.80.19

Diğer polifenoller ve tuzları

2908.11.00.00.00

Pentaklorofenol (ISO)

2908.19.00.10.11

Bizmut tribromfenol

2908.19.00.10.12

P-Klor-m-krezol

2908.19.00.90.11

o-Klorfenol

2908.19.00.90.12

m-Klorfenol

2908.19.00.90.13

p-Klorfenol

2908.19.00.90.14

Klorhidrokinon

2908.19.00.90.15

Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri

2908.19.00.90.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2908.91.00.00.00

Dinoseb (ISO) ve bunun tuzları

2908.99.10.00.11

Fenolsülfonik asitler

2908.99.10.00.12

Naftasülfonik asitler

2908.99.10.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2908.99.90.10.11

Trinitrofenol (pikrik asit)

2908.99.90.10.12

Mononitrofenol

2908.99.90.90.11

Dinitrofenoller

2908.99.90.90.12

Dinitro-o-krezoller

2908.99.90.90.13

Trinitroksilenoller

2908.99.90.90.14

Nitrozonaftoller

2908.99.90.90.15

Nitrozofenoller

2908.99.90.90.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2909.19.00.00.11

Diizopropil eter

2909.19.00.00.12

Dibütil eter

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2909.19.00.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2909.20.00.10.00

Sineol (okaliptol)

2909.20.00.90.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2909.30.10.00.00

Difenil eter

2909.30.90.10.00

Anetol (p-propenilanisol)

2909.30.90.20.00

2-Tert-bütil-5-metil-4,6-dinitroanisol (amber miski)

2909.30.90.90.11

Dibenzil eter

2909.30.90.90.12

Anisol (metil-fenil eter)

2909.30.90.90.13

Nerolin

2909.30.90.90.19

Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri

2909.41.00.00.00

Dietilen glikol (2,2’ –oksidietanol) (digol)

2909.44.00.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2909.49.90.90.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2909.50.10.00.11

Gayakol

2909.50.10.00.12

Sülfo gayakol

2909.50.90.10.11

Öjenol

2909.50.90.10.12

İzoöjenol

2909.50.90.20.00

Gliserin gayakol

2909.50.90.90.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2909.60.00.00.11

Bütil peroksit

2909.60.00.00.12

Metil etil keton peroksit

2909.60.00.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2910.10.00.00.00

Etilen oksit (oksiran)

2910.90.00.00.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2912.11.00.00.00

Formaldehit (metanal)

2912.12.00.00.00

Etanal (asetaldehit)

2912.19.10.00.00

Bütanal (bütiraldehit, n-butanal)

2912.21.00.00.00

Benzaldehit

2912.29.00.10.11

Tarçın aldehit

2912.29.00.10.12

Alfa-amil-tarçın aldehit

2912.29.00.10.13

Fenilasetaldehit

2912.29.00.90.11

Safranal

2912.29.00.90.12

Siklostraller

2912.29.00.90.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2912.30.00.10.00

Hidroksisitronelal

2912.30.00.90.11

Aldol

2912.30.00.90.12

Glikolaldehit

2912.30.00.90.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2912.41.00.00.00

Vanilin (4 –hidroksi –3 –metoksibenzaldehit)

2912.42.00.00.00

Etil vanilin (3 –etoksi –4 –hidroksibenzaldehit)

2912.49.00.10.11

Salisilaldehit

2912.49.00.10.12

Anisaldehit

2912.49.00.90.11

Protokateşikaldehit (3,4-dihidroksibenzaldehit)

2912.49.00.90.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2914.13.00.00.00

4 –Metil – 2 –pentanon (metil izobütil keton)

2914.19.90.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2914.21.00.00.00

Kamfor (kafuru)

2914.22.00.00.11

Siklohekzanon

2914.22.00.00.12

Metilsiklohekzanonlar

2914.39.00.00.12

Asetofenon

2914.40.10.00.00

4-hidroksi-4-metil pentan-2-one (diaseton alkol)

2914.40.90.00.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2914.61.00.00.00

Antrakinon

2914.69.10.00.00

1,4-Naftakinon

2914.69.90.00.11

Kinon (p-benzokinon)

2914.69.90.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2914.70.00.10.00

Kafuru bromür (bromkamfor)

2914.70.00.20.00

Kafuru sülfonik asit sodyum tuzu

2914.70.00.90.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2915.11.00.00.00

Formik asit

2915.13.00.90.11

Metil formiat

2915.13.00.90.12

Etil formiat

2915.13.00.90.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2915.21.00.00.11

Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit)

