17 Ocak 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26406

TEBLİĞ

            Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA

KURULUŞLARI İLE ORTAKLAŞA OLARAK ARAŞTIRMA VE

GELİŞTİRME PROJELERİ YÜRÜTECEKLER ARASINDA

UYGULANACAK USUL VE ESASLARA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(2007/1)

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Araştırma Kuruluşları ile gerekli finansmanı temin eden T.C. uyruklu gerçek ve özel hukuk tüzel kişiliklerinin ihtiyaç duyduğu araştırma ve geliştirme projelerinin ortaklaşa yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tüm araştırma kuruluşları, görev alanları kapsamında özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üretici birlikleri, vakıflar, meslek kuruluşları, odalar ve borsalar, gerçek şahıslar ile ortaklaşa yürütecekleri AR-GE projelerinin belirlenmesi, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının kullanılması bu Tebliğ esaslarına göre yapılır.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 8 inci maddesine ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

             a) Araştırma Kuruluşu: Bakanlıktan araştırma yetkisi almış kuruluşlarını,

             b) AR-GE projesi: Başlama ve bitiş tarihleri belli olan, süresi içerisinde yürütülme usul, esas, materyal ve metodu belirtilen, bilimsel ve teknolojik iyileştirmeye yönelik Araştırma ve Geliştirme Projelerini,

             c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             ç) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

             d) Proje sahibi: AR-GE projesi için gerekli finansmanı temin eden T.C. uyruklu gerçek ve özel hukuk tüzel kişiliklerini,

             e) Sözleşme: Ortaklaşa AR-GE projesi yürütmek üzere Araştırma Kuruluşu ile proje sahibi arasında imzalanan ve AR-GE projesinin yürütülme esas ve usullerini belirleyen anlaşma metnini,

             ifade eder.

             Başvuruda istenecek bilgi ve belgeler

             MADDE 5 – (1) Başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin bulundurulması zorunludur.

             a) Proje sahibine ait bilgiler:

             1) Adı, soyadı veya unvanı ve faaliyet konusunu içeren başvuru dilekçesi,

             2) Faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgeler,

             3) Tüzel kişiliklerde ana sözleşme ve değişikliklerinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneğidir.

             b) AR-GE projesi hakkında bilgiler:

             1) Teknik bilgiler,

             2) AR-GE projesinin süresi,

             3) AR-GE projesi için planlanan finansman miktarı ve öz kaynak, kredi, hibe gibi kaynakları ile proje süresince proje için gerekli finansmanı sağlayacağını taahhüt eden belgelerdir.

             Başvuru ve değerlendirme

             MADDE 6 – (1) Bakanlığa bağlı Araştırma Kuruluşları ile ortaklaşa AR-GE projesi yürütmek isteyen proje sahipleri yürütmek istedikleri AR-GE projesine ait mali ve teknik bilgileri içeren bir dilekçe ile ilgili Araştırma Kuruluşuna başvururlar.

             (2) AR-GE projeleri, Araştırma Kuruluşunca yapılabilirliği incelenir ve bu inceleme sonucunda Araştırma Kuruluşu başvuruyu en geç otuz işgünü içerisinde kabul ya da ret eder ve bunu Genel Müdürlüğe bildirir.

             (3) Ret edilen başvurular, Araştırma Kuruluşu tarafından gerekçeleri ile birlikte proje sahiplerine bildirilir.

             (4) Kabul edilen başvurularla ilgili olarak Araştırma Kuruluşu proje sahibini sözleşmeye davet eder.

             (5) Sözleşmeye davet yazısının ilgiliye tebliğinden itibaren en geç onbeş işgünü içerisinde Araştırma Kuruluşu ile proje sahibi arasında sözleşme imzalanır.

             AR-GE projesinin başlama ve bitiş süreleri

             MADDE 7 – (1) AR-GE projesinin başlama ve bitiş süresi mücbir sebepler hariç olmak üzere bu Tebliğin 6 ncı maddesindeki sözleşmede belirlenecek süre içerisinde tamamlanır.

             İzleme ve kontrol

             MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük, Araştırma Kuruluşlarında bu Tebliğ kapsamına göre yürütülen AR-GE projelerini izler.