2915.21.00.00.12

Ticari asetik asit

2915.29.00.10.00

Sodyum asetat

2915.29.00.90.11

Magnezyum asetat

2915.29.00.90.12

Bakır, kurşun, demir asetatlar

2915.29.00.90.13

Aluminyum asetat

2915.29.00.90.19

Asetik asitin diğer tuzları

2915.31.00.00.00

Etil asetat

2915.32.00.00.00

Vinil asetat

2915.33.00.00.00

n-Bütil asetat

2915.39.30.00.11

Metil asetat

2915.39.30.00.12

Pentil asetat

2915.39.30.00.13

İzopentil asetat

2915.39.30.00.14

Gliserin asetatlar

2915.39.50.10.11

Benzil asetat

2915.39.50.10.12

Rodinil asetat

2915.39.50.10.13

Santalil asetat

2915.39.50.10.14

Fenil propil asetat

2915.39.50.90.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2915.39.80.20.00

İzobütil asetat

2915.40.00.00.11

Monoklor asetik asit (klorasetik asit)

2915.40.00.00.12

Diklor asetik asit

2915.40.00.00.13

Triklor asetik asit

2915.40.00.00.19

Diğer tuzları ve esterleri

2915.50.00.00.19

Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri

2915.60.19.00.19

Butirik asitlerin diğer tuzları ve esterleri

2915.60.90.10.00

Amil, benzil, bornil, butil, stronelil, etiljeranil, propil ve rodinil valeryatlar

2915.60.90.20.00

Mantil (mentol) valeryat

2915.60.90.90.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2915.70.15.00.00

Palmitik asit

2915.70.20.00.12

Kalsiyum palmitat

2915.70.20.00.13

Aluminyum palmitat

2915.70.20.00.19

Palmitik asitin diğer tuzları ve esterleri

2915.70.30.00.11

Potasyum stearat

2915.70.30.00.12

Sodyum stearat

2915.70.30.00.13

Magnezyum stearat

2915.70.30.00.19

Stearik asitin diğer tuzları

2915.70.80.00.11

Etil stearat

2915.70.80.00.13

Bütil stearat

2915.70.80.00.19

Stearik asitin diğer esterleri

2915.90.10.00.00

Laurik asit

2915.90.80.00.12

Triflor asetik asit

2915.90.80.00.13

Florasetil klorür

2915.90.80.00.14

Kaproik asit (hekzanoik asit)

2915.90.80.00.15

Kaprilik asit (oktanoik asit)

2915.90.80.00.16

Kaprik asit (dekanoik asit)

2915.90.80.00.17

Miristik asit (tetra dekanik asit)

2915.90.80.00.18

Araşidik asit (aykosanoik asit)

2915.90.80.00.21

Metilbromasetat

2915.90.80.00.22

Etilbromasetat

2915.90.80.00.23

Propilbromasetat

2915.90.80.00.24

Butilbromasetat

2915.90.80.00.25

Bromo asetik asit

2915.90.80.00.29

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2916.15.00.10.00

Oleik asit

2916.15.00.90.13

Sodyum oleat

2916.15.00.90.15

Potasyum oleat

2916.15.00.90.19

Oleik, linoleik ve linolenik asitin diğer tuz ve esterleri

2916.19.10.00.11

Undekanoik asitler

2916.19.10.00.19

Undekanoik asitlerin diğer tuzları ve esterleri

2916.19.30.00.00

Sorbik asit (2,4-hekzadienoik asit)

2916.20.00.00.11

Siklohekzan karboksilik asit

2916.20.00.00.12

Siklopentenil asetik asit

2916.20.00.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2916.31.00.10.00

Metil, etil, propil, butil, amil benzoatlar

2916.31.00.90.11

Benzoik asit

2916.31.00.90.12

Sodyum benzoat

2916.31.00.90.13

Benzil benzoat

2916.31.00.90.19

Benzoik asitin diğer tuz ve esterleri

2916.32.10.00.00

Benzoil Peroksit (dibenzoil peroksit)

2916.32.90.00.00

Benzoil klorür

2916.35.00.00.00

Fenilasetik asitin esterleri

2916.39.00.10.00

Tarçın asitinin metil, etil, propil, butil, fenil etil esterleri

2916.39.00.90.11

Tarçın asiti (sinamik asit)

2916.39.00.90.12

Tarçın asitinin sodyum tuzu

2916.39.00.90.13

Tarçın asitinin potasyum tuzu

2916.39.00.90.14

Nitro benzoik asitler ve klorürleri

2916.39.00.90.15

Klor benzoik asitler ve klorürleri

2916.39.00.90.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2917.11.00.10.00

Okzalik asit

2917.11.00.90.11

Amonyum okzalat

2917.11.00.90.19

Okzalik asitin diğer tuzları

2917.11.00.90.29

Okzalik asitin diğer esterleri

2917.12.10.00.11

Adipik asit

2917.12.10.00.12

Adipik asitin tuzları

2917.12.90.00.00

Adipik asitin esterleri

2917.13.10.00.00

Sebasik asit

2917.13.90.00.11

Azelaik asit

2917.13.90.00.13

Azelaik asit tuzları ve esterleri

2917.13.90.00.15

Sebasik asit tuzları ve esterleri

2917.19.10.00.11

Malonik asit

2917.19.10.00.12

Malonik asit tuzları

2917.19.10.00.13

Dietil malonat

2917.19.10.00.19

Malonik asitin diğer esterleri

2917.19.90.00.11

Maleik asit

2917.19.90.00.19

Diğer asiklik polikarboksilik asitler

2917.32.00.00.00

Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)

2917.34.10.00.00

Dibütil ortoftalatlar (dibütil ftalat)

2917.34.90.00.11

Dimetil ftalat

2917.34.90.00.12

Dietil ftalat

2917.34.90.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2917.36.00.00.11

Tereftalik asit

2917.36.00.00.19

Tereftalik asitin diğer tuzları

2917.39.80.10.00

o-Ftalik asit (Ftalik asit)

2917.39.80.90.11

İzoftalik asit tuzları ve esterleri

2917.39.80.90.19

Diğer aromatik polikarboksilik asitler

2918.11.00.00.11

Laktik asit

2918.11.00.00.12

Kalsiyum laktat

2918.11.00.00.13

Sodyum laktat

2918.11.00.00.19

Laktik asitin diğer tuzları

2918.11.00.00.21

Etil laktat

2918.11.00.00.22

Butil laktat

2918.11.00.00.29

Laktik asitin diğer esterleri

2918.12.00.00.00

Tartarik asit

2918.13.00.10.11

Potasyum tartarat (saf)

2918.13.00.10.12

Potasyum bitartarat (krem tartarat) (saf)

2918.13.00.90.11

Sodyum tartarat

2918.13.00.90.13

Kalsiyum tartarat

2918.13.00.90.19

Tartarik asitin diğer tuzları

2918.13.00.90.21

Etil tartarat

2918.13.00.90.29

Tartarik asitin diğer esterleri

2918.14.00.00.00

Sitrik asit

2918.15.00.10.11

Magnezyum sitrat

2918.15.00.90.11

Sodyum sitrat

2918.15.00.90.12

Potasyum sitrat

2918.15.00.90.19

Sitrik asitin diğer tuzları

2918.15.00.90.29

Sitrik asitin diğer esterleri

2918.16.00.00.12

Kalsiyum glukonat

2918.16.00.00.13

Sodyum glukonat

2918.16.00.00.14

Potasyum glukonat

2918.16.00.00.19

Glukonik asitin diğer tuzları

2918.16.00.00.21

Glukonik asit esterleri

2918.19.30.00.00

Kolik asit, 3-alfa, 12-alfa-dihodroksi-5-beta-kolan-24-oik asit (deoksikolik asit) ve bunların tuzları ve esterleri

2918.19.85.10.13

Fenil glikolik asitin diğer tuzları

2918.19.85.10.14

Fenil glikolik asitin esterleri

2918.19.85.20.00

Malik asit, tuzları ve esterleri (Yalnız L-Malik asit)

2918.21.00.00.11

Salisilik asit

2918.21.00.00.12

Sodyum Salisilat

2918.21.00.00.19

Salisilik asitin diğer tuzları

2918.22.00.10.00

o – Asetilsalisilik asit

2918.22.00.90.11

Asetilsalisilik asit sodyum tuzu

2918.22.00.90.19

Asetilsalisilik asitin diğer tuzları

2918.22.00.90.21

Asetilsalisilik asit esterleri

2918.23.10.00.11

Metil Salisilat

2918.23.10.00.12

Fenil Salisilat (salol)

2918.23.90.10.00

Etil, propil, butil, amil, benzil, stronelil, geranil ve rodinil salisilatlar

2918.23.90.90.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2918.29.10.00.11

Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri

2918.29.10.00.12

Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri

2918.29.30.00.19

p –Hidroksibenzoik asitin diğer tuzları

2918.29.30.00.29

p –Hidroksibenzoik asitin diğer esterleri

2918.29.80.10.11

Gallik asit

2918.29.80.10.29

Gallik asitin diğer esterleri

2918.29.80.90.11

Krezotik asitler, tuzları ve esterleri

2918.29.80.90.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2918.30.00.00.11

Aldehit gruplu karboksilik asitler

2918.30.00.00.14

Keton gruplu karboksilik asitler

2918.30.00.00.16

Etil aseto asetat

2918.30.00.00.29

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2920.90.10.11.13

Dietil sülfat

2920.90.10.11.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2920.90.10.12.00