             (2) Sözleşmeye aykırı uygulamanın tespiti halinde, bu durum Araştırma Kuruluşunca proje sahibine bildirilir ve aykırılığın giderilmesi istenir.

             (3) Bildirimden itibaren otuz işgünü süre sonunda sözleşme hükümlerine aykırı uygulamanın devam ettiğinin tespit edildiği takdirde sözleşme Araştırma Kuruluşu tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

             (4) Bundan dolayı proje sahibi herhangi bir hak, tazminat veya talepte bulunamaz.

             Sözleşmenin esasları

             MADDE 9 – (1) Proje sahibi ve ilgili Araştırma Kuruluşu arasında yapılacak sözleşme mevcut yasal mevzuata uyumlu olmalıdır.

             (2) Sözleşme hükümleri, bilimsel etik kurallarına aykırı olamaz.

             (3) Sözleşme, projenin yürütülme ve proje çıktılarının kullanım usul ve esaslarını içerir.

             (4) Sözleşmede, anlaşmazlıkların çözümünde takip edilecek yol ve yöntemler belirlenir.

             Araştırma enstitüsünün sorumlulukları ve hakları

             MADDE 10 – (1) Araştırma Kuruluşu, AR-GE projesine sözleşmede belirlenen altyapı ve teknik eleman katkısı sağlamakla sorumludur.

             (2) Proje metninde yer alan çalışmaların mücbir sebepler hariç, tam ve eksiksiz olarak zamanında yerine getirilmesinden sorumludur.

             (3) AR-GE projesinin yürütülmesi için proje sahibince sağlanan her türlü taşınır ve taşınmazlar Araştırma Kuruluşuna aittir.

             Proje sahibinin sorumlulukları ve hakları

             MADDE 11 – (1) Proje sahibi, proje için gerekli tüm finansmanı, sarf malzemelerini ve araştırma kuruluşunda olmayan ama proje için gerekli her türlü mal, malzeme, alet ve ekipmanı zamanında ve eksiksiz olarak temin etmekle sorumludur.

             (2) Proje sahibi proje için gerekli finansmanın kullanımından sorumludur.

             (3) AR-GE projesi araştırma sonuçlarının tamamının veya bir kısmının, Bakanlığımızca ortaklaşa yürütüldüğünün belirtilmesi koşulu ile, herhangi bir ortamda yayınlanması proje sahibinin yetkisindedir.

             Ortak haklar

             MADDE 12 – (1) AR-GE projesinin sonucundan doğabilecek ıslahçı ve/veya patent hakkı, tarafların sözleşmede belirttikleri hükümlere göre kullanılır.

             Mücbir sebepler ve süre uzatımı

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemlerini almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun protokol kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya finansman açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir.

             (2) Birinci fıkrada belirtilen genel esaslar çerçevesinde, aşağıdaki hallerle sınırlı olmak veya ulusal veya uluslar arası kuruluşlarca belgelendirilmek koşulu ile AR-GE projesinin süre uzatımı nedenleri şunlardır.

             a) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

             b) Grev,

             c) Sabotaj, nükleer patlama veya sızıntıların meydana getirdiği sonuçlar,

             ç) Yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler ve salgın hastalıklar,

             d) Ağır ekonomik bunalım nedeni ile olağanüstü hal ilanı,

             e) Hükümetin ya da Bakanlığın bu tür çalışmaları yasaklaması,

             f) AR-GE projesinin yürütülmesini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte bitki ve hayvan salgın hastalığının ortaya çıkması,

             g) Proje sahibinin ticari olarak işlerini yürütemeyeceğini belgelendirmesi,

             (3) Mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, bu mücbir sebepten etkilenen taraf bundan dolayı AR-GE projesi süresinin ne kadar uzatılacağını yedi işgünü içerisinde karşı tarafa bildirir.

             (4) Bu bildirimin üzerine karşı taraf yedi işgünü içinde bu talebi inceler ve talebi uygun bulursa istenilen süre kadar AR-GE proje süresi uzatılır. Anlaşmazlık halinde konu Genel Müdürlüğe intikal ettirilir. Genel Müdürlüğün vereceği karar kesindir.

             (5) Mücbir sebeplerin altı ay veya daha fazla sürmesi halinde taraflar sözleşmeyi feshedebilir. Bu durum taraflar için herhangi bir hak, tazminat veya talep doğurmaz.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.