Gayakol karbonat

2920.90.10.19.11

Dietil karbonat

2920.90.10.19.12

Tetraetil ortokarbonat

2920.90.10.19.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2920.90.20.00.00 *

Dimetil fosfonat (dimetil fosfit) *

2920.90.30.00.00 *

Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin) *

2920.90.85.11.11

Amil nitrit

2920.90.85.11.12

Amil nitrat

2920.90.85.11.13

Trinitrin (çözelti)

2920.90.85.19.11

Nitronun diğer esterleri

2920.90.85.19.12

Dietilen glikol dinitrat

2920.90.85.19.13

İsosorbit dinitrat

2920.90.85.19.14

Nitrogliserin (gliserin trinitrat)

2920.90.85.19.15

Tetranitropenta eritritol (pentrit)

2920.90.85.19.19

Nitrikin diğer esterleri

2920.90.85.90.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2921.11.10.00.11

Metilamin

2921.11.10.00.12

Dimetilamin

2921.11.10.00.13

Trimetilamin

2921.11.90.00.11

Metilamin hidroklorür

2921.11.90.00.12

Dimetilamin hidroklorür

2921.11.90.00.13

Trimetilamin hidroklorür

2921.11.90.00.19

Metilamin, dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları

2921.19.50.00.00

Dietilamin ve tuzları

2921.19.30.00.11

İzopropilamin

2921.19.30.00.12

İzopropilamin  hidroklorür

2921.19.80.00.11

Dimetilnitrozoamin

2921.19.80.00.39

Diğer asiklik monoaminler

2921.21.00.00.11

Etilendiamin

2921.21.00.00.12

Etilendiaminin tuzları

2921.22.00.00.11

Hekzametilendiamin

2921.22.00.00.12

Hekzametilendiaminin tuzları

2921.30.10.00.11

Siklohekzilamin

2921.42.10.00.11

Kloranilinler (o-m-p)

2921.42.10.00.13

p-Aminobenzensülfonik asit (sülfanilik asit)

2921.42.10.00.14

Trinitroanilinler

2921.42.10.00.15

Tetranitroanilinler

2921.42.10.00.16

Nitrozoanilin

2921.42.10.00.17

Metiltrinitrofenilnitramin (tetril)

2921.42.10.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2921.42.90.00.11

p- Asetilaminobenzen

2921.42.90.00.12

N-Metilanilin

2921.42.90.00.13

N,N-Dimetilanilin

2921.42.90.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2921.43.00.00.11

Toluidin (o-m-p)

2921.43.00.00.12

Toluidin (o-m-p) hidroklorürleri

2921.44.00.10.00

Difenilamin

2921.44.00.90.11

Hekzanitrodifenilamin

2921.44.00.90.12

Difenilamin hidroklorür

2921.44.00.90.19

Difenilaminin diğer türevleri ve diğer tuzları

2921.45.00.00.11

1- Naftilamin (alfa –naftilamin)

2921.45.00.00.12

1- Naftilamin hidroklorür

2921.45.00.00.19

1- Naftilaminin diğer tuzları

2921.45.00.00.21

2- Naftilamin (beta –naftilamin)

2921.45.00.00.22

2- Naftilaminin tuzları

2921.45.00.00.29

Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları

2921.49.10.00.00

Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları

2921.51.11.00.00

m – Fenilendiamin (ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla saflıkta olup;

-          Ağırlık itibariyle % 1 veya daha az su,

-          200 mg/kg veya daha az o –fenilendiamin ve

-          450 mg/kg veya daha az p – fenilendiamin içeren)

2921.51.90.00.13

Diğer N-alkilfenilendiaminler

2921.51.90.00.14

Diğer N-alkiltoluendiaminler

2921.51.90.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2922.11.00.00.11

Monoetanolamin (etanolamin)

2922.11.00.00.12

Monoetanolamin hidroklorürü

2922.11.00.00.19

Monoetanolaminin diğer tuzları

2922.12.00.00.11

Dietanolamin

2922.12.00.00.12

Dietanolamin hidroklorürü

2922.12.00.00.19

Dietanolaminin diğer tuzları

2922.13.10.00.00 *

Trietanolamin *

2922.13.90.00.00

Trietanolaminin tuzları

2922.19.80.00.11

Tetrametil-diaminobenzhidrol

2922.19.80.00.12

Tetraetil-diaminobenzhidrol

2922.19.80.00.13

Prapanolamin (aminoprapanol)

2922.19.80.00.14

Ariletanolaminler

2922.19.80.00.15

N,N-Dimethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları

2922.19.80.00.17*

N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları *

2922.21.00.00.11

7-Amino-1-naftol-3-sülfonik asit (gamma asit)

2922.21.00.00.12

8-Amino-1-naftol-3,6-disülfonik asit (H asit)

2922.21.00.00.19

Diğer amino hidroksinaftalin sülfonik asitler

2922.29.00.10.11

Anizidinler

2922.29.00.10.12

Dianizidinler

2922.29.00.10.13

Fenetidinler

2922.29.00.10.14

Anizidin, dianizidin ve fenetidinlerin tuzları

2922.29.00.90.11

Aminofenoller (o-m-p)

2922.29.00.90.12

Amino krozoller (o-m-p)

2922.29.00.90.19

Diğerleri

2922.39.00.00.11

Aminobenzaldehit

2922.41.00.00.11

Lizin

2922.41.00.00.12

Lizin monohidroklorür

2922.41.00.00.13

Lizin dihidroklorür

2922.41.00.00.14

Kalsiyum lizinat

2922.41.00.00.19

Lizinin diğer tuzları

2922.41.00.00.21

Lizin esterleri ve tuzları

2922.42.00.00.11

Glutamik asit

2922.42.00.00.12

Glutamik asit hidroklorürü

2922.49.10.00.00

Glisin (aminoasetikasit)

2922.49.95.00.12

Prokain hidroklorür

2922.49.95.00.13

Sarkozin, sarkozin hidroklorür

2922.49.95.00.14

Alanin

2922.49.95.00.15

Fenil alanin

2922.49.95.00.16

Valin

2922.49.95.00.17

Lösin

2922.49.95.00.18

Triptofan

2922.49.95.00.21

Aspartik asit

2922.49.95.00.22

Potasyum aspartat (aspara K)

2922.49.95.00.23

Demir II aspartat

2922.49.95.00.24

Kalsiyum aspartat (kalsiretart)

2922.49.95.00.25

Fenil glisin

2922.49.95.00.26

p-Aminobenzoik asit

2922.49.95.00.27

p-Aminobenzoik asitin diğer esterleri

2922.49.95.00.31

m-Aminobenzoik asit

2922.49.95.00.32

Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)

2922.49.95.00.33

Etilendiamintetraasetik asitin sodyum tuzları

2922.49.95.00.39

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2922.50.00.10.00

p-Aminosalisilik asit ve tuzları

2922.50.00.90.14

Fluoxetin (INN)

2922.50.00.90.19

Diğerleri (Sulprid)

2923.10.00.00.00

Kolin ve tuzları

2923.20.00.10.00

Lesitin

2923.20.00.90.00

Diğer fosfoaminolipidler

2923.90.00.10.11

Tetrametilamonyum formiyat

2923.90.00.10.12

Betain

2923.90.00.10.13

Betain hidroklorür

2923.90.00.90.11

Hekzadesiltrimetilamonyum bromür (setriamonyum bromür, C.T.A.B)

2923.90.00.90.19

Diğerleri

2924.19.00.00.11

Asetamid

2924.19.00.00.12

Asparajin

2924.19.00.00.13

Asparajin tuzları

2924.19.00.00.16

Etilkarbamat (üretan)

2924.19.00.00.17

Glutamin

2924.21.90.00.11

p-etoksifenilüre (dulsin)

2924.21.90.00.12

Dietildifenilüre (sentralit)

2924.21.90.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2924.29.10.00.00

Lidokain (INN)

2924.29.30.00.00

Parasetamol (INN)

2924.29.95.00.11

Asetanilid

2924.29.95.00.12

Metil asetanilid

2924.29.95.00.13

Etil asetanilid

2924.29.95.00.14

Asetofenetidin (p-etoksiasetanilid, fenasetin)

2924.29.95.00.15

Fenilasetamid

2924.29.95.00.16

p-Asetimidazol

2924.29.95.00.17

Lidokain hidroklorür

2924.29.95.00.18

Neostigmin bromür

2924.29.95.00.21

Neostigmin metil sülfat

2924.29.95.00.23

Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

2924.29.95.00.29

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2925.11.00.10.00

Sakkarin (Gıda katkısı ve masa üstü bulk kullanılanlar hariç)

2925.11.00.20.11

Sodyum Sakkarin (çözünür sakkarin)

2925.11.00.20.19

Sakkarinin diğer tuzları (Gıda katkısı ve masa üstü bulk kullanılanlar hariç)

2925.19.95.00.11

Süksinimid

2925.19.95.00.12

N-Klor süksinimid

2925.19.95.00.13

Ftalimid

2925.19.95.00.14

Procymidone

2925.29.00.00.11

Guanidin

2925.29.00.00.12

Guanidin nitrat

2925.29.00.00.13

Guanidin hidroklorür

2925.29.00.00.14

Guanidinin diğer tuzları

2925.29.00.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2926.10.00.00.00

Akrilonitril

2926.20.00.00.00

Disiyandiamit (l-sianaguanidin)

2926.90.95.00.11

Asetonitril

2926.90.95.00.12

Benzonitril

2926.90.95.00.13

Fenilsiyonamid

2926.90.95.00.14

Naftonitril

2926.90.95.00.15

Nitrofenilasetonitril

2926.90.95.00.16

Hidroksifenilasetonitril

2926.90.95.00.17

İminodiasetonitril

2926.90.95.00.18

Verapamil hidroklorür

2928.00.90.10.11

Fenilhidrazin

2928.00.90.10.12

Nitrofenil hidrazinler

2928.00.90.10.19

Hidrazinin diğer organik türevleri

2929.90.00.00.11

İzonitreller (karbilaminler)

2929.90.00.00.12

Karboksilik asit azidleri

2929.90.00.00.13

Sodyum Siklamad

2929.90.00.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2930.20.00.00.11

Tiyokarbamatlar

2930.30.00.00.11

Tetraetiltiyouram disülfür

2930.90.16.00.00

Sistein ve sistinin türevleri

2930.90.85.10.00

Tiosemikarbazidin organik türevleri

2930.90.85.20.00

Ksantatlar (ditiyokarbonatlar)

2930.90.85.90.28

Metil merkaptan

2930.90.85.90.31

Etil merkaptan

2930.90.85.90.43

Dimetil sülfoksit ve sülfonlar

2930.90.85.90.68

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2931.00.10.00.00 *

Dimetil metil fosfanat *

2931.00.20.00.00 *

Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür) *

2931.00.30.00.00 *

Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür) *

2932.11.00.00.00

Tetrahidrofuran

2932.13.00.00.11

Furfuril alkol

2932.13.00.00.12

Tetrahidrofurfuril alkol

2932.19.00.00.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2932.21.00.10.00

Kumarin, metilkumarinler

2932.21.00.20.00

Etilkumarinler

2932.29.10.00.00

Fenolftalein

2932.29.85.10.00

Santonin

2932.29.85.90.19

Diğer laktonlar

2932.99.85.90.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2933.11.10.00.00

Propifenazon (INN)

2933.11.90.00.11

Fenazon (antiprin)

2933.11.90.00.12

Dimetil dimetilamino fenil pirazolan (amidoprin)

2933.11.90.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2933.19.10.00.00

Fenilbutazon (INN)

2933.19.90.00.11

1-Fenil-3-pirazolidon

2933.19.90.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2933.21.00.00.11

Hidantoin

2933.21.00.00.12

Hidantoinin türevleri

2933.29.90.00.11

Lisidin

2933.29.90.00.12

Ornidazol

2933.31.00.90.11

Piridin

2933.31.00.90.19

Piridinin diğer tuzları

2933.39.10.00.11

İproniazit

2933.39.10.00.12

Ketobemidon hidroklorür

2933.39.10.00.13

Pridostigmin bromür

2933.39.99.00.11

3-Pikolin (metilpiridin)

2933.39.99.00.12

Lutidinler

2933.39.99.00.21

Piperidin türevleri (Fexofenadin)

2933.49.90.00.11

Kinolin

2933.49.90.00.12

İzokinolin

2933.49.90.00.13

Metilkinolin

2933.49.90.00.14

İzobutilkinolin

2933.49.90.00.15

İzopropilkinolin

2933.49.90.00.29

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2933.55.00.00.11

Loprazolam (INN)

2933.59.95.00.11

Piperazin (dietilendiamin)

2933.59.95.00.12

Piperazin hekzahidrat

2933.59.95.00.13

Piperazin hidroklorür

2933.59.95.00.14

Piperazin fosfat

2933.59.95.00.15

Piperazin adipat

2933.59.95.00.16

Piperazin sitrat

2933.59.95.00.17

Piperazin kalsiyum edatat

2933.59.95.00.18

Piperazin tartarat

2933.59.95.00.21

1-Amino-4-metilpiperazin

2933.59.95.00.22

2,5-Dimetil piperazin

2933.59.95.00.29

Piperazinin diğer tuz ve türevleri

2933.59.95.00.31

Siprofloksasin

2933.59.95.00.39

Diğerleri  (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2933.69.10.10.00

Hekzojen (trimetilentrinitramin)

2933.69.10.90.11

Atrazin

2933.69.10.90.12

Propazin

2933.69.10.90.13

Simazin

2933.69.20.00.00

Metanamin (INN) (hekzametilentetramin)

2933.79.00.00.11

İzatin

2933.79.00.00.19

Diğer laktamlar

2933.99.10.00.00

Benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol )

2933.99.20.10.11

İndol ve tuzları

2933.99.20.10.12

Skatol ve tuzları

2933.99.20.90.11

Azepetin ve tuzları

2933.99.20.90.12

Fenindamin ve tuzları

2933.90.20.90.13

İmipramin hidroklorür

2933.99.90.00.13

Akridin ve türevleri

2933.99.90.00.29

Diğerleri (Valsartan, Apresolin)

2934.20.20.00.11

Di (benzotiazol –2 –il) disülfür

2934.20.20.00.12

Merkaptobenzotiazol (benzotiazol –2 –tiol) ve tuzları

2934.20.80.00.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2934.30.10.00.11

Tietilperazin

2934.30.10.00.12

Tioridazin

2934.30.10.00.13

Tioridazin tuzları

2934.30.90.00.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2934.99.10.00.11

Klorprotiksen

2934.99.20.00.00

Furazolidon (INN)

2934.99.90.10.00

Sültonlar ve sültamlar

2934.99.90.20.00

Tiofen

2934.99.90.90.11

Nitrofurazon

2934.99.90.90.12

Morfolin propiyonitril

2934.99.90.90.13

Tiyokonazol

2934.99.90.90.14

Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)-´one-2,2-dioksit potasyum tuzu)

2934.99.90.90.18

Diğerleri (Etodolac ve etodolic metil ester)

2935.00.90.00.11

Sülfodiazin

2935.00.90.00.12

Sülfatiazol

2935.00.90.00.13

o-Toluen sülfonamid

2935.00.90.00.14

p-Sülfamilbenzamin

2935.00.90.00.15

p-Aminobenzensülfonamid

2935.00.90.00.16

Sülfopirin

2935.00.90.00.17

Sülfomerazin

2935.00.90.00.18

Sodyum sülfadimiden

2935.00.90.00.21

Sülfametakzol

2935.00.90.00.22

Sülfizokzazol

2935.00.90.00.23

Asetilsülfizokzazol

2935.00.90.00.29

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2936.21.00.00.11

Vitamin A

2936.21.00.00.12

Vitamin A asetat

2936.21.00.00.13

Vitamin A propiyonat

2936.21.00.00.14

Vitamin A palmitat

2936.21.00.00.15

Vitamin A asit (retinoik asit)

2936.21.00.00.19

Vitamin A’nın diğer türevleri

2936.22.00.00.11

Vitamin B 1 [tiamin (INN), anurin]

2936.22.00.00.12

Tiyamin hidroklorür

2936.22.00.00.13

Tiyamin mononitrat

2936.22.00.00.19

Vitamin B 1’in diğer türevleri

2936.23.00.00.11

Vitamin B 2 [riboflavin (INN), lakta flavin]

2936.23.00.00.12

Riboflavin 5’-ortofosforik esteri

2936.23.00.00.13

Riboflavin 5’-ortofosfat esterinin tuzları

2936.23.00.00.19

Vitamin B 2’nin diğer türevleri

2936.24.00.00.11

D-veya DL-Pantotenik asit

2936.24.00.00.12

Sodyum pantotanat

2936.24.00.00.13

Kalsiyum pantotanat

2936.24.00.00.19

Vitamin B 3 veya B 5’in diğer türevleri

2936.25.00.00.11

Vitamin B 6 [piridoksin (INN), adermin, piridoksol]

2936.25.00.00.12

Piridoksin hidroklorür

2936.25.00.00.19

Vitamin B 6’nın diğer türevleri

2936.26.00.00.11

Vitamin B 12 [siyonokobalamin (INN)]

2936.26.00.00.12

Hidroksi kobalamin

2936.26.00.00.19

Vitamin B 12’nin diğer türevleri

2936.27.00.00.11

Vitamin C [L-veya DL-askorbik asit (INN)]

2936.27.00.00.12

Sodyum askorbat

2936.27.00.00.13

Kalsiyum askorbat

2936.27.00.00.19

Vitamin C’nin diğer türevleri

2936.28.00.00.11

Vitamin E (tokoferol)

2936.28.00.00.12

Tokoferil asetat

2936.28.00.00.13

Disodyum tokoferil fosfat

2936.28.00.00.19

Vitamin E’nin diğer türevleri

2936.29.10.00.11

Vitamin B 9 [folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit]

2936.29.10.00.12

Vitamin B 9’un türevleri

2936.29.30.00.11

Vitamin H (biyotin)

2936.29.30.00.12

Vitamin H’nin türevleri

2936.29.90.00.11

Vitamin K (fitomenadion (INN) )

2936.29.90.00.12

Vitamin K’nın türevleri

2936.29.90.00.13

Vitamin PP (nikotinamit (INN) )

2936.29.90.00.14

Nikotinik asit (INN)

2936.29.90.00.19

Vitamin PP’nin diğer türevleri

2936.29.90.00.21

Vitamin D 2 [kalsifenol, ergokalsifenol (ergosterol)]

2936.29.90.00.22

Vitamin D 3 (7-dehidrokollesterol)  

2936.29.90.00.23

Vitamin D 4 (22,23-dihidroergesterol)

2936.29.90.00.24

Vitamin D 5 (7-dehidro-beta stosterol)

2936.29.90.00.25

Vitamin D’nin türevleri

2936.90.11.00.00

A+D vitaminlerinin tabii konsantreleri

2936.90.19.00.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2936.90.80.10.00

Provitaminler (karışık olmayanlar)

2936.90.80.90.00

Diğerleri (herhangi bir çözücü içinde olsun olmasın)

2937.12.00.10.00

Ensülin

2937.12.00.20.00

Ensülin  tuzları

2937.19.00.00.11

Hipofiz ön lobu hormonları

2937.19.00.00.12

Hipofiz arka lobu hormonları

2937.21.00.00.11

Kortizon

2937.21.00.00.12

Hidrokortizon

2937.21.00.00.13

Prednizon (dehidrokortizon)

2937.21.00.00.14

Prednizolon (dehidrohidrokortizon)

2937.22.00.00.00

Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri

2937.23.00.00.11

Ostrojenler

2937.23.00.00.12

Projestojenler (over hormonlar)

2937.29.00.00.11

Adrenal hormonları

2937.29.00.00.12

Testiküler hormonları

2937.29.00.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2937.40.00.00.11

Tiroid hormonları

2937.90.00.00.00

Diğerleri

2938.10.00.00.11

Rutosid (rutin)

2938.10.00.00.12

Rutosid türevleri

2938.90.10.00.11

Dijitoksin 

2938.90.10.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2938.90.30.00.00

Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar

2938.90.90.10.00

Saponinler

2938.90.90.90.11

Strofantin

2938.90.90.90.12

Arbutin

2938.90.90.90.13

Amigdalin

2938.90.90.90.14

Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)

2938.90.90.90.18

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2939.20.00.10.11

Kinin

2939.20.00.10.12

Kinin sülfat

2939.20.00.90.19

Diğerleri (Yalnız Kinidin, Sinkonin ve Sinkonidin)

2939.30.00.00.11

Kafein

2939.30.00.00.12

Kafein  tuzları

2939.49.00.00.11

Metilefedrin

2939.59.00.00.11

Teofilin ve aminofilin ve tuzları

2939.69.00.00.11

Ergokristin

2939.69.00.00.12

Ergotoksin

2939.69.00.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2939.99.00.90.11

Piperin

2939.99.00.90.12

Atropin

2939.99.00.90.13

Homatropin

2939.99.00.90.14

Pilokarpin

2939.99.00.90.15

Hiyosiyamin

2939.99.00.90.16

Ezerin

2939.99.00.90.17

Hiyosin (skopolamin)

2939.99.00.90.18

Rezerpin

2939.99.00.90.29

Diğerleri (Yalnız nikotin ve tuzları ile emetin ve tuzları)

2940.00.00.00.11

Ramnoz, rafinoz, mannoz

2940.00.00.00.12

Maltilol ((α)-D-Glukopiranozil-1,4-D-glusitol)

2940.00.00.00.13

Laktilol ((4-O-β-D-Galaktopiranozil-D-glusitol)

2940.00.00.00.18

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2941.10.10.00.11

Amoksilin trihydrate

2941.10.10.00.12

Amoksilin anhydrous

2941.10.10.00.13

Amoksilin sodium

2941.10.10.00.19

Amoksilinin diğer tuzları

2941.10.20.00.11

Ampisilin trihydrate

2941.10.20.00.12

Ampisilin anhydrous

2941.10.20.00.13

Ampisilin sodium

2941.10.20.00.14

Steril ampisilin sodium

2941.10.20.00.15

Ampisilin+Betalaktamaz inhibitörleri

2941.10.20.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2941.10.90.00.11

Azidocillin sodium

2941.10.90.00.12

Piperacillin monohydrate

2941.10.90.00.13

Indanyl carbenicillin sodium

2941.10.90.00.14

Sultamycillin tosylat

2941.10.90.00.15

Sultamycillin base

2941.10.90.00.19

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2941.20.30.00.00

Dihidrostreptomisin tuzları, esterleri ve hidratları

2941.20.80.00.00

Diğerleri (Yalnız ilaç sanayiinde kullanılanlar)

2941.30.00.00.11

Tetrasiklin

2941.30.00.00.12

Tetrasiklin HCI

2941.30.00.00.